Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  předchozí11 - 13  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mechanické předčištění na ČOV
Černý, Marian ; Grosman, Martin (oponent) ; Němec, Zdeněk (vedoucí práce)
Bakalářská práce obsahuje literární rešerši na téma zařízení mechanického předčištění na čistírnách odpadních vod. Po obecnějším úvodu, týkajícího se čištění odpadních vod, je v práci uveden popis jednotlivých zařízení z hlediska technického a konstrukčního řešení, popis způsobu jejich řízení, analýza jejich provozních parametrů a jejich použití na čistírnách odpadních vod. Jsou zde popsána obvyklá řazení jednotlivých zařízení do technologických celků, tak jak jsou na čistírnách odpadních vod používána. Mezi zařízení jsou zahrnuty samočisticí česle, česle ručně stírané, strojní česle spodem stírané, strojní česle jemné, zařízení pro těžení štěrku a písku, stíraná válcová síta, šnekové dopravníky, šnekové lisy na shrabky s promýváním a integrované hrubé předčištění. Popisy zařízení jsou doplněny fotografiemi jednotlivých zařízení, případně náčrtky, a tabulkami jejich provozních parametrů. Náčrtky výkresového charakteru v práci použité jsou zpracovány programem Autodesk ACAD 2005.
Způsoby předúpravy kalu k dalšímu využití
Němec, Jan ; Dlabaja, Tomáš (oponent) ; Elsässer, Thomas (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá způsoby předúpravy (dezintegrace) kalu, která nabízí možnost lepšího provozu čistírny odpadních vod. Úvod se věnuje rozdělení odpadních vod a kalů a následně pak jejich charakteristikám. Dále je popsán současný stav likvidace kalu s ohledem na legislativu a rozdělení metod dezintegrace. Poté následuje popis vybraných způsobů dezintegrace kalu, jejich srovnání a použitelnost tepelné dezintegrace na pasterizaci čistírenských kalů.
Chemikálie na čistírně odpadních vod
Doskočilová, Denisa ; Vachovec, Roman (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře nejprve s historií čištění odpadních vod v České republice a legislativou, která s čištěním souvisí. Dále tato práce poskytne přehled jednotlivých objektů technologické linky ČOV a chemikálií, které mohou být v jednotlivých případech používány, včetně jejich výrobců a cen. V rámci praktické části bude pro ČOV Čebín proveden výpočet množství koagulantu včetně ročních nákladů. Z tohoto materiálu mohou čerpat jak projekční kanceláře, tak vodohospodářské firmy i široká veřejnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   předchozí11 - 13  přejít na záznam: