Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Moderní trendy využití keramických jader pro letecký a energetický průmysl
Karafa, Pavel ; Láník, Boris (oponent) ; Tomek, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o výrobním procesu a aplikacích keramických jader pro použití ve slévárnách přesného lití. Tato keramická jádra nalézají použití ve velké míře v leteckém a energetickém průmyslu pro výrobu lopatek turbín, či někdy také pro vytvoření dutin u odlitků, jež nelze jinými metodami vytvořit. Samostatná úloha keramických jader popisovaných v práci spočívá ve vytvoření chladících kanálků uvnitř těla lopatky pro zdokonalení pracovního chodu turbíny. Práce v úvodu stručně popisuje odlévání pomocí metody vytavitelného modelu, kterou se lopatky turbín vyrábějí, posléze materiály, samostatný proces výroby keramických jader, jejich odstranění z odlitku a výchozí aplikaci jader.
Filtrace slévárenských slitin
Šíma, Jakub ; Láník, Boris (oponent) ; Tomek, Ladislav (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá filtrací slévárenských slitin. Popsána je daná problematika se zaměřením na význam filtrace, nároky kladené na filtry, popis filtračních mechanismů, vliv použití filtrů na proudění tavenin, druhy filtrů a možnosti zařazení filtrů do vtokové soustavy odlitku. V druhé části práce je uvedena případová studie použití keramických pěnových filtrů ve slévárně a analýza vzorků odebraného z konkrétního odlitku.
Povrchové vady odlitků
Rašek, Ondřej ; Pernica, Vítězslav (oponent) ; Tomek, Ladislav (vedoucí práce)
Povrchové vady odlitků patří i po desítkách let zkoumání k aktuální problematice odlévaných kovů. Ty znamenají značné ztráty pro slévárny. Práce obsahuje literární přehled druhů vad, mechanismů jejich vzniku a jejich zkoušek, následků na mechanické vlastnosti odlitků a jejich obrábění.
Interakce tekutého kovu s formovací směsí
Tomek, Ladislav ; Muselík, Pavel (oponent) ; Rusín, Karel (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce bylo vyřešit vliv tekuté litiny s lupínkovým grafitem na penetraci do cementové formy. Byla navržena metodika zkoušky a její ověření bylo provedeno v experimentálních a provozních podmínkách. V práci byl potvrzen vznik komplexních sloučenin na rozhraní cementové formy a odlévaného kovu. Vytvořený matematický model mechanické penetrace prokázal vliv teploty a chemického složení grafitizující litiny na rozsah penetrace.
Moderní trendy využití keramických jader pro letecký a energetický průmysl
Urbanovský, Jan ; Láník, Boris (oponent) ; Tomek, Ladislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá procesy výroby keramických jader pro slévárny přesného lití. Tato jádra jsou vesměs používaná v leteckém a energetickém průmyslu ve výrobě lopatek nejen parních turbín. Jejich konkrétní úloha spočívá ve vytvoření chladících kanálků důležitých pro bezpečný a spolehlivý chod turbíny. Práce prochází všemi kroky ve výrobě od výběru materiálu až po odstranění jádra z hotového odlitku.
Vodou rozpustná jádra pro hliníkové slitiny a jejich vliv na povrchovou jakost odlitků
Blažík, Petr ; Tomek, Ladislav (oponent) ; Kaňa, Václav (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je experimentálně ověřit vliv vodou vyplavitelných jader na mikrostrukturu v praxi běžně používaných slitin AlSi7Mg a AlSi10Mg v technologii vytavitelného vosku. Tato práce se zabývá pouze pozorováním změn eutektika na stykové ploše jádro-kov a jejím okolí, kde může docházet k interakci mezi jádrem vyrobeným na bázi alkalických solí NaCl a KCl a modifikovanou slitinou pomocí prvků sodíku nebo stroncia. Experiment je zaměřen na pozorování vlivu výše zmíněných solí na modifikační přísady a na samotnou modifikaci.
Numerická simulace výroby keramických jader pro technologii lití na vytavitelný model
Kinc, Marek ; Kováč, Marek (oponent) ; Tomek, Ladislav (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je validace numerické simulace výroby keramických jader pro metodu lití na vytavitelný vosk. První část práce se zabývá teoretickým popisem výroby keramických jader a popisem základních principů numerických simulací. Druhá část práce porovnává video záznam plnění dutiny formy vosko-keramickou směsí se simulaci plnění vytvořenou v programu Cadmould 3D-F.
Numerická simulace výroby keramických jader pro technologii lití na vytavitelný model
Kinc, Marek ; Kováč, Marek (oponent) ; Tomek, Ladislav (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je validace numerické simulace výroby keramických jader pro metodu lití na vytavitelný vosk. První část práce se zabývá teoretickým popisem výroby keramických jader a popisem základních principů numerických simulací. Druhá část práce porovnává video záznam plnění dutiny formy vosko-keramickou směsí se simulaci plnění vytvořenou v programu Cadmould 3D-F.
Vodou rozpustná jádra pro hliníkové slitiny a jejich vliv na povrchovou jakost odlitků
Blažík, Petr ; Tomek, Ladislav (oponent) ; Kaňa, Václav (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je experimentálně ověřit vliv vodou vyplavitelných jader na mikrostrukturu v praxi běžně používaných slitin AlSi7Mg a AlSi10Mg v technologii vytavitelného vosku. Tato práce se zabývá pouze pozorováním změn eutektika na stykové ploše jádro-kov a jejím okolí, kde může docházet k interakci mezi jádrem vyrobeným na bázi alkalických solí NaCl a KCl a modifikovanou slitinou pomocí prvků sodíku nebo stroncia. Experiment je zaměřen na pozorování vlivu výše zmíněných solí na modifikační přísady a na samotnou modifikaci.
Interakce tekutého kovu s formovací směsí
Tomek, Ladislav ; Muselík, Pavel (oponent) ; Rusín, Karel (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce bylo vyřešit vliv tekuté litiny s lupínkovým grafitem na penetraci do cementové formy. Byla navržena metodika zkoušky a její ověření bylo provedeno v experimentálních a provozních podmínkách. V práci byl potvrzen vznik komplexních sloučenin na rozhraní cementové formy a odlévaného kovu. Vytvořený matematický model mechanické penetrace prokázal vliv teploty a chemického složení grafitizující litiny na rozsah penetrace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.