Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vědomí vlastní svébytnosti u Srbů z Dalmácie. A rozvoj srbské státní myšlenky v Království Dalmácie v letech 1878 -1905
Slavík, Daniel ; Pelikán, Jan (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent) ; Chrobák, Tomáš (oponent)
(česky) Tématem mojí práce je přiblížení sporných otázek týkajících se národního vymezení srbské komunity v Dalmácii mezi lety 1878 až 1905. Jedná se o dílčí posouzení vztahu pra-voslavné církve a srbského národního hnutí v Dalmácii. Dále se práce zaměřuje na zformová-ní komunity římskokatolických Srbů a jejich vnitřní profilací. Zkoumán je rovněž srbský pří- stup k jejich konfliktu s Chorvaty v rámci Dalmácie. Práce má též přiblížit historiografické spory vedené na toto téma mezi chorvatskými a srbskými historiky. V práci se přibližuji okolnosti zformování srbského národního hnutí a vzniku samostatné politické srbské strany. Ve zvoleném období se věnuji v rámci strany prezentovanému přístupu k pravoslaví a přístupu vedení pravoslavné církve k vymezení srbské národní identity. Dále se zabývám římskokatolickými Srby a spornými otázkami s nimi spojenými. Zaměřil jsem se také na postoj srbské reprezentace k chorvatskému národnímu hnutí a vypo- řádání se s jeho nároky v rámci vlastního národního projektu. Zjistil jsem, že propojení mezi liberálním srbským národním hnutím a místním vedením pravoslavné církve bylo těsnější, než je běžně uváděno v odborné literatuře. V případě Srbů katolíků se mi podařilo přiblížit konflikt mezi jejich vírou a národní identitou, ale i jejich roli v místním...
Srbská menšina v bánském Chorvatsku v letech 1881-1914
Slavík, Daniel ; Kovář, Martin (oponent) ; Pelikán, Jan (vedoucí práce)
Má práce přibližuje srbskou meněinu v Chorvatsku v období, v němž se postupně formuje jako samostatná politická entita. Podmínky pro rozvoj její národní svébytnosti byly ovlivňovány a determinovány řadou vnějěích i vnitřních faktorů. Ty souvisely s charakterem její sociální struktury i s předpoklady pro rozvoj národního vědomí chorvatských Srbů (které se ve spojení s chorvatským územím vyznačovalo specifickými lokálními rysy). při obraně své národní identity se místní Srbové ocitali v konfliktu s nacionálně uvědomělou částí chorvatského národa. Podmínky srbské národní existence byly přitom do značné míry závislé na přístupu vládních kruhů z Bánského Chorvatska i vlastních Uher,do jejichž kontroly spadala jak politická, tak i sociální sféra. Posouzení významu srbské meněiny v prostoru Bánského Chorvatska tak zahrnuje nejen její celkovou početnost ,rozmístění a sociální strukturu, ale také vazby na vládní kruhy a chorvatskou národní opozici. V korelaci jejich zájmů se zájmy srbské meněiny totiž docházelo k formování předpokladů a záruk pro srbský národní rozvoj.
Vědomí vlastní svébytnosti u Srbů z Dalmácie. A rozvoj srbské státní myšlenky v Království Dalmácie v letech 1878 -1905
Slavík, Daniel ; Pelikán, Jan (vedoucí práce) ; Chrobák, Tomáš (oponent) ; Rychlík, Jan (oponent)
Tématem mojí práce je přiblížení sporných otázek týkajících se národního vymezení srbské komunity v Dalmácii mezi lety 1878 až 1905. Jedná se o dílčí posouzení vztahu pravoslavné církve a srbského národního hnutí v Dalmácii. Dále se disertace zaměřuje na zformování komunity římskokatolických Srbů a jejich vnitřní profilaci. Zkoumán je rovněž srbský přístup k jejich konfliktu s Chorvaty v rámci Dalmácie. Práce má též přiblížit historiografické spory vedené na toto téma mezi chorvatskými a srbskými historiky. V práci přibližuji okolnosti zformování srbského národního hnutí a vzniku samostatné politické srbské strany. Ve zvoleném období se věnuji v rámci strany prezentovanému přístupu k pravoslaví a přístupu vedení pravoslavné církve k vymezení srbské národní identity. Dále se zabývám římskokatolickými Srby a spornými otázkami s nimi spojenými. Zaměřil jsem se také na postoj srbské reprezentace k chorvatskému národnímu hnutí a vypořádání se s jeho nároky v rámci vlastního národního projektu. Zjistil jsem, že propojení mezi liberálním srbským národním hnutím a místním vedením pravoslavné církve bylo těsnější, než je běžně uváděno v odborné literatuře. V případě Srbů katolíků se mi podařilo přiblížit konflikt mezi jejich vírou a národní identitou, ale i jejich roli v místním srbsko-chorvatském...
Návrh pokročilé architektury procesoru v jazyce VHDL
Slavík, Daniel ; Šimek, Václav (oponent) ; Straka, Martin (vedoucí práce)
Cílem projektu bylo prostudovat zřetězené architektury procesorů, dále pak architektury instrukčních a datových cache. Vybraná zřetězená architektura měla být navržena včetně instrukční a datové cache a implementována v jazyce VHDL. Projekt jsem pojal tak, že jsem implementoval nejprve subskalární architekturu, poté tři verze skalární architektury. Byla provedena syntéza těchto architektur do FPGA a na zvoleném algoritmu porovnána jejich výkonnost. V další části práce jsem navrhl a implementoval instrukční i datovou cache pro obě architektury. Tyto cache se mi však už nepodařilo syntetizovat. Závěrečná kapitola této práce pojednává o superskalární architektuře, což je architektura používaná v dnešní době.
Možnosti systému Sinumerik při programování rotační strojní součásti
Slavík, Daniel ; Sliwková, Petra (oponent) ; Polzer, Aleš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá výrobou rotační strojní součásti na soustružnickém CNC stroji s řídicím systémem Sinumerik. Nejprve je stručně popsána zvolená součástka, na kterou je později vytvořen NC program v systému Sinutrain Operate 4.5. Daný program je následně ověřen simulací. V rámci této práce je zpracována technická dokumentace, která obsahuje nový technologický postup výroby a výrobní výkres zadané součásti. Na závěr je věnována pozornost technicko-ekonomickému zhodnocení nově navržené výroby, kde jsou ověřeny zvolené řezné podmínky a potřebný výkon CNC stroje. Výsledkem práce je rovněž určení hodinové sazby CNC soustruhu a ceny součástky s ohledem na nově prezentovanou výrobu.
Studie pohybu materiálu uloženého na prostých EURO paletách v interní podnikové dopravě
Slavík, Daniel ; Hloska, Jiří (oponent) ; Šťastný, Antonín (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled manipulačních prostředků pro manipulaci s paletovými jednotkami. Práce obsahuje přehledné rozdělení nejpoužívanějších manipulačních prostředků pro manipulaci s EURO paletami, jejich popis a uplatnění, princip činnosti a konstrukci.

Viz též: podobná jména autorů
1 Slavík, David
1 Slávik, Denis
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.