National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
ENVISAN-GEM a.s., Praha ; AGRO-EKO, Ostrava ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Petrášková, L ; Vosáhlová, Simona ; Kyclt, Robin ; Holuša, Václav ; Pospíšilová, Eva ; Sýkora, Karel ; Sedláček, Miroslav ; Michalová, Marie
Současný stav v přípravě a diskusi o výhledovém nakládání s kaly a bioodpady v EU. Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR. Údaje o produkci a nakládání s kaly, produkce ostatních odpadů z ČOV v ČR. Charakteristika technického stavu kalového hospodářství v ČR. Prognóza vývoje následného využití/odstranění kalu z ČOV. Odhad investičních nákladů na kalové hospodářství s vazbou na nakládání s kalem podle zákona o odpadech. Nové trendy v nakládání s kaly. Dosahovaná kvalita kalů ve vztahu k limitům rizikových látek a platné legislativy.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Ověření metodiky postupu řízené fermentace čistírenského kalu v procesu výroby fermentátu (rychlokompostu) a alternativního paliva EKOFERM na bázi kalů z ČOV a biomasy z hlediska hodnocení mikrobiologických ukazatelů
AGRO-EKO, Ostrava ; Vaníček, Petr ; Hůrka, Miroslav ; Holuša, Václav
V roce 2004 byly sledovány změny vybraných patogenních indikátorů v novém fermentačním zařízení, byl sledován průběh změn mikrobiologických ukazatelů zakládky od počátečního smíchání a naskladnění až po vyskladnění hygienizované směsi.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Způsoby nakládání s kaly z ČOV v ČR - rozborová studie
VaZ s.r.o., Mšec ; Sedláček, Miroslav
Cílem studie je prověření způsobů nakládání s kaly v ČR podle typu technologií producentů kalu (vybraných ČOV) v jednotlivých regionech ČR ve vazbě na stabilizaci a hygienizaci kalu. Studie je doplněna o orientační přehled a rozbor provozních nákladů.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
ENVISAN-GEM a.s., Praha ; AGRO-EKO, Ostrava ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Michalová, Marie
Stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004(5) s vazbou na trendy a vývoj legislativy. Vývoj produkce kalů z komunálních ČOV a nakládání s kaly. Charakteristika technického stavu kalového hospodářství v ČR. Hlavní provozně využitelné metody hygienizace kalu. Provozní zkušenosti s přímou aplikací kalů na zemědělskou půdu. Vliv technologie odstranění nutrientů z odpadních vod na produkci kalů. Prognóza vývoje následného využití/odstranění kalu z ČOV. Dosahované složení kalů a limity rizikových látek v kalech ve vztahu k platné legislativě. Nové trendy nakládání s kaly.
Výběr a metody stanovení indikátorových organismů pro hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady: Rešerše současného stavu poznání a strategií pro určování indikátorových organismů v oblasti sledování účinnosti hygienizace technologií zpracovávajících BRO s předpokládanou přítomností infekčních biologických činitelů
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, odborná skupiny hygieny půdy a odpadů, Praha ; Zimová, Magdalena ; Seifertová, Eva ; Štěpánková, Martina ; Matějů, Ladislava
Legislativa - limity pro indikátorové organismy (dokumenty Evropské unie). Legislativa ostatních států – kaly z čistíren odpadních vod (USA, Kanada, Austrálie a Nový Zéland, Spolková republika Německo, Švýcarsko, Francie, Finsko, Norsko, Polsko, Slovenská republika, Velká Británie). Legislativa ostatních států – bioodpady (strategie severských států, německá strategie, strategie ostatních států Evropy). Legislativa ČR - limity pro indikátorové organismy (kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady, nařízení Rady a EP č. 1774/2002 o nakládání s vedlejšími živočišnými produkty.
Zjištění kvality a způsobu nakládání s kaly z vybraných komunálních ČOV: I. etapa: Výsledná zpráva dotazníkové akce
Vodohospodářský podnik, Plzeň ; Frank, Karel
Byla získána data od provozovatelů velkých ČOV o kvalitě, množství a způsobu nakládání s kalem. Soubor dat může sloužit jako podklad pro přípravu implementace Směrnice EU č. 86/278/EEC, o ochraně životního prostředí a zvláště půdy při používání čistírenských kalů v zemědělství.
Výběr a metody stanovení indikátorových organismů pro hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady: Ověřování základních parametrů mikrobiologických metod pro stanovení indikátorových organismů
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, odborná skupiny hygieny půdy a odpadů, Praha ; Matějů, Ladislava
Cílem bylo ověření a porovnání stávajících postupů stanovení vybraných indikátorových organismů doporučených legislativou ČR s navrhovanými postupy EU a validace základních parametrů těchto metod. Byly porovnány a ověřovány metody stanovení pro bakterie rodu Enterococcus, Clostridium perfringens a pokračovalo se v ověřování dalších metod pro Salmonella sp. a Escherichia coli.
Výběr a metody stanovení indikátorových organismů pro hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, odborná skupiny hygieny půdy a odpadů, Praha ; Zimová, Magdalena ; Štěpánková, Martina ; Matějů, Ladislava
Zpráva ověřuje základní parametry mikrobiologických metod pro stanovení indikátorových organismů. Jsou uvedeny metody stanovování indikátorových organismů a jejich odzkoušení. Byly provedeny mikrobiologické rozbory u vybraných technologií a stanovení účinnosti hygienizace na základě provedených rozborů vstupního materiálu a konečného produktu.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.