Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 149 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
"Mít sbalenou tašku, než to povím vlastním rodičům": analýza žité zkušenosti vybrané skupiny LGBTQ migrantů_ek v ČR
Brunerová, Tereza ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Kolářová, Kateřina (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá queer migrací v souvislosti s postavením LGBTQ migrantů_ek v České republice. Prostřednictvím feministického kvalitativního výzkumu založeného na hloubkových rozhovorech s vybranou skupinou osmi LGBTQ migrantů_ek žijících v ČR tato práce zkoumá, jak participující vyjednávají svou sexuální orientaci, genderovou identitu před, v průběhu i po procesu migrace. Cílem této práce je analýza jejich individuálních žitých zkušeností s queer migrací, tedy jakým způsobem definují a zvýznamňují svou specifickou pozici LGBTQ migranta_ky a konstruují představy o svém společenském postavení v zemi původu i hostitelské zemi. V souvislosti s tímto tématem se práce snaží také podtrhnout potřebu vnímat migraci z intersekcionální perspektivy, poukázat na specifické postavení LGBTQ migrantů_ek, upozornit na případné výzvy, kterým čelí na základě svého migračního statusu a sexuální orientace či genderové identity, a reflektovat podmínky pro LGBTQ osoby v jejich zemi původu v porovnání s Českou republikou a jejím LGBTQ (ne)přátelským prostředím. Klíčová slova queer, migrace, LGBTQ, sexuání orientace, genderová identita, nezisková organizace
Ženy v Asociaci protifašistických skupin aneb "Nejde jen o to, aby i holky mohly mlátit nácky" (Analýza postavení žen-antifašistek ve vybrané antifašistické organizaci)
Cachová, Tereza ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Kolářová, Marta (oponent)
Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaké je postavení ženy v české Asociaci protifašistických skupin (APFS). Zajímá mne, jak gender ovlivňuje a limituje účast žen na životě hnutí. Diplomová práce si současně klade záměr popsat vnitřní fungování vybrané antifašistické organizace. V teoretické části se věnuji představení konceptu subkultur a sociálních hnutí, jehož je Asociace protifašistických skupin (APFS) součástí. Čtenářům a čtenářkám nabídnu i genderovou perspektivu výzkumů subkultur a ženskou participaci v nich. Empirická část popisuje zvolené metody výzkumu - především semi-strukturované interview a sémiotickou analýzu obsahu - a jejich využití v praxi. Tato část diplomové práce zároveň tematizuje etické diskuze výzkumu a výzkumnou sebereflexivitu badatelky. Následně analyzuji výzkumná data a prezentuji závěry z nich vyplývající. V práci se zaměřuji na "obrození" Asociace antifašistických skupin (APFS) a jeho možný dopad na početnější zapojení žen.
Jaká matka taková dcera? Reprodukce genderových rolí u jedenapůlté generace arménských migrantek v České republice
Dvořáková, Kristýna ; Bittnerová, Dana (vedoucí práce) ; Ezzeddine, Petra (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá postavením jedenapůlté generace arménských migrantek žijících v České republice. Na základě analýzy reprodukce genderových rolí sleduje procesy vyjednávání vlastní pozice a vytváření vlastního sebepojetí dívek. V kontextu života v cílové zemi na ně působí jednak jejich rodina a celá arménská komunita, jež se jim prostřednictvím výchovy snaží předávat hodnoty, normy a praktiky země původu, jednak majoritní společnost. Práce odhaluje, jak jednotlivé informátorky v této své bikulturní pozici vnímají tradiční genderové role a jejich možný vývoj či změnu. Strategie, které dívky volí, dokládají, nakolik se vztahují ke vzorcům země původu a do jaké míry jsou ovlivněny životem v zemi cílové. Přestože znají a v mnohých ohledech chápou vzorce udržované českou společností, přijímají a svým jednáním potvrzují genderové role definované v kontextu vlastní rodiny a arménské komunity. Tato identifikace koresponduje s identifikací s arménskou rodinou jako takovou, která je pro dívky klíčovou referenční skupinou, jež určuje vztahy uvnitř i vně. Vzhledem k tomu, že poskytuje plné zázemí, je akceptována jako arbitr sociálních norem. Klíčová slova: migrace, genderové role, jedenapůltá generace, rodina, výchova, sociální normy, sociální kontrola, arménské migrantky v České republice
Doma je doma? Expati a jejich formy utváření domova
Holubová, Kateřina ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Zandlová, Markéta (oponent)
Práce se zaměřuje na expaty z řad profesionálů a odborných pracovníků z anglicky mluvících zemí, kteří byli zaměstnavateli vysláni do Švýcarska, kde společně se svými rodinami začali nové životy. Kromě posunu v kariéře a mnohdy i lepší ekonomické situaci s sebou však relokace nese i další životní změny. Ty jsou spojené s odloučením se od svých původních domovů i rodin, a potřebou zakládání nových. Centrálním bodem této práce je tedy otázka, co pomáhá tyto nové domovy utvářet a co všechno se na této sféře podílí. V průběhu pobytu v terénu, který byl definován soužitím s rodinami, byly sledovány a analyzovány sociální a materiální praktiky, prostřednictvím kterých se expatské rodiny vztahovaly ke svým domovům - a dále to, jak je narativně zvýznamňovaly. Pozorovány poté byly především předměty materiální povahy odkazující na původní i současný domov a tendence navazování sociálních vazeb s dalšími expaty, v rámci substituce podpůrné sítě rodiny. Sledovány byly i aspekty adaptace členů rodin na nové domovy a proměny vnímání domova s tím spojené, které se ukázaly odvislé od faktoru (ne)dočasnosti. Klíčová slova: expati * domov * migrace * materiální kultura * au pair * antropologie jídla

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 149 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.