Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 372 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard
Rytířová, Monika ; Sághy Estélyi, Kristína (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti společnosti H & M s r.o. s využitím metody Balanced Scorecard. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část vymezuje cíle a zvolené metody, následuje část teoretická, která obsahuje teoretická východiska z odborné literatury, jež jsou základem pro další část práce. Třetí část práce je analytická, kde je představena společnost a následně je provedena finanční a strategická analýza V poslední části práce je zpracován návrh na implementaci modelu BSC, který by měl zvést ke zvýšení výkonnosti společnosti.
Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu
Kaiser, Jakub ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením obchodní a finanční výkonnosti podniku pomocí metody benchmarkingu. Vybraným podnikem je společnost Smurfit Kappa Olomouc s.r.o., která se zaměřuje na výrobu papírových obalů. Zkoumaná společnost bude srovnána s vhodnými konkurenčními společnostmi. Cílem diplomové práce je odhalitslabé stránky a navrhnout řešení, která povedou ke zlepšení výkonnosti podniku.
Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard
Valasová, Michaela ; Sághy Estélyi, Kristína (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje hodnocení výkonnosti akciové společnosti Saft Ferak s využitím modelu Balanced Scorecard. Práce je rozdělená do čtyř hlavních částí. V první části jsou vymezeny cíle a metody zpracování práce. Druhou částí je teoretická část, ve které jsou charakterizovány základní pojmy, a na jejím základě je zpracována část analytická, která obsahuje finanční a strategickou analýzu vybrané společnosti. Poslední část diplomové práce je zaměřená na vlastní návrh implementace modelu Balanced Scorecard do společnosti, jež povede ke zvýšení její výkonnosti.
Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu
Novotný, David ; Sághy Estélyi, Kristína (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti ATEX – spol. s.r.o. První část se zaměřuje na cíle práce a použité metody. Druhá část je věnována problematice z teoretického hlediska. V následující části je představena analyzovaná společnost, která je podrobena strategické analýze. Čtvrtá část diplomové práce je věnována samotnému benchmarkingu společnosti s vybranými konkurenty. Poslední část se zabývá návrhy vedoucími ke zlepšení finanční a obchodní výkonnosti podniku.
Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard
Sobotková, Nikola ; Bureš, Josef (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení stávajícího stavu a výkonnosti vybraného podniku NC Line, a.s. s využitím konceptu Balanced Scorecard. V teoretické části diplomové práce bude vymezen samotný pojem výkonnost podniku a její měření pomocí různých metodik a následně detailněji rozebrán koncept metody Balanced Scorecard. V analytické části bude představen vybraný podnik, popsána jeho nynější situace pomocí provedení některých analýz a následně bude práce pokračovat se zjištěnými skutečnostmi v návaznosti na použití a implementaci metody Balanced Scorecard. V poslední části práce budou uvedeny doporučení vyplývající z celkové práce a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku v následujícím období.
Ekonomické a finanční hodnocení společnosti metodou Balanced Scorecard
Komárek, David ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřená na využití Balanced Scorecard metody pro finanční a ekonomické zhodnocení vybrané společnosti. Teoretická část je souhrn poznatků z literárních zdrojů, které se zaměřují především na metody a nástroje strategického řízení a na téma výkonnosti podniku. Druhá část představuje vybranou společnost, a za pomocí určitých analýz vyobrazuje její současný finanční stav a zvolenou strategii. V další části je zvolená metoda zpracována prostřednictvím adekvátních výzkumných metod. Tuto část uzavírá souhrn výsledků výzkumu a návrh optimalizačních kroků
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Černá, Kateřina ; Ohniště,, Martin (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situaci společnosti TRANSBETON s. r. o. a návrhy na její zlepšení. Pro hodnocení jsem použila finanční analýzu, kterou jsem zpracovala za roky 2017-2021. V teoretické části jsem obecně popsala finanční analýzu, její metody a ukazatelé, které jsou následně využity v části analytické. Analytická část obsahuje současný stav společnosti a provedení analýz, zakončeno SWOT analýzou. Na závěr jsou doporučeny vlastní návrhy pro zlepšení finanční situace společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Poledníková, Petra ; Starý,, Vladislav (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku IMI International, s.r.o. v období 2017 – 2021. Hodnocení je prováděno pomocí finanční analýzy vycházející z účetních výkazů této společnosti. První část práce rozebírá teorii potřebnou k vyhotovení finanční analýzy, jsou zde uvedeny definice jednotlivých metod. V druhé části práce jsou tyto metody aplikovány, provedena analýza a graficky znázorněny výsledky. Na základě výpočtů je pak v poslední části práce zhodnocena finanční situace společnosti a stanoveny návrhy na zlepšení.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Pohanková, Barbara ; Koláčná, Veronika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o hodnocení finanční situace společnosti ICE Invest spol. s.r.o. za časové období 2017 až 2021 a o návrzích na její zlepšení. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na definici vybraných ukazatelů a pojmů související s finanční analýzou. V praktické části je finanční analýza vypočtena a následně jsou zhodnoceny její výsledky. Závěrečná část práce se zaměřuje na návrhy na zlepšení finanční situace v podniku.
Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard
Belan, Vojtěch ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Makita, spol. s r.o. pomocí metody Balanced Scorecard. První část práce bude věnována základním pojmům a teoriím strategického managementu a výkonnostních ukazatelů. V druhé části budou použity poznatky definované v první, teoretické části, ke zhodnocení aktuální situace společnosti. Získané údaje dále budou sloužit v poslední části jako podklad pro koncept implementace metody Balanced Scorecard. Cílem této implementace budou návrhy na měření a zvýšení výkonnosti společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 372 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.