Institute of Theoretical and Applied Mechanics

Latest additions:
2021-09-05
00:00
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorku umělého kamene z pískovcové arkády na zámku v Moravském Krumlově
Frankeová, Dita ; Koudelková, Veronika ; Bauerová, Pavla ; Slížková, Zuzana
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorku umělého kamene s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva. Analýzy prokázaly, že pojivo umělého kamene je anorganické na bázi portlandského cementu

Detailed record
2021-09-05
00:00
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků malt z kleneb a opěr Vinohradských železničních tunelů
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt a identifikace produktů chemické koroze. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.\n

Detailed record
2021-08-08
00:05
Numerical solution of a stochastic model of a ball-type vibration absorber
Fischer, Cyril ; Náprstek, Jiří
The mathematical model of a ball-type vibration absorber represents a non-linear differential system which includes non-holonomic constraints. When a random ambient excitation is taken into account, the system has to be treated as a stochastic deferential equation. Depending on the level of simplifcation, an analytical solution is not practicable and numerical solution procedures have to be applied. The contribution presents a simple stochastic analysis of a particular resonance effect which can negatively influence efficiency of the absorber.

Detailed record
2021-06-27
00:00
Rozbor materiálů z architektonického fragmentu pod III. nádvořím Pražského hradu
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Viani, Alberto ; Kozlovcev, Petr ; Svoboda, Milan
Materiálový rozbor opuky a zdící malty z archeologického terénu pod III. nádvořím Pražského hradu poskytuje údaje o chemickém a mineralogickém složení materiálů a jejich mikrostruktuře pro potřeby konzervace památky.

Detailed record
2021-06-27
00:00
Charakterizace malt a omítek předrománské architektury Velké Moravy
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Kozlovcev, Petr ; Frankeová, Dita ; Viani, Alberto
V dokumentu jsou zpracovány archeologické vzorky z revizních sond v budově Paláce v Mikulčicích. Výsledky obsahují charakterizaci použitých surovin, jejich vstupní poměr a popis za účelem upřesnění jejich provenience.

Detailed record
2021-06-27
00:00
GPR survey of the reinforcement above the long horizontal window case study: Ice ring stadium restaurant Fuchs on Štvanice Island
Válek, Jan ; Kozlovcev, Petr ; Eisler, Marek ; Dušek, Ondřej
The aim of the survey was to assess the use of Ground Penetration Radar for the reinforcement position detection on the Ice ring restaurant – an early concrete building on Štvanice Island in Prague from 1932. For this case study a potentially critical section of a façade above the app. 16 m long horizontal window was selected. GPR from IDS company equipped with 2 GHz high frequency antenna was used.

Detailed record
2021-06-27
00:00
VD Slapy – provedení materiálových a mechanických zkoušek oceli rychlozávěrové tabule vč. vyhodnocení
Šperl, Martin ; Gajdoš, Lubomír ; Bejdl, Jan
Byl uskutečněn experimentální výzkum materiálových a mechanických vlastností dodaných dvou ocelových segmentů vyřezaných z rychlozávěrových vrat VD Slapy pro posouzení způsobilosti k provozu.

Detailed record
2021-05-30
00:00
Analýza napjatosti kleneb v budově Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči
Bayer, Jan ; Drdácký, Miloš
Zpráva shrnuje výsledky z místních šetření, expertních posudků a výpočtů, které se týkají kleneb v objektu bývalé jezuitské koleje v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 2. Podmětem pro šetření byl nedostatek podkladů pro posouzení zatížitelnost kleneb pro nový účel: zřízení veřejné knihovny kombinované s galerií. Provedené výpočty MKP slouží pro odhad napjatosti klenby v místnosti 0.22Aa nenahrazují statický výpočet, ale mohou sloužit jako podklad pro eventuální zpracování podrobného statického výpočtu.

Detailed record
2021-05-16
00:42
Průzkum stropní konstrukce knihovny Jezuitské koleje v Telči
Válek, Jan ; Skružná, Olga
Cílem nedestruktivního průzkumu bylo bližší poznání stropní konstrukce před plánovanou rekonstrukcí knihovny.

Detailed record
2021-05-16
00:42
Průzkum konstrukcí skrytých pod podlahou zámecké kaple Všech svatých v Telči
Válek, Jan ; Skružná, Olga
Cílem nedestruktivního průzkumu bylo zjistit přítomnost stavebních konstrukcí skrytých pod soudobou podlahou. Průzkum potvrdil polohu krypty a neodhalil žádné další konstrukce.

Detailed record