Institute of Geonics

Latest additions:
2024-04-15
12:32
Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2023 a sledování stability komory K1
Kaláb, Zdeněk ; Kaláb, Tomáš
Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2023. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí distribuovaného měřicího systému, jmenovitě stabilita komory K1 a pohyb hladiny důlních vod.

Detailed record
2024-04-15
12:28
Mechanical properties of basalt: a study on compressive loading at different strain rates using SHPB
Falta, J. ; Krčmářová, N. ; Fíla, T. ; Vavro, Martin ; Vavro, Leona
This article focuses on the mechanical properties of basalt in compressive loading at different strain-rates. The study employs advanced instrumentation for the evaluation of the results in dynamic conditions, while standard uni-axial loading device is used for evaluation in quasi-static conditions. Basalt specimens were subjected to four different loading-rates from 200–600 s−1 on which the stress-strain dependence was evaluated together with DIC analysis of crack initiation and disintegration process. Understanding the mechanical properties of basalt can provide insights for engineers and designers in creating structures that are durable and able to withstand different loading conditions. The findings of this study can have implications for a wide range of industries, including aerospace, automotive, and construction, among others.

Detailed record
2024-01-25
22:11
Risk Assessment on Geodiversity Sites
Kubalíková, Lucie ; Nováková, Eva ; Kuda, František ; Kirchner, Karel ; Bajer, A. ; Balková, M.
Geoconservation is an action of conserving and enhancing geological, geomorphological, hydrological and soil features and processes. Particular geoconservation measures are very often applied on the site-level to protect important geodiversity sites. Nevertheless, despite established legal protection and related geoconservation activities, threats to geodiversity sites related to the multiple use and human society demands can arise and reaching a compromise can be difficult. In this contribution, a two-level threat assessment is applied and discussed. The first level of threat assessment is based on the already used criteria within geosite/geomorphosite concept. The second level of threat assessment is represented by Risk Assessment Matrix, which may be considered a useful tool providing a complex view on the threats to geodiversity sites. The methods are applied on two different sites and their advantages and limits are discussed. Based on the assessment, specific management proposals may be implemented in order to balance conservation needs and demands resulting from human activities related to the sites.

Detailed record
2024-01-25
22:11
Underground Spaces In Bosonožský Hájek Nature Reserve And Their Geoeducation Importance
Kirchner, Karel ; Kuda, František ; Baldík, V. ; Kubalíková, Lucie
Bosonožský hájek Natural Reserve (Brno, South Moravia) is a very important site from the Earth Science point of view, however, its geodiversity values have been rather overlooked and omitted in the past (the object of legal protection is the occurrence of well-preserved forest ecosystems and endangered species). In the last decades, a series of field work and geophysical measurements has been carried out and the Earth Science phenomena have been identified and described here. These are represented by a dense network of gullies that developed in Pleistocene loess and that are both of natural and anthropogenic origin (some gullies probably developed along the old paths) and specific underground spaces (so called dugouts). Until now, the dugouts in South Moravia have been investigated mainly by archaeologists and those in Bosonožský hájek NR have not been described in detail yet. This brief contribution brings new information about three underground landforms and their possible relationship to the age and development of the gullies. The possibility of different interpretations of the origin of these specific landforms can be considered an opportunity in the field of Earth Science (geosciences) education and as an interesting complement of tourist and recreational activities on site.

Detailed record
2023-12-06
00:37
Postup identifikace segmentů předindustriální krajiny v České republice
Kolejka, Jaromír ; Kirchner, Karel ; Ondráček, Stanislav ; Zapletalová, Jana ; Batelková, Kateřina ; Krejčí, Tomáš ; Nováková, Eva
Zjištěné segmenty předindustriální krajiny představují cenné kulturní dědictví venkova. Představují předmět ochrany krajiny a krajinného rázu. Mohou se stát atraktivitou cestovního ruchu a zdrojem příjmů venkovských obcí. Novost metodiky spočívá v účelovém využití nejnovějších a současně nejstarších spolehlivých kartografických podkladů k identifikaci segmentů krajinného kulturního dědictví. Metodika podává identifikační znaky daných segmentů v současné krajině a jejich ověření na bázi historických mapových podkladů. Jde o inovativní postup orgánů veřejné správy a pověřených subjektů, jehož výsledky by měly přispívat k evidenci, péči a rozumnému využití málo známého kulturního dědictví.

Detailed record
2023-10-01
00:02
Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činností z horninového prostředí – souhrnná výzkumná zpráva o průběhu a výsledcích řešení projektu
Vavro, Leona ; Vavro, Martin ; Daněk, T. ; Kajzar, Vlastimil ; Drozdová, J. ; Raclavský, K. ; Kubina, Lukáš
Souhrnná výzkumná zpráva přináší zhodnocení postupu a výsledků projektu SS01010257 - Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizika kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činností z horninového prostředí (AZROCK). Řešený projekt měl dva hlavní cíle. Prvním bylo vytvoření dvou metodických návodů, a to jednak pro odběr vzorků hornin a kameniva s možným obsahem přirozeně se vyskytujících azbestů a jednak pro následnou analýzu přítomnosti azbestových vláken v odebraných vzorcích. Dále si projekt stanovil za cíl tvorbu specializované mapy rizika výskytu azbestu v horninovém prostředí v České republice a internetového znalostního portálu azbestů. Podstatná část řešení projektu byla založena na odběru vzorků hornin a kameniva na téměř stovce vytipovaných lokalit po celé České republice a jejich následném vyhodnocení zvoleným a ověřeným souborem analytických metod. Podobné informace o výskytu azbestu v horninovém prostředí České republiky nebyly dosud zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti k dispozici.

Detailed record
2023-08-27
00:02
Zhodnocení rizik ovlivnění povrchu terénu z hlediska geomechanických změn horninového masívu při zatápění důlního prostředí ostravské a petřvaldské dílčí pánve OKR důlní vodou - závěrečná zpráva
Kajzar, Vlastimil
Útlum zbylých, dosud činných dolů OKD, a.s. bude znamenat zánik primárního důvodu čerpání důlních vod z dolů, kterým je zajištění bezpečnosti práce a provozu v podzemí. Zároveň se tím eliminuje potřeba udržování v současnosti stanovené hladiny důlních vod v již utlumené části ostravsko-karvinského revíru (OKR), tedy v ostravské (ODP) a petřvaldské (PDP) části OKR, kterou nyní zajišťují vodní jámy Jeremenko (ODP) a Žofie (PDP). Po ukončení veškerých aktivit v podzemí OKR by tak mohl být spuštěn proces zatápění opuštěných důlních prostor. Cílem této práce je stanovit možná rizika způsobená geomechanickými a reologickými změnami v horninovém masívu, porušeném hornickou činností a především s tím spojená možná rizika ovlivnění zemského povrchu.

Detailed record
2023-07-09
00:41
Interpretace regionálních zlomů v úrovni karbonského strukturního patra a zkušenosti s projevy napětí v jejich okolí využitelné pro oblast elektrárny Dětmarovice (EDĚ)
Waclawik, Petr ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Martin
Odborného posouzení se zabývá interpretací zlomů regionálního významu, posouzení jejich možné recentní aktivity a shrnutí zkušeností s napěťovými projevy v okolí hlavních kerných zlomů při hornické činnosti OKR v úrovni karbonského strukturního patra. Výsledek posouzení bude využit pro posouzení možného tektonického vlivu těchto struktur v oblasti Elektrárny Dětmarovice zejména v souvislosti s prováděnými geofyzikálními pracemi. Interpretace regionálních zlomů je provedena na základě znalostí geologické stavby karbonského strukturního patra a na základě zkušeností s napěťovými a deformačními projevy při vedení důlních děl. Odborné posouzení zohledňuje strukturně-tektonický vývoj a dnešní tektonické poměry pánve, které jsou podmíněny celkovým deformačním vývojem variského orogénu. Součástí práce je i souhrn nám známých dostupných pramenů a podkladů, které by mohly být užitečné pro geologické posouzení podloží a posouzení možných vlivů indukované seismicity v zájmové oblasti elektrárny Dětmarovice.

Detailed record
2023-07-09
00:41
Metodický návod pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách
Daněk, T. ; Vavro, Leona ; Vavro, Martin ; Kajzar, Vlastimil ; Drozdová, J. ; Raclavský, K. ; Kubina, Lukáš
Náplní předkládaného metodického postupu je návod vhodného a hodnověrného způsobu laboratorní analýzy hornin a drceného kameniva na přítomnost přirozeně se vyskytujícího azbestu. Vytvořená metodika navazuje na Metodický návod pro odběr vzorků pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách, se kterým je úzce propojena. Společně představují první metodické dokumenty, které se v rámci České republiky zabývají problematikou azbestů v horninách a v kamenivu.

Detailed record
2023-05-21
00:01
Estimation of EDZ zones in great depths by elastic-plastic models
Sysala, Stanislav
This contribution is devoted to modeling damage zones caused by the excavation of tunnels and boreholes (EDZ zones) in connection with the issue of deep storage of spent nuclear fuel in crystalline rocks. In particular, elastic-plastic models with Mohr-Coulomb or Hoek-Brown yield criteria are considered. Selected details of the numerical solution to the corresponding problems are mentioned. Possibilities of elastic and elastic-plastic approaches are illustrated by a numerical example.

Detailed record