National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Nitrile hydrolysing enzymes: Fungal nitrilases
Vejvoda, Vojtěch ; Martínková, Ludmila (advisor) ; Wimmer, Zdeněk (referee) ; Vosáhlová, Simona (referee)
Charles University in Prague Faculty of Science Department of Biochemistry A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy Nitrile-hydrolysing enzymes: Fungal nitrilases Mgr. Vojtěch Vejvoda Supervisor: Ing. Ludmila Martínková, CSc. Laboratory of Biotransformation, Institute of Microbiology, v.v.i. Academy of Sciences of the Czech Republic Consultant: Prof. RNDr. Karel Bezouška, DrSc. Faculty of Science, Department of Biochemistry, , Charles University in Prague Prague 2010 INTRODUCTION Nitriles are widespread in the environment - not only as the natural products of plants but also as the secondary metabolites of microorganisms or higher organisms. Synthetic nitriles and inorganic cyanides occur as pollutants from human activities (industrial wastes, herbicides, etc.). Both natural and man-made nitriles are poisonous to many organisms, the natural ones serving as a protection against enemies (e.g. herbivores). Their toxic activity is used in some herbicides. However, all of these compounds may exert negative effects on other beings living in the particular environment and create selection pressures, probably leading to the evolution of enzymes catalyzing the detoxification of nitriles, or, even better, utilizing them as the source of energy and nutrients. Nitrile-metabolizing enzymes are...
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
ENVISAN-GEM a.s., Praha ; AGRO-EKO, Ostrava ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Petrášková, L ; Vosáhlová, Simona ; Kyclt, Robin ; Holuša, Václav ; Pospíšilová, Eva ; Sýkora, Karel ; Sedláček, Miroslav ; Michalová, Marie
Současný stav v přípravě a diskusi o výhledovém nakládání s kaly a bioodpady v EU. Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR. Údaje o produkci a nakládání s kaly, produkce ostatních odpadů z ČOV v ČR. Charakteristika technického stavu kalového hospodářství v ČR. Prognóza vývoje následného využití/odstranění kalu z ČOV. Odhad investičních nákladů na kalové hospodářství s vazbou na nakládání s kalem podle zákona o odpadech. Nové trendy v nakládání s kaly. Dosahovaná kvalita kalů ve vztahu k limitům rizikových látek a platné legislativy.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Využití kalů z ČOV - legislativa EU se zaměřením na mikrobiologické parametry
ENVISAN-GEM a.s., Praha ; Vosáhlová, Simona ; Kyclt, Robin
Studie se zabývá přítomností patogenních organismů v kalech z ČOV a rozborem legislativních opatření z hlediska mikrobiologické charakteristiky kalů ve vybraných státech.
Stanovení toxických meziproduktů biodegradace substituovaných homologů polyaromatických uhlovodíků tvořících znečištění zemin a podzemních vod v souvislosti se starými ekologickými zátěžemi
Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha ; Státní zdravotní ústav, Praha ; ENVISAN-GEM a.s., Praha ; Šašek, Václav ; Novotný, Čeněk ; Eliášová, Eva ; Zimová, Magdalena ; Matějů, Ladislava ; Skurzok, Pavel ; Petřinová, Lucie ; Janoch, Tomáš ; Vosáhlová, Simona ; Kyclt, Robin ; Kyslíková, Eva ; Matějů, Vít
Výsledkem řešení projektu je návrh sestavy testů ekotoxicity využitelných pro hodnocení rizika plynoucího z kontaminace nesaturované zóny směsnými polutanty vzniklými při tepelném zpracování černého uhlí či impregnačních prostředků na dřevo. Výsledky testů mohou být po stanovení "endpoints" použity pro návrh sanačních limitů pro zeminy z jednotlivých konkrétních lokalit. Navržené testy ekotoxicity spolu s chemickými analýzami mohou být využity pro hodnocení průběhu biodegradace zemin kontaminovaných směsnou kontaminací s obsahem polyaromatických uhlovodíků a objektivní posouzení kvality vyčištěné zeminy z pohledu rizika pro životní prostředí.
Stanovení toxických meziproduktů biodegradace substituovaných homologů polyaromatických uhlovodíků tvořících znečištění zemin a podzemních vod v souvislosti se starými ekologickými zátěžemi
Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha ; Státní zdravotní ústav, Praha ; ENVISAN-GEM a.s., Praha ; Šašek, Václav ; Novotný, Čeněk ; Eliášová, Eva ; Zimová, Magdalena ; Matějů, Ladislava ; Skurzok, Pavel ; Petřinová, Lucie ; Janoch, Tomáš ; Vosáhlová, Simona ; Kyclt, Robin ; Kyslíková, Eva ; Matějů, Vít
Zpráva zahrnuje výsledky provedených prací v uvedeném období. Neobsahuje jejich diskusi. Slouží jako informace o provedených pracích a získaných výsledcích. Mikrobiální osídlení vzorků zemin, chemický rozbor vzorků zemin, koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU v zeminách a ve výluzích zemin, testy ekotoxicity.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.