Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium intenzitního profilu optických svazků
Fojtík, Jakub ; Vitásek,, Jan (oponent) ; Barcík, Peter (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zkoumáním intenzitního profilu optických svazků. Na úvod je tato problematika optických svazků popsána teoreticky. V programu Matlab® je vytvořen model reálně kruhového symetrického svazku v ideálním bezeztrátovém, stacionárním, homogenním a izotropním prostředí. Další část této práce se zabývá samotnou realizací automatického pracoviště pro měření intenzitního profilu optických svazků. Jedná se o návrh plošného spoje s funkcí fotodetektoru v programu Eagle®, realizaci plošného spoje, naprogramováni procesoru Atmega16, vytvoření uživatelské aplikace v Microsoft Visual Studiu 2010® pro ovládání posuvu M – IMS 400 a komunikaci s navrženým fotodetektorem.
Metody zlepšování vlastností třecích povrchů
Fojtík, Jakub ; Černý, Michal (oponent) ; Šamánek, Otakar (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje různé metody úprav povrchů, používaných ke zlepšení jejich tribologických vlastností. Tribologické procesy mohou mít mnoho podob v závislosti na struktuře, geometrii, materiálových vlastnostech, vzájemném relativním pohybu a zatížení součástí daných soustav. Snahou je minimalizovat opotřebení a tření. U strojních součástí je lze kontrolovat zlepšením struktury, geometrie a zvýšením tvrdosti za pomocí metod povlakování, chemicko-tepelných zpracování a texturování. Tyto metody se využívají také za účelem opravy již degradovaných třecích povrchů anebo úpravy pro vytvoření vhodných podmínek pro mazaní. Obsahem práce je také úvod do mikro/nanotribologie a tribologických procesů v mikro/nano měřítku.
Návrh technologie výroby plastového držáku uhlíků
Fojtík, Jakub ; Mořkovský, Václav (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem technologie vstřikování plastového dílce držáku uhlíků z polykarbonátu s označením Lexan 945A do vstřikovací formy s horkou vtokovou soustavou. Nejprve je zde předložena obecná literární studie týkající se plastů a technologie vstřikování obecně. Dále pokračuje studie vstřikovacích forem s horkými vtokovými soustavami a analýza vstřikovacího procesu pomocí počítačové simulace. Navrhovaná vstřikovací forma pro výrobu plastových držáků je dvojnásobná se čtyřmi horkými tryskami, třídeskového typu s jednou dělící rovinou, kde jedna z desek slouží pro uložení horké vtokové soustavy ve formě. Práce obsahuje část výkresové dokumentace vstřikovací formy a seznam položek. Zvole¬ným vstřikovacím strojem je Arburg Allrounder 370 U s označením 700-290 dle EUROMAP.
Měření permitivity materiálů v mikrovlnném pásmu – laboratorní úloha
Fojtík, Jakub ; Urbanec, Tomáš (oponent) ; Láčík, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vypracováním laboratorní úlohy se zaměřením na měření permitivity materiálů v mikrovlnném pásmu. Pro vlastní měření jsou použity dvě vlnovodové metody. První metoda využívá pro určení parametrů bezeztrátových materiálů zkrácení vlnové délky v materiálu. Druhá metoda využívá pro určení komplexní permitivity ztrátových materiálů metodu nakrátko – naprázdno. Obě metody jsou v této práci krátce popsány a využity pro určení parametrů materiálů z dat získaných modelováním v CST Microwave Studio. Měřící pracoviště pro obě metody je realizováno a pomocí něj je u několika vzorků materiálů změřena jejich permitivita. Nakonec je vypracován návod pro laboratorní úlohu a vzorový protokol.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Dominik, Jan ; Fojtík, Jakub (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Informační systémy jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí všech podnikajících subjektů. Liší se jen svojí velikostí a složitostí. Každá společnost by tedy měla mýt informační systém, který je svým nastavením adekvátní a maximálně efektivní. Cílem této práce je analýza informačního systému společnosti NET4GAS, s.r.o., odhalit slabá místa tohoto systému a navrhnout změny vedoucí k vylepšení a tím i zvýšení výkonnosti společnosti.
Posouzení informačního systému a návrh změn
Fojtík, Jakub ; Javorský, Petr (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tématem informačních systémů a jeho správného výběru pro firmu. Z teoretického hlediska práce popisuje danou oblast se zaměřením na ERP systémy, situaci a trendy na tuzemském trhu. Dále uvádí přínosy informačních systémů pro firmy a typické chyby při jejich výběru. Vlastní řešení představuje návrh informační strategie zkoumané firmy a provedení hrubého výběru nového firemního informačního systému. Další doplňkové návrhy jsou zpracovány zkráceně.
Měření permitivity materiálů v mikrovlnném pásmu – laboratorní úloha
Fojtík, Jakub ; Urbanec, Tomáš (oponent) ; Láčík, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vypracováním laboratorní úlohy se zaměřením na měření permitivity materiálů v mikrovlnném pásmu. Pro vlastní měření jsou použity dvě vlnovodové metody. První metoda využívá pro určení parametrů bezeztrátových materiálů zkrácení vlnové délky v materiálu. Druhá metoda využívá pro určení komplexní permitivity ztrátových materiálů metodu nakrátko – naprázdno. Obě metody jsou v této práci krátce popsány a využity pro určení parametrů materiálů z dat získaných modelováním v CST Microwave Studio. Měřící pracoviště pro obě metody je realizováno a pomocí něj je u několika vzorků materiálů změřena jejich permitivita. Nakonec je vypracován návod pro laboratorní úlohu a vzorový protokol.
Návrh technologie výroby plastového držáku uhlíků
Fojtík, Jakub ; Mořkovský, Václav (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem technologie vstřikování plastového dílce držáku uhlíků z polykarbonátu s označením Lexan 945A do vstřikovací formy s horkou vtokovou soustavou. Nejprve je zde předložena obecná literární studie týkající se plastů a technologie vstřikování obecně. Dále pokračuje studie vstřikovacích forem s horkými vtokovými soustavami a analýza vstřikovacího procesu pomocí počítačové simulace. Navrhovaná vstřikovací forma pro výrobu plastových držáků je dvojnásobná se čtyřmi horkými tryskami, třídeskového typu s jednou dělící rovinou, kde jedna z desek slouží pro uložení horké vtokové soustavy ve formě. Práce obsahuje část výkresové dokumentace vstřikovací formy a seznam položek. Zvole¬ným vstřikovacím strojem je Arburg Allrounder 370 U s označením 700-290 dle EUROMAP.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Dominik, Jan ; Fojtík, Jakub (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Informační systémy jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí všech podnikajících subjektů. Liší se jen svojí velikostí a složitostí. Každá společnost by tedy měla mýt informační systém, který je svým nastavením adekvátní a maximálně efektivní. Cílem této práce je analýza informačního systému společnosti NET4GAS, s.r.o., odhalit slabá místa tohoto systému a navrhnout změny vedoucí k vylepšení a tím i zvýšení výkonnosti společnosti.
Posouzení informačního systému a návrh změn
Fojtík, Jakub ; Javorský, Petr (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tématem informačních systémů a jeho správného výběru pro firmu. Z teoretického hlediska práce popisuje danou oblast se zaměřením na ERP systémy, situaci a trendy na tuzemském trhu. Dále uvádí přínosy informačních systémů pro firmy a typické chyby při jejich výběru. Vlastní řešení představuje návrh informační strategie zkoumané firmy a provedení hrubého výběru nového firemního informačního systému. Další doplňkové návrhy jsou zpracovány zkráceně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.