National Repository of Grey Literature 18 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Performance Analysis Based on Noise Injection
Liščinský, Matúš ; Malík, Viktor (referee) ; Fiedor, Tomáš (advisor)
Táto práca predstavuje nástroj Perun-Blower, využívajúci perfblowing techniku: vkladanie šumu do funkcií testovaného programu a nasledovné vyhodnotenie vplyvu šumu na výkon programu na základe zozbieraných časových údajov týchto funkcií z behu programu. Implementácia je postavená na dynamickej binárnej inštrumentácii nástroja Pin. Zameriavame sa na hľadanie funkcií, ktoré majú vysoký vplyv na výkon a rovnako tak aj odhad potenciálneho zrýchlenia behu vlákna pri optimalizácii konkrétnej funkcie. Naviac sme rozšírili existujúci Trace collector používaný v nástroji Perun na zbieranie časových dát funkcií, o nový tzv. engine, ktorý je založený práve na nástroji Pin. Funkčnosť implementácie sme otestovali na dvoch netriviálnych projektoch, kde sme dokázali nájsť funkcie (1) so značným vplyvom na výkon, (2) s najvýznamnejším optimalizačným prínosom a (3) funkcie, ktorých degradácia spôsobí, že vykonávanie programu sa neskončí ani po niekoľkých hodinách. 
Practical Application of Facebook Infer on Systems Code
Beránek, Tomáš ; Malík, Viktor (referee) ; Vojnar, Tomáš (advisor)
Statická analýza je dnes často využívána ve vývojovém procesu pro hledání defektů v produkovaném softwaru. I když nástroje na statickou analýzu dokáží hledat defekty v softwarech o miliónech řádků kódu, mají také řadu nevýhod. Hlavními nevýhodami jsou náročnost nasazení nástroj na vyvíjený projekt, vysoký počet falešných hlášení a časové i paměťové požadavky. Tato práce se zaměřuje na zmírnění těchto negativních vlastností u nástroje Facebook Infer, zejména pro analýzu Linuxových nástrojů v podobě SRPM balíčků. Pro zjednodušení nasazení byl vytvořen modul pro nástroj csmock, který umožňuje automaticky spouštět statické analyzátory nad balíčky pro CentOS a Fedoru. Pro snížení počtu falešných hlášení byl vytvořen filtr, který filtruje výstup Inferu podle heuristik, které byly navrženy na základě zkušeností získaných kontrolou hlášení z Inferu. Filtr byl také zapojen do modulu pro csmock a otestován na řadě balíčků. Na analyzovaných balíčcích filtr dokázal odstranit 60 % falešných hlášení se ztrátou 2.5 % skutečných defektů. Doba potřebná pro běh analýzy může být zkrácena použitím inkrementální analýzy. U inkrementální analýzy Inferu byly experimentálně zjištěny nedostatky, proto se tato práce věnuje také vytvoření nástavby nad Inferem, která nahrazuje inkrementální analýzu v Inferu.
Equivalence-Based Slicing of Programs
Malecová, Tatiana ; Vojnar, Tomáš (referee) ; Malík, Viktor (advisor)
Cieľom tejto práce je navrhnúť metódu, ktorá zjednoduší dva porovnávané programy na základe výsledkov ich sémantickej analýzy. Cieľom je odstránenie čo najväčšieho množstva sémanticky ekvivalentných častí porovnávaných programov. Pre nájdenie týchto ekvivalentných častí aplikujeme vlastné riešenie problému nájdenia najväčšieho spoločného indukovaného podgrafu. Následne sme schopní zjednodušiť programy využitím spätného statického prerezávania. Aplikáciou tohto zjednodušenia získame prerezané programy, ktoré obsahujú rozdielne časti a časti programov, ktoré môžu tieto rozdiely ovplyvniť. Táto metóda je naimplementovaná ako rozšírenie nástroja DiffKemp, čo je statický analyzátor sémantických rozdielov medzi rôznymi verziami rozsiahlych programov. Experimenty vykonané na jadrách Linux-u ukazujú, že metóda je schopná veľmi efektívne vyprodukovať korektné prerezané programy (analýza sa predĺžila len o 3.2%).  Navyše, vzniknuté prerezané programy sú omnoho menšie, ako originálne, čo ich činí vhodnými pre ďalšiu analýzu.
Applying Code Change Patterns during Analysis of Program Equivalence
Šilling, Petr ; Fiedor, Tomáš (referee) ; Malík, Viktor (advisor)
Cílem této práce je návrh statické analýzy pro rozpoznávání vzorů, popisujících často se vyskytující změny mezi různými verzemi nízkoúrovňového kódu. V rámci práce je navržen způsob kódování vzorů, využívající vnitřní reprezentaci LLVM, a algoritmus pro hledání vzorů založený na postupném porovnávání instrukcí podle toku řízení. Navržená analýza byla implementována jako rozšíření nástroje DiffKemp pro analýzu sémantických rozdílů různých verzí rozsáhlých projektů napsaných v jazyce C. Výsledky experimentů provedených na třech dvojicích minulých verzí linuxového jádra ukazují, že navržené rozšíření dokáže eliminovat podstatné množství falešně pozitivních či obecně nežádoucích rozdílů z výsledků porovnání nástrojem DiffKemp, které by jinak vyžadovaly manuální kontrolu.
Web-Viewer of Reports of Source Code Analysis
Dolejší, Jakub ; Malík, Viktor (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
This bachelor thesis deals with design and development of web a application named RepView. The tool is used for interactive revision of source code based on a report of the source code analysis. The Application contains two main services that are running in separate docker containers. The main goal of the application is to simplify interpretation of a report and it's context with source code. The result is achieved by using modern web technologies (Vuejs, Quasar), which allow perform friendly source code revision.
Automatic Forward Slicing of Programs
Patrik, Nikolas ; Vojnar, Tomáš (referee) ; Malík, Viktor (advisor)
Táto práca popisuje návrh a implementáciu nového riešenie pre nástroj DiffKemp na automatické dopredné prerezávanie programov. Po zdĺhavej analýze súčasného riešenia, sme sa rozhodli súčasné riešenie ponechať a rozšíriť ho o zopár vylepšení. Implementovali sme rozšírenie ktoré dovoľuje DiffKempu vykonávať analýzu nad prvkami štrukturovaných typov, pridali sme k súčasnému prerezávaciemu kritériu aj hodnotu premennej a na záver pridali podporu na analýzu parametrov modulov jadra. Po implementovaní týchto vylepšení sme vykonali experimenty ktoré potvrdili zlepšenie analýzi ktorú DiffKemp vykonával.
System for Automatic Filtering of Tests
Lysoněk, Milan ; Smrčka, Aleš (referee) ; Malík, Viktor (advisor)
Cílem této práce je vytvořit systém, který je schopný automaticky určit množinu testů, které mají být spuštěny, když dojde v ComplianceAsCode projektu ke změně. Navržená metoda vybírá množinu testů na základě statické analýzy změněných zdrojových souborů, přičemž bere v úvahu vnitřní strukturu ComplianceAsCode. Vytvořený systém je rozdělen do čtyř částí - získání změn s využitím verzovacího systému, statická analýza různých typů souborů, zjištění souborů, které jsou ovlivněny těmi změnami, a výpočet množiny testů, které musí být spuštěny pro danou změnu. Naimplementovali jsme analýzu několika různých typů souborů a náš systém je navržen tak, aby byl jednoduše rozšiřitelný o analýzy dalších typů souborů. Vytvořená implementace je nasazena na serveru, kde automaticky analyzuje nové příspěvky do ComplianceAsCode projektu. Automatické spouštění informuje přispěvatelé a vývojáře o nalezených změnách a doporučuje, které testy by pro danou změnu měly být spuštěny. Tím je ušetřen čas strávený při kontrole správnosti příspěvků a čas strávený spouštěním testů.
Fuzz Testing of REST API
Segedy, Patrik ; Rogalewicz, Adam (referee) ; Malík, Viktor (advisor)
Táto práca sa zaoberá fuzz testovaním REST API. Po prezentovaní prehľadu techník používaných pri fuzz testovaní a posúdení aktuálnych nástrojov a výskumu zameraného na REST API fuzz testovanie, sme pristúpili k návrhu a implementácii nášho REST API fuzzeru. Základom nášho riešenia je odvodzovanie závislostí z OpenAPI formátu popisu REST API, umožňujúce stavové testovanie aplikácie. Náš fuzzer minimalizuje počet po sebe nasledujúcich 404 odpovedí od aplikácie a testuje aplikáciu viac do hĺbky. Problém prehľadávania dostupných stavov aplikácie je riešený pomocou usporiadania závislostí tak, aby sa maximalizovala pravdepodobnosť získania potrebných vstupných dát pre povinné parametre, v kombinácii s rozhodovaním, ktoré povinné parametre môžu využívať aj náhodne generované hodnoty. Implementácia je rozšírením Schemathesis projektu, ktorý generuje vstupy za pomoci Hypothesis knižnice. Implementovaný fuzzer je použitý na testovanie Red Hat Insights aplikácie, kde našiel 32 chýb, z čoho jednu chybu je možné reprodukovať len za pomoci stavového testovania.
Detection of Timing Side-Channels in TLS
Koscielniak, Jan ; Malík, Viktor (referee) ; Vojnar, Tomáš (advisor)
Protokol TLS je komplexní a jeho použití je široce rozšířené. Mnoho zařízení používá TLS na ustanovení bezpečné komunikace, vzniká tak potřeba tento protokol důkladně testovat. Tato diplomová práce se zaměřuje na útoky přes časové postranní kanály, které se znovu a znovu objevují jako variace na už známé útoky. Práce si klade za cíl usnadnit korektní odstranění těchto postranních kanálů a předcházet vzniku nových vytvořením automatizovaného frameworku, který pak bude integrován do nástroje tlsfuzzer, a vytvořením testovacích scénářů pro známé útoky postranními kanály. Vytvořené rozšíření využívá program tcpdump pro sběr časových údajů a statistické testy spolu s podpůrnými grafy k rozhodnutí, zda se jedná o možný postranní kanál. Rozšíření bylo zhodnoceno pomocí nových testovacích skriptů a byla předvedena jeho dobrá schopnost rozlišit postranní kanál. Rozšíření spolu s testy je nyní součástí nástroje tlsfuzzer.
Real Time Data Processing with Strimzi Project
Orsák, Maroš ; Malík, Viktor (referee) ; Rogalewicz, Adam (advisor)
Kontajnerové technológie sa v modernej dobe široko využívajú. Vo väčšine prevládajú aplikácie vytvorené na architektúre mikro služieb. Táto práca analyzuje návrh aplikácie, ktorá bude spracovávať údaje v reálnom čase. Aplikácia bude ďalej budovaná pomocou najmodernejších technológií používaných svetovými spoločnosťami ako Netflix, Uber. Používajú tieto systémy na spracovanie údajov v reálnom čase, ako je Apache Kafka, a v poslednom čase ich zavádzajú na vyššiu úroveň zapuzdrením tohto systému do kontajnerového prostredia, čo zaručuje ľahkú škálovateľnosť. Okrem toho využívaju najnovšie natívne technológie Kubernetes na spracovanie mnoho údajov pomocou programov Quarkus a Strimzi. Problém, ktorý sa objavuje, spočíva v tom, že testovanie týchto typov systémov na spracovanie údajov v reálnom čase uzavretých v kontajneroch je obzvlášť náročné. Hlavným cieľom práce je proof-of-concept aplikácie nad Strimzi testami. Táto práca tiež ukáže navrhnutý dlhodobý test applikácie a systému Strimzi, tiež známy ako Marathon, ktorý je ideálnou ukážkou užívateľských podmienok.

National Repository of Grey Literature : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
2 MALÍK, Vladimír
1 Malík, Václav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.