Original title: Gotické a renesanční kachle z Městského muzea v Čáslavi
Translated title: Late gothic and renaissance stove tiles in Municipal museum in Čáslav
Authors: Křenková, Zuzana ; Klápště, Jan (advisor) ; Sláma, Jiří (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2007
Language: cze
Abstract: Tato pπίce se zabyνa nekterymi specitϊckymi rysy spojenymi s problematikou kachloνe produkce 15. a 16. stoletί. Pokusίm se ν ηί postihnout nektere aspekty νztahu techto pamatek hmotne kultury k socialnίmu prostredί, νe kterem byly uZίνany. Zakladnί premisa, ze ktere budu νychazet znί, ze ne_jen technicka ύrονeι'Ί. proνedcnf kachlu, ale i motiνy uzite na je_jich celnίch νyhfίνacίch stranach a zpusob jejich proνedenf mohou νypoνίdat ο majitelfch a jejich socialnfm zazemf (k tomuto detailneji Menou.Vkovά 1999, 375). Protoze by se za soucasneho staνu badanf dalo jen stezί pracoνat s νetsfm νzorkem nalezu, ktery by mohl osνetlit situaci na ύzemί Cech nebo dokonce zemί Koruny ceske, pokusίm se spίse ο mikrosondu ν geograficky ύzce νymezene oblasti. Konkretne sroνnam kachloνe nalezy z prostredf kraloνskeho mesta Caslaνi, hradu Lichnice a Chlumu a nalezu z okolnίch lokalit drobne_jsfho charakteru, ktere by se daly strucne, ale take az prίlis zjednodusene oznacit _jako νenkoνske. Spolecnym jmenoνatelem νsech techto lokalit _je bezprostrednί geograficka blίzkost, mίsto u1ozenί a do znacne mίry i limity, ktere je pro badatelske ύcely omezujί. Casoνe lze pouzitou kachloνou produkci zaradit priblizne mezi druhou poloνinu 15. stoletί a konec 16. sto1etί, _jedna se tedy styloνe _jak ο pozdne goticke, tak i renesancnί...

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/13172

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-465875


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2022-05-08, last modified 2022-05-08


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share