Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 337 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zhodnocení hospodaření vybraného dobrovolného svazku obcí
Vašíčková, Dominika ; Karas, Michal (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je hospodaření dobrovolného svazku obcí Valašsko Horní - Vsacko. Cílem této bakalářské práce je zhodnocení hospodaření tohoto dobrovolného svazku obcí. Práce je rozdělena na tři části, teoretickou, praktickou a návrhovou část. V teoretické části se nejprve budeme zabývat rozpočtovou soustavou a poté obecnou charakteristikou dobrovolného svazku obcí. V praktické části se zaměříme na příjmy a výdaje v jednotlivých letech sledovaného období, a dále také na zhodnocení hospodaření s finančními prostředky svazku. V poslední části se budeme věnovat návrhu projektu, který by měl přispět k rozvoji regionu.
Hospodaření městyse Nedvědice
Vrbka, Boris ; Houserek, Aleš (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na fungování, hospodaření a vedení obcí a na základní informace o veřejných zakázkách a jejich zadávání v České republice. V analytické části je představen městys Nedvědice, jeho minulost a obyvatelé, analýza jeho hospodaření a veřejných zakázek. Třetí část obsahuje návrhy z oblasti veřejných zakázek se zaměřením na snížení výdajů a administrativní zátěže u zadávání zakázek v budoucnosti.
Zhodnocení hospodaření neziskové organizace
Derych, Miroslav ; Štěpanovská, Hana (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace „Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky“. Cílem předložené diplomové práce je na základě zhodnocení hospodaření zmíněné příspěvkové organizace návrh takových opatření, která toto hospodaření zlepší a zefektivní.
Zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace
Rusnoková, Ilona ; Králíková, Iveta (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí. Cílem této práce je pomocí analýzy nákladů a výnosů a finanční analýzy zhodnotit hospodaření této organizace a podat návrhy ke zlepšení. Teoretické poznatky k danému tématu jsou uvedeny v první části této práce, další část je zaměřena na analýzu hospodaření a poslední část na podání návrhů ke zlepšení hospodaření organizace.
Zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace
Klenorová, Lenka ; Hýzlová, Alena (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace Sagapo. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky, které jsou východiskem pro následnou analytickou část. Tato část obsahuje základní informace o vybrané organizaci, finanční analýzu a zhodnocení současného stavu. Poslední část podává návrhy a doporučení, které povedou ke zlepšení hospodaření zvolené příspěvkové organizace.
Zhodnocení hospodaření vybrané neziskové organizace
Moudrá, Anna ; Durdová, Vladimíra (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace, kterou je Základní škola Hodějice. V první části práce jsou obsaženy teoretické poznatky k danému tématu. Druhá část analyzuje hospodaření vybrané příspěvkové organizace. Závěrem bakalářské práce jsou vlastní návrhy a opatření pro zlepšení finanční situace základní školy.
Návrh na zlepšení hospodaření města Adamova
Charvát, Jiří ; Rybář,, Rudolf (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hospodařením města Adamova v letech 2002-2005. Cílem této práce je analyzovat nejdůležitější prvky a vztahy příjmů a výdajů rozpočtu města Adamova. Na základě dosažených výsledků analýzy pak zhodnotit hospodaření města a navrhnout taková opatření, která povedou ke zlepšení.
Zhodnocení hospodaření vybrané organizace a návrhy na zlepšení
Maňáková, Petra ; Melichárková, Kateřina (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Předložená bakalářská práce se věnuje zhodnocení hospodaření příspěvkové organizace Základní školy AB v letech 2010 – 2013. Teoretická část se zabývá vymezením neziskových organizací, příspěvkovou organizací a zdroji financování školských zařízení v České republice. Analytická část je podrobena analýze výnosů a nákladů v hlavní a doplňkové činnosti a prostřednictvím uvedené analýzy je zhodnocena hospodářská a finanční situace organizace. V poslední části jsou navržena taková doporučení, která povedou ke zvýšení finančních prostředků a optimalizaci výdajů.
Systém managementu hospodaření s energií a jeho vazba s bezpečností
Samek, Jakub ; Krbalová, Maria (oponent) ; Kotek, Luboš (vedoucí práce)
Tato práce řeší porovnání struktury a konflikty mezi systémem managementu hospodaření s energiemi a systémem bezpečnosti práce na pracovišti. Byly vyhledány časté případy konfliktů mezi těmito systémy v průmyslu a těmto konfliktům byla přiřazena možná řešení (od levných až po ekonomicky náročnější). Tento přehledný soupis řešení poskytuje možná řešení konfliktů mezi hospodařením s energiemi a bezpečností.
Nástroj pro evidenci hospodaření domácnosti v iOS
Marek, Jakub ; Smrčka, Aleš (oponent) ; Hrubý, Martin (vedoucí práce)
Hlavním úkolem této práce je návrh a realizace nástroje pro evidenci hospodaření domácnosti. Nástroj je zpracován ve formě aplikace pro zařízení iPhone s operačním systémem iOS verze 7.0 a vyšší. Aplikace umožňuje zaznamenávat stavy měřičů energií, evidovat teplotu a výdaje uživatelovy domácnosti. Vkládání záznamů provádí uživatel pomocí UI běžného u tohoto typu aplikací. Výstupem aplikace je přehled spotřeby energií, průměrné teploty a výdajů za určité časové období. Ten může být vpodobě gesty řízeného grafu zobrazovaného vaplikaci nebo výroční zprávy ve formátu PDF, se kterou lze dále pracovat (odeslání pomocí e-mailu, export do Dropboxu atd.). Důležitou součástí aplikace je dlouhodobé uchovávání veškerých uživatelem vložených dat a jejich záloha či přenos na další zařízení pomocí služeb iCloud a Dropbox. 

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 337 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.