Original title: Pěstování odrůdy Vital
Translated title: Cultivation of Vital hop variety
Authors: Krofta, Karel ; Ježek, Josef ; Křivánek, Jindřich ; Pokorný, Jaroslav ; Vostřel, Josef
Document type: Methods
ISBN: 978-80-86836-02-7
Year: 2013
Language: cze
Publisher: Chmelařský institut s.r.o., Žatec
Series: Metodika pro praxi, volume: 3/2013
Abstract: Předložená metodika shrnuje zásady pěstování odrůdy Vital ve dvou progresivních pěstitelských systémech, v systému integrované produkce a v ekologickém zemědělství. Pěstitelský proces je veden snahou o prevenci a potlačení výskytu škodlivých organismů podporou užitečné entomofauny pomo-cí výsevu vhodných plodin v okolí či na okraji chmelnic. Navrhovaná opatření směřují ke zvýšení půdní úrodnosti,schopnosti půdy vytvořit optimální prostředí pro kořenovou soustavu rostlin chmele a během celé jejich vegetační doby jim zajistit dostatečné množství živin, vzduchu a vody pro jejich růst a vývoj, směřující k maximální produkci chmelových hlávek. Při vyhnojování chmelnic se preferují organická hnojiva, jako jsou komposty, statková hnojiva aj. Velká pozornost je věnována možnostem uplatnění zeleného hnojení a trvalého zatravnění, které je aktuální zejména na svažitých pozemcích. Ochrana chmele vychází z monitorování výskytu škodlivých organismů, prognóz signalizace vybraných chorob a škůdců a systémů varování. Ošetření pesticidy se provádí jen v nezbytně nutném rozsahu až po dosažení prahu hospodářské škodlivosti. Doporučované přípravky jsou selektivní s co nejmenším vedlejším účinkem na necílové organismy a životní prostředí. Zásady integrované produkce a ekologického pěstování chmele jsou aplikovatelné v klasických vysokých konstrukcích i systému pěstování chmele v nízkých konstrukcích.
Keywords: cropping systems; fertilization; hop; plant protection; chmel; hnojení; ochrana rostlin; pěstitelské systémy
Project no.: FR-TI1/012 (CEP)
Funding provider: MPO ČR
Citation: Karel Krofta, Josef Ježek, Jindřich Křivánek, Jaroslav Pokorný, Josef Vostřel: Pěstování odrůdy Vital. Metodika pro praxi 03/2013, Certifikovaná metodika, Chmelařský institut s.r.o., Žatec, 58 s., 2013 ISBN: 978-80-86836-02-7
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Hop Research Institute (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-172806


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Hop Research Institute
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2014-04-14, last modified 2024-06-19


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share