Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekonomické hodnocení veřejného investičního projektu
Balogová, Kristina ; Vorlíčková, Petra (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým hodnocením projektu optimalizace silniční infrastruktury. Cílem práce je vymezit problematiku ekonomického hodnocení veřejných investičních projektů a jejich specifik V analytické části popisuje tématiku veřejného sektoru, životní cyklus projektu, nákladové výstupové metody a hodnocení dopravní infrastruktury. V praktické části je provedena ekonomická analýza projektu v původní variantě a v případě pozastavení projektu na jeden rok. Dále jsou provedeny analýzy hodnocení, a to citlivostní a kvantitativní analýza pro obě varianty.
The Economic Costs of Unfinished Highways in the Czech Republic
Prokop, Pavel ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Paulus, Michal (oponent)
This thesis attempts to introduce between economists overlooked topic of highway effects to a wider audience in the hope of promoting discussion about the efficiency of infrastructure investment. It is also believed to be the first academic writing to question, verify, update and extend the offi- cial Czech guidelines used for highway cost and benefit analyses through a wide literature review, making it useful to road transport experts. The main focus is on the unit prices and quantities estimation of various costs and benefits, whereas the software calculation is not analyzed in such detail. Literature review, centered around the European recommendations and related academic research, a brief description of the cost and benefit evaluation of road infrastructure in the Czech Republic, and proposed changes in time costs, accidents, air pollution, climate change, landscape, biodiversity and time indexation are presented. Abstrakt Tato práce se snaží širšímu publiku představit ekonomy přehlížené téma efektů dálnic a posílit diskuzi o efektivitě investic do infrastruktury. Velmi pravděpodobně je první akademickou pub- likací, která ověřuje, aktualizuje a rozšiřuje oficiální českou metodiku používanou pro analýzu přínosů a nákladů dálniční infrastruktury, za pomoci širší literatury a může být užitečnou...
Ekonomická efektivnost veřejného stavebního projektu
Drozdová, Adriana ; Turková, Jiřina (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá stanovením ekonomické efektivnosti veřejného stavebního projektu pomocí analýzy nákladů a užitků. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů dané problematiky a postup pro hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných projektů. Podkladem bakalářské práce byl stavební projekt na nově budovanou cyklostezku. Na základě zjištěných dat byla vypracována finanční a ekonomická analýza investičního projektu. Následně byla provedena jednoparametrová citlivostní analýza v oblasti socioekonomických dopadů projektu a zůstatkové hodnoty investice ke zjištění nejrizikovějších faktorů investičního projektu.
Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti investičního projektu realizovaného obcí
Kladivová, Tereza ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti projektu realizovaného obcí. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmů veřejný sektor a veřejný investiční projekt. Dále přibližuje metody používané pro ekonomické hodnocení veřejných projektů a vymezuje možné zdroje jejich financování. Praktická část obsahuje případovou studii na projekt parkovacího domu v Litomyšli. S využitím poznatků z teoretické části hodnotí ekonomickou efektivnost projektu a možné zdroje jeho financování.
Optimalizace procesu rozhodování o výběru veřejného projektu ve stavebnictví
Srba, Martin ; Schneiderová-Heralová,, Renáta (oponent) ; Zúbková,, Mária (oponent) ; Götzová,, Dagmar (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Cílem této práce je najít vhodný metodický postup hodnocení veřejného investičního projektu. V rámci metodické části je definováno vymezení postupu pro ekonomické hodnocení specifických projektů v oblasti volnočasové infrastruktury. Důraz je zde kladen především na posouzení nefinančních užitků a nákladů. Tento postup je následně ověřen na zvolené případové studii.
Agent-Based Analysis of Market Potential for Electric Vehicles in the Czech Republic
Wojnarová, Renáta ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Chorna, Olena (oponent)
Tato studie zkoumá ekonomické, ekologické a sociální dopady potenciálního vzrůstu počtu elektrických aut v České Republice. Pro tyto potřeby byla zvolena metodologie multi-agentního modelování a cost-benefit analýzy. Kon- krétně byl v programu NetLogo vytvořen multi-agentní model, který je poté kalibrován na české prostředí. Tento model nám také dovoluje prozkoumat efekty různých politik cílených na zvýšení tržního potenciálu elektrických aut. Výsledky cost-benefit analýzy ukazují, že za aktuálních českých podmínek produkují elektrická auta za svůj celý životní cyklus méně emisí CO2 v porovnání s klasickými auty se spalovacími motory, a jsou tedy i více eko- logická. Nicméně, s aktuální politikou bez jakýchkoliv finančních pobídek jsou náklady spojené s koupí, užíváním a údržbou elektrického auta pro průměrného českého spotřebitele vyšší než tytéž náklady na klasické auto. Pokud by česká vláda uvažovala o zřetelném navýšení počtu elektrických aut, je navrhováno zavedení pobídek jak finančních, tak také těch, které zjednodušují jejich každodenní užívání. Dle naší analýzy, nejefektivnější způsob, jak tohoto navýšení dosáhnout, jsou slevy na koupi vozidla a výhody v...
Cost-Benefit Analysis of Fish Processing in Ghana
Arthur, Elizabeth Raheema
Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit úroveň ziskovosti zpracování (konzervování) ryb společnosti MYROC Food Processing Company. Čerpáno bylo z případové studie společnosti v období od roku 2005 do roku 2008. Výsledků práce bylo dosaženo využitím některých finančních výkazů společnosti. Diplomová práce se sestává ze dvou částí. První částí je část teoretická, která popisuje odvětví rybolovu v Ghaně a výnosy spojené se zpracováním ryb, pojetí nákladů a výnosů, analýza citlivosti a pojetí finanční analýzy. Druhou částí je část praktická, zaměřená na analýzu nákladů a výnosů, analýzu citlivosti a některé další finanční ukazatele. Také byl použit model úpadku k odhadnutí finanční tísně. Závěrem byly navrhnuty některá finanční doporučení pro zlepšení finanční situace společnosti.
Evaluace behaviorálního přístupu k vybraným částem hospodářské politiky s aplikací na Českou republiku.
Makovec, Petr ; Cingl, Lubomír (vedoucí práce) ; Štěpánek, Pavel (oponent)
Implementace behaviorální ekonomie do tvorby vládních opatření a intervencí je odrazem současné a všudypřítomné snahy o zvyšování efektivity. Pro správce veřejných rozpočtů má tato efektivita v chování a rozhodování jednotlivců velký význam, ovlivňuje totiž stav veřejných financí. Teoretická část této práce obsahuje popis nejdůležitějších konceptů behaviorální ekonomie, které je možné aplikovat při tvorbě intervencí a opatření, a které narušují představu o tvorbě rozhodnutí u racionálního spotřebitele. Zároveň zde popisuji jednotlivé poradní týmy vlád, které na behaviorálních principech staví a které se aktivně věnují implementaci realističtějšího pohledu na chování jednotlivců. V praktické části se věnuji metodice evaluace a extrapolace výsledků získaných z experimentů, stejně jako rizikům s tím spojeným. Tyto experimenty většinou předcházejí většímu rozšíření upravených opatření a mají za cíl identifikaci funkčních prvků, na které má smysl se dále zaměřovat. Poté rozebírám několik konkrétních opatření z finančního hlediska a to na základě odhadovaných výnosů a nákladů při rozšíření uskutečněných experimentů na větší soubor jedinců. V poslední kapitole praktické části popisuji dva způsoby, jak za pomoci behaviorálních principů zlepšit stav i v České republice a dále nabízím zhodnocení potenciálu fungování českého poradního týmu. Z uvedených výpočtů vyplývá, že i malé změny prostředí, ve kterém se jednotlivci rozhodují, můžou významně ovlivnit výsledek a životaschopnost jednotlivých opatření. Za minimálních nákladů je možné dosáhnout mnohonásobné návratnosti projektů, je ale nutné podotknout, že ne každé opatření vede ke kýženému výsledku. Aplikace behaviorálního přístupu k opatřením má svůj potenciál i v nejrůznějších oblastech českého hospodářství, jak ukazuji na příkladech zdravotnictví a výběru daní.
Hodnocení efektivity implementace systému reportingu
Řežábek, Martin ; Lorenc, Miroslav (vedoucí práce) ; Vladyka, Štěpán (oponent)
Práce se zabývá hodnocením efektivity systému reportingu ve vybrané společnosti a porovnáváním původního a současného řešení. Pro účely hodnocení je provedena rešerše vhodné literatury, sestavení modelu hodnocení za využití metody analogie z modelů hodnocení informačních systémů a za využití zkušeností zaměstnanců zkoumané společnosti a expertů v oblasti finančního řízení se zaměřením na systémy reportingu. Model představuje soubor kritérií strukturovaných do skupin dle předmětu zkoumání, určení jejich vah a následné přiřazení hodnoty závislé na výsledku daného kritéria. V poslední fázi práce je v rámci sekundárního cíle odstoupeno od hodnocení konkrétního systému a je definován obecně aplikovatelný model, který lze využít pro hodnocení širokého spektra reportingových řešení.
Economic Analysis of Organizing Ice Hockey World Championship 2015 in Ostrava and Prague
Halásová, Michaela ; Soudek, Jan (vedoucí práce) ; Fišerová, Tereza (oponent)
Organizace velkých sportovních akcí je pro hostující ekonomiky v mnohých případech velkým přínosem zejména díky nárůstu cestovního ruchu v regionu. Kromě toho si však tyto události vyžadují i rozsáhlé investice pocházející převážně z veřejných zdrojů, které by jinak mohly být využity pro jiné účely, např. na zlepšení systému zdravotní péče. Hlavním cílem této práce je analyzovat sociálně-ekonomický dopad Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 na Hlavní město Prahu a Moravskoslezský kraj použitím analýzy nákladů a výnosů, jejíž výsledný výpočet určuje poměr přínosů vůči nákladům. Zjistili jsme, že tato akce byla prospěšná nejen pro Český svaz ledního hokeje, jehož zisk dosáhl 450 miliónů korun před zdaněním, ale i pro regiony, jejichž poměr přínosů vůči nákladům byl roven 5,53. Z této hodnoty vyplývá, že vytvořené přínosy odpovídaly 5,53 násobku sumy, kterou regiony do akce investovaly. Kromě tohoto se nám podařilo prokázat, že hostování šampionátu má pozitivní vliv na oblast cestovního ruchu v těchto regionech. Klíčová slova Cost-benefit analýza, Mistrovství světa v hokeji 2015, Praha, Ostrava, Moravskoslezský kraj, ekonomický dopad, velké sportovní události, turizmus

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.