National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Chemical generation of volatile mercury species for speciation analysis - method optimization and analytical applications
Migašová, Michaela ; Petry-Podgórska, Inga (advisor) ; Spěváčková, Věra (referee)
Experimental conditions have been optimized for volatile species generation (VSG) of four mercury species and their subsequent atomization with detection by atomic absorption spectrometry (AAS). The species investigated were mercury (+II), methylmercury (+I), ethylmercury (+I) and phenylmercury (+I). Flow injection construction of volatile species generator and externally heated quartz tube atomizer were employed. The optimized parameters were the concentration of hydrochloric acid and sodium borohydride, the length of the reaction coil, carrier gas flow rate, atomization temperature and the amount of oxygen present in the atomizer. Furthermore, the effect of the drying tube on the signal of Hg species as well as the applicability of tin chloride as an alternative reductant instead of sodium borohydride were studied. Calibration curves were measured and the basic analytical figures of merit were determined, under optimum experimental conditions, for all four mercury species investigated. Limits of detection for Hg species ranged from 0.12 to 0.25 ng cm-3 , while sensitivity reached ca 0.10 s ng-1 at atomization temperature of 500 řC. Experiments focused on atomization temperature optimization have revealed that volatile compounds generated from organic Hg species decompose significantly. Speciation...
Determination of selected trace elements in cosmetic products using solid sampling GF-AAS
Migašová, Michaela ; Petry-Podgórska, Inga (advisor) ; Červený, Václav (referee)
U N IV E R Z IT A K A R LO V A P ř í r o d o v ě d e c k á f a k u l t a Studijní program: Klinická a toxikologická analýza Michaela Migašová STANOVENÍ VYBRANÝCH STOPOVÝCH PRVKŮ V KOSMETICKÝCH VÝROBCÍCH POMOCÍ SOLID SAMPLING GF-AAS Determination of selected trace elements in cosmetic products using solid sampling GF-AAS B a k a l á ř s k á p r á c e Vedoucí bakalářské práce: Dr. Inga Petry-Podgórska Praha, 2017 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci zpracovala samostatně, a že jsem uvedla všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce, ani její podstatná část, nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. V Praze, 28. srpna 2017 ……………… podpis Poděkování Chtěla bych nejvíce poděkovat mé školitelce Dr. Inze Petry-Podgórske za neskutečnou trpělivost a čas, který mi během měření věnovala a za její cenné rady, které mi poskytla. Dále bych chtěla poděkovat panu RNDr. Jakubovi Hraníčkovi, Ph.D. a RNDr. Stanislavu Musilovi, Ph.D. za pomoc při komplikacích s přístrojem. Poděkování také patří mým rodičům za možnost studia na vysoké škole. Abstrakt Anorganická barviva jsou využívána při výrobě barevných laků na nehty. Pigmenty jsou nejčastěji složeny ze sloučenin přechodných kovů. Úkolem této bakalářské práce byla optimalizace podmínek pro stanovení olova ve vybraných...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.