Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Transformace české předlistopadové alternativní rockové hudby v 90. letech 20. století
Fikarová, Lucie
Studie se zaměřuje na klíčové dobové trendy, které v 90. letech 20. století v pozitivním i negativním směru ovlivnily proměnu kdysi alternativní rockové scény. Pozornost je věnovaná zejména vnějším faktorům (např. hudebnímu managementu, komercionalizaci), opomenuty však nejsou ani faktory vnitřní (osobní vývoj aktérů). Vliv těchto faktorů na proměnu zkoumaného prostředí autorka mapuje na základě analýzy dobových hudebních časopisů, rozhovorů a orálně historického výzkumu (zahrnující provozovatele hudebních klubů, hudebního publicistu a hudebníky).
Televizní seriálová tvorba v kontextu současné ČR a seriál Devadesátky jako příklad
Hřebejk, Pavel ; Kruml, Milan (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje tématu televizní seriálové tvorby v kontextu současné ČR a bere si seriál Devadesátky jako příklad úspěšného seriálu. Teoretická část obecně popisuje televizní seriálovou tvorbu v ČR a stručně nastiňuje jeho obsahové proměny a faktory určující popularitu seriálu. Dále je v teoretické části stručně popsán vývoj žánru českého kriminálního seriálu od roku 1993 po současnost, přičemž je pozornost věnována především seriálu Devadesátky. Praktická část pak v rámci dotazníkového šetření zkoumá návyky seriálových diváků a za pomoci osobních rozhovorů s odbornicí na zkoumanou problematiku scenáristou seriálu Devadesátky pokouší otestovat vytyčené hypotézy a získat vhled do zkoumané problematiky. Klíčová slova: televizní seriály, Česká republika, Devadesátky, 90. léta, kriminální seriály, návyky seriálových diváků, trendy, Česká televize
Kauza úmrtí Josefa Odložila v českém tisku
Štěpánková, Jana ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Groman, Martin (oponent)
Bakalářská práce "Kauza úmrtí Josefa Odložila v českém tisku" pojednává o okolnostech smrti atleta Josefa Odložila, bývalého manžela sportovní gymnastky Věry Čáslavské. Zabývá se jeho potyčkou se synem Martinem Odložilem, následnou smrtí Josefa Odložila, soudními procesy a prezidentskou milostí pro Martina Odložila. Cílem práce je na základě komparativní analýzy porovnat, jak bylo o těchto událostech referováno v dobovém denním tisku. Analyzována jsou čtyři zvolená periodika - Blesk, Mladá fronta DNES, Rudé právo/Právo a Sport. Dle jednotlivých událostí jsou vymezena čtyři sledovaná období: 7. 8. - 1. 10. 1993, 17. 7. - 14. 8. 1996, 22. 11. - 20. 12. 1996 a 17. 1. - 14. 2.1997. Analýza se zaměřuje na počty článků v jednotlivých denících a sledovaných obdobích. Dále sleduje první zmínku o vybraných událostech, počty fotografií, počty výskytu článků na titulních stranách deníků a četnost využití České tiskové kanceláře. Z hlediska obsahu se analýza u článků soustředí na zvolené titulky, obsahové zaměření a způsob zachycení událostí, komentáře redaktorů, výpovědi zúčastněných a použité jazykové prostředky. Věnuje se také speciálním rubrikám a přílohám deníků. Analýza představuje rozdílný způsob informování v bulvárních a seriózních denících.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.