Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bezpečné prístavy v oblasti prevodních cien so zameraním na rozvojové štáty
Molnárová, Lucia
Otázka převodních cen je v současnosti jedním z nejdůležitějších daňových problémů, kterému čelí nadnárodní společnosti i daňové orgány po celém světě. Stanovení transferových cen založené na uplatňování principu tržního odstupu, jejich správa a kontrola bývá často složitý, časově náročný a nákladný proces. A to zvláště pro rozvojové země, z nichž mnohé mají potíže se shromažďováním a analýzou dat vzhledem k nedostatku informací o srovnatelných transakcích. Z tohoto důvodu by právě tyto země měly zvážit využití konceptu bezpečného přístavu alespoň v případě menších daňových poplatníků či méně komplikovaných transakcí. Práce se tedy zabývá stanovením návrhu safe harbour pro vybrané asijské rozvojové země.
Gold, oil, and stocks as safe havens for Bitcoin
Nedvěd, Martin ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Kurka, Josef (oponent)
Bitcoin je mnohdy pro jeho vlasnosti jako je uchovatel hodnoty, omezená nabídka a bezpečný přístav přirovnáván ke zlatu. Vzhledem k extrémním cenovým po- hybům by však mohli investoři naopak hledat bezpečné útočistě proti Bitcoinu. V této práci studujeme, zda je tato vlastnost u některého tradičního aktiva. Konkrétně analyzujeme zlato, ropu a akcie jako bezpečné přístavy pro Bitcoin v období mezi rokem 2014 a březnem 2022. Závěr naší analýzy dokládá, že zlato se chová jako silný bezpečný přístav což naznačuje tradiční roli zlata jako úkryt během nejistoty i pro krypto aktiva. 1
Odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem
Jirovský, Jakub ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Název diplomové práce: Odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem Tato práce se zabývá zvláštním odpovědnostním režimem poskytovatelů služeb informační společnosti poskytující služby hostingu, kteří v dnešní době v prostředí internetu hrají klíčovou roli. Cíle, které si tato práce stanovuje, spočívají ve specifikaci pojetí problematiky ISP, popisu souvisejících aktuálních institutů a především v představení a následné analýze návrhu právní úpravy, který na konci roku 2016 představila Evropská komise a který má potenciál rozpracovanou problematiku podstatně ovlivnit. Za účelem dosažení výše zmíněných cílů identifikuje tato práce nejzásadnější právní předpisy, jež tuto problematiku regulují, a pojednává o vztahu evropské a české úpravy. Dále specifikuje zásadní podmínky pro nabytí a následné udržení bezpečného přístavu, který vylučuje aplikaci obecných odpovědnostních pravidel. Rovněž se zabývá institutem vyloučení povinnosti dohledu ISP nad ukládaným obsahem. V souvislosti se zmíněnou úpravou tato práce neopomíjí významnou rozhodovací soudní praxi představující upřesňující výklad problematiky a vývoj názorového přístupu SDEU k postavení ISP. Ve zvláštní části tato práce pojednává o možnostech aplikovatelnosti obecných odpovědnostních...
Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za porušování autorských práv
Dědková, Barbora ; Císařová, Zuzana (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Diplomová práce se zabývá podmínkami vzniku vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) se zaměřením na oblast autorského práva. Práce nejprve vymezuje pojmy, které jsou pro orientaci v tématu stěžejní. Následně se ve druhé kapitole zabývá autorským právem na internetu, konkrétně právem autora na sdělování díla veřejnosti, do kterého může být uživateli internetu, případně i samotnými ISP, ve velkém rozsahu zasahováno. V tomto ohledu se práce zaměřuje na vývoj v judikaturnímu výkladu pojmu sdělování díla veřejnosti a podmínkám, za kterých může být stanoveno, že dílo veřejnosti neoprávněně sděluje sám ISP. Ve třetí kapitole se práce věnuje relevantním ustanovením směrnice o elektronickém obchodu, která se týkají rozsahu odpovědnosti ISP, kteří poskytují služby typu hosting. Práce analyzuje podmínky bezpečného přístavu, tedy podmínky, které musí být splněny, těmto poskytovatelům nevznikla odpovědnost za obsah, který ukládá na žádost uživatel své služby. Zde je taktéž kladen důraz na aktuální judikaturu SDEU. Vedle toho práce analyzuje zákaz obecné povinnosti dohledu, který je stanoven čl. 15 směrnice o elektronickém obchodu. Ve čtvrté kapitole je dopodrobna rozebrána směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (DSM směrnice), která zavádí novou kategorii ISP,...
Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za cizí obsah
Zichová, Tereza ; Císařová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce pojednává o podmínkách vzniku, rozsahu, omezení a vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) typu hosting za cizí obsah v kontextu autorského práva a práv souvisejících s právem autorským, zejména v kontextu se sdělováním díla veřejnosti. V práci jsou na různých místech vymezeny relevantní právní ustanovení, které jsou následně podrobeny kritické analýze. Pozornost je věnována zejména institutu bezpečného přístavu s ohledem na účinnou právní úpravu, judikatorní praxi a jeho dopadům na poskytovatele služeb informační společnosti.
Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za cizí obsah
Zichová, Tereza ; Císařová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce pojednává o podmínkách vzniku, rozsahu, omezení a vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) typu hosting za cizí obsah v kontextu autorského práva a práv souvisejících s právem autorským, zejména v kontextu se sdělováním díla veřejnosti. V práci jsou na různých místech vymezeny relevantní právní ustanovení, které jsou následně podrobeny kritické analýze. Pozornost je věnována zejména institutu bezpečného přístavu s ohledem na účinnou právní úpravu, judikatorní praxi a jeho dopadům na poskytovatele služeb informační společnosti.
Autorské právo v informační společnosti a na vnitřním trhu Evropské unie
Mikita, Peter ; Kříž, Jan (vedoucí práce) ; Srstka, Jiří (oponent) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Autorské právo je speciálním civilně-právním odvětvím, které se s rozvojem internetu dostalo do popředí zájmu globální informační společnosti. Participativní web generuje uživatelský obsah, jehož povaha má jak autorskoprávní, tak i běžný informační rozměr a umožňuje interaktivní komunikaci prostřednictvím síťového sdílení souborů různých generací. Je také uložištěm neomezeného objemu dat, provozovaným osobami prostředníků informační výměny. Jejich postavení ve společnosti sítí vyvolává otázku míry jejich odpovědnosti za zpřístupňování autorskoprávně chráněného obsahu třetími osobami, podle toho, zda je vlastní a legální, anebo cizí a nelegální. V těchto podmínkách se stal výkon i ochrana autorských a souvisejících práv online právně obtížně řešitelným problémem. Porušování autorských práv je komplexním fenoménem, jehož společným jmenovatelem je jak pro off-line, tak zejména pro online uživatelský segment, snížená míra uživatelsky odpovědného nakládání s autorskoprávně chráněnými nehmotnými statky a neschopnost jejich rozlišení. Přirozeným důvodem tohoto jevu je potenciální ubikvita a nezuživatelnost předmětů duševního vlastnictví, ve spojení s anonymitou síťové konektivity. Autonomně fungující a definičními autoritami určovaná virtuální realita na sítích, kontrastuje se světem, kontrolovaným státní...
Odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem
Jirovský, Jakub ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Název diplomové práce: Odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem Tato práce se zabývá zvláštním odpovědnostním režimem poskytovatelů služeb informační společnosti poskytující služby hostingu, kteří v dnešní době v prostředí internetu hrají klíčovou roli. Cíle, které si tato práce stanovuje, spočívají ve specifikaci pojetí problematiky ISP, popisu souvisejících aktuálních institutů a především v představení a následné analýze návrhu právní úpravy, který na konci roku 2016 představila Evropská komise a který má potenciál rozpracovanou problematiku podstatně ovlivnit. Za účelem dosažení výše zmíněných cílů identifikuje tato práce nejzásadnější právní předpisy, jež tuto problematiku regulují, a pojednává o vztahu evropské a české úpravy. Dále specifikuje zásadní podmínky pro nabytí a následné udržení bezpečného přístavu, který vylučuje aplikaci obecných odpovědnostních pravidel. Rovněž se zabývá institutem vyloučení povinnosti dohledu ISP nad ukládaným obsahem. V souvislosti se zmíněnou úpravou tato práce neopomíjí významnou rozhodovací soudní praxi představující upřesňující výklad problematiky a vývoj názorového přístupu SDEU k postavení ISP. Ve zvláštní části tato práce pojednává o možnostech aplikovatelnosti obecných odpovědnostních...