National Repository of Grey Literature 106 records found  beginprevious97 - 106  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Vliv reálného kurzu koruny na český zahraniční obchod
Hartman, David Bc. ; Dvořák, Pavel (advisor) ; Fantová - Šumpíková, Markéta (referee)
Práce se pokouší zjistit případný vliv reálného efektivního kurzu koruny na český zahraniční obchod, resp. na vývoz a dovoz zboží a čistého exportu. Úvodní kapitola, je věnována teoretické části se zaměřením na vymezení důležitých pojmů, jako platební bilance, nominální a reálný měnový kurz, Marshall-Lernerova a zahraniční obchod. Druhá kapitola obsahuje datovou a analytickou část. V ní jsou analyzována výchozí makroekonomická data ? vývoj reálného efektivního kurzu koruny a vývoj zahraničního obchodu ČR od roku 1996 do roku 2006. Závěrečná kapitola se věnuje popisu vlivu změn reálného efektivního kurzu koruny na automobilový průmysl. Pomocí grafické analýzy se zde objasňuje případná závislost vývoje reálného efektivního kurzu a vývozu osobních automobilů z ČR do zahraničí. V závěru jsou shrnuty celkové výsledky práce.
Vývoj kursu dolaru
Černík, Petr ; Dvořák, Pavel (advisor) ; Dvořák, Pavel (referee)
Práce se zabývá vývojem kursu dolaru v období 2000 - 2006. Obsahuje teoretickou část věnovanou devizovým kursům obecně. Praktická část popisuje události, které ovlivnily kurs v jednotlivých letech. Analyzuje hlavní faktory, které mají na kurs dolaru největší vliv.
Economic analysis of the czech wine market in kontext with world wine market
Rýpar, Jan Bc. ; Votava, Libor (advisor) ; Dvořák, Pavel (referee)
Práce pojednává o obchodování s vínem jak v České republice tak v Evropské unii a světě. Přibližuje legislativní úpravu ochodu s vínem ČR. Z dostupných zdrojů charakterizuje trh vína pomocí spotřeby, produkce, spotřebitele, marketingových nástrojů a zahraničního obchodu. Nastiňuje trendy na tomto trhu a jeho předpokládaný budoucí vývoj.
Český úvěrový trh
Fejt, Leoš Bc. ; Dvořák, Pavel (advisor) ; Dvořák, Jiří (referee)
Diplomová práce popisuje vývoj objemu a struktury poskytovaných úvěrů v ČR v oblasti veřejného a podnikového zadlužení se zaměřením na zadlužení v segmentu domácností. Zde je provedena analýza faktorů, které ovlivňují změny ve struktuře a dynamice úvěrů. Významný vliv má vývoj úrokových sazeb, změny úvěrových podmínek, růst disponibilních příjmů, trh nemovitostí či nové trendy v přístupu k zadlužování.
Přínosy a problémy vstupu ČR do Eurozóny
Vojík, Daniel Bc. ; Dvořák, Pavel (advisor) ; Fantová-Šumpíková, Markéta (referee)
Při hodnocení vstupu ČR do Eurozóny práce vychází z teorie optimálních měnových oblastí a z konceptu přínosů a nákladů. Samotný vstup je posuzován ze dvou hledisek. První je hledisko Eurozóny, je tedy analyzováno plnění maastrichtských kritérií. Cílem je nalézt odpověď na otázku, kdy bude možné do Eurozóny vstoupit. Na druhou stranu je také třeba posoudit přijetí eura z hlediska ekonomických zájmů České republiky, tedy zjistit, kdy bude vhodné vstoupit. Je tedy provedena bilance přínosů a nákladů přijetí eura s přihlédnutím ke zkušenostem členských zemí Eurozóny. Zvláštní pozornost je věnována vhodnosti společné monetární politiky pro ČR, především pravděpodobnosti vzniku asymetrického šoku.
Způsoby redukce relativní váhy veřejného dluhu ve vybraných evropských zemích
Červenková, Edita Bc. ; Dvořák, Pavel (advisor) ; Votava, Libor (referee)
Diplomová práce se nejprve zabývá definováním základních pojmů z oblasti fiskální problematiky ? státní rozpočet, rozpočtový deficit a veřejný dluh. K provedení praktické části byly vybrány Irsko a Belgie, protože právě těmto státům se podařilo nejrazantněji snížit výši relativní váhy svého veřejného zadlužení v rámci zemí Evropské unie. Práce tak obsahuje popis vývoje hospodářství a nerovnováhy veřejných financí těchto států. K závěrečné analýze klíčových faktorů byly přibrány ještě Dánsko, jako třetí nejúspěšnější země, a Česká republika, která naopak představuje zástupce států s rostoucím poměrem veřejného zadlužení k HDP.
Tendence ve vývoji objemu a struktury veřejného dluhu zemí EU
Lejtnar, Petr Bc. ; Dvořák, Pavel (advisor) ; Votava, Libor (referee)
Práce se zabývá základními tendencemi ve vývoji objemu a struktury veřejného dluhu v zemích EU. Upozorňuje na nejvíce charakteristické trendy identifikované v zemích EU v posledním desetiletí a ukazuje, do jaké míry se vývoj veřejného zadlužení ČR podobá tomu evropskému. Práce se věnuje i možným příčinám, které vedou ke vzniku veřejného dluhu, důsledkům jeho existence i potenciálním možnostem řešení tohoto problému.
Analýza vývoje českého akciového trhu
Cajthaml, David Bc. ; Dvořák, Pavel (advisor) ; Dvořák, Jiří (referee)
Český akciový trh v posledních letech zažíval neuvěřitelný boom. V roce 2004 rostl pražský index PX meziročně o 56,6%, v roce 2005 o 42,73% a nakonec v roce 2006 o 5,8%. Byly období, kdy pražská burza rostla nejvíce z celé Evropy. Zažila ale také několik korekcí svého vývoje. A právě na analýze těchto korekcích se snažím v mé diplomové práci najít faktory ovlivňující český akciový trh nejvíce. Co bylo jejich příčinou? Proč index PX ztrácel na hodnotě? Jsou to vyspělé trhy, které ovlivňují pražský trh nejvíce, je to vývoj ve střední Evropě, nebo je snad Praha k těmto vlivům imunní? Ovlivňuje nějakým způsobem pražský akciový trh cena ropy? Byl největší propad na burze v historii (v roce 2006 během cca. měsíce propad o 24,74%) způsoben událostmi v USA, nebo byla prvotní příčina někde úplně jinde? Domnívám se, že nalezením odpovědí na výše položené otázky definuji faktory, které český akciový trh ovlivňují nejvíce. Nejprve analyzuji jednotlivá období(propady českého akciového trhu v letech 2004, 2005 a 2006) a poté provádím průnik nejdůležitějších faktorů pro definování těch pro pražskou burzu nejvýznamějších.
Způsoby měření efektivnosti a nárůstu nákladů při žádostech o prostředky z dotačních programů v ziskovém i neziskovém prostředí ČR
Dubská, Šárka Bc. ; Šumpíková Fantová, Markéta (advisor) ; Dvořák, Pavel (referee)
Práce se zabývá dotační problematikou v ČR se zaměřením na měřitelnost přínosů a efektivnosti získaných prostředků v ziskovém a neziskovém sektoru, kdy byly zpracovany 3 metodiky hodnotící efektivnost, přínosy a rovněž náklady jednotlivých podniků a neziskových organizací s průběhem grantových projektů souvisejících. Práce se opírá o data získaná empirickým výzkumem provedeným formou případových studií ve 4 podnicích a v 5 neziskových organizací. Pro získání dat byly použity 3 typy dotazníků, které byly s respondenty vyplňovány osobně.
Zdravotní systémy-možnosti a perspektivy z pohledu zvyšování efektivnosti
Maaytová, Alena ; Ochrana, František (advisor) ; Dvořák, Pavel (referee) ; Nemec, Juraj (referee) ; Typolt, Ondřej (referee)
Disertační práce se zabývá otázkami efektivnosti fungování zdravotních systémů, rozsahu a struktury poskytovaných zdravotních služeb či jejich účinnosti. Hlavní cíl práce: vymezit základní trendy a faktory ovlivňující efektivnost zdravotních systémů a navrhnout metody jejího hodnocení. První kapitola se zabývá vymezením pojmu ?zdraví?. Současně jsou zde vymezeny dva základní normativní přístupy ( liberální a rovnostářský, resp. sociální) k právu na zdraví. Na základě metody analogie, s využitím přístupu K.J.Arrowa, je zkoumána analogie mezi trhem obecně a zdravotnickým trhem zvláště a analyzována ekonomická podstata poptávky po zdravotních službách. Druhá část, která je založena na použití systémového přístupu, je zaměřena na analýzu zdravotních systémů . V rámci tohoto přístupu je na zdravotnický systém nahlíženo jako na systém produkční s jeho vstupy a výstupy, což umožňuje aplikovat pro jeho hodnocení nástroje ekonomické analýzy. Třetí kapitola je zaměřena na problematiku výdajů na zdravotnictví. Vychází se ze současných obecně se prosazujících se tendencí. Dále je věnována pozornost vztahu mezi celkovými výdaji na zdravotnictví a výdaji z veřejných rozpočtů. Nedílnou součástí této kapitoly je predikce vývoje výdajů na zdravotnictví v České republice do roku 2050 při využití demografické projekce ČSÚ a nákladových koeficientů určených Kotlikoffem . Metodologickým základem čtvrté závěrečné kapitoly je strukturálně funkční přístup a institucionální analýza aplikovaná na zkoumání funkcí nemocnic, jejich vývojových trendů a způsobů financování.

National Repository of Grey Literature : 106 records found   beginprevious97 - 106  jump to record:
See also: similar author names
43 DVOŘÁK, Pavel
80 DVOŘÁK, Petr
5 Dvořák, P.
80 Dvořák, Petr
2 Dvořák, Petr,
1 Dvořák, Prokop