National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
History and the present situation of the municipal library of Slaný
Guba, Petr ; Černá, Milena (advisor) ; Vášová, Lidmila (referee)
Cílem bakalářské práce je deskripce a posouzení historického vývoje a současnosti Městské knihovny ve Slaném. V práci je nejdříve stručně popsána historie města Slaný, podrobněji potom kulturní historie tohoto města a historie Městské knihovny ve Slaném, a to i se zřetelem na historii čítárny, která po značnou část kulturní historie Slaného působila mimo rámec Městské knihovny. Velká pozornost je v práci věnována významným kulturním osobnostem, které působily ve Slaném a ovlivnily jeho kulturní život a v části věnované historii knihovny i osobnostem, jež se zásadním způsobem podílely na založení a dalším rozvoji knihovny. Těžiště práce však spočívá v popisu a rozboru současnosti knihovny. V práci jsou popsány základní dokumenty důležité pro zřízení Knihovny V.Štecha a její provoz a dále potom charakteristika a základní parametry v její činnosti, a to především se zřetelem k dlouhodobějším i krátkodobým tendencím, které se v práci knihovny projevují. Podrobně je rozebráno především poskytování služeb, a to jak v oddělení pro dospělé, studovně i v oddělení pro děti. V této souvislosti je věnována pozornost i doprovodným propagačním, vzdělávacím a kulturním akcím knihovny. Pozornost je věnována rovněž organizaci knihovny, jejímu personálnímu zabezpečení, úloze poboček, technickému a ekonomickému zabezpečení...
History and the present situation of the municipal library of Slaný
Guba, Petr ; Černá, Milena (advisor) ; Vášová, Lidmila (referee)
Cílem bakalářské práce je deskripce a posouzení historického vývoje a současnosti Městské knihovny ve Slaném. V práci je nejdříve stručně popsána historie města Slaný, podrobněji potom kulturní historie tohoto města a historie Městské knihovny ve Slaném, a to i se zřetelem na historii čítárny, která po značnou část kulturní historie Slaného působila mimo rámec Městské knihovny. Velká pozornost je v práci věnována významným kulturním osobnostem, které působily ve Slaném a ovlivnily jeho kulturní život a v části věnované historii knihovny i osobnostem, jež se zásadním způsobem podílely na založení a dalším rozvoji knihovny. Těžiště práce však spočívá v popisu a rozboru současnosti knihovny. V práci jsou popsány základní dokumenty důležité pro zřízení Knihovny V.Štecha a její provoz a dále potom charakteristika a základní parametry v její činnosti, a to především se zřetelem k dlouhodobějším i krátkodobým tendencím, které se v práci knihovny projevují. Podrobně je rozebráno především poskytování služeb, a to jak v oddělení pro dospělé, studovně i v oddělení pro děti. V této souvislosti je věnována pozornost i doprovodným propagačním, vzdělávacím a kulturním akcím knihovny. Pozornost je věnována rovněž organizaci knihovny, jejímu personálnímu zabezpečení, úloze poboček, technickému a ekonomickému zabezpečení...
Theoretical Trends in Methods and Techniques of the Information Systems Design
Guba, Petr ; Vlasák, Rudolf (advisor) ; Miranda, Andrea (referee)
Cílem diplomové práce je podchycení vývoje a především nejdůležitějších současných teoretických přístupů k metodice a technice projektování informačních systémů. Práce se soustřeďuje na různé metodické přístupy k řešení problémů zpracování informací a na tendence v metodice a technice projektování informačních systémů. Vývoj teoretických přístupů je ukázán v širších souvislostech, především se zřetelem k rozvoji informačních technologií a ve vztahu k budoucnosti i se zřetelem k perspektivám světového společenského a ekonomického vývoje. V části věnované stručnému historickému vývoji je ukázáno, jakou úlohu při vzniku moderní informatiky i teoretických přístupů sehrála kybernetika a jak tyto teoretické přístupy vznikly a vyvíjely na podkladě mimořádně dynamického vývoje informačních technologií po 2. světové válce. Vyvrcholením dynamického až bouřlivého vývoje informatiky ve druhé polovině 20. století byl vznik současné moderní globální společnosti. Stěžejní třetí část práce se zabývá aktuálními teoretickými přístupy ke zpracování informací a informatice. V této části práce jsou uvedeny důvody proč se ve druhé polovině 20.století přikročilo k řízení projektů, v jakých etapách projektování probíhá, co je to životní cyklus informačního systému a jaký má význam pro řízení projektů v praxi a jaké jsou modely...

See also: similar author names
2 Guba, Peter
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.