National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
Effect of compensation to cable networks on the stability of nearby sources
Popelář, Vojtěch ; Hruška, Zdeněk (referee) ; Bátora, Branislav (advisor)
This thesis deals with the infulence of compensation cabel network on the stability of nearby power source. This issue is topical with the increase in the ratio of cable networks 110 kV in large cities. The work examines the theoretical concept of stability and factors that affect it. Mainly discusses the stability angle rotor of a synchronous machina. The practical part is performed in MODES software, that performs dynamic simulation of the behavior of the model. In this case, it will be behavior of synchronous machine during short-circuit in network at different values of compensation of this network.
Business Plan
Hruška, Zdeněk ; Ing.Jaroslav Donutil (referee) ; Groligová, Ivana (advisor)
The main goal of this graduation thesis is to prepare a prospectus for application of a new investment for Střední škola řemesel Třebíč. The thesis is composed of a theoretical introduction and a preparation of the prospectus. The praktical part consists of economic estimation of future plans.
Mathematical Models for Biology
Hruška, Zdeněk ; Kaplický, Petr (advisor) ; Pražák, Dalibor (referee)
Na/.ev pracc: Matematieke modcly v biologii Autor: Zdenek Hruska Katedra: Vedoucf bakalafskc pracc: Mgr. Pctr Kaplicky, Ph.D. e-mail vcdouciho: kaplickyfV/Jkarlin.mff.cuni.cz Abstrakt: Modelovani epidcmii bylo prvnfm / ninoha pfipadu. kdy matematika vstoupila na pole biologic a mediciny. Infckcni cpidemicke ncmoci provazcjf lidstvo od samych pocatku historic a dodnes jsou vclmi zava/nym tcmatem nejen lekafskc vcdy. Ncktere z techto modelu be za velmi specifickych pfedpokladu popsat pomoci soustav obecne nclinearnich diferencialnich rovnic a vysetfovat jcjich kvalitativni vlastnosti jako jc jcjich existence, jednoznacnost a stabilita jcjich feseni. Nektcrc z techto ryzc matematickych vlastnosli systcmu jsou pak velmi blizke vlastnostcm populace realnclio svcta - podstatou modelu je prolo co nejvicc se pfiblizit parametrum skutccnosti, nebol" l/e z nej nejen pro lekafskou praxi vyefst cenne infonnacc. Pfi modelovani cpidcmickych proeesu tedy neni dulezite jen porozumet podslate chorob, ale take pomoci urcit odpovi'dajiei opatfcnf vcctnc oekovaci strategic. Klfcova slova: diferencialni rovnicc, soustavy, biologic Title: Mathematical models in biology Author: /denek Hruska Department: Supervisor: Mgr. Petr Kaplicky, Ph.D. Supervisor's e-mail: kaplickyCoJkarlin.mff.cuni.cz Abstract: The modelling of epidemics...
Metodika implementace IIIF v českých digitálních knihovnách: se zvláštním zřetelem na systém digitální knihovny Kramerius
Žabička, Petr ; Zavřelová, Alžběta ; Hruška, Zdeněk ; Nová Kamrádková, Petra
Překládaná metodika si klade za cíl nabídnout knihovnám i dalším paměťovým institucím v České republice doporučený postup při implementaci mezinárodního standardu IIIF do digitální knihovny či repozitáře. V současné době je zdigitalizována významná část dokumentů v knihovních fondech a výsledky digitalizace jsou prezentovány v různých systémech digitálních knihoven. V rámci zachování interoperability je nutné dodržovat jak standardy digitalizace (což je díky projektu Národní digitální knihovny v knihovním prostředí na vysoké úrovní), tak i standardy pro zpřístupňování digitálních dokumentů. IIIF je široce uplatňovaný v mezinárodní komunitách digitálních knihoven a repozitářů, přináší řadu přínosů pro uživatele a nabízí i další výhody pro samotný repozitář, který může snadno pomocí IIIF prezentovat svoje dokumenty a sbírky nezávisle na použitých technologiích a nabízet k nim i další pokročilé funkce.
Fulltext: Download fulltextPDF
Metodika zpracování datových optických disků pomocí nástroje CDArcha
Hruška, Zdeněk
Optické datové disky (především CD-ROM, v menší míře i CD-R, CD-RW, CD-I; nověji i různé verze DVD nosičů, jako jsou DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW a další) jsou již řadu let součástí fondu knihoven. Tyto disky jsou ohroženy řadou rizik (krádež, ztráta, mechanické poškození či uložení v nevhodných podmínkách, které uspíší rozklad datové vrstvy) a např. přepisovatelná média (CD-RW a DVD-RW) nejsou rozhodně určena pro dlouhodobé uložení dat. Vzhledem k tomu, že ve fondech knihoven se nacházejí řádově tisíce až desetitisíce nosičů (dle velikosti a zaměření knihovny), na kterých je uložen často unikátní obsah, který nemá a ani nemůže mít svoji analogovou obdobu, je nutné se těmto optickým datovým nosičům začít systematicky věnovat a pracovat na jejich dlouhodobé ochraně. Primárním cílem této metodiky je poskytnout návod pro zpracování optických datových disků v aplikace CDArcha-klient, která vytváří datový a metadatový balíček, a CDArcha-server, která zajišťuje jeho ochranu na bitové úrovni.
Fulltext: Download fulltextPDF
Mathematical Models for Biology
Hruška, Zdeněk ; Pražák, Dalibor (referee) ; Kaplický, Petr (advisor)
Na/.ev pracc: Matematieke modcly v biologii Autor: Zdenek Hruska Katedra: Vedoucf bakalafskc pracc: Mgr. Pctr Kaplicky, Ph.D. e-mail vcdouciho: kaplickyfV/Jkarlin.mff.cuni.cz Abstrakt: Modelovani epidcmii bylo prvnfm / ninoha pfipadu. kdy matematika vstoupila na pole biologic a mediciny. Infckcni cpidemicke ncmoci provazcjf lidstvo od samych pocatku historic a dodnes jsou vclmi zava/nym tcmatem nejen lekafskc vcdy. Ncktere z techto modelu be za velmi specifickych pfedpokladu popsat pomoci soustav obecne nclinearnich diferencialnich rovnic a vysetfovat jcjich kvalitativni vlastnosti jako jc jcjich existence, jednoznacnost a stabilita jcjich feseni. Nektcrc z techto ryzc matematickych vlastnosli systcmu jsou pak velmi blizke vlastnostcm populace realnclio svcta - podstatou modelu je prolo co nejvicc se pfiblizit parametrum skutccnosti, nebol" l/e z nej nejen pro lekafskou praxi vyefst cenne infonnacc. Pfi modelovani cpidcmickych proeesu tedy neni dulezite jen porozumet podslate chorob, ale take pomoci urcit odpovi'dajiei opatfcnf vcctnc oekovaci strategic. Klfcova slova: diferencialni rovnicc, soustavy, biologic Title: Mathematical models in biology Author: /denek Hruska Department: Supervisor: Mgr. Petr Kaplicky, Ph.D. Supervisor's e-mail: kaplickyCoJkarlin.mff.cuni.cz Abstract: The modelling of epidemics...
Business Plan
Hruška, Zdeněk ; Ing.Jaroslav Donutil (referee) ; Groligová, Ivana (advisor)
The main goal of this graduation thesis is to prepare a prospectus for application of a new investment for Střední škola řemesel Třebíč. The thesis is composed of a theoretical introduction and a preparation of the prospectus. The praktical part consists of economic estimation of future plans.
Effect of compensation to cable networks on the stability of nearby sources
Popelář, Vojtěch ; Hruška, Zdeněk (referee) ; Bátora, Branislav (advisor)
This thesis deals with the infulence of compensation cabel network on the stability of nearby power source. This issue is topical with the increase in the ratio of cable networks 110 kV in large cities. The work examines the theoretical concept of stability and factors that affect it. Mainly discusses the stability angle rotor of a synchronous machina. The practical part is performed in MODES software, that performs dynamic simulation of the behavior of the model. In this case, it will be behavior of synchronous machine during short-circuit in network at different values of compensation of this network.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.