Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bezpečné prístavy v oblasti prevodních cien so zameraním na rozvojové štáty
Molnárová, Lucia
Otázka převodních cen je v současnosti jedním z nejdůležitějších daňových problémů, kterému čelí nadnárodní společnosti i daňové orgány po celém světě. Stanovení transferových cen založené na uplatňování principu tržního odstupu, jejich správa a kontrola bývá často složitý, časově náročný a nákladný proces. A to zvláště pro rozvojové země, z nichž mnohé mají potíže se shromažďováním a analýzou dat vzhledem k nedostatku informací o srovnatelných transakcích. Z tohoto důvodu by právě tyto země měly zvážit využití konceptu bezpečného přístavu alespoň v případě menších daňových poplatníků či méně komplikovaných transakcí. Práce se tedy zabývá stanovením návrhu safe harbour pro vybrané asijské rozvojové země.
Internetové právo
Meissnerová, Anna ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
! 67! Internetové právo - Abstrakt diplomové práce Tato diplomová práce zkoumá a popisuje právní odvětví internetového práva a problémy spojené s uplatňováním jurisdikce na internetu. Dále se zabývá problematikou odpovědnosti při realizaci on-line vztahů a prezentuje rozdílné právní úpravy České republiky, USA a Francie v oblasti ochrany autorských práv na internetu. Práce je rozdělena do dvou tematických celků. První kapitola se věnuje teoretickým a filozofickým východiskům pro vznik fenoménu internet, zatímco druhá se zaměřuje na praktické aspekty právní regulace on-line vztahů. Pomocí rozboru nejdůležitějších rozsudků z oblasti internetového práva jsou v této zde nastíněny tendence aplikace a interpretace souvisejících právních předpisů. Metodika psaní této diplomové práce spočívala ve shromáždění potřebných dat, jejich pečlivé analýze a hledání interpretačních a aplikačních východisek relativně mladého a dynamicky se rozvíjejícího oboru internetového práva. Cílem této diplomové práce bylo zodpovězení následujících otázek: a) Je potřeba prostředí internetu právně regulovat? Pokud ano, b) jakým směrem by se měla ubírat legislativní tvorba v oboru práva autorského na internetu? V průběhu výzkumu byly konfrontovány dva protichůdné přístupy. Na jedné straně utopické představy typické pro devadesátá léta,...
Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za porušování autorských práv
Dědková, Barbora ; Císařová, Zuzana (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Diplomová práce se zabývá podmínkami vzniku vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) se zaměřením na oblast autorského práva. Práce nejprve vymezuje pojmy, které jsou pro orientaci v tématu stěžejní. Následně se ve druhé kapitole zabývá autorským právem na internetu, konkrétně právem autora na sdělování díla veřejnosti, do kterého může být uživateli internetu, případně i samotnými ISP, ve velkém rozsahu zasahováno. V tomto ohledu se práce zaměřuje na vývoj v judikaturnímu výkladu pojmu sdělování díla veřejnosti a podmínkám, za kterých může být stanoveno, že dílo veřejnosti neoprávněně sděluje sám ISP. Ve třetí kapitole se práce věnuje relevantním ustanovením směrnice o elektronickém obchodu, která se týkají rozsahu odpovědnosti ISP, kteří poskytují služby typu hosting. Práce analyzuje podmínky bezpečného přístavu, tedy podmínky, které musí být splněny, těmto poskytovatelům nevznikla odpovědnost za obsah, který ukládá na žádost uživatel své služby. Zde je taktéž kladen důraz na aktuální judikaturu SDEU. Vedle toho práce analyzuje zákaz obecné povinnosti dohledu, který je stanoven čl. 15 směrnice o elektronickém obchodu. Ve čtvrté kapitole je dopodrobna rozebrána směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (DSM směrnice), která zavádí novou kategorii ISP,...
Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za cizí obsah
Zichová, Tereza ; Císařová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce pojednává o podmínkách vzniku, rozsahu, omezení a vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) typu hosting za cizí obsah v kontextu autorského práva a práv souvisejících s právem autorským, zejména v kontextu se sdělováním díla veřejnosti. V práci jsou na různých místech vymezeny relevantní právní ustanovení, které jsou následně podrobeny kritické analýze. Pozornost je věnována zejména institutu bezpečného přístavu s ohledem na účinnou právní úpravu, judikatorní praxi a jeho dopadům na poskytovatele služeb informační společnosti.
Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za cizí obsah
Zichová, Tereza ; Císařová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce pojednává o podmínkách vzniku, rozsahu, omezení a vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) typu hosting za cizí obsah v kontextu autorského práva a práv souvisejících s právem autorským, zejména v kontextu se sdělováním díla veřejnosti. V práci jsou na různých místech vymezeny relevantní právní ustanovení, které jsou následně podrobeny kritické analýze. Pozornost je věnována zejména institutu bezpečného přístavu s ohledem na účinnou právní úpravu, judikatorní praxi a jeho dopadům na poskytovatele služeb informační společnosti.
Autorské právo v informační společnosti a na vnitřním trhu Evropské unie
Mikita, Peter ; Kříž, Jan (vedoucí práce) ; Srstka, Jiří (oponent) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Autorské právo je speciálním civilně-právním odvětvím, které se s rozvojem internetu dostalo do popředí zájmu globální informační společnosti. Participativní web generuje uživatelský obsah, jehož povaha má jak autorskoprávní, tak i běžný informační rozměr a umožňuje interaktivní komunikaci prostřednictvím síťového sdílení souborů různých generací. Je také uložištěm neomezeného objemu dat, provozovaným osobami prostředníků informační výměny. Jejich postavení ve společnosti sítí vyvolává otázku míry jejich odpovědnosti za zpřístupňování autorskoprávně chráněného obsahu třetími osobami, podle toho, zda je vlastní a legální, anebo cizí a nelegální. V těchto podmínkách se stal výkon i ochrana autorských a souvisejících práv online právně obtížně řešitelným problémem. Porušování autorských práv je komplexním fenoménem, jehož společným jmenovatelem je jak pro off-line, tak zejména pro online uživatelský segment, snížená míra uživatelsky odpovědného nakládání s autorskoprávně chráněnými nehmotnými statky a neschopnost jejich rozlišení. Přirozeným důvodem tohoto jevu je potenciální ubikvita a nezuživatelnost předmětů duševního vlastnictví, ve spojení s anonymitou síťové konektivity. Autonomně fungující a definičními autoritami určovaná virtuální realita na sítích, kontrastuje se světem, kontrolovaným státní...
Internetové právo
Meissnerová, Anna ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
! 67! Internetové právo - Abstrakt diplomové práce Tato diplomová práce zkoumá a popisuje právní odvětví internetového práva a problémy spojené s uplatňováním jurisdikce na internetu. Dále se zabývá problematikou odpovědnosti při realizaci on-line vztahů a prezentuje rozdílné právní úpravy České republiky, USA a Francie v oblasti ochrany autorských práv na internetu. Práce je rozdělena do dvou tematických celků. První kapitola se věnuje teoretickým a filozofickým východiskům pro vznik fenoménu internet, zatímco druhá se zaměřuje na praktické aspekty právní regulace on-line vztahů. Pomocí rozboru nejdůležitějších rozsudků z oblasti internetového práva jsou v této zde nastíněny tendence aplikace a interpretace souvisejících právních předpisů. Metodika psaní této diplomové práce spočívala ve shromáždění potřebných dat, jejich pečlivé analýze a hledání interpretačních a aplikačních východisek relativně mladého a dynamicky se rozvíjejícího oboru internetového práva. Cílem této diplomové práce bylo zodpovězení následujících otázek: a) Je potřeba prostředí internetu právně regulovat? Pokud ano, b) jakým směrem by se měla ubírat legislativní tvorba v oboru práva autorského na internetu? V průběhu výzkumu byly konfrontovány dva protichůdné přístupy. Na jedné straně utopické představy typické pro devadesátá léta,...
Využití konceptu safe harbour pro stanovení převodních cen
Kolář, Michal ; Heřman, Jan (vedoucí práce) ; Dvořáček, Jiří (oponent) ; Kapoun, Vítězslav (oponent)
Daňové správy po celém světě vycházejí poplatníkům vstříc a nabízejí jim možnost nastavit systém převodních cen podle předem dohodnutých kritérií. Když poplatník kritéria splní, správce daně cenové nastavení transakce nebude rozporovat. Jakékoli předem definované uspořádání vedoucí k uznání systému převodních cen ze strany správce daně lze označit jako tzv. safe harbour. Během zkoumání současných zdrojů bylo zjištěno, že není k dispozici žádný relevantní výzkum zaměřený na posouzení vhodnosti zavedení konceptu safe harbour pro podniky a vlády. Zároveň také OECD nepracuje s daty, která by přesvědčivě dokazovala dopad regulace v oblasti převodních cen na chování společností. Z tohoto důvodu byl proveden výzkum v této oblasti se zaměřením na zjištění potenciálu konceptu safe harbour ovlivnit daňové odvody podniků ve skupině. Finanční údaje byly získány z databáze Amadeus. Dopad zavedení konceptu safe harbour byl posuzován na vývoji časových řad zdanění srovnatelných společností. Jako nejvhodnější metoda pro seskupení společností byla vybrána shluková analýza.