Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analysis of the EU - South Korea FTA and its effects on their mutual trade using the gravity model
Vinšová, Katarína ; Paulus, Michal (vedoucí práce) ; Vacek, Pavel (oponent)
Európska Únia(EU) a Južná Kórea uzatvorili medzi sebou dohodu o voľnom obchode v roku 2011 a postupne začali odstraňovať prekážky vzájomného obchodu. Táto práca skúma práve efekt tejto dohody na ich vzájomný obchod v jednotlivých sekciách produktov (SITC) od roku 2005 do 2018. K analýze využívame gravitačný model, ktorý odhadneme metódou OLS a PPML na porovnanie ich účinnosti. Táto analýza ukázala, že Dohoda o voľnom obchode medzi EU a Južnou Kóreou ovplyvnila ich vzájomný obchod vo všetkých sekciách, avšak v každej sekcii do inej mieri z dovodu rozličných počiatočných prekážok v každej sekcii. V 9 z10 sekcií mala dohoda pozitívny vplyv na ich vzájomný obchod ale v sekcii SITC 9 sme našli negatívny vplyv dohody na vzájomný obchod. Napriek našim očakávaniam, najvačší nárast nebol zaznamenaný v automobilovom a elektrotechnickom priemysle ale podľa našej analýzy najvyšší nárast zaznamenal práve priemysel chemický. Klasifikace JEL C23, F14, F33, C16 Klíčová slova dohoda o volnom obchode, EÚ, Južná Kórea, gravitačný model Název práce Analýza Dohody o voľnom obchode medzi Európskou Úniou a Južnou Kóreou a jej efekt na ich vzájomný obchod pomocou gravitačného modelu E-mail autora katarina.vinsova@gmail.com E-mail vedoucího práce michal.paulus@fsv.cuni.cz
Analysis of the Investment Environment of Chinese Commercial Properties in Czech Republic
Wang, Yining ; Vacek, Pavel (vedoucí práce) ; Svoboda, Karel (oponent) ; Radošević, Slavo (oponent)
Mnoho zemí by chtělo využít přímých zahraničních investic ke zvýšení růstu HDP a podpoře stabilního rozvoje. Česká republika je jednou ze zemí s největšími PZI ve střední a východní Evropě. Mezitím čínské investice významně vzrostly a již v posledních letech se staly důležitým rysem čínsko-evropských vztahů. Užší spolupráce mezi Čínou a Evropou by mohla podpořit přímé zahraniční investice. V rámci druhů přímých zahraničních investic zaznamenaly odvětví nemovitostí v mnoha rozvinutých a rozvíjejících se regionech rychlý nárůst. Cílem této studie je proto analyzovat investiční prostředí čínských komerčních nemovitostí v České republice. Pro tento výzkum budou použity dva základní výzkumné návrhy. První návrh se zaměřuje na shromážděná data, která jsou k dispozici pro prezentaci investičního klimatu České republiky. V této části také porovnáváme Českou republiku s ekonomikou služebních. Zjistili jsme, že relativně nízká cena práce, nízká míra inflace, snazší zřizování podniků (z hlediska času i spotřeby peněz) činí Českou republiku atraktivnější. A to je v souladu s empirickou analýzou. Zadruhé, pro tuto studii byla použita metoda dotazníku a dostáváme zpět 108 dotazníků. V této části se zabýváme jak subjektivními, tak objektivními otázkami. Na konci kapitoly také diskutujeme o zajímavých odpovědích...
The Impact of the EU-South Korea Free Trade Agreement on EU's Exports
Czakojová, Kristýna ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Vacek, Pavel (oponent)
1 Abstrakt Evropská Unie (EU) a Jižní Korea spolu uzavřely v roce 2010 dohodu o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou, aby podpořili export. Cílem této dohody bylo redukovat nebo úplně odstranit překážky mezinárodního obchodu. Tato práce zkoumá vliv této dohody na export EU. K analýze je použit gravitační model mezinárodního obchodu s užitím dat mezi lety 2005-2017. Hypotéza byla testována za pomoci statické a dynamické GLS regerese náhodných a fixních efektů, statického LSDV modelu a dynamického GMM modelu. Dvoukrokový SYS-GMM model byl shledán jako validní odhad. Empirická analýza ukázala, že export mezi dvěma zeměmi je dle predikce přibližně o 13.8 % vetší, jestliže dané země mají podepsanou dohodu o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou, přičemž ostatní faktory zůstávají fixní. Navíc byl zjištěný pozitivní vliv HDP a negativní vliv vzdálenosti na celkový export, jak bylo očekáváno.
How does death of a household member affect consumption? The Case of Mexico
Šedivý, Marek ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Vacek, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá studiem dopadu úmrtí v domácnosti na vývoj její spotřeby. Její výsledky výrazně obohacují existující výzkum zabývající se touto tématikou. Tato práce je první, která využívá všechny tři vlny Mexican Family Life Survey za účelem odhadu vztahu mezi úmrtím v domácnosti a vývojem její spotřeby. Navíc zkoumá, nakolik je tento vztah závislý na charakteristikách zemřelého. Také studuje, jak se vyvíjí šok způsobený úmrtím člena domácnosti v čase. Tyto otázky studujeme pomocí fixed effects modelu. Na základě naší analýzy dospíváme k závěru, že mexické domácnosti jsou schopny dokonale vyhladit šoky do jejich spotřeby způsobené úmrtími jejich členů. Nicméně, také docházíme k závěru, že efekt úmrtí v domácnosti na vývoj její spotřeby závisí na charakteristikách příslušné domácnosti. Naše výsledky jsou robustní vůči variacím ve specifikaci použitého modelu.
The Scale of Corporate Profit Shifting out of the United States
Stárek, Martin ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Vacek, Pavel (oponent)
Současná literatura ukazuje, že zisky jsou přesouvány do zemí s lepšími podmínkami, například s nižšími daňovými sazbami. Bylo prokázáno, že problém je nelineární. Přesné odhady ale chybí. V této práci zpřesňujeme odhady používáním nelineárních odhadů, nekonstantní daňové elasticity zisků a modelováním přesunutých zisků pomocí finančního tajemství. Ukázali jsme, že všechny tři prvky odhadů jsou velmi důležité. Naše analýza ukazuje, že problém přesouváí zisků započal na přelomu tisíciletí a od té doby roste, s občasnými poklesy. Nejvíce zisků přesunutých z USA bylo 300 milliard dolarů v roce 2015 s následným poklesem daňových výnosů o 62.3 milliard dolarů.
Size and Value Premiums in Returns of the Central and Eastern European (CEE) Stocks
Rolevski, Borche ; Novák, Jiří (vedoucí práce) ; Vacek, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce poskytuje d kaz existence výskytu velikostních ("size premium") a hodnotových výnosových prémií ("value premium") v regionu st ední a východní Evropy za pomoci analýzy finan ních trh ve 12 zemí. Za použití stejné metodologie konstrukce portfolia jako Fama a French (1996), p i vzorku 1245 akcií, jsem zjistili, že akcie firem s malou kapitalizací mají v tší výkonnost (výnos) než akcie s velkou kapitalizací a také jsme se dozv d li to, že hodnotové akcie ("value stocks") mají v tší výkonnost (výnosnost) než akcie r stové ("growth stocks"). Sestavili jsme 9 portfólií, abychom otestovali Fama a French t ífaktorový model a abychom ukázali, že "factor-mimicking" portfolia, která byla zdokumentována na rozvojových trzích - SMB (small minus big) and HML (high minus low) - také zachycují v tšinu meziskupinové rozdílnosti ("cross-section variation") na pr m rných akciových výnosech ve st ední a východní Evrop . Naše výsledky se shodují se záv ry dokumentovanými na trhu v U.S. ve velikosti výnosové prémie, ale s menšími rozdíly z hlediska hodnotových akcií ("value returns"). A koli Gibbons-Ross-Shanken (GRS) test nezamítá nulovou hypotézu na 95%, nesouhlasíme s tím, že model pln vysv tluje rozdílnost v pr m rných výnosech mezi portfolii. GRS ale zamítá nulovou hypotézu na 90% hladin pravd...
Analysis of stock market sentiment with social media
Čermák, Vojtěch ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Vacek, Pavel (oponent)
Práce zkoumá možnost využití sentimentu ve zprávách z Twitteru. K tomu navrhujeme nový přístup založený na přímém odhadu volatility na akciových trzích pomoci příznaků získaných vhodnou reprezentací textu. Porovnáváme standardní metody reprezentace textu a také nový přístup založený na agregaci vektorů slov vytvořených technikou vnoření slov. Ukazuje se, že přímé modelování proměnných na akciovém trhu je možné za pomocí většiny navrhovaných metod vektorizace. Silné výsledky metody založené na vnoření slov ukazují, že tato metoda je výbornou reprezentací sentimentu, protože nezávisí na množství zpráv, ale využívá sémantickou informaci v tweetech. Kromě toho jsme ukázali, že agregace vektorů z vnořených slov je vhodný postup pro reprezentaci velkých dokumentů.
Predatory Behaviour in Transportation Sector - "Czech Railways v. Leo Express" case
Slámová, Iva ; Vacek, Pavel (vedoucí práce) ; Schwarz, Jiří (oponent)
Je d ležité kontrolovat, zda spole nosti mající dominantní pozici na konkrétním trhu dodržují zákony a pravidla a nezneužívají svého postavení na úkor slabších hrá na trhu. Takovéto chování totiž poškozuje existující zdravou konkurenci a zabra uje vzniku konkurence nové, zúžuje možnosti volby spot ebitele a zp sobuje prudké nežádoucí zm ny cen, kterým je spot ebiel vystaven. Práce pojednává o teoretických aspektech predátorského chování a aplikuje ho na reálný p ípad z dopravního sektoru za ú elem popsání procesu zjiš ování relevantního trhu a tržního podílu a odhalování predátorského chování. Nedílnou sou ástí je i dotazníkový pr zkum mezi cestujícími. Klasifikace D21, D22, K21, L11, L12, L40 Klí ová slova Predátorské ceny, relevantní trh, SSNIP test, železni ní doprava, eské dráhy E-mail autora Iva-Slamova@seznam.cz E-mail vedoucího práce vacek@fsv.cuni.cz
State capture as market distortion: Effect of political connections in the Czech Republic
Špolc, Martin ; Vacek, Pavel (vedoucí práce) ; Kameníček, Jiří (oponent)
Firmy s politickými konexemi mohou čerpat rentu, která jim významně zlepší finanční výsledky, ale toto jednání přináší celospolečenské náklady ve formě deformací trhu. Tato diplomová práce představuje první empirickou analýzu personálních politických konexí na ministry ve vládě v České republice. V práci odhadujeme hodnotu politických konexí a zkoumáme přidělování dotací a veřejných zakázek jako formy získávání renty s využitím firemních dat od roku 1993 do roku 2015. Firmy s politickými konexemi mají signifikantně horší výsledky než jejich obdobní konkurenti, ale v průběhu napojení na ministra ve funkci své výsledky lehce zlepšují. Napojené firmy též získávají signifikantně větší objem dotací, což potvrzuje přidělování dotací jako jednu z forem získávání renty. Výsledky jsou robustní pro obě metody, jak pro regrese na průřezových datech, tak pro párování na základě pozorovaných proměnných a propensity skóre. Firmy nejspíše usilují o politické konexe, když se nacházejí ve špatné finanční situaci a vidí dobývání renty skrze konexe jako jediný způsob setrvání na trhu. Přidělování dotací vychýlené směrem k firmám s politickými konexemi vytváří značné deformace na trhu zvláště v odvětvích, kde jsou firmy na dotacích závislé, jako je například zemědělství, a v těchto oblastech může vést k významnému poškození...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 Vacek, Petr
1 Vacek, Přemysl
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.