Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výškový sklad pro lakované karoserie
Bachorík, Patrik ; Vaverka, Michal (oponent) ; Vašek, Lubomír (vedoucí práce)
Cieľom diplomovej práce je návrh výškového skladu pre nalakované karosérie so zameraním na problematiku dopravníkových trás a jeho začlenenie do stávajúceho materiálového toku v spoločnosti Škoda Auto a.s.. Boli navrhnuté a popísané tri varianty návrhov skladu pre lakované karosérie. U nich bol vykonaný časový rozbor vyskladnenia karosérie. Práca bola ukončená komplexným zhodnotením všetkých variantov na základe zvolených kritérií, z ktorého bol určený najlepší. Ten bol bližšie spracovaný vo výkresovej dokumentácií.
Pohonný a brzdový systém motorového vozu železnice pro muzeum průmyslových železnic
Gerec, Matúš ; Vaverka, Michal (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom pohonného a brzdového systému úzkorozchodného motorového vozňa železnice. Je vypracované riešenie hydrostatického pohonu. Ďalej je navrhnutý hydraulický obvod pojazdu a zvolené všetky komponenty. V práci je taktiež navrhnutý koncept uloženia pohonného systému v ráme motorového vozňa a prevedenie brzdového systému.
Inteligentní řídící metody v automatizaci procesů řízení stavebních strojů
Vaverka, Michal ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o možnostech využití inteligentních metod při řízení stavebních strojů na bázi GPS (DGPS) v kombinaci s využitím laserové nebo ultrazvukové technologie. Podrobněji je rozebráno zejména řízení pomocí robotické totální stanice a 3D řízení zahrnující digitální model staveniště. Nové trendy řízení jsou aplikovány zejména na vibrační válce, u kterých se zohledňuje i dosažení dostatečné míry zhutnění na základě on-line informací o stavu podloží.
Inteligentní řídící metody v automatizaci procesů řízení stavebních strojů
Vaverka, Michal ; Kopecký, Zdeněk (oponent) ; Voštová, Věra (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o možnostech využití inteligentních metod při řízení stavebních strojů na bázi GPS (DGPS) v kombinaci s využitím laserové nebo ultrazvukové technologie. Podrobněji je rozebráno zejména řízení pomocí robotické totální stanice a 3D řízení zahrnující digitální model staveniště. Nové trendy řízení jsou aplikovány zejména na vibrační válce, u kterých se zohledňuje i dosažení dostatečné míry zhutnění na základě on-line informací o stavu podloží.
Skidová dopravníková technika
Fajkus, Pavel ; Vaverka, Michal (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá plánováním dopravníkové techniky ve svařovně v Kvasinách a koncepčním návrhem stohovacího zařízení pro skidy. Zpráva obsahuje přehled dopravníkové techniky používané ve Škoda Auto a.s., popis procesu plánovaní propojení linky z nové haly do stávající haly, návrh konstrukčních variant stohovacího zařízení, silový rozbor zatížení mechanismu, výsledné vnitřní účinky a kontrolu metodou konečných prvků (MKP) vybraných komponent.
Analytický řešič pro pevnostní výpočet náprav dvojkolí
Fišer, Petr ; Náhlík, Luboš (oponent) ; Vaverka, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá nápravami dvojkolí kolejových vozidel, jejich návrhem a způsobu provádění pevnostních analýz jejich konstrukčních řešení. V rámci této práce byl proveden návrh lokomotivního dvojkolí: nápravy a kola. Pro potřeby konstrukčního oddělení společnosti Bonatrans Group a.s. byl vytvořen analytický řešič, který umožňuje provádění pevnostních analýz pomocí, kterým je výsledný návrh verifikován a navíc umožňuje vytištění pevnostní analýzy v podobě výpočtové zprávy, jež slouží schvalování příslušnými drážními úřady. V takto vytvořeném analytickém řešiči byla následně vytvořena i pevnostní analýzu takto navržené nápravy.
Realizace edukační úlohy na experimentální stanici pro modelování torzních kmitů
Bartošek, Daniel ; Hartl, Martin (oponent) ; Vaverka, Michal (vedoucí práce)
Předložená diplomová práce je zaměřena na realizaci výukových úloh na experimentální stanici pro modelování torzních kmitů. Bylo navrženo a odzkoušeno šest výukových úloh, na kterých si studenti prohloubí znalosti o statických a dynamických vlastnostech rotačních soustav. Ve výuce lze na experimentální stanici využít setrvačné disky, nastavitelný polorotační tlumič a řiditelnou jednotku k buzení torzního kmitání. Navíc se její variabilita zvýšila o novou sadu torzních tyčí. Studenti si vyzkouší měření dynamických charakteristik soustavy a mechanického kmitání na osciloskopu. V rámci této práce byl také vytvořen nový podstavec experimentální stanice, který splňuje všechny provozní požadavky. Výsledkem práce jsou i podklady pro výuku.
Realizace edukační úlohy na experimentální stanici pro modelování předepjatých šroubových spojů
Žaba, Tomáš ; Náhlík, Luboš (oponent) ; Vaverka, Michal (vedoucí práce)
V této diplomové práci je realizována výuková úloha na experimentální stanici pro měření veličin v předepjatém šroubovém spoji. V rámci její přípravy byla provedena inovace stanice vedoucí ke snadnějšímu a rychlejšímu realizování předpětí. Pro studenty byla navržena edukační úloha a dále byly vytvořeny podklady do výuky. Výuková úloha konkrétně spočívá v experimentálním ověření relace mezi utahovacím momentem a vzniklým předpětím. K ověření experimentu byl vytvořen MKP model, který simuluje deformaci přírub stanice při daném předpětí. V této práci jsou dále uvedeny informace o předepjatých šroubech, metody vyvození předpětí a metody kontroly předpětí.
Realizace edukačních úloh na experimentálních stanicích pro kluzná ložiska mazaná olejem a vzduchem.
Kučera, Ondřej ; Veselý, Oldřich (oponent) ; Vaverka, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření výukových úloh na zařízeních simulujících kluzná ložiska mazaná olejem a vzduchem. Úlohy jsou, pro lepší pochopení problematiky, doplněny o úlohu měření viskozity. Byly navrženy tři samostatné úlohy pro cvičení, které byly odzkoušeny. Naměřená data ze stanic pro kluzná ložiska budou studenti porovnávat s vypočtenými. Ke každé úloze jsou vytvořeny návody pro cvičení, výukové prezentace a plakáty k zařízení.
Studium chování elastohydrodynamicky mazaných kontaktů strojních částí s nehladkými povrchy
Zapletal, Lukáš ; Maňas, Pavel (oponent) ; Vaverka, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem softwarové aplikace pro výpočet kontaktního tlaku v elastohydrodynamicky mazaném kontaktu s účelem využití dat předem získané tloušťky mazacího filmu. Úvodní část obsahuje krátký přehled metod používaných pro studium tloušťky mazacího filmu a kontaktního tlaku. Vlastní práce obsahuje řešení kontaktního tlaku z předem získané tloušťky mazacího filmu, popis vyvinutého softwaru a rozbor algoritmu použitých k jeho sestavení. Poslední část se věnuje ověření algoritmu, aplikaci softwaru na výpočet kontaktního tlaku na nehladkém povrchu a analýze získaných výsledků. V závěru je uvedeno shrnutí a možné uplatnění softwaru v praxi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Vaverka, Martin
2 Vaverka, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.