Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh pájecí stanice pro reballing BGA pouzder
Janiš, Adam ; Szendiuch, Ivan (oponent) ; Otáhal, Alexandr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem pájecí stanice pro reballing pouzder BGA v ochranné dusíkové atmosféře. Jsou v ní přiblíženy principy pájení přetavením, výhody ochranné dusíkové atmosféry na kvalitu výsledného pájeného spoje a popsány typy pájecích zařízení. U pouzder s kulovými vývody (BGA) je uvedena jejich charakteristika, způsob montáže, proces oprav a inspekce kvality zapájení. Experimentální část obsahuje návrh zařízení, teplotní simulace šíření tepla a zejména jsou v ní popsány použité konstrukční prvky a princip funkce jednotlivých částí zařízení. Na závěr této práce byla provedena měření pájecího procesu a ověřena schopnost zapájení vzorku.
Optimalizace technologie pro vytváření keramických pouzder
Pavlas, Ondřej ; Szendiuch, Ivan (oponent) ; Skácel, Josef (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce „Optimalizace technologie pro vytváření keramických pouzder“ se zabývá problematikou technologie pouzder z korundové keramiky pro mikroelektronické aplikace. Práce představuje experimentální postup výroby pouzder lisování po výpal a jejich potisk vodivými cestami pomocí dispensního tisku rovnou kapilárou pod úhlem 45°.
Aplikace lepidel v mikroelektronických sestavách
Bolcek, Martin ; Jankovský, Jaroslav (oponent) ; Szendiuch, Ivan (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá problematikou elektricky a tepelně vodivých lepidel v mikroelektronických sestavách. V první části je popsána struktura, vlastnosti a metody nanášení lepidel na substrát. Následující část je experimentální a zabývá se vlivem zvýšené vlhkosti a teploty na vlastnosti lepeného spoje.
Aplikace lepidel v mikroelektronických sestavách
Bolcek, Martin ; Jankovský, Jaroslav (oponent) ; Szendiuch, Ivan (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá problematikou elektricky a tepelně vodivých lepidel v mikroelektronických sestavách. V první části je popsána struktura, vlastnosti a metody nanášení lepidel na substrát. Následující část je experimentální a zabývá se vlivem zvýšené vlhkosti a teploty na vlastnosti lepeného spoje.
Ekonomické způsoby pouzdření integrovaných obvodů a modulů
Kristek, Michal ; Jankovský, Jaroslav (oponent) ; Szendiuch, Ivan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá způsoby pouzdření integrovaných obvodů a modulů a to především při použití levných a nehermetických pouzder. Součástí je také na základě zadaných informací a získaných teoretických poznatků návrh testovacího vzorku, který je určen k zapouzdření technologií fluidizace. Na základě výsledků testovacích metod bude nastíněno, kam dál se bude technologie uchylovat.
Studie fotovoltaických elektráren na jižní Moravě
Bařinka, David ; Jandová, Kristýna (oponent) ; Szendiuch, Ivan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je studií o budoucnosti fotovoltaických elektráren v České republice. Popisuje historii, skladbu, principy fotovoltaických elektráren a typy závad. Zaměření je především na budoucnost a recyklaci fotovoltaických elektráren a panelů. Závěr popisuje a vyhodnocuje vlastní průzkum zaměřený na provozovatele fotovoltaických elektráren.
Planární struktury pro vysoké kmitočty
Pulec, Jiří ; Pietriková, Alena (oponent) ; Maschke, Jan (oponent) ; Szendiuch, Ivan (vedoucí práce)
Předložená práce se zabýbá problematikou návrhu a technologie planárních mikroelektronických struktur určených pro vysoké kmitočty. Vybrané struktury byly realizovány v laboratořích na Ústavu mikroelektroniky, měření vlastností vybraných struktur potom probíhalo na Ústavu radioelektroniky. Součástí práce je i simulace vybraných struktur, přičemž k těmto simulacím byl použit návrhový systém Ansoft Designer a výpočetní systém ANSYS. Pozornost je věnována diskrétním prvkům (cívkám a kondenzátorům), kmitočtovým filtrům v planární a hybridní technologii a mikrovlnným filtrům v planárním uspořádání. Práce přináší nové poznatky v oblasti návrhu a technologie diskrétních prvků i komplexnějších obvodů (filtrů), tyto poznatky potom mohou být dále využity jako podklad pro další výzkum i pro praktické realizace.
Nekonvenční aplikace tlustých vrstev
Krejčí, Pavel ; Řezníček, Michal (oponent) ; Szendiuch, Ivan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá využitím tlustovrstvové technologie v oblasti nekonvenčních aplikací. Předkládá základní podstatu zmíněné technologie, přehled výrobců zaměřených na výrobu tlustovrstvových past a konkrétní příklady využití. Má za cíl čtenáře seznámit s rozvíjejícími se možnostmi tlustovrstvové technologie v nekonvenčních aplikacích, klade si za cíl probudit čtenářovu představivost ve směru vývoje nových aplikací. Experimentální část se zabývá návrhem tlustovrstvového planárního induktoru na organickém a anorganickém substrátu se zaměřením na realizaci s vysokou rozlišovací schopností.
Zjišťování spolehlivosti pájených spojů v ochranné atmosféře
Toufar, Michal ; Somer, Jakub (oponent) ; Szendiuch, Ivan (vedoucí práce)
Hodnotí se význam pájení v ochranné atmosféře. Faktory působící při procesu pájení přetavením v ochranné dusíkové atmosféře. Vyhodnocuje se jakost pájených spojů vlivem definovaného zbytkového kyslíku při procesu pájení. Dle použité povrchové úpravy na výslednou jakost spoje pro dva druhy bezolovnatých pájecích slitin.
Výzkum spolehlivosti pájených spojů v dusíkové atmosféře
Vala, Martin ; Adámek, Martin (oponent) ; Szendiuch, Ivan (vedoucí práce)
Tato práce zkoumá vliv dusíkové atmosféry na kvalitu pájeného spoje bezolovnatými pájecími pastami. Pro pájecí pasty se změřily a nastavily teplotní profily. Součástí je realizace a měření vzorků v ochranné dusíkové atmosféře s různou koncentrací zbytkového kyslíku a bez ochranné atmosféry. Tato měření se porovnala a vyvodil se závěr vlivu dusíkové atmosféry. Byla zkoumána spolehlivost a jakost pájeného spoje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.