National Repository of Grey Literature 31 records found  beginprevious24 - 31  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Analysis of information science education at universities in the Czech Republic
Filip, Alexandr ; Šedivá, Zuzana (advisor) ; Pour, Jan (referee)
Práce se zabývá analýzou výuky základních kurzů informatiky na vysokých školách v ČR. Předmětem porovnání je 20 vysokých škol ekonomického zaměření. Práce nejprve vymezuje pojem ?Informatická gramotnost? a uvádí požadavky, které jsou kladeny na informaticky gramotného člověka. Poté toto vymezení rozšiřuje na studenty vysoké školy a požadavky, které jsou na tuto specifickou skupinu kladeny vzhledem k náročnějšímu studiu a budoucímu uplatnění v praxi. Vzniká tak pojem ?Vysokoškolská informatická gramotnost?. V analytické části jsou popsány a hodnoceny jednotlivé kurzy z hlediska stupně naplnění předem definovaných úrovní gramotnosti a to vzhledem k obsahu, intenzitě vyučování, zpusobu zakončení, využití e-learningu a vyučování aplikací podnikové a obchodní informatiky. Závěr obsahuje shrnutí hodnocení a formulaci doporučení pro zlepšení úrovně výuky.
Financování vysokých škol v České republice
Holcová, Ivana ; Ševčík, Miroslav (advisor) ; Chalupníček, Pavel (referee)
Práce podává komplexní obraz financování terciárního vzdělávání v České republice. Vysoké školy trpí nedostatkem financí, které se odráží na kvalitě výuky. Navýšení prostředků ze státního rozpočtu je neufinancovatelné a řešení je nutné hledat v zapojení soukromého sektoru. Za nejpřijatelnější východisko je považováno zavedení finanční spoluúčasti studentů. Aby však došlo k potřebnému zlepšení je nutná reforma celého systému financování.
Corporate design VŠE
Urban, Petr ; Horný, Stanislav (advisor) ; Vilím, Tomáš (referee)
Cílem této práce je analýza a návrh zlepšení vizuálního stylu Vysoké školy ekonomické v Praze. Vizuální styl vychází ze základního kamene, kterým je její nové logo. Nová loga fakult Vysoké školy ekonomické v Praze a jejich aplikace, jsou popsány v přidružené diplomové práci, která s touto tvoří nedělitelný celek. Pouze s přihlédnutím k oběma pracím, je možné získat celý obraz o zvažované změně corporate identity VŠE a jejich fakult. Odvozeným cílem je vypracování corporate design manuálu. Byly uvažovány nároky, které jsou v současné době kladeny na komunikaci firem, především pak na tu vizuální. Tyto nároky jsou popsány v teoretické části, ve které je také definováno postavení corporate designu v rámci obecného komunikačního mixu. V praktické části práce je vypracován corporate design manuál, který obsahuje aplikace nového vizuálního stylu. Ke změně vizuálního stylu VŠE bylo přistupováno jako ke změně vizuálního stylu komerční organizace. Tato diplomová práce obsahuje řadu rozšíření, která v současném grafickém manuálu VŠE chybí. Zahrnuje například tvorbu jednotného orientačního systému nebo doporučení pro webové stránky.
Tuition at universities in the CR - yes or no?
Mahdík, Miloslav ; Štěpánek, Pavel (advisor) ; Minárik, Pavol (referee)
Prioritně se tato práce (za pomoci především zahraniční literatury) pokuší analyzovat a zhodnotit ekonomickou podstatu statků ?vzdělávání? a ?vysokoškolské vzdělávání? včetně deskripce a zhodnocení školného z hlediska přístupu obecné ekonomické teorie. Následně je pojednáno o konkrétní situaci na trhu s vysokoškolským vzděláváním v České republice a zhodnoceny dopady neschválení školného (jsou-li jaké) na jeho aktuální stav.
Vysoké školy ekonomického typu v různých zemích světa a možnosti kontaktů
Šíchová, Kateřina ; Pokorný, Pavel (advisor) ; Pokorný, Pavel (referee)
Práce analyzuje možnosti kontaktů a zapojení se do činností na vysokých školách ekonomického typu v ČR i v zahraničí na příkladu VŠE, škol aliance CEMS a jedné mimoevropské univerzity. Dále porovnává výuku přemětu informatika na vzorových školách a navrhuje možnou strukturu studentské konference na Fakultě managementu.
Analýza a srovnání výuky informatiky na vysokých školách v ČR a v USA
Brouček, Pavel ; Kubešová, Vlasta (advisor) ; Seiler, Přemysl (referee)
Teoretické vymezení informatiky a informační společnosti. Vztah ICT a ekonomiky, vliv ICT na makroekonomické veličiny a produktivitu firem. Informační společnost v ČR (infrastruktura, trh práce, využití ICT, vliv na českou ekonomiku). Teoretické vymezení informatiky z hlediska výuky, rozdělení na jednotlivé obory a tématické oblasti a jejich definice. Stanovení metodiky hodnocení a srovnávání výuky na vysokých školách. Provedení hodnocení a srovnání výuky u pěti vybraných českých a pěti amerických škol. Stanovení optimálních studijních plánů pro jednotlivé studijní obory.
Srovnávací studie výuky informatiky na vysokých školách v České republice a v německy mluvících zemích
Kýval, Václav ; Kubešová, Vlasta (advisor) ; Hradil, Martin (referee) ; Nováček, Jan (referee)
Definice informatiky jako vědy, trendů a budoucího vývoje. Definice a popis 5 základních informatických studijních oborů. Stanovení metodiky pro porovnávání kvality ve výuce informatiky. Srovnání 19 vysokých škol a univerzit ve 4 evropských zemích, které informatické předměty vyučují. Tvorba základních studijních plánů pro informatické obory.
Vývoj Vysoké školy obchodní v Praze
Šafránek, Radek ; Závodský, Prokop (advisor) ; Podzimek, Jaroslav (referee)
Cílem mojí diplomové práce je popsání vzniku a vývoje Vysoké školy obchodní v Praze. Ve své práci jsem se soustředil především na vylíčení podmínek, které formovaly vývoj školy v jednotlivých historických etapách, a to jak podmínek vnějších, tak i vnitřních. Podklady pro svoji práce jsem čerpal částečně z již existujících děl (viz seznam použité literatury) a zbylé informace jsem nalezl vesměs v archivu ČVUT, ve fondu VŠO. Kromě popisu celkového vývoje školy, který byl zpracován již v dřívějších dílech jsem se ve svojí diplomové práci zabýval také popisem vývoje výuky statistiky v rámci VŠO. Práce je strukturována podle jednotlivých historických etap vývoje Vysoké školy obchodní v Praze v době její existence, tj. v letech 1919 ? 1953 a poslední kapitola je zaměřena na vyučování statistiky na VŠO.

National Repository of Grey Literature : 31 records found   beginprevious24 - 31  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.