Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 134 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu
Jedlička, Jiří ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá volbou vhodné formy podnikání v ekonomickém prostředí České republiky z pohledu výše daňového zatížení. Pro porovnání jsou vybrány tři formy obchodních korporací a varianta podnikání fyzických osob. Na základě vstupních dat je určena výše daně z příjmů pro tyto formy podnikání. Na závěr jsou výsledky vyhodnoceny a je doporučena nejvýhodnější varianta.
Optimalizace odvodových povinností vlastníků společností-fyzických osob
Hamplová, Lucie ; Škrabiš, Václav (oponent) ; Polák, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá daňovou optimalizací odvodových povinností společníků, jednatelů společnosti s ručením omezeným. Vychází z pravidel určených obchodním zákonem a zákoníkem práce. Praktická část obsahuje analýzu současné finanční situace společnosti a modely pro stanovení optimální odvodové povinnosti společníka, jednatele. Na závěr vyhodnocuje, který model je pro společníka a společnost daňově nejvýhodnější.
Komparace daňového zatížení nemovitostí v ČR a ve vybraných státech EU
Pomichálková, Lucie ; Pavlíčková, Lucie (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na srovnání daňového zatížení vlastníka rezidenční nemovitosti v ČR a ve vybraných státech Evropy. Obsahem práce je ucelený přehled daní vztahujících se k nemovitostem u nás, jejich důkladný rozbor a následná komparace se situací ve zvolených zemích. V závěru práce je nastíněn možný budoucí vývoj problematiky zdaňení nemovitostí v ČR.
Optimalizace daňové povinnosti právnické osoby
Kühnová, Nikola ; Rusňák, Stanislav (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zákonnou možnost snížení daňové povinnosti právnické osoby. Jako výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů využije rezervy na opravu hmotného majetku, příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a odpisy majetku. Práce navrhuje aplikaci těchto možností zvýšením nákladů a znázorňuje úsporu daňové povinnosti konkrétního subjektu.
Optimalizace zdanění vybrané právnické osoby
Měcháčková, Zuzana ; ,, Zuzana Křížová (oponent) ; Polák, Michal (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnout postupy jak optimalizovat daňovou povinnost u právnické osoby, zabývající se zemědělskou činností, v období 2009 - 2011, objasnit pojem daňového zatížení, s ohledem na změny v daňových zákonech, uvést možnosti, jak daňovou povinnost snížit a v závěru navrhnout nejvhodnější způsob zdanění.
Srovnání podmínek pro rodinné podnikání v ČR a Rakousku/Německu
Juříčková, Romana ; Penka, Miroslav (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce vymezuje podmínky pro rodinné podnikání v České republice, Rakousku a Německu. Charakterizuje pro každou zemi využívané formy podnikání, daňové soustavy, další povinné platby odváděné do státního rozpočtu a způsoby financování. Srovnává prostředí, v němž rodinné podniky vykonávají svoji činnost, a definuje problémy, s nimiž se setkávají.
Daňová optimalizace ve vybraném podnikatelském subjektu
Kuchyňková, Hana ; Prokůpek, Petr (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Daňová optimalizace je legální cesta, jak snížit daňovou povinnost bez porušení zákona. Česká legislativa umožňuje několik způsobů, jak legálně redukovat příjmy a tím zároveň i daň z příjmu fyzických a právnických osob. Proto je využití této možnosti logickým jednáním každého daňového subjektu. Cílem této bakalářské práce je analyzovat daňovou zátěž společnosti se zaměstnanci a navrhnout nejlepší řešení minimalizace daně konkrétního vybraného podniku. Tato bakalářská práce zahrnuje možnosti daňové optimalizace, a to: příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na soukromé životní pojištění, příspěvek na stravování (stravenky), tvorbu rezerv na opravu dlouhodobého hmotného majetku, využití slevy na dani na zaměstnance se změněnou pracovní schopností, pořízení drobného hmotného majetku, pořízení dlouhodobého hmotného majetku a daňová úleva při poskytnutí darů. Tyto varianty ukazují nejlepší cestu, jak minimalizovat daňovou zátěž. V České republice však nemůže každý podnik využít všech možností, neboť jednotlivé podnikatelské subjekty mají svá specifika, podle kterých si konkrétní podnik vybere nejvhodnější způsob daňové optimalizace.
Daňové zatížení stavebního objektu
Skála, Jan ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá daňovým zatížením stavebního objektu. V teoretické části práce jsou nejprve popsány základní pojmy, které se váží k problematice daní, následně daňový systém České republiky, stavební objekt a fáze jeho životního cyklu. Druhá, praktická, část práce se zabývá analýzou daňového zatížení konkrétního rodinného domu v procesu plánování a výstavby.
Srovnání daně z nemovitostí ve vybraných státech EU s dopadem na Českou republiku
Faltusová, Denisa ; Vondráček, Josef (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na srovnání daně z nemovitosti ve vybraných státech EU s dopadem pro Českou republiku. Obsahem práce je souhrnný přehled daní vztahujících se k nemovitostem u nás, následný detailní rozbor a zmapování daně z nemovitostí ve vybraných státech EU. V závěru práce je nastíněn dopad této daně pro ČR a možnost jejího ovlivnění.
Praktická aplikace daňové soustavy Belgie a ČR
Pospíšilová, Pavla ; Nezval, Lukáš (oponent) ; Polák, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá srovnáním současného stavu legislativy upravující podnikání fyzických osob v České republice a Belgii, zejména zákonem o dani z příjmů. Na základě zjištěných skutečností práce řeší, ve které zemi je menší daňové zatížení - pro podmínky vybraného typu podnikání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 134 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.