Original title: Geometrické lineární a nelineární problémy prostorů funkcí
Translated title: Geometric linear and nonlinear problems of function spaces
Authors: Petráček, Petr ; Lukeš, Jaroslav (advisor) ; Aron, Richard M. (referee) ; Bobok, Jozef (referee)
Document type: Doctoral theses
Year: 2016
Language: eng
Abstract: Název práce: Geometrické lineární a nelineární problémy prostor· funkcí Autor: Petr Petráček Katedra: Katedra matematické analýzy 'kolitel: prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc., Katedra matematické analýzy Abstrakt: Tato práce sestává ze čtyř vědeckých článk·. lánky prezentované v prvních dvou kapitolách se věnují teorii reálných a komplexních L1-preduál·. lánky prezentované v třetí a čtvrté kapitole jsou věnovány problematice line- ability a algebrability podmnožin reálných funkcí a měr. V Kapitole 1 předsta- vujeme charakterizaci komplexních L1-preduál· pomocí komplexního barycent- rického zobrazení. Tato charakterizace je přirozeným rozšířením charakterizace reálných L1 preduál· pocházející od Bednara a Laceyho. V Kapitole 2 odpoví- dáme na otázku položenou Laceym v roce 1973. Dokazujeme přitom existenci kompaktního prostoru K a uzavřeného podprostoru H ⊂ C(K) obsahujícího kon- stantní funkce, pro který platí ∂HK = K, H je maximální vzhledem k ∂HK a H není L1-preduál. V Kapitole 3 se věnujeme lineabilitě množin nikde mono- tonních znaménkových Radonových měr na Rd . Konkrétně dokazujeme existence vektorového prostoru dimenze c jehož každý nenulový prvek je nikde monotonní míra absolutně spojitá vzhledem k d-rozměrné Lebesgueově míře. Nadto dokazu- jeme, že existuje takový lineární prostor, který je hustý...
Keywords: algebrability; barycentric mapping; L_1-predual; lineability; locally recurrent functions; nowhere monotone measures; algebrabilita; barycentrické zobrazení; L_1-preduál; lineabilita; lokálně rekurentní funkce; nikde monotonní míry

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/83844

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-484040


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Doctoral theses
 Record created 2022-05-08, last modified 2022-05-08


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share