Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zajišťování bezpečnosti a mimořádné stavy v ústavním pořádku ČR
Baumruková, Lucie ; Hřebejk, Jiří (oponent)
Tato práce pojednává o problematice zabezpečování bezpečnosti státu, s důrazem na institut tzv. mimořádných stavů v ústavním pořádku České republiky. Úvodem jsou zkoumány základní zásady úpravy, historický vývoj, obecný bezpečnostní kontext či mezinárodní aspekty. Práce se podrobně věnuje jednotlivým mimořádným stavům - stavu nebezpečí, nouzovému stavu, stavu ohrožení stavu a válečnému stavu. Každý z výše uvedených stavů je podrobně popsán co do jeho specifik, způsobů vyhlašování či pravomocí jednotlivých orgánů státu. Rozsáhlá kapitola je věnována i společným institutům. Poslední část práce pojednává o dalších způsobech zajišťování bezpečnosti, a to v konotaci na čl. 43 Ústavy ČR. Jde např. o problematiku vysílání ozbrojených sil mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil cizích států na území České republiky či bližší úprava přejezdů a průletů přes území České republiky. Ze závěru práce pak vyplývá, že současná úprava mimořádných stavů není vhodně aplikovatelná v praxi a obsahuje řadu nejasností. Vzhledem k povaze situací, za kterých k jejich aplikaci dochází, se toto jeví značně nebezpečně a nabízí se úvaha o vhodnosti novelizace. Klíčová slova: mimořádné stavy, zajišťování bezpečnosti, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav
Mimořádné stavy v právním řádu ČR
Stejskal, Jakub ; Kudrna, Jan (vedoucí práce) ; Hřebejk, Jiří (oponent)
Cílem této práce je shrnout právní úpravu mimořádných stavů v českém právním řádu, upozornit na její nedostatky a navrhnout možná řešení. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. V první kapitole je nejprve přiblíženo obecné pojetí mimořádných stavů, jak je definuje právní teorie. V druhé části je nastíněno, jakým způsobem byly mimořádné stavy pojaty v antickém Římě, novodobé Anglii a jakým způsobem byla problematika upravena ve Francii a Německu v průběhu posledních 150 let. Druhá kapitola je zaměřena na mimořádné právní stavy, které znaly právní řády předchůdců dnešní České republiky. Pozornost je věnována zejména válečnému stavu a vyhlášení války. V následující části jsou rozebrány další mimořádné stavy od původně rakouského zákona o výjimečných opatřeních, až po legislativní návrhy, které předcházely současnému ústavnímu zákonu o bezpečnosti ČR. Třetí kapitola nejprve vymezuje pojmy, se kterými operuje současná právní úprava a analyzuje mimořádné právní stavy, které jsou v ní obsažené. Výklad začíná u stavu nebezpečí a pokračuje přes nouzový stav, stav ohrožení státu až k válečnému stavu. U každého stavu je popsáno kdo, jakým způsobem a za jakých podmínek jej vyhlašuje a jaké je postavení orgánů krizového řízení. Ve čtvrté kapitole je rozebírán vztah mimořádných právních stavů k lidským...
Zajišťování bezpečnosti a mimořádné stavy v ústavním pořádku ČR
Baumruková, Lucie ; Kudrna, Jan (vedoucí práce) ; Hřebejk, Jiří (oponent)
Tato práce pojednává o problematice zabezpe ování bezpe nosti státu, s d razem na institut tzv. mimo ádných stav v ústavním po ádku eské republiky. Úvodem jsou zkoumány základní zásady úpravy, historický vývoj, obecný bezpe nostní kontext i mezinárodní aspekty. Práce se podrobn v nuje jednotlivým mimo ádným stav m - stavu nebezpe í, nouzovému stavu, stavu ohrožení stavu a vále nému stavu. Každý z výše uvedených stav je podrobn popsán co do jeho specifik, zp sob vyhlašování i pravomocí jednotlivých orgán státu. Rozsáhlá kapitola je v nována i spole ným institut m. Poslední ást práce pojednává o dalších zp sobech zajiš ování bezpe nosti, a to v konotaci na l. 43 Ústavy R. Jde nap . o problematiku vysílání ozbrojených sil mimo území eské republiky a o pobytu ozbrojených sil cizích stát na území eské republiky i bližší úprava p ejezd a pr let p es území eské republiky. Ze záv ru práce pak vyplývá, že sou asná úprava mimo ádných stav není vhodn aplikovatelná v praxi a obsahuje adu nejasností. Vzhledem k povaze situací, za kterých k jejich aplikaci dochází, se toto jeví zna n nebezpe n a nabízí se úvaha o vhodnosti novelizace. Klí ová slova: mimo ádné stavy, zajiš ování bezpe nosti, nouzový stav, stav ohrožení státu, vále ný stav

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.