National Repository of Grey Literature 110 records found  beginprevious97 - 106next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Foreign Debt - causes and consequences
Martínek, Zdeněk Bc. ; Dvořák, Pavel (advisor) ; Votava, Libor (referee)
Práce analyzuje vývoj stavu a struktury zahraničního zadlužení u nových členů EU a vyspělých států západní Evropy. Zadlužení analyzuje ve vztahu k vývoji struktury běžného účtu platební bilance. Jednotlivé země srovnává na základě několika nejdůležitějších ukazatelů zkoumajících solventnost a likviditu. Data srovnává s ekonomikami jižní Asie a Jižní Ameriky. V teoretické části práce definuje zahraniční zadlužení, jeho vazbu na výkazy vnější pozice země a jeho možné příčiny a důsledky.
Usage possibilities of nontraditional quantitative methods for financial crises prediction.
Hájek, Petr ; Koderová, Jitka (advisor) ; Nováček, Jan (referee) ; Dvořák, Pavel (referee)
Práce je rozdělena na tři části. V teoretické části práce jsou přiblíženy významné krize za posledních několik set let, typologie krizí, selhání finančních trhů dle P. Krugmana, generační modely, cenové bubliny, souvislost kapitálových toků a dluhového problému, nákaza, prevence před krizemi a jejich management. V druhé části jsou v rámci popisu současného stavu bádání v oblasti predikce finančních krizí citovány desítky studií. Jejich výsledky jsou následně porovnány. Pozornost je také věnována definici finanční krize. Ve třetí části je provedena aplikace metody Latent Semantic Indexing (LSI) na úlohu predikce finančních krizí. Testovanou hypotézou je předpoklad, že akciové trhy dokáží během jednoho čtvrtletí (64 pozorování akciového trhu) reflektovat budoucí vývoj v měnové politice (během dalších 128 pozorování). Tato hypotéza byla na vzorku 39 zemí, intervalu let 1985 - 2007 a interpretace vývoje úrokových sazeb a měnového kurzu domácí měny vůči USD v disertační práci potvrzena. Uvedená metoda LSI a její studovaná aplikace na akciovém trhu, přestože dokázala nalézt několik krizí i přesně na den, je vhodná spíše pro specifikaci a analýzu křehkých období, kdy ke krizi může dojít, než přímo k předpovídání krizí.
The problems of financing of the old age pension scheme
Vopátek, Jiří Ing. ; Dvořák, Pavel (advisor) ; Krebs, Vojtěch (referee) ; Hamerníková, Bojka (referee) ; Peková, Jitka (referee)
Cílem předkládané disertační práce je popsat problémy financování současného systému důchodového zabezpečení a na základě analýzy možných řešení, v rámci navrhovaných důchodových reforem, propočítat dopad jejich realizace na zvolený typ pojištěnce - představitele tranzitivní generace obyvatelstva.
Přínosy a rizika akonomické transformace v Číně
Klancová, Kateřina Bc. ; Dvořák, Pavel (advisor) ; Fantová Šumpíková, Markéta (referee)
Téma diplomové práce zní ?Přínosy a rizika ekonomické transformace v Číně?. V první části práce je zpracována problematika ekonomické transformace obecně s důrazem na problematiku dvou různých přístupů k transformaci. Na rozdílech obou přístupů je založena i hypotéza. Právě průběh transformace v Číně má prokázat relevanci druhého z přístupů, který byl ze začátku transformace menšinovým pohledem. Práce také analyzuje současnou ekonomickou situaci v Číně s důrazem na některé makroekonomické ukazatele. V praktické části je na vývoji v Číně prokázána relevance druhého z přístupů k problematice transformace. Závěrečná kapitola shrnuje přínosy a rizika ekonomické transformace v Číně vyplývajících z uvedených analýz.
Vliv reálného kurzu koruny na český zahraniční obchod
Hartman, David Bc. ; Dvořák, Pavel (advisor) ; Fantová - Šumpíková, Markéta (referee)
Práce se pokouší zjistit případný vliv reálného efektivního kurzu koruny na český zahraniční obchod, resp. na vývoz a dovoz zboží a čistého exportu. Úvodní kapitola, je věnována teoretické části se zaměřením na vymezení důležitých pojmů, jako platební bilance, nominální a reálný měnový kurz, Marshall-Lernerova a zahraniční obchod. Druhá kapitola obsahuje datovou a analytickou část. V ní jsou analyzována výchozí makroekonomická data ? vývoj reálného efektivního kurzu koruny a vývoj zahraničního obchodu ČR od roku 1996 do roku 2006. Závěrečná kapitola se věnuje popisu vlivu změn reálného efektivního kurzu koruny na automobilový průmysl. Pomocí grafické analýzy se zde objasňuje případná závislost vývoje reálného efektivního kurzu a vývozu osobních automobilů z ČR do zahraničí. V závěru jsou shrnuty celkové výsledky práce.
Vývoj kursu dolaru
Černík, Petr ; Dvořák, Pavel (advisor) ; Dvořák, Pavel (referee)
Práce se zabývá vývojem kursu dolaru v období 2000 - 2006. Obsahuje teoretickou část věnovanou devizovým kursům obecně. Praktická část popisuje události, které ovlivnily kurs v jednotlivých letech. Analyzuje hlavní faktory, které mají na kurs dolaru největší vliv.
Economic analysis of the czech wine market in kontext with world wine market
Rýpar, Jan Bc. ; Votava, Libor (advisor) ; Dvořák, Pavel (referee)
Práce pojednává o obchodování s vínem jak v České republice tak v Evropské unii a světě. Přibližuje legislativní úpravu ochodu s vínem ČR. Z dostupných zdrojů charakterizuje trh vína pomocí spotřeby, produkce, spotřebitele, marketingových nástrojů a zahraničního obchodu. Nastiňuje trendy na tomto trhu a jeho předpokládaný budoucí vývoj.
Český úvěrový trh
Fejt, Leoš Bc. ; Dvořák, Pavel (advisor) ; Dvořák, Jiří (referee)
Diplomová práce popisuje vývoj objemu a struktury poskytovaných úvěrů v ČR v oblasti veřejného a podnikového zadlužení se zaměřením na zadlužení v segmentu domácností. Zde je provedena analýza faktorů, které ovlivňují změny ve struktuře a dynamice úvěrů. Významný vliv má vývoj úrokových sazeb, změny úvěrových podmínek, růst disponibilních příjmů, trh nemovitostí či nové trendy v přístupu k zadlužování.
Přínosy a problémy vstupu ČR do Eurozóny
Vojík, Daniel Bc. ; Dvořák, Pavel (advisor) ; Fantová-Šumpíková, Markéta (referee)
Při hodnocení vstupu ČR do Eurozóny práce vychází z teorie optimálních měnových oblastí a z konceptu přínosů a nákladů. Samotný vstup je posuzován ze dvou hledisek. První je hledisko Eurozóny, je tedy analyzováno plnění maastrichtských kritérií. Cílem je nalézt odpověď na otázku, kdy bude možné do Eurozóny vstoupit. Na druhou stranu je také třeba posoudit přijetí eura z hlediska ekonomických zájmů České republiky, tedy zjistit, kdy bude vhodné vstoupit. Je tedy provedena bilance přínosů a nákladů přijetí eura s přihlédnutím ke zkušenostem členských zemí Eurozóny. Zvláštní pozornost je věnována vhodnosti společné monetární politiky pro ČR, především pravděpodobnosti vzniku asymetrického šoku.
Způsoby redukce relativní váhy veřejného dluhu ve vybraných evropských zemích
Červenková, Edita Bc. ; Dvořák, Pavel (advisor) ; Votava, Libor (referee)
Diplomová práce se nejprve zabývá definováním základních pojmů z oblasti fiskální problematiky ? státní rozpočet, rozpočtový deficit a veřejný dluh. K provedení praktické části byly vybrány Irsko a Belgie, protože právě těmto státům se podařilo nejrazantněji snížit výši relativní váhy svého veřejného zadlužení v rámci zemí Evropské unie. Práce tak obsahuje popis vývoje hospodářství a nerovnováhy veřejných financí těchto států. K závěrečné analýze klíčových faktorů byly přibrány ještě Dánsko, jako třetí nejúspěšnější země, a Česká republika, která naopak představuje zástupce států s rostoucím poměrem veřejného zadlužení k HDP.

National Repository of Grey Literature : 110 records found   beginprevious97 - 106next  jump to record:
See also: similar author names
47 DVOŘÁK, Pavel
83 DVOŘÁK, Petr
5 Dvořák, P.
83 Dvořák, Petr
2 Dvořák, Petr,
1 Dvořák, Prokop
1 Dvořák, Přemysl
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.