National Repository of Grey Literature 39 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Ion-selective membrane with antimicrobial effect
Gablech, Evelína ; Farka,, Zdeněk (referee) ; Soukupová,, Jan (referee) ; Drbohlavová, Jana (advisor)
Tato práce se zabývá zlepšením antimikrobiálních vlastností komerčních polymerních membrán používaných v mlékárenském průmyslu pro filtraci mléčných výrobků jako je syrovátka. Tyto membrány trpí kontaminací způsobenou mikroorganismy přítomnými v mléce během procesu filtrace. Toto biologické znečištění ovlivňuje životnost membrány i samotný filtrační proces. Pro ochranu membrány před vytvořením biofilmu z mikroorganismů byly tyto membrány modifikovány pomocí plazmových metod tak, aby došlo k funkcionalizaci aminovými skupinami pro následnou imobilizaci nanočástic stříbra a selenu. Antimikrobiální aktivita obou typů nanočástic a membrán s imobilizovanými nanočásticemi byla stanovena proti buněčným kmenům Staphylococcus aureus a Escherichia coli.
Current trends in teaching children skiing
Drbohlavová, Jana ; Matošková, Petra (advisor) ; Polášková, Marcela (referee)
Name of the essay: Current trends in teaching children skiing Aim of the essay: The aim of the study was to gather available instructional materials, documents relating to skiing preschool and young school children. Methods: This is a literature search based on an analysis of documents. Results: The sources obtained showed that ski lessons preschool age and school age can be done three different ways, namely: skiing under the guidance of parents, participation in the "schools" ski course or paid teaching in commercial ski school. When teaching skiing led by parents, parent participation benefit the most will appreciate the youngest children in full started. It is suitable for positive incentives to attract more skiing skills. The disadvantage of skiing with my parents is the possibility of non-professional teaching at a child that can lead to unmotivation. In the school skiteaching is the course led by school teacher, backed by a professional instructor, ensuring quality teaching methodical sequence. The advantage is that the teacher knows the children's long and can have individual access. Another advantage is that the ski skills to meet a group of unsportsmanlike children who would not come into contact with skiing. Difficulty of this course is to motivate unsportsmanlike children. The downside...
Nanoscaled polypyrrole for sensing gaseous analytes and volatile organic compounds
Šetka, Milena ; Dian,, Juraj (referee) ; Mandayo, Gemma García (referee) ; Drbohlavová, Jana (advisor)
Polypyrol (PPy) je heterocyklický vodivý polymer s chemickou strukturou založenou na existenci systému konjugovaných elektronů mezi střídajícími se jednoduchými a dvojnými vazbami. Díky svým vynikajícím vlastnostem jako je dobrá elektrická vodivost, relativně vysoká stabilita prostředí a zároveň i jednoduchost a variabilita metod jeho přípravy, přilákal tento polymer pozornost mnoha vědců z různých vědních disciplín. Cílem výzkumu v této dizertační práci byla studie senzorického chování PPy. Za tímto účelem byla ověřena účinnost nanostruktur PPy při detekci vybraných „vysoce důležitých molekul plynů“ včetně acetonu, amoniaku, etanolu, etylenu a toluenu. V této práci byl připraven PPy ve formě nanotyčinek (NRs) pomocí elektrochemické syntézy a také ve formě nanočástic (NPs) chemickou cestou. Dále byly připraveny modifikované PPy struktury, a to funkcionalizací PPy NPs katalytickými částicemi zlata (Au), stříbra (Ag) a teluridu kademnatého (CdTe). Pro charakterizaci morfologie, složení a struktury připravených materiálů bylo použito několik komplementárních analytických (mikroskopických i spektroskopických) technik. Navíc byly využity techniky jako Ramanova a rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS) pro in-situ test detekce plynů, které potvrdily potenciál připraveného materiálu, tedy PPy NRs i PPy NPs, pro využití v senzorech plynů. Za účelem výroby senzoru plynů byl připravený PPy materiál integrován do dvou typů převodníkových platforem: chemorezistivní a na bázi povrchové akustické vlny v tzv. Love módu (L-SAW). Test detekce plynů pro chemorezistivní senzory s PPy NRs ukázal pouze zanedbatelnou odpověď těchto senzorů pro oxid dusičitý a amoniak z důvodu jejich komplikované architektury. Změření odzevy tvou typú chemorezistivních senzorů-nemodifikovaného i modifikovaného PPy NPs nebylo možné z dúvodu extrémně vysoké odporu v řádu G. Nicméně multivodivé L-SAW senzory založené na holých PPy NPs či PPy NPs modifikovaných Au či Ag NPs a nebo CdTe kvantovými tečkami (QDs) vykazovaly odezvu pro nízké koncentrace všech testovaných velmi důležitých molekul plynů při pokojové teplotě (RT). Obecně měly L-SAW senzory s modifikovanou citlivou vrstvou vyšší citlivost než senzory s nemodifikovanou PPy citlivou vrstvou. Účinnost L-SAW senzoru primárně závisí na pracovní frekvenci a na výběru citlivé vrstvy v aktivní oblasti senzoru. Z otestovaných typů vrstev senzoru vuči jednotlivým plynům, modifikovaná PPy NPs s Ag NPs i Au NPs se javí jako nejlepší varianta pro detekci acetonu. Připravené L-SAW senzory na bázi PPy jsou jednoduchá a cenově přijatelná zařízení s vylepšenými detekčními vlastnostmi jako je vysoká senzitivita a nízký limit detekce (LOD), což je řadí mezi potenciální kandidáty v budoucích systémech pro kontrolu kvality vzduchu, potravin a rovněž pro diagnostiku nemocí z dechu.
Printed UV senor based on photoelectrochemical cell
Vičarová, Monika ; Drbohlavová, Jana (referee) ; Dzik, Petr (advisor)
This thesis deals with the construction of a photoelectrochemical cell, which is used for detection of ultraviolet radiation by means of generated photocurrent in dependence on the intensity of incident radiation. The cell construction is based on a carbon electrode system with a titanium dioxide sensory layer and a UV curable electrolyte. Printing techniques such as screen printing, inkjet printing and pad printing were used to deposit individual layers. Carbon electrodes with sensory layer were studied through profilometric analysis, optical microscopy, and four-point probes. The viscosity of the liquid formulation of uncured electrolyte was characterized by rheometric measurement. Photoelectrochemical properties of the prepared cell for use as a UV sensor were investigated by cyclic voltammetry and chronoamperometry.
Research and Development of OnChip Solid Amalgam Microelectrode for the Detection of Biomacromolecules
Tkáčová, Tereza ; Drbohlavová, Jana (referee) ; Hrdý, Radim (advisor)
The aim of this thesis is utilising of amalgam electrodes in electrochemistry, especially for diagnostics of biomakromolecules and DNA. There will be designed a suitable method of amalgamation, applicated on 64-electrodes chip system in the practical part. Several substances will be tested on amalgam electrodes and then the results will be processed and evaluated.
Effect of pretreatment methods on electrochemical behavior of screen-printed carbon electrodes
Weiss, Vojtěch ; Drbohlavová, Jana (referee) ; Majzlíková, Petra (advisor)
The aim of this work is the thick-film electrochemical sensor characterization. In the theoretical part, the thesis describes sensor, three-electrode system, characterization electrode using cyclic voltammetry and electrode pretreatment methods. The experimental part compares the results of cyclic voltammetry of bare carbon electrodes, chemically pre-treated electrodes, electrochemically pre-treated electrodes and electrodes modified by plasma oxidation.
Photoelectrochemical properties of titanium dioxide doped by metals
Vičarová, Monika ; Drbohlavová, Jana (referee) ; Dzik, Petr (advisor)
This thesis deals with the optimization of materials and processes for making layers of titanium dioxide enriched with metal nanostructured aggregates. These layers have a plasmonic effect in visible light radiation. Gold-doped titanium dioxide thin films were applied to the FTO glass substrate by spin-coating method and calcined at 450 ° C for 30 minutes. Two forms of titanium dioxide and two different gold precursors were used to make the layers. The structure of the layers was observed by optical and SEM microscopy. The photoelectrochemical properties of the prepared layers were studied by electroanalytical methods linear sweep voltammetry and chronoamperometry.
Transparent conducting tin oxide layers prepared from inorganic precursors
Dvorský, Vojtěch ; Drbohlavová, Jana (referee) ; Dzik, Petr (advisor)
The thesis focuses on the preparation of transparent electrically conductive tin oxide layers. First, a stock sol based on inorganic precursors was synthetized. Substrates were coated with a small amount of sol by spin coating or material printing to form thin layers. By modifying the solution by adding additional substances, specific coating compositions were prepared to optimize the deposition and the resulting layer properties. Selected samples were analysed by mechanical profilometry, XRD, SEM and XPS.
Current trends in teaching children skiing
Drbohlavová, Jana ; Matošková, Petra (advisor) ; Polášková, Marcela (referee)
Name of the essay: Current trends in teaching children skiing Aim of the essay: The aim of the study was to gather available instructional materials, documents relating to skiing preschool and young school children. Methods: This is a literature search based on an analysis of documents. Results: The sources obtained showed that ski lessons preschool age and school age can be done three different ways, namely: skiing under the guidance of parents, participation in the "schools" ski course or paid teaching in commercial ski school. When teaching skiing led by parents, parent participation benefit the most will appreciate the youngest children in full started. It is suitable for positive incentives to attract more skiing skills. The disadvantage of skiing with my parents is the possibility of non-professional teaching at a child that can lead to unmotivation. In the school skiteaching is the course led by school teacher, backed by a professional instructor, ensuring quality teaching methodical sequence. The advantage is that the teacher knows the children's long and can have individual access. Another advantage is that the ski skills to meet a group of unsportsmanlike children who would not come into contact with skiing. Difficulty of this course is to motivate unsportsmanlike children. The downside...
Synthesis and photocatalytic applications of titanium dioxide
Solný, Tomáš ; Drbohlavová, Jana (referee) ; Vlček,, Jozef (referee) ; Ptáček, Petr (advisor)
V práci je zkoumán vliv podmínek na průběh hydrolýzy alkoxidů titanu a vlastností připravovaných nanočástic oxidu titaničitého s důrazem na teplotu a množství vody přítomné v systému. Připravované hydrolyzáty alkoxidů titanu a nanočástice oxidu titaničitého připravené z hydrolyzátů jsou studovány metodami XRD, DTA – TGA, SEM – EDS, BET a PCCS. Nanočástice magnetitu byly syntetizovány pomocí precipitační reakce z roztoku Mohrovy soli a jejich krystalová struktura, velikost a povrchové vlastnosti byly sledovány s vyhodnocením vlivu teploty a při modifikaci povrchu polykarboxyletherovým superplastifikátorem. Pro upevnění TiO2 na povrch magnetitu byla použita kombinovaná metoda aplikace vybraných nanočástic TiO2 s hydrolýzou TiO2 pomocí alkoxidů titanu za účelem přípravy fotokatalyticky aktivního core-shell práškového katalyzátoru s vylepšenými vlastnostmi adsorpce na povrchu. Studovány byly možnosti aplikace TiO2 na povrch Mn-Zn feritu, kdy byl studován vliv depozice tenkých vrstev C a Au na morfologii povrchu. Fotokatalytická aktivita vybraných připravených materiálů byla studována pomocí dekompozice methylenové modři v roztoku a par isopropanolu a ethanolu rozkládaných pomocí Mn-Zn feritu v experimentálním chemickém reaktoru s magnetickým polem stabilizovaným ložem nosiče katalyzátoru.

National Repository of Grey Literature : 39 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Drbohlavová, Jitka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.