Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Druhová diverzita ryb přítoků říčky Hané
Prokeš, Miroslav ; Baruš, Vlastimil ; Peňáz, Milan ; Koubková, B. ; Gelnar, M.
V předloženém příspěvku jsou uvedeny základní ekologické parametry společenstva ryb Brodeckého potoka (BP) a Rostěnického potoka (RP). V BP se vyskytovalo 18 druhů ryb, v RP 11 druhů ryb a v celém systému říčky Hané 30 druhů ryb. Index druhové diverzity ryb (H´) v BP kolísal v rozmezí od 0,3358 do 1,7161, abundance byla 14359-66818 jedinců ryb.ha-1 a biomasa byla 51,6-576,6 kg.ha-1. Mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) se vyskytovala v RP pouze na lokalitách, kde se nenacházely dravé druhy ryb (štika obecná Esox lucius, candát obecný Sander lucioperca a okoun říční Perca fluviatilis). Dominance mřenky mramorované byla na jednotlivých lokalitách 3,72-94,06% a biomasa byla 18,84-53,1 6 kg.ha-1. Index druhové diverzity ryb v RP kolísal od 0,7496 do 1,7268, abundance byla 4490-14578 jedinců ryb.ha-1 a biomasa byla 72,1-961,1 kg.ha-1. Mřenka mramorovaná se vyskytovala pouze v místě vyústění RP do říčky Hané v dominanci 3,79% a biomase 3,9 kg.ha-1.
Ryby říční sítě Chráněné krajinné oblasti Beskydy
Lusk, Stanislav ; Lusková, Věra ; Halačka, Karel ; Lojkásek, B.
Říční síť na území CHKO Beskydy (1,620 km2 ) patří k úmořím Baltického a Černého moře. Většinou se jedná o malé toky I. a II. řádu. Základní složku rybího osídlení tvoří pstruh obecný f. potoční a vranka pruhoploutvá. V dolních částech větších toků se vyskytují i další druhy, jako lipan podhorní, jelec tloušť, ouklejka pruhovaná, hrouzek obecný, vranka obecná a další.
Stav populace mihule ukrajinské (Eudontomyzon mariae) v Račím potoce v roce 2003
Hanel, L. ; Lusk, Stanislav
Od roku 1994 je monitorován stav populace mihule ukrajinské (Eudontomyzon mariae) na jediné lokalitě jejího výskytu v Račím potoce u Velkých Losin. V květnu 2003 při průzkumu bylo zjištěno 12 larev o délce 37 až 195 mm.
Fauna ryb vodních toků na území CHKO Broumovsko
Halačka, Karel ; Vetešník, Lukáš ; Lusková, Věra
Říční síť na území CHKO Broumovsko tvoří systém povodí Stěnavy (úmoří Baltického moře) a systém povodí Metuje (úmoří Severního moře). V povodí Stěnavy byl zjištěn výskyt 12 druhů ryb a mihule potoční, v povodí Metuje se vyskytovalo pouze 9 druhů ryb a mihule potoční.
Výskyt hrouzka Kesslerova (Gobio kesslerii Dybowski, 1862) v řece Moravě
Merta, L. ; Lusk, Stanislav
Hrouzek Kesslerův je velmi vzácný druh v České republice. V současnosti byl znám jeho výskyt pouze v řece Bečva (přítok řeky Moravy). Na podzim 2003 byl zjištěn hojný výskyt tohoto hrouzka i v řece Moravě mezi ústím Bečvy (ř.km 210,7) a směrem proti proudu po stupeň u Bolelouce (ř.km 221,04).
Ichtyofauna umělého mokřadu v PR Chomoutovské jezero, CHKO Litovelské Pomoraví
Horák, Václav ; Lusk, Stanislav ; Lusková, Věra ; Halačka, Karel ; Mendel, Jan
Umělý mokřad v přírodní reservaci Chomoutovské jezero byl přirozenou cestou zarybněn při záplavě katastrofální povodní v roce 1997. V průběhu výzkumů v letech 2001-2003 tam byl zjištěn výskyt 15 druhů ryb. Nejvyšší početnost tam dosáhly populace plotice obecné, perlína ostrobřichého, karase stříbřitého a okouna říčního.
Diploidní, triploidní a tetraploidní karas stříbřitý Carassius auratus z dolního toku Dyje: první výsledky reprodukční charakteristiky a experimentální hybridizace
Flajšhans, Martin ; Lusková, Věra ; Vetešník, Lukáš ; Halačka, Karel ; Rodina, Marek ; Lusk, Stanislav ; Gela, David
Diploidní, triploidní a tetraploidní samci karasa stříbřitého Carassius auratus produkovali živé, pohyblivé spermie, schopné oplození. Spermie diploidního karasa byly haploidní, spermie triploidního karasa byly aneuploidní, spermie tetraploidního karasa byly hodnoceny jako aneuploidní nebo diploidní. U koncentrace spermií a podílu živých spermií se jevila tendence poklesu se vzrůstající ploidií a tento rozdíl byl průkazný u tetraploida.
Návrh pSCI území pro ryby a mihulovce v rámci soustavy chráněných území Natura 2000 v České republice
Dušek, J. ; Dušek, M. ; Lusk, Stanislav
Pro 15 druhů ryb a 1 druh mihule uvedených v přílohách Směrnice č. 92/43/EEC byly vybrána a vymezena pSCI území. Celkem bylo navrženo 80 lokalit pSCI v kontinentální a 7 lokalit v pannonské biogeografické oblasti na našem území.
Biodiverzita ichtyofauny České republiky (5)

Materiály z mezinárodní konference "Biodiverzita ichtyofauny České republiky (V)", která se konala v Brně dne 4. listopadu 2003. Konferenci uspořádaly Ústav biologie obratlovců AV ČR v Brně a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v Praze.
Distribuce a diverzita plůdku ryb v různých habitatech údolní nádrže Slapy
Kratochvíl, M. ; Kubečka, Jan ; Matěna, Josef
Plůdková rybí společenstva Slapské údolní nádrže byla studována během května a června 2002. Účelem této studie bylo odhadnout druhové složení a distribuci plůdku ve třech habitatech – epipelagiálu (hloubka 0 – 4 m), bathypelagiálu (hloubka 10 – 16 m) a litorálu. Okounovité ryby byli přítomny v obou pelagických habitatech, zatímco ryby kaprovité upřednostňovaly svrchní vrstvy vodního sloupce. Během stmívání, bathypelagické ryby započaly migraci směrem k povrchovým vrstvám, během svítání se vracely zpět do hlubších vrstev. Nejvyšší hustoty plůdku byly zaznamenány v epipelagiálu v nočních hodinách. Plůdek okouna byl shledán nejhojnějším druhem Slapské nádrže, candát byl poměrně hojně zastoupen v pelagiálu nádrže. Během dne i noci, okoun byl nejběžnějším druhem ve všech habitatech, pouze v litorálu dominovaly během květnových odběrů kaprovité ryby. Plůdek candáta nebyl v litorálu zaznamenán.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: