Institute of Theoretical and Applied Mechanics

Latest additions:
2021-05-02
00:01
Mechanické a lomově-mechanické zkoušky trubních vzorků z ropovodu Družba DN 500 a DN 700
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin ; Šorm, Filip ; Bejdl, Jan
Experimentální výzkum mechanických a lomově-mechanických vlastností trubních vzorků z ropovodu Družba. Kromě základních statických zkoušek a zkoušek na určení lomové houževnatosti bylo součástí výzkumu i určení kinetiky růstu únavových trhlin vč. analýzy kritické velikosti trhlin.

Detailed record
2021-03-28
00:01
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků brizolitových omítek ze Zlína
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana
Výsledky analýzy složení plniva a pojiva metodou SEM-EDS v omítce zvané brizolit odebrané z fasády domu ve Zlíně.

Detailed record
2021-03-28
00:01
Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: VD Kamenička
Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Koudelková, Veronika ; Slížková, Zuzana
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt, určení stupně degradace betonu a identifikace produktů chemické koroze. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.\n

Detailed record
2021-03-28
00:01
Zacílená rentgenová tomografie s vysokým rozlišením
Kumpová, Ivana ; Vopálenský, Michal
Metoda rentgenové mikro-tomografie je stále více využívána mimo jiné při výzkumu materiálových charakteristik a lomového chování stavebních materiálů. Poskytuje slibné výsledky v oblasti trojrozměrného pozorování a kvantifikace prvků mikrostruktury, včetně objektů lomu. Se standardním přístupem k získávání tomografických dat je však dosažitelné rozlišení výrazně omezeno velikostí zkoumaného objektu, což má za následek omezení nebo dokonce úplnou ztrátu užitečných informací týkajících se například tvaru a velikosti lomové procesní zóny. Z tohoto důvodu byly v této práci testovány možnosti tomografického cílení na zájmovou oblast s vyšším dosažitelným rozlišením, než je obvyklý limit tomografických systémů.

Detailed record
2021-03-28
00:00
Design of material and technological copy for repair of sgraffito decorated renders
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Wichterlová, Z. ; Waisserová, J.
This paper deals with research in Renaissance sgraffito materials and techniques. It focuses on the replication process for original materials and application techniques used in a reconstruction of the missing parts of a sgraffito decoration depicting a Landsknecht procession on the façade of a house in Slavonice. The result of the theoretical and practical experimental work is the description and evaluation of the process of creating a material and technological copy of the original. This involved detailed material analysis, determining the provenance of and selecting suitable raw materials, design of a repair mix and its testing, and evaluation during application trials. The study has shown that, in order to achieve good results, the conclusions of material analysis have to be linked to the practical\nskills of restorers and conservators. The particular application procedures that match the requirements of the historical material and the original work can be deduced from full scale practical trials. Feedback between the design of the repair mixture and the application process made it possible to come to an optimal material and application technique. The missing parts of the sgraffito were replaced using a mortar and application technique that closely correspond to those originally used in the Renaissance.

Detailed record
2021-03-28
00:00
Výzkumná zpráva. Velkoplošný rentgenový scan mozaiky s vysokým rozlišením
Vopálenský, Michal
Účelem výzkumu je provést rentgenové scanování mozaiky, které by díky vysokému rozlišení mohlo odhalit strukturální detaily ve skladbě mozaiky, jako jsou výztuže, trhliny a podobně. Jedná se o mozaiku Sv. Rodiny, pocházející z oblasti Liberecka. Rozměry mozaiky jsou 1200 x 700 x 30 mm a hmotnost kolem 50 kg. Vlastní objekt mozaiky je zasazen do kovového rámu či objímky. Podklad teser tvoří materiál na bázi cementu.

Detailed record
2021-03-28
00:00
Průzkum konstrukcí skrytých pod podlahou kostela sv. Jakuba v Telči
Válek, Jan ; Skružná, Olga
Cílem nedestruktivního průzkumu bylo zjistit přítomnost stavebních konstrukcí skrytých pod soudobou podlahou, zejména předpokládanou podzemní kryptu.

Detailed record
2021-03-28
00:00
Průzkum konstrukcí skrytých pod podlahou kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Kozlovcev, Petr
Cílem nedestruktivního průzkumu bylo zjistit přítomnost stavebních konstrukcí skrytých pod soudobou podlahou. Měření bylo provedeno v prostoru kněžiště v místě předpokládané tumby.

Detailed record
2021-03-28
00:00
A system approach to medieval ruins management
Novotný, Jakub ; Bláha, Jiří
The aim of this paper is to briefly discuss the complexity of monument care and the young heritage science disciplines on the example of historical ruins management. There is an empirical reflection on problems connected with historical ruins management presented as an introduction. The following part then presents a possible methodological interconnection of a systems approach and cultural heritage management. The next part of the paper first introduces the RUINS project in general and then one of its methodological outputs—rules and model forms for ruins. Based on practical experience, the paper concludes that the more general methodological basis and foundation of cultural heritage sites management may be general systems theory and a systems approach.

Detailed record
2021-03-28
00:00
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku omítky ze sálu zámku Jezeří
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Jurkovská, Lucie
Analýza vzorku souvrství omítek odebraného ze stropu sálu na zámku v Jezeří. Použitím instrumentálních metod SEM-EDS, TGA/DSC a mokré cesty (rozpuštěním materiálu kyselinou) byly stanoveny jednotlivé složky materiálu a popsáno složení jednotlivých vrstev souvrství. Spodní – jádrová vrstva omítky je tvořena plnivem zejména na bázi zrn křemene, vedlejší složkou jsou živce. Velikost zrn plniva je až do 8 mm. Plnivo tvoří hmotnostně 69%. Pojivem omítky je hydraulické vápno, středně až silně hydraulické. Vrchní, štuková vrstva je silná 5-7 mm. Složení je obdobné spodní jádrové vrstvě, pouze velikost zrn plniva je menší – vyskytují se zrna velikosti do 0,5 mm. Na povrchu štukové vrstvy je vápenná mikrovrstva o tloušťce 70 µm. Pojivem této povrchové mikro-vrstvy je vzdušné vápno.

Detailed record