National Repository of Grey Literature 73 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Judeo-Spanish in Czech Translations
Kutková, Martina ; Králová, Jana (advisor) ; Obdržálková, Vanda (referee) ; Šedinová, Jiřina (referee)
The aim of this work is to find and analyze Czech translations from Judeo-Spanish, thus building on Czech and international research in Translation Studies in the field of minority languages. However, the thesis is the first research of its kind in the Czech environment, and therefore its next goal is to expand the history of Czech translation from Romance languages. The first, theoretical part of the thesis describes the socio-historical context of the source and target languages and outlines their mutual relationship, or rather "non-relationship" in the course of history. It also defines the terminological framework used and deals in detail with research in the field of the history of translation with an emphasis on "non-book" translations, the relationship of Translation Studies to minority languages and ethics in translation. Methodologically, it relies on Czech and foreign translation theory from the second half of the 20th century to the latest publications. The second, practical part of the thesis presents and analyzes the found sources, relying extensively on paratexts and, where necessary for the understanding of the sources, goes beyond the terminology of Translation Studies towards Jewish Studies. The corpus of discovered sources includes inscriptions on synagogue textiles, oral poetry,...
"Whatsoever cometh forth of the doors of my hase to meet me." Jephthah and His Vow in the Jewish and Christian Interpretations
Baudiš, Adam ; Nosek, Bedřich (advisor) ; Šedinová, Jiřina (referee) ; Prudký, Martin (referee)
"Whatsoever cometh forth of the doors of my house to meet me." Jephthah and His Vow in the Jewish and Christian Interpretations Mgr. Adam Baudiš Abstract Main theme of this thesis is the story of Jephthah from Judg 10:6-12:7 and its interpretations. Thesis is divided into four main parts. The first part deals with the story of Jephthah in the Bible and mainly from the perspective of biblical theology. The second chapter is focused on research of the rabbinic literature perspective and the third chapter puts the whole story into the contexts of Near East and other texts of Tanakh dealing with human sacrifice. The final chapter focuses on the biblical commentaries and their interpretation approaches. The main differences in the approach of Judaism and Christianity in this case are mainly the evaluation of Jephthah as a character, focus of the commentaries and general results of the commentatries. On the contrary, they mostly agree on the tendency to interpret the story as a sacrifice. These differences are based primarily in the different focuses of these two religions and their approach to the biblical text.
Contemporary Israeli novel presented by Yehudit Katzir
Doležalová, Šárka ; Šedinová, Jiřina (advisor) ; Oliverius, Jaroslav (referee)
The present thesis deals with the evaluation of development of contemporary lsraeli novel, by comparing oftwo Yehudit Katzir's novels, Le-Matissejesh et ha-shemesh ba-beten (Matisse Has the Sun in His Bel/y, 1995) and Hine ani matchila (Here I begin/ Dearest Anne, 2003). The distinction between several periods in modem Hebrew literature is suggested, with regard to the thematic and conceptional development of contemporary lsraeli novel during the last three decades and the lsraeli novel presented by women fiction. The basic biographical data about Yehudit Katzir, the compendium ofher writing, and a summary ofthree ofher books, subjected to analysis in the following chapters - a collection ofnovellas Sogrim et hayam (Closing the Sea, 1990), and two aforementioned novel s - are submitted. Particular attention is given to the reflection of these books by current lsraeli critique.
The Baghdadi Jews in Asian diaspora: activities of the Sassoon family in Bombay
Sehnalová, Anna ; Šedinová, Jiřina (advisor) ; Boušek, Daniel (referee)
The thesis deals with the most influential family of the group of Baghdadi Jews, which came to Bombay in the first quarter of the 19th century. It focuses on activities of the family in Bombay - in and outside the Jewish community, among the British and in the majority society; and especially on its influence on the developement of the city itself, her trade and industry. The consequent identity change and secularisation of the group and its relationship to other minorities is discussed as well. The topic is viewed in the context of Baghdadi Jewish diaspora in Asia. The thesis is based on available information sources and on visit to Bombay, studied period is limited by arrival of the group and by its departure at the beginning of the 20th century.
Conception of fast in judaism
Valová, Jana ; Nosek, Bedřich (advisor) ; Šedinová, Jiřina (referee)
Cílem této práce je popsat fenomén postu v judaismu, tedy jaké jsou jeho formy, jaký je mu přikládán význam a jaké postoje může vyjadřovat, jak je v židovské tradici reflektován a jak důležitou roli v náboženském životě hraje. Dále se pokusím zachytit jeho proměny a postupný vývoj, a to v časovém úseku od biblických dob, kdy máme první rozsáhlý literární pramen, v po biblickém a talmudickém období a dále ve stěžejním díle rabínského judaismu Šulchan aruch. Okrajově přihlížím také k názorům středověkého učence Moše ben Majmona (Maimonida). Mým záměrem je také zařadit fenomén postu v judaismu do širšího kontextu asketického úsilí, se kterým se setkáváme v různých náboženských systémech. Dále chci posoudit, zda vůbec a do jaké míry lze v daném období vysledovat asketické rysy v judaismu, případně jaké místo v něm zaujímají. Z důvodu rozsahu práce se nebudu podrobně zabývat různými menšími skupinami a proudy uvnitř judaismu, které jsou ovšem pro celkové pochopení tématu důležité, proto je nelze zcela opomenout. Téma, kterému se zde budu věnovat, není příliš systematicky zpracováno, nacházíme k němu pouze nemnohé zmínky, proto jsem se rozhodla se jím zabývat soustavněji. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The accounts of two pilgrimages to the Holy Land: travel books by members of the Indian-Jewish community of Bene-Israel (late 19th century)
Hlisnikovská, Radka ; Šedinová, Jiřina (advisor) ; Boušek, Daniel (referee)
The thesis contains translation of two travel accounts from Indian Jews of Bene Israel community,who took a pilgrimageto the Holy Land in late 19th century. The thesis begins with a historical introduction.
Second temple and Roman period in historical work of Abraham ibn Daud
Borýsek, Martin ; Boušek, Daniel (advisor) ; Šedinová, Jiřina (referee)
The thesis contains a Czech translation of Hebrew historiographical monographs Zikhron divre Romi and Divre Malkhe Yisra'el be-Bayit sheni by the Jewish historian Abraham ibn Daud (ca 1110 - ca 1180). The translation is accompanied by a commentary and an introduction divided into three chapters.
Jews in Finland during World War II
Dvořáková, Jana ; Šedinová, Jiřina (advisor) ; Ebelová, Ivana (referee)
Before and during World War II there was almost no Anti-Semitism in Finland, and in fact, the Finnish government refused to condone the Nazis' anti-Jewish platform. When Finland also refused to cooperate with the Soviet Union in late 1939, Soviet troops attacked Finland. As equal Finnish citizens, the country's Jews joined the army to fight the Soviets; some 15 were killed and many others were wounded. After holding out for several months, Finland surrendered to the Soviet Union in March 1940 and was forced to hand over some of its territory to the Soviets. In 1941 German troops came to Finland; Finland then joined Germany as its ally in the attack on the Soviet Union in order to recapture the land it had lost to the Soviets in the Winter war. Some 300 Jews (Finnish citizens and refugees from other countries) served in the Finnish army during the Continuous war. The German authorities requested that the Finnish government hand over its Jewish community, but the Finns refused. Reportedly, when SS chief Heinrich Himmler brought up the "Jewish question" with Prime Minister Johann Wilhelm Rangell in mid-1942, Rangell replied that there was no Jewish question in Finland; he firmly stated that the country had but 2,000 respected Jewish citizens who fought in the army just like everyone else, and thus closed the...
Old Czech glosses in the writings Or zarua and Arugat ha-bosem
Uličná, Lenka ; Šedinová, Jiřina (advisor) ; Sadek, Vladimír (referee)
České glosy v středověkých hebrejských spisech se doposud nesetkaly s patřičným zájmem české ani zahraniční bohemistiky; ten se zatím omezoval na všeobecné zmínky a pobídky k výzkumu. Na opomíjení tohoto bohatého lingvoliterárního materiálu poukazovala a poukazuje zejména česká hebraistika. Je zřejmé, že bohemistika se musí zabývat i texty psanými v jiných jazycích, než je čeština či slovanské jazyky: dnes již snad nikdo nepochybuje o zařazení latinských textů české provenience do dějin naší literatury, postupně přijímány jsou i texty psané německy mluvícími autory, hlásícími se k českému území a kultuře. Písemnictví česko-hebrejské, tedy texty psané hebrejským jazykem českými Židy, stojí doposud v pozadí. Hebrejské středověké spisy jsou nejen významnými literárními památkami z doby, z níž se do současnosti nedochovalo mnoho textů; jsou zároveň i nedoceněným pramenem poznání života tehdejších obyvatel Českého království, a to jak židovských, tak i nežidovských. Obzvlášť pozoruhodným aspektem těchto spisů je právě přítomnost českých, resp. jinojazyčných glos. Problémem byla a nadále zůstává jazyková bariéra: středověké hebrejské spisy především z oblasti rabínské literatury se sice ve světě od 19. století znovu vydávají, nikdo je však nepřekládá. 1.2 V předkládané práci se pokusím shrnout doposud publikované...
Historical midrash Sefer Josipon (10th century). A critical analysis of the text
Křížová, Magdalena ; Šedinová, Jiřina (advisor) ; Oliverius, Jaroslav (referee)
The thesis aims to summarize our existing knowledge about the time of composition and the litcrary context oť an important historiographical work oť the Middle Ages - the so-called Sefer .Josippon. The thesis is divided into three main parts: the tirst one is concerned with critical comparison oť di ťferent conjectures regarding the origins of the boo k, the second attempts to interpret tbc book ťrom the point oťthe history oťJewish literature ofthat period and the tinal part consists ofa C zech translation oť three short extracts of the boo k, that are chosen to demonstrate the styl i sti cal and artistic techniques of the author and his way oť handl ing with hi s literary sources. The tirst part starts with deťining the problem of the authorship of the book. We have shown that Seťcr .fosippon wasn't originally writtcn as pseudo-epigraphical book, but it was traditionally ascribed to Josephus Flavius (called here ,Joseph ben Gorion''. a mistake caused by misunderstandig oť.Josippon ·s sourccs) only later, while in thc original text oťthis chronicle often quotes Josephus as its primary source oť inťormation. The question oťthe causes and time ofthis ascribement has not been succesťully solved. since already in the I O th century the book i s refered to as .,book oť Joseph ben Corion"". This might possibly...

National Repository of Grey Literature : 73 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.