Název: Materiálový rozbor přírodního kamene – opuky – exaktními laboratorními metodami jako nástroj ke stanovení zdrojové oblasti
Překlad názvu: Material analysis of natural stone - marlstone - exact laboratory methods as a tool to determine the source area
Autoři: Přikryl, Richard ; Šťastná, Aneta ; Přikrylová, Jiřina ; Zamrazilová, Lenka ; Weishauptová, Zuzana
Typ dokumentu: Metodiky
Rok: 2015
Jazyk: cze
Abstrakt: Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému popisu opuk, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je diskutován rozsah použití jednotlivých metod pro popis opuk a současné možnosti jejich petrografické klasifikace. Metodika je určena pro oblast památkové péče, která využívá výsledků materiálových rozborů objektů kulturního dědictví – sochařských výtvarných děl, architektonických prvků a staveb, zhotovených z opuky. Výsledky, dosažené pomocí postupů, navržených v této metodice by měly přispět: (1) ke zpřesnění znalostí o materiálu; (2) ke sjednocení postupů, používaných při klasifikaci opuk; (3) k nalezení zdrojové lokality či alespoň oblasti, z níž byl přírodní kámen (opuka) odebírán; (4) k hledání vhodného náhradního typu opuky při nutnosti výměny; (5) k poznání vhodných postupů při restaurování objektů z opuky. Oblast využití této metodiky je tedy při předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, na nichž byl použit příslušný typ přírodního kamene, tedy opuka. Předložená metodika je určena širšímu okruhu specialistů, kteří se podílejí na předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, nebo rozbor zadávají, či výsledky průzkumu potřebují pro volbu vhodné strategie restaurování. Metodika byla certifikována dne 28. 5. 2015, Osvědčení č. 33 (č.j. MK 3363/2015 OVV; sp. zn. MK-S 115/2015 OVV).
Klíčová slova: elektronová mikroskopie s mikroanalýzou; katodová luminiscence; klasifikace opuk; kámen; mineralogické složení; nerozpustný zbytek; obsah karbonátů; optická mikroskopie; Opuka; petrografický popis; práškový RTG difrakční rozbor; pórový prostor; rtuťová porosimetrie; texturní parametry pórového prostoru; usazené horniny; vnitřní horninová stavba; česká křídová pánev; Bohemian Cretaceous Basin; carbonate content; cathodoluminescence; classification of marlstone; electron microscopy with microanalysis; insoluble residue; Marlstone; mercury porosimetry; mineralogical composition; optical microscopy; petrographic description; pore space; powder X-ray diffraction; rock fabric; sedimented rocks; stone; textural parameters of pore space
Číslo projektu: DF13P01OVV008 (CEP)
Poskytovatel projektu: MK ČR
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Akademie výtvarných umění (web)
Externí umístění souboru: http://www.avu.cz/document/certifikovan%C3%A1-metodika-materi%C3%A1lov%C3%BD-rozbor-p%C5%99%C3%ADrodn%C3%ADho-kamene-%E2%80%93-opuky-%E2%80%93-exaktn%C3%ADmi-laboratorn%C3%AD

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-201439


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Akademie výtvarných umění
Analytické a metodické materiály > Metodiky
 Záznam vytvořen dne 2016-01-20, naposledy upraven 2024-06-03.


Plný text:
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Metodika určování provenience - opuky)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Osvědčení č. 33 o uznání uplatněné Certifikované metodiky)
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet