Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Confidence intervals for differences and ratios of proportions
Krnáč, Ľuboš ; Kulich, Michal (vedoucí práce) ; Zvára, Karel (oponent)
Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou intervalov spoľahlivosti pre rozdiel para- metrov dvoch rozdelení. V prvej časti sa zaoberáme problémom tvorby intervalov spoľahlivosti pre rozdiel. Ďalej sa snažíme nájsť postačujúce predpoklady pre me- tódu MOVER, ktorej výsledkom sú nové, netriviálne intervaly spoľahlivosti pre rozdiel, ktoré majú uspokojivé vlastnosti. Takisto sú v práci uvedené príklady a aplikácie, ako aj príklad, kde by mohla metóda zlyhávať. Tretia kapitola obsahuje grafy pravdepodobností pokrytia pre rôzne vstupné intervaly. Tieto grafy slúžia na porovnanie dosiahnutých hladín pokrytia pre jednotlivé vstupné intervaly spo- ľahlivosti, menovite Clopper-Pearsonov, Waldov, Wilsonov a logitový. 1
Extrakce informací z lékařských textů
Zvára, Karel ; Svátek, Vojtěch (vedoucí práce) ; Veselý, Arnošt (oponent) ; Skalská, Hana (oponent)
Cílem mé práce bylo zjistit specifické vlastnosti českých lékařských zpráv z hlediska možnosti extrahovat z nich konkrétní informace. Pro svoji práci jsem měl k dispozici celkem 268 anonymizovaných narativních lékařských zpráv ze dvou ambulantních pracovišť. Studoval jsem standardy pro uchování elektronické zdravotnické dokumentace i pro přenos klinických informací mezi informačními systémy ve zdravotnictví. Věnoval jsem se také implementování elektronického zdravotního záznamu v zubním lékařství. Nejprve jsem se narativní lékařské zprávy snažil zpracovat pomocí nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka (Natural Language Processing, NLP). Dospěl jsem k závěru, že narativní lékařské zprávy v českém jazyce jsou typickému českému textu velmi vzdálené zejména pro svoji heslovitost a absenci české větné stavby. Obsahují také velké množství překlepů, zkratek a zkrácených slov. Vzhledem k nedostupnosti hlavních mezinárodních klasifikačních systémů v českém jazyce jsem se rozhodl pokračovat ve výzkumu vývojem metody pro přípravu vstupního textu pro překlad a jeho sémantickou anotaci. Hlavním cílem této části výzkumu bylo navrhnout metodu a podpůrný software pro interaktivní korekci a sémantickou anotaci narativních lékařských zpráv, které by umožnily jejich snadnější použití, s menším množstvím chyb i...
Změny plodnosti v kontextu genderové revoluce se zaměřením na roli muže v rodině v České republice
Koudelka, Pavel ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Zvára, Karel (oponent) ; Kocourková, Jiřina (oponent)
Název práce: Změny plodnosti v kontextu genderové revoluce se zaměřením na roli muže v rodině v České republice Autor: Mgr. Pavel Koudelka Katedra: Katedra demografie a geodemografie Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. Abstrakt: Společnosti i rodiny v Evropě procházejí významnými změnami ve vz- tazích mezi muži a ženami. Tyto změny jsou dnes souhrnně nazývány genderovou revolucí. Vzhledem k bezprecedentnímu poklesu plodnosti v posledních letech je relevantní si klást otázku, zda a případně jak tento pokles souvisí se změnami ve vztazích. Může znamenat více rovnostářská společnost/rodina v důsledku i více narozených dětí? Jaký vliv na výsledný počet dětí mají konkrétně zapojení muže v domácnosti a jeho pomoc s péčí o děti? Česká společnost vykazuje rovnostářské tendence, ale ty se zatím projevují spíše v názorech, než v běžné realitě rodin a domácností. Využili jsme dvou vln panelového šetření Generations & Gender Sur- vey (GGS) provedených v České republice a informaci o reálném zapojení mužů v domácnostech jsme porovnali s reálně narozenými dětmi mezi vlnami. Obojí je velký benefit dat GGS oproti obdobným studiím: není potřeba vycházet pouze z hodnotových postojů k genderové rovnosti či pouze ze záměrů o počtech dětí, ale k dispozici je přímo skutečný stav. Pomocí modelu...
Ekologická regrese
Poul, Pavel ; Zvára, Karel (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Tato práce se zabývá problémem při analýze dat, který vzniká agre- gací veličin do jednotlivých soubor·, pro které známe pouze pr·měry p·vodních veličin a počty jednotek, ze kterých tento soubor vznikl. Jedná se o problém nedo- statečného množství informací, který zp·sobuje nepřesné stanovení vztah· mezi p·vodními veličinami. Tato práce si klade za cíl detailně seznámit čtenáře s dopa- dy agregace dat, představit jednotlivé možnosti přístupu k problému a představit takové modely a předpoklady, které povedou ke správnému stanovení vztah· me- zi p·vodními veličinami. Práce je zakončena praktickým použitím jednotlivých přístup· na reálných datech. Výpočty jsou prováděny v software R. 1
Odhady parametrů založené na zaokrouhlených datech
Dortová, Zuzana ; Anděl, Jiří (vedoucí práce) ; Zvára, Karel (oponent)
Tato práce pojednává o odhadech založených na zaokrouhlených datech. Práce popisuje odhady parametrů v~časových řadách AR a MA a lineární regresi, uvádí různé metody odhadů na základě zaokrouhlených dat. Zaměřuje se zejména na model časové řady AR(1) a lineární regresi, kde teorii doplňuje simulacemi a porovnává metody na zaokrouhlených a nezaokrouhlených datech. Porovnání u lineární regrese navíc ilustruje na grafech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Shapirův-Wilkův test normality
Malíková, Kateřina ; Komárek, Arnošt (vedoucí práce) ; Zvára, Karel (oponent)
V práci představíme Shapirův-Wilkův test ověřující normalitu zkoumaného statistického výběru. Nejprve uvedeme základní informace o normálním rozdělení. Dále popíšeme samotný test a odvodíme tvar testové statistiky W a některé její analytické vlastnosti včetně dvou momentů a maximální a minimální přípustné hodnoty, kterých může nabývat. Seznámíme se též s některými aproximacemi různých koeficientů používanými k výpočtům a vyhodnocování testu a také s odhadem rozdělení testové statistiky Shapirova-Wilkova testu. Na závěr ukážeme příklad testování i způsob implementace v počítačových programech.
Ověřování předpokladů modelu proporcionálního rizika
Marčiny, Jakub ; Kulich, Michal (vedoucí práce) ; Zvára, Karel (oponent)
Coxův model proporcionálního rizika je standardním nástrojem pro modelování vlivu regresorů na dobu do události za přítomnosti cenzorování. Vhodnost použití tohoto modelu je však podmíněna platností předpokladu proporcionálního rizika. Tento předpoklad je v textu vysvětlen a jsou podrobně popsány metody pro jeho testování. Testy jsou implementovány v R, včetně vlastnoručně napsaného testu Lin- Zhang-Davidianové. Testy jsou dále ilustrovány na lékařských datech. Jejich schopnost odhalit porušení předpokladu proporcionálního rizika je podrobena zkoumání v simulační studii. Její výsledky naznačují, že nejvyšší síly dosahuje nejčastěji nově implementovaný test Lin-Zhang-Davidianové. Naopak bylo zjištěno, že vážená verze Lin-Wei-Yingova testu nedodržuje hladinu pro malé rozsahy výběru.
Ekologická regrese
Poul, Pavel ; Zvára, Karel (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Tato práce se zabývá problémem při analýze dat, který vzniká agregací veličin do jednotlivých soubor·, pro které známe pouze pr·měry p·vodních veličin a po- čty jednotek, ze kterých tento soubor vznikl. Jedná se o problém nedostatečného množství informací, který zp·sobuje nepřesné stanovení vztah· mezi p·vodními veličinami. Tato práce si klade za cíl detailně seznámit čtenáře s dopady agrega- ce dat, představit jednotlivé možnosti přístupu k problému a představit takové modely a předpoklady, které povedou ke správnému stanovení vztah· mezi p·vod- ními veličinami. Práce je zakončena praktickým použitím jednotlivých přístup· na reálných datech. Výpočty jsou prováděny v software R. 1
Odlehlá pozorování
Kudrnáč, Vojtěch ; Zvára, Karel (vedoucí práce) ; Anděl, Jiří (oponent)
Tato práce se zabývá metodami identifikace odlehlých pozorování v jinak normálně rozděleném datovém souboru. Je zde popsáno několik významných testů a kritérií určených k tomuto účelu, Peirceovo kritérium, Chauvenetovo kritérium, Grubbsův test, Dixonův test a Cochranův test. U testů a kritérií je naznačeno jejich odvození a nakonec jsou zkoumány výsledky použití testů a kritérií na simulovaných datech s normálním rozdělením a vloženým odlehlým pozorováním. Součástí práce jsou i kódy v programovacím jazyce R s implementací těchto testů a kritérií s využitím už existujících funkcí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Zvára, K.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.