National Repository of Grey Literature 75 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Study of Inserting Hardware Trojans into Processors
Šviková, Johana ; Šimek, Václav (referee) ; Růžička, Richard (advisor)
This bachelor's thesis focuses on a specific aspect of cybersecurity known as hardware trojans, which are insidious attacks integrated directly into electronic components. The work begins with an analysis of the architecture and function of hardware trojans, examining their various types and classifications, and exploring methods for their detection and prevention. Furthermore, the thesis investigates how these attacks can impact compromised devices and how they can pose serious security risks. This thesis contains a design and implementation of a Trojan horse for a simple processor.
PDU with Consumption Metering Function for Single-Board Computers
Ondráček, Roman ; Růžička, Richard (referee) ; Šimek, Václav (advisor)
The aim of this thesis is to design a power distribution unit for single-board computers that can switch its individual outputs and also measure electrical quantities (voltage, current and power) based on the Espressif ESP32 platform and to design a web interface for the management of these power distribution units. This solution will be mainly aimed for the use of power distribution units in the development process of embedded devices built on top of single board computers. The proposed solution consists of a power distribution unit and a management information system, the communication between the different parts is done using the MQTT protocol. The information system can be used to control the individual outputs of the power distribution unit, to view graphs of the measured quantities.
Construction and Control of Audio Amplifier
Dohnal, Ondřej ; Růžička, Richard (referee) ; Bidlo, Michal (advisor)
Audio amplifiers are parts and parcels of electronic devices. Their goal is to convert weak signals into stronger signals. This thesis deals with the design of an amplifier using vacuum tubes, which parameters can be adjusted remotely for example using a mobile phone. The thesis first describes the amplifiers and their specification. Furthermore, the issue of their design and the possibility of remote control is described in the thesis. As part of the work, an amplifier, a signal processor enabling its control and a communication interface used for control are designed and implemented.
Computer-Controlled Planting
Pospíšil, Jan ; Šimek, Václav (referee) ; Růžička, Richard (advisor)
This work is focused on the issue of plant cultivation in domestic conditions. We focused on the automation of the growbox using the Wemos D1 R32 ESP32 board, which then consists of the design and implementation of three parts of the solution, i.e. the growbox itself, including the sensors needed to maintain ideal conditions for the plant being grown, the user applications, for interpreting the values and the configuration of the growbox. Application to collect data from growbox, for later analysis. The solution includes the creation of a demonstration growbox, software for all parts and comparison with available home growing systems.
Prague through the eyes of its residents
Kučerová, Berenika ; Duffková, Jana (advisor) ; Růžička, Richard (referee)
The study investigates the attitudes and feelings of Prague's residents toward the metropolis. The research is based on analyses of semi-structured interviews and cognitive maps of the Prague centre. It examines how the citizens perceive and evaluate the oldest part of the city, and seeks to find the factors that influence the formation of the citizens' attitudes toward the material urban environment. The significance of the urban structure is explored from the perspective of K. Lynch's concept of the image of the city. The current appearrance of Prague is largely shaped by tourism. Hence, the study examines how the tourism influence the spatial behaviour of the local residents. The opinion-oriented part of the work focuses on the level of residents' satisfaction with the life in the city centre, and poses a question as to how to increase it.
Lifestyle in the countryside between World Wars and nowadays - case study
Ulrichová, Eva ; Duffková, Jana (advisor) ; Růžička, Richard (referee)
Téma venkova a jeho změn se v současnosti ve sdělovacích prostředcích a na internetových portálech, které jsou na tuto problematiku zaměřené, občas objeví. Málokdy ale tyto informace vyzní optimisticky. Častěji jsou autoři těchto zpráv rozčarováni úpadkem tradičního venkova. Ve své práci "Životní styl na venkově mezi světovými válkami a v současnosti" chci především přiblížit styl života na českém venkově v době meziválečné a ukázat na rozdíly i shody s vesnickým životem současným. Nejsilnějším motivem k napsání této studie pro mě byla otázka, zda u nás je opravdu aktuální proces upadání vesnic, jak dnes z mnoha stran slyšíme. Zda se tak stírají rozdíly mezi vesnicí a městem, zda mizí tradiční vesnice a jejich charakter. Další motivací bylo využít paměti a ochoty starších obyvatel venkova a nechat se při jejich povídání zanést do časů mládí, kdy cesty byly ještě prašné a plné volně pobíhajících slepic, večer se v domech svítilo petrolejkou a pro vodu se chodilo do studny. Ze sociologického pohledu je pro mě nejzajímavější životní styl venkovských obyvatel. Budu se proto zabývat právě životním stylem a faktory, které ho ovlivňují. Zaměřím se zejména na změnu obživy a s ní související stravy, trávení volného času dětmi i dospělými, na vývoj zvyků, tradic, spolků, svátků, na strasti a radosti dospívání,...
Migration of Czechs to Great Britain since the 1st May 2004
Musil, Jakub ; Buriánek, Jiří (advisor) ; Růžička, Richard (referee)
V diplomové práci jsem se zabýval pracovní migrací Čechů do Velké Británie po rozšíření Evropské unie v roce 2004. Postupoval jsem od obecného popisu migračních teorií, prezentace a analýzy výsledků výzkumů a statistik týkajících se tohoto tématu k formulaci otázek pro mnou provedený kvalitativní výzkum. Zdrojem informací pro mě byla odborná literatura, výzkumné zprávy, statistika, rozhovory s respondenty, časopis Echo a internetové stránky určené pro Čechy a Slováky ve Velké Británii.
Sudetenland - sociological study
Beránek, Ondřej ; Duffková, Jana (advisor) ; Růžička, Richard (referee)
Sametová revoluce a následný vývoj, které bezesporu představují jeden z největších přelomů v dějinách českého národa, přinesly nejenom změny ve sféře ekonomické, ale také v oblasti ideové. Postupem času je možné vidět, že na jedné straně hospodářská reforma země sice směřuje ke zdárnému cíli, na druhé straně duchovní obroda národa, která byla tak očekávána, bohužel v dostatečné míře nenastala. Nechci se zde zabývat detaily "ideového vývoje českého národa za posledních patnáct let", rád bych se ale pozastavil nad problémy českého pohraničí, které přinesl společenský rozvoj por. 1989. V pohraničních regionech si lidé bolestně uvědomili v konfrontaci se zkušeností od našich západních sousedů, že dosavadní vývoj jednoduše není udržitelný. Tak jako všichni občané i oni by rádi bydleli v kraji, ke kterému cítí onen zvláštní vztah domova, na který by mohli být hrdi. Na rozdíl od lidí bydlících ve vnitrozemí narazili při "znovuobjevování" svého kraje na skutečnost, že tento není krajem jejich předků. Ve společenských vědách nazýváme tento stav kulturní diskontinuitou. Jak se s touto hořkou skutečností vyrovnat, jak naložit se zdejším dědictvím a jak probudit v lidech potřebu starání se o takovou zemi, to jsou otázky, které lidé v pohraničí dodnes musí řešit. Vyrovnání se s touto realitou se ukázalo jako jeden z...
Regeneration of brownfields - actors
Stibůrková, Lenka ; Illner, Michal (advisor) ; Růžička, Richard (referee)
This thesis does not include an abstract in English. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Incorporation of the Czech immigrants into the German society. Qualitative survey
Felcmanová, Kristýna ; Buriánek, Jiří (advisor) ; Růžička, Richard (referee)
Mezinárodní migrace nabyla v poslední době takového rozsahu, že někteří autoři hovoří o současné době dokonce jako o "éře migrace"1 Vzhledem ke globálním podmínkám (volnosti pohybu pracovních sil) a demografické situaci západního světa (stárnutí obyvatelstva, za jehož možné řešení je mezinárodní migrace pokládána) se dá očekávat, že její rozsah, a tedy i význam, se bude i nadále zvyšovat. Stále více lidí bude hledat obživu a místo k žití mimo hranice své domovské země. Stále více lidí se bude muset učit žít společně s lidmi jiné národnosti, jiné kultury nebo jiného náboženského vyznání. Jednou z nejdůležitějších otázek mezinárodní migrace přitom bude otázka zařazení imigrantů do přijímající společností. Na poli vědy i praktické mezinárodní politiky se již delší dobu vede rozsáhlá debata o tom, jak by integrace imigrantů do přijímající společnosti měla probíhat, aby se imigranti zařadili mezi většinovou populaci jako rovnocenní občané, ale aby přitom nebyly potlačovány znaky země jejich původu. Cílem této práce je popsat, jak se integrovali čeští emigranti komunistické éry, nejvýznamnější emigrační vlny naší novodobé historie, do německé společnosti. Samotným výsledkům kvalitativní studie předchází uvedení základní terminologie migračních studií a základních sociologických teorií, které řeší otázky...

National Repository of Grey Literature : 75 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 RŮŽIČKA, Robin
4 Růžička, Radek
1 Růžička, Rastislav
3 Růžička, Robert
4 Růžička, Roman
1 Růžička, Rostislav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.