Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 107 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Neoprávněné ekonomické aktivity ukrajinských migrantů v ČR
Marečková, Veronika ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Angelovská, Olga (oponent)
Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice neoprávněných ekonomických aktivit ukrajinských migrantů v ČR, kterými jsou v tomto případě rozuměny veškeré ekonomické aktivity těchto migrantů, které jsou nějakým způsobem v rozporu s platnou legislativou - tj. jak aktivity zcela nelegální, tak i aktivity kvazi-legální. Práce se opírá o řadu významných teorií a konceptů, jako je teorie duálního trhu práce, teorie sítí, institucionální teorie, klientský systém či prekarizace. Hlavním cílem této diplomové práce je popsat a strukturovat fenomén neoprávněných ekonomických aktivit ukrajinských migrantů v ČR. Práce nejprve uvádí statistická data týkající se studovaného fenoménu a nastiňuje legislativní ukotvení zaměstnávání ukrajinských migrantů v rámci českého trhu práce. Dále je popsán obecný kontext ukrajinské pracovní migrace do ČR, její hlavní důvody a související rizikové faktory. Poté je již pozornost věnována samotnému fenoménu neoprávněných ekonomických aktivit s hlavním zaměřením na jeho příčiny, formy, důsledky a možná řešení. V rámci výzkumné části této diplomové práce jsou data čerpána především z rozhovorů s experty na danou problematiku působícími v různých oblastech - sociálními pracovníky, právníky, akademickými pracovníky či zaměstnanci Státního úřadu inspekce práce. Kromě expertních...
Problémy implementace integrační politiky ve vztahu k migrantům prostřednictvím nestátních neziskových organizací na území hlavního města Prahy
Lazutkin, Evgeny ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Jelínková, Marie (oponent)
Tato práce je věnována roli nestátních neziskových organizací při implementaci integrační politiky ve vztahu k migrantům na území hlavního města Prahy. Integrační politikou se rozumí jak integrační politika České republiky, tak i vlastní integrační politika hlavního města, vyjádřená v pražské integrační koncepci. Cílem práce je zjistit, jakou úlohu hrají nestátní neziskové organizace při procesu implementace této politiky, jejich postavení mezi ostatními aktéry integrační politiky. Především je ale práce zaměřena na fenomén implementačního deficitu, vznikajícího při implementaci politik. V teoretické části je uveden popis migrační a integrační politiky České republiky, pražské integrační politiky a teoretická východiska, na kterých je práce postavena. Práce je založena na údajích získaných bezprostředně z interview s vybranými zástupci neziskových organizací a také na sekundárních zdrojích o tvorbě a realizaci integrační politiky. Práce je vytvořena formou případové studie a zkoumá zaprvé to, jaký vhodný model se dá použít pro popis procesu implementace integrační politiky prostřednictvím nestátních neziskových organizací, a zadruhé to, jestli při tomto procesu vzniká implementační deficit. Závěrem práce je shrnutí poznatků z výzkumu, jejich kategorizace a další zjištěné detaily o tom, co dle...
Rodičovské kompetence matek s psychiatrickou diagnózou v kontextu rodinné politiky
Pavlíčková, Karolína ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Hejzlarová, Eva (oponent)
Diplomová práce se věnuje analýze rodičovských kompetencí matek s psychiatrickou diagnózou, přičemž je kladen důraz na obtíže, které může diagnóza vnést do fungování rodiny. Jako nejzávažnější se z praxe jeví nutnost umisťování dětí do zařízení mimo rodinu v případech, kdy péči o děti nemohou v době matčiny ataky převzít další členové rodiny. Vzhledem k povaze onemocnění je možné předpokládat periodicitu, která výrazným způsobem narušuje vývoj dítěte i vztahů v rodině. Reálné důsledky byly v empirické části práce zjišťovány pomocí případové studie 6 rodin s psychiatricky nemocnou matkou. Pomocí rozhovorů byly mapovány potřeby rodin, které byly následně porovnány se současnou nabídkou služeb neziskových organizací. Z rozhovorů s těmito aktéry bylo zjišťováno, jaké služby poskytují a v jakých směrech tyto rodiny potřebují podporu. Vzhledem k povaze problému a nutnosti jeho systémového řešení v souvislosti s poskytovanou psychiatrickou péčí, byl osloven současný ministr zdravotnictví v demisi, který se k řešené problematice také vyjádřil. Původní předpoklad, že vážné dopady má onemocnění především na rodiny matek samoživitelek, se potvrdil, nicméně se ukázalo, že i pro kompletní rodinu je matčino onemocnění velkou zátěží.
Politika sportu ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
Kacetl, Michael ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Novotný, Vilém (oponent)
Práce se zabývá především popisem, analýzou a rámováním problematiky veřejné politiky s ohledem na zdravotně postižené sportovce. Hlavním aspektem této práce je identifikovat nejproblematičtější oblasti, se kterými se zdravotně postižení sportovci běžně setkávají v realitě. V práci je také zahrnut stav současného sportovního prostředí v České republice. Tento stav je prezentován především s ohledem na zdravotně postižené sportovce. Již z jiných bádání je jasné, že pozice zdravotně postižených sportovců je v současné době velmi opomíjené téma. V další části práce je důležité zjistit, jak jsou zdravotně handicapovaní sportovci konstruováni v českých médiích. Na to navazuje v analytické části práce analýza situace českých médií s přístupem ke zdravotně postiženým sportovcům. Práce přináší rozbor novinových článků v období mezi olympijskými hrami v roce 2012 a 2016. Pomocí analýzy novinových článků se vytváří koncept nejpalčivějších problémů, se kterými se v práci posléze pracuje. Klíčovým úkolem práce je přinést celistvý pohled na celkový obraz zdravotně postižených sportovců v České republice. Práce také klade důraz na vykreslení politické moci a politických aktérů, kteří se aktivně podílí na této politice. Pomocí metody sociální konstrukce cílových skupin vytváří obraz skupiny zdravotně postižených...
Role integračních center v rámci integrační politiky České republiky
Hampejsová, Gabriela ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Jelínková, Marie (oponent)
Cílem bakalářské práce Role integračních center v rámci integrační politiky ČR je popsat a porovnat postavení integračních center působících v České republice. Práce zkoumá a porovnává činnost integračních center působících jako neziskové organizace s Centry na podporu integrace cizinců zřizované státem. Popisuje integrační politiku v České republice, jejímž cílem je předcházet vytváření uzavřených komunit imigrantů, společenské izolaci a sociálnímu vyloučení cizinců. Hlavním cílem výzkumu, který byl pojat jako mnohočetná případová studie, bylo zjistit, jakým způsobem přispívají integrační centra z pohledu jejich pracovníků k procesu integrace cizinců v České republice, a to především prostřednictvím poskytovaných služeb a jejich propagací. Zjišťovány byly zásadní problémy, které s sebou přináší nastavení integrační politiky ČR pro cizince z třetích zemí. Hlavními zjištěními výzkumu je, že činnost integračních center se odvíjí a je v souladu s Národní koncepcí integrace cizinců na území ČR a že se činnost integračních center řídí asimilačním modelem, kdy se pracovníci center snaží cizince zcela začlenit do české společnosti. Klíčová slova: integrace, migrace, cizinec, integrační centrum, třetí země, integrační politika, Ministerstvo vnitra, Česká republika, případová studie
Zapojení uživatelů do reformy psychiatrické péče
Wolfová, Magdaléna ; Tušková, Eva (vedoucí práce) ; Dobiášová, Karolína (oponent)
Předmětem výzkumu diplomové práce je zapojení uživatelů psychiatrické péče v procesu plánování a realizace reformy psychiatrické péče na makro úrovni tvorby politik. Cílem výzkumu je popsat a porozumět tomuto zapojení. Práce popisuje příležitosti participace z hlediska fází zapojení, podoby, účelu, formálního ukotvení příležitostí, očekávání respondentů, vnímané moci a překážek v zapojení. Výsledky byly zjištěny v rámci rozhovorů s klíčovými aktéry a studia relevantních dokumentů. Výsledky jsou vztaženy k teoretickým konceptům koprodukce, péče orientované na pacienta, zplnomocnění a ke strategickým a lidskoprávním dokumentům (Úmluva o lidských právech osob se zdravotním postižením). Prvek moci je popisován v souvislosti s typologií participačního žebříku Sherry Arnsteinové. Respondenti uvádějí prvky tokenismu a znevýhodnění. Jde o nízké (jednočlenné) zastoupení uživatelů v orgánech, nedostatečný čas na diskuzi v poradních orgánech, nedostatek informací a nedostatek kapacit (osob, času, prostředků) pro větší rozvoj organizací. Respondenti uvedli překážky týkající se socioekonomické situace, nedostatku kapacit pro zapojení na makro úrovni, limity duševní kondice či stigmatizaci. Zjištěné překážky v zapojení jsou diskutovány ve spojení se zahraniční literaturou, která identifikuje podobné a nabízí...
Role bytové politiky v osamostatňování mladých dospělých v České republice
Abrahámová, Iveta ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Mouralová, Magdalena (oponent)
Tato práce pojednává o roli české bytové politiky v osamostňování mladých dospělých v souvislosti s problémem nedostupnosti adekvátního bydlení v České republice. Uvedená problematika je zkoumána v rámci teroretických konceptů životní dráhy a tranzice k dospělosti, které mají zjišťovat, jaký vliv má nedostupnost bydlení na mladé lidi v rámci jejich životního vývoje - ať už v procesu osamostatňování či v přechodu k dospělosti. Analytická část práce zachycuje současný stav na trhu s bydlením, který popisuje nedostupnost adekvátního bydlení, hlavní aktéry mající vliv na tvorbu bytové politiky a nástroje bytové politiky zaměřující se explicitně či implictně na mladé lidi. Prostřednictvím empirické částijsou zkoumány tyto okruhy: současná bytová situace mladých dospělých, bariéry, se kterými se mladí ve snaze po samostatném bydlení setkávají, postavení samostatného bydlení v životní dráze mladých dospělých, postoje mladých lidí k roli bytové politiky zaměřující se na jejich věkovou kategorii. Závěrečná část odpovídá na stanovené cíle této práce - vyhodnocuje podporu bytové politiky orientující se na mladé dospělé při zvyšující se nedostupnosti bydlení, popisuje hlavní bariéry, se kterými se mladá populace setkává, vysvětluje jaký vliv mají tyto bariéry na vývoj mladých lidí a ztvárňuje další možné...
Transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v kontextu deinstitucionalizace
Rabová, Lenka ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Angelovská, Olga (oponent)
Diplomová práce se zabývá průběhem transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v kontextu deinstitucionalizace v České republice. Pro zodpovězení výzkumných cílů (1) Zjistit, jak probíhaly a probíhají hlavní transformační procesy v oblasti politiky sociálních služeb v České republice v kontextu deinstitucionalizace se zaměřením na skupinu zdravotně postižených, (2) zjistit optikou SKCP jak se podílí osoby se zdravotním postižením na politice deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb, byl použit kvalitativní výzkumný přístup. Přístup vychází z analýzy dokumentů a expertního šetření. Teoretickými východisky práce jsou teorie implementace a prvky teoretického rámce sociální konstrukce cílové populace, zaměřující se na politickou moc. S pomocí teorie implementace je vysvětlen průběh transformačních procesů v České republice od roku 2007 do současnosti, jsou identifikovány klíčové milníky politiky deinstitucionalizace, cíle, současné dopady, stěžejní bariéry a implementační deficity. Optikou teorie sociální konstrukce cílové populace je zjišťováno, jakou politickou mocí skupina osob se zdravotním postižením disponuje a jaké jsou jejich možnosti participace na vývoji transformace sociálních služeb.
Systém pěstounské péče na přechodnou dobu v České republice
Posavádová, Tereza ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Angelovská, Olga (oponent)
Diplomová práce se zabývá pěstounskou péči na přechodnou dobu. Zjišťuje, jak se změnila legislativa v této oblasti po reformě v roce 2013, a jak probíhá v praxi. V práci je zvolen kvalitativní přístup, ve kterém bylo pracováno jak s daty primárními, tak s daty sekundárními. Primární data byla získávána pomocí polostrukturovaných rozhovorů se třemi skupinami respondentů - s pracovníky OSPOD, s pracovníky neziskových organizací zabývající se pěstounskou péčí na přechodnou dobu a s pěstouny na přechodnou dobu. Respondentům byly pokládány otázky na základě zjištění z literatury a odborných článků. V textu je popsáno fungování celého systému pěstounské péče na přechodnou dobu včetně jeho ukotvení v legislativě. Legislativně významná byla právě i reforma v roce 2013, která je též popsána. Práce je opřena o teorii street-level bureaucracy a teorii vývoje dítěte. Autorka nejprve vysvětluje implementaci politiky pěstounské péče na přechodnou dobu v praxi, tedy vysvětluje, jaké je současné nastavení a jak ve skutečnosti funguje. Dále zmiňuje největší bariéry v dosažení cílů reformy a s tím související problémy pěstounské péče na přechodnou dobu v praxi. Pro porovnání jsou přidané i poznatky ze zahraničních politik náhradní rodinné péče. Zjištění jsou uvedena přímo v textu a shrnuta v závěru práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 107 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 DOBIÁŠOVÁ, Kristýna
2 Dobiášová, Kateřina
5 Dobiášová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.