Institute of Geonics

Latest additions:
2023-10-01
00:02
Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činností z horninového prostředí – souhrnná výzkumná zpráva o průběhu a výsledcích řešení projektu
Vavro, Leona ; Vavro, Martin ; Daněk, T. ; Kajzar, Vlastimil ; Drozdová, J. ; Raclavský, K. ; Kubina, Lukáš
Souhrnná výzkumná zpráva přináší zhodnocení postupu a výsledků projektu SS01010257 - Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizika kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činností z horninového prostředí (AZROCK). Řešený projekt měl dva hlavní cíle. Prvním bylo vytvoření dvou metodických návodů, a to jednak pro odběr vzorků hornin a kameniva s možným obsahem přirozeně se vyskytujících azbestů a jednak pro následnou analýzu přítomnosti azbestových vláken v odebraných vzorcích. Dále si projekt stanovil za cíl tvorbu specializované mapy rizika výskytu azbestu v horninovém prostředí v České republice a internetového znalostního portálu azbestů. Podstatná část řešení projektu byla založena na odběru vzorků hornin a kameniva na téměř stovce vytipovaných lokalit po celé České republice a jejich následném vyhodnocení zvoleným a ověřeným souborem analytických metod. Podobné informace o výskytu azbestu v horninovém prostředí České republiky nebyly dosud zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti k dispozici.

Detailed record
2023-08-27
00:02
Zhodnocení rizik ovlivnění povrchu terénu z hlediska geomechanických změn horninového masívu při zatápění důlního prostředí ostravské a petřvaldské dílčí pánve OKR důlní vodou - závěrečná zpráva
Kajzar, Vlastimil
Útlum zbylých, dosud činných dolů OKD, a.s. bude znamenat zánik primárního důvodu čerpání důlních vod z dolů, kterým je zajištění bezpečnosti práce a provozu v podzemí. Zároveň se tím eliminuje potřeba udržování v současnosti stanovené hladiny důlních vod v již utlumené části ostravsko-karvinského revíru (OKR), tedy v ostravské (ODP) a petřvaldské (PDP) části OKR, kterou nyní zajišťují vodní jámy Jeremenko (ODP) a Žofie (PDP). Po ukončení veškerých aktivit v podzemí OKR by tak mohl být spuštěn proces zatápění opuštěných důlních prostor. Cílem této práce je stanovit možná rizika způsobená geomechanickými a reologickými změnami v horninovém masívu, porušeném hornickou činností a především s tím spojená možná rizika ovlivnění zemského povrchu.

Detailed record
2023-07-09
00:41
Interpretace regionálních zlomů v úrovni karbonského strukturního patra a zkušenosti s projevy napětí v jejich okolí využitelné pro oblast elektrárny Dětmarovice (EDĚ)
Waclawik, Petr ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Martin
Odborného posouzení se zabývá interpretací zlomů regionálního významu, posouzení jejich možné recentní aktivity a shrnutí zkušeností s napěťovými projevy v okolí hlavních kerných zlomů při hornické činnosti OKR v úrovni karbonského strukturního patra. Výsledek posouzení bude využit pro posouzení možného tektonického vlivu těchto struktur v oblasti Elektrárny Dětmarovice zejména v souvislosti s prováděnými geofyzikálními pracemi. Interpretace regionálních zlomů je provedena na základě znalostí geologické stavby karbonského strukturního patra a na základě zkušeností s napěťovými a deformačními projevy při vedení důlních děl. Odborné posouzení zohledňuje strukturně-tektonický vývoj a dnešní tektonické poměry pánve, které jsou podmíněny celkovým deformačním vývojem variského orogénu. Součástí práce je i souhrn nám známých dostupných pramenů a podkladů, které by mohly být užitečné pro geologické posouzení podloží a posouzení možných vlivů indukované seismicity v zájmové oblasti elektrárny Dětmarovice.

Detailed record
2023-07-09
00:41
Metodický návod pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách
Daněk, T. ; Vavro, Leona ; Vavro, Martin ; Kajzar, Vlastimil ; Drozdová, J. ; Raclavský, K. ; Kubina, Lukáš
Náplní předkládaného metodického postupu je návod vhodného a hodnověrného způsobu laboratorní analýzy hornin a drceného kameniva na přítomnost přirozeně se vyskytujícího azbestu. Vytvořená metodika navazuje na Metodický návod pro odběr vzorků pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách, se kterým je úzce propojena. Společně představují první metodické dokumenty, které se v rámci České republiky zabývají problematikou azbestů v horninách a v kamenivu.

Detailed record
2023-05-21
00:01
Estimation of EDZ zones in great depths by elastic-plastic models
Sysala, Stanislav
This contribution is devoted to modeling damage zones caused by the excavation of tunnels and boreholes (EDZ zones) in connection with the issue of deep storage of spent nuclear fuel in crystalline rocks. In particular, elastic-plastic models with Mohr-Coulomb or Hoek-Brown yield criteria are considered. Selected details of the numerical solution to the corresponding problems are mentioned. Possibilities of elastic and elastic-plastic approaches are illustrated by a numerical example.

Detailed record
2023-05-21
00:01
Semantic segmentation using support vector machine classifier
Pecha, Marek ; Langford, Z. ; Horák, David ; Tran Mills, R.
This paper deals with wildfire identification in the Alaska regions as a semantic segmentation task using support vector machine classifiers. Instead of colour information represented by means of BGR channels, we proceed with a normalized reflectance over 152 days so that such time series is assigned to each pixel. We compare models associated with $\mathcal{l}1$-loss and $\mathcal{l}2$-loss functions and stopping criteria based on a projected gradient and duality gap in the presented benchmarks.

Detailed record
2023-05-21
00:01
Determination of the initial stress tensor from deformation of underground opening-theoretical background and applications
Malík, Josef ; Kolcun, Alexej
In this paper a method for the detection of initial stress tensor is proposed. The method is based on measuring distances between some pairs of points located on the wall of underground opening in the excavation process. This methods is based on the solution of eighteen auxiliary problems in the theory of elasticity with force boundary conditions. The optimal location of the pairs of points on the wall of underground work is studied. The pairs must be located so that the condition number of a certain matrix has the minimal value, which guarantees a reliable estimation of initial stress tensor.

Detailed record
2023-05-21
00:01
Numerical realization of the Bayesian inversion accelerated using surrogate models
Bérešová, Simona
The Bayesian inversion is a natural approach to the solution of inverse problems based on uncertain observed data. The result of such an inverse problem is the posterior distribution of unknown parameters. This paper deals with the numerical realization of the Bayesian inversion focusing on problems governed by computationally expensive forward models such as numerical solutions of partial differential equations. Samples from the posterior distribution are generated using the Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods accelerated with surrogate models. A surrogate model is understood as an approximation of the forward model which should be computationally much cheaper. The target distribution is not fully replaced by its approximation. Therefore, samples from the exact posterior distribution are provided. In addition, non-intrusive surrogate models can be updated during the sampling process resulting in an adaptive MCMC method. The use of the surrogate models significantly reduces the number of evaluations of the forward model needed for a reliable description of the posterior distribution. Described sampling procedures are implemented in the form of a Python package.

Detailed record
2023-05-21
00:01
Reduced basis solver for stochastic Galerkin formulation of Darcy flow with uncertain material parameters
Béreš, Michal
In this contribution, we present a solution to the stochastic Galerkin (SG) matrix equations coming from the Darcy flow problem with uncertain material coefficients in the separable form. The SG system of equations is kept in the compressed tensor form and its solution is a very challenging task. Here, we present the reduced basis (RB) method as a solver which looks for a low-rank representation of the solution. The construction of the RB consists of iterative expanding of the basis using Monte Carlo sampling. We discuss the setting of the sampling procedure and an efficient solution of multiple similar systems emerging during the sampling procedure using deflation. We conclude with a demonstration of the use of SG solution for forward uncertainty quantification.

Detailed record
2023-04-09
00:00
Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II – druhá průběžná zpráva
Bukovská, Z. ; Rukavičková, L. ; Chabr, T. ; Morávek, R. ; Levý, O. ; Sosna, K. ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Zelinková, T. ; Dobeš, P. ; Švagera, O. ; Kryl, J. ; Soejono, I. ; Řihošek, J. ; Holeček, J. ; Hanák, J. ; Čermák, F. ; Kašpar, R. ; Mareček, L. ; Nedvěd, J. ; Vavro, Leona ; Waclawik, Petr ; Staš, Lubomír ; Myška, O.
Tato zpráva popisuje práce zhotovené v druhém roce řešení veřejné zakázky Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II. Charakterizační a popisné práce přímo navazují na ražbu prostor pro budoucí podzemní laboratoř a zahrnují zejména: geologické a geotechnické dokumentace čeleb a stěn díla, petrografickou, mineralogickou a strukturně geologickou dokumentaci, hydrogeologickou charakterizaci prostředí, dále stanovení fyzikálně-mechanických vlastností horninového masivu in situ a v laboratoři, geofyzikální charakterizaci a monitoring seismických účinků trhacích prací a hydrogeologický monitoring. Důležitou součástí je příprava klasifikačního systému pro popis horninového masivu. Zpráva je doplněna stručným přehledem prací plánovaných pro třetí rok řešení projektu.

Detailed record