Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza sběru dat ve vybrané firmě
Jun, Jakub ; Plášková, Alena (vedoucí práce) ; Martínez, Felipe (oponent)
Diplomová práce se zabývá procesem sběru dat ve vybrané společnosti. Cílem práce je popis a zmapování procesu sběru dat, analýza stávající situace a na základě dostupných zjištění navržení možných zlepšení do budoucna. První část práce je zaměřena na teoretickou základnu týkající se sběru dat. Přiblíženy jsou základy managementu kvality a normy ISO 9001:2015 v souvislosti se sběrem dat. Prostor je věnován pojmu proces a nástrojům pro jeho mapování. Představena je metoda FMEA, která je využita pro hodnocení stávající situace a nalezení míst, kterým je se třeba věnovat při zlepšeních do budoucna. Přiblíženy jsou také jednotlivé metody sběru dat. Druhá, praktická část práce představuje vybranou organizaci. Využitím několika nástrojů pro mapování procesů je popsán výrobní proces s jednotlivými místy sběru dat. Na základě výstupu z mapování je analyzována stávající situace s důrazem na nalezení rizikových míst procesu sběru dat. Na základě zjištěných skutečností jsou navrženy možné úpravy.
Průmysl 4.0 ve vybraném klastru
Hykyšová, Zuzana ; Martínez, Felipe (vedoucí práce) ; Kubicova, Tereza (oponent)
Tato diplomová práce je věnována tématice klastrů a jejich vztahu k průmyslu 4.0. Cílem práce je navrhnout zlepšení vybraného klastru s předpoklady pro přechod na průmysl 4.0. Pro tento účel bude sestaven zralostní model klastru, dle kterého bude určena současná úroveň připravenosti klastru na průmysl 4.0 v předem určených dimenzích. Tento model bude sestaven na základě analýzy současných zralostních modelů a specifických rysů a omezení klastrů. Součástí práce bude také analýza klastru OMNIPACK a následná aplikace zralostního modelu na tento klastr. Přínosem diplomové práce bude širší uplatnění zralostního modelu procesů na průmysl 4.0 v českých klastrových organizacích.
Aplikace metodiky Lean Six Sigma při řešení problému interních reklamací
Týmlová, Kateřina ; Martínez, Felipe (vedoucí práce) ; Svobodová, Hana (oponent)
Cílem této diplomové práce je aplikovat metodu Lean Six Sigma na konkrétním zlepšovacím projektu ve výrobní společnosti Lindab, s.r.o. Účelem projektu je snížení počtu reklamací u interního zákazníka, zlepšení kvality vybraného výrobku a zvýšení celkové efektivnosti ve výrobním procesu. První část práce je zaměřena na teoretická východiska Lean Six Sigma metodiky. Každá kapitola této části odpovídá jedné fázi zlepšovatelského cyklu DMAIC. Teoretická část obsahuje popisy metod, nástrojů a technik využitých v praktické části. Druhá část je věnována praktickému použití metodiky. Cyklus DMAIC je zde aplikován na projekt snížení neshod u vybraného produktu. Zvláštní pozornost je kladena na detailní zmapování procesu, vytvoření měřícího systému a analýzu procesu. Hlavním výstupem praktické části je představení konkrétních návrhů na zlepšení vedoucích ke snížení neshod a plýtvání ve výrobním procesu.
Digitalizace obchodních modelů v automobilové dopravě
Ptáček, Adam ; Martínez, Felipe (vedoucí práce) ; Svobodová, Ivana (oponent)
Doprava v současné době prochází výraznými změnami, které mohou pro podniky znamenat jak hrozbu, tak příležitost. Soustředění firem se upírá k odpovědi na otázku, jak vyhovět měnícím se tržním podmínkám a jak vyhovět zvyšujícím se nárokům na mobilitu s minimálním dopadem na životní prostředí. Ve světě existuje již řada etablovaných společností, které těmto nárokům vyhovují. Cílem práce je seznámit čtenáře s tím, jak fungují tyto přední světové a české společnosti. Hlavním nástrojem pro naplnění cíle práce je Business Model Canvas, který slouží ke strukturovanému popisu obchodního modelu. Na základě analýzy můžeme konstatovat, že bez technologie by tu žádné podobné služby nebyly a bez podpory ze strany měst a států tu také dlouho být nemusí. Diplomová práce přináší první takto obsáhlé zpracování tohoto tématu v českém jazyce.
Obchodní model podniku v éře Průmyslu 4.0
Nohejl, Vít ; Martínez, Felipe (vedoucí práce) ; Jirsák, Petr (oponent)
Průmysl 4.0 je označení pro současný trend automatizace výroby a rostoucí digitalizace širokého spektra činností. Tento trend s sebou přináší revoluci ve výrobě, ale i stinné stránky, které se projeví změnami na trhu práce. Práce přibližuje čtenáři pojmy čtvrtá průmyslové revoluce a Průmysl 4.0. Dále umožňuje pochopit specifické charakteristiky obchodních modelů v digitální společnosti a objasňuje teorii zralostních modelů. Ty slouží jako základ posouzení úrovně vyspělosti společnosti ve vztahu k Průmyslu 4.0. Ve druhé polovině práce je navrženo vylepšení obchodního modelu potravinářské společnosti. Pro tento účel je analyzována oblast výroby a související procesy a provedeno hodnocení současného stavu dle předpokladů Průmyslu 4.0. Na základě tohoto hodnocení jsou následně vybrány problematické oblasti a navrženo jejich konkrétní zlepšení. Dále je v práci obsažen návrh konkrétních kroků, které společnost musí podniknout, aby se kvalitně a včas připravila na Průmyslu 4.0. a využila jeho výhod.
Digitalizace procesního řizení
Valentová, Tereza ; Martínez, Felipe (vedoucí práce) ; Lorenc, Miroslav (oponent)
Cílem diplomové práce je navržení postupu, který vede digitalizaci procesů, pro malé a střední podniky, jež již uplatňují procesní řízení. Teoretická část práce definuje důležité pojmy klíčové pro vymezení dané problematiky, popisuje přínosy a úskalí, které plynou z digitalizace procesů a zavádění automatizace. Dále jsou zde definovány důležité nástroje, metody a principy přechodu mezi byznys procesy a automatizovanými procesy pomocí ICT. V praktické části je pak definován možný postup při zavádění digitalizace do středně velké pojišťovny, všechny navržené kroky jsou demonstrovány na konkrétních příkladech. Práce tedy přináší specifický přehled znalostí procesního řízení a digitalizace. Vytváří tak základy pro průvodce k uplatnění digitalizace interních procesů firmy.
Štíhlosti Start-Upu
Timashevskii, Sergei ; Martínez, Felipe (vedoucí práce) ; Svobodová, Ivana (oponent)
Bakalářská práce obsahuje soubor vybraných lean přístupu a jejich podrobný popis včetně výhod a nevýhod, který může být užitečným zdrojem informace pro ty co chtějí prohlubit své teoretické znalosti v oblasti fungování start-upu nebo sloužit jako pomůcka všem těm podnikatelům kdo si přeje založit úspěšnou a ziskovou firmu. Teoretická část bude hlavně zaměřená na Customer Development, Agile Development a Business Mocel Canvas. Jako výzkumná metoda v ramcí praktické části se použije kvalitativní případová studije kterou bude zkouman český startup Vehiklo.
Předpoklady vývoje a úspěchu vybrané carsharingové společnosti.
Zamrazil, Václav ; Plášková, Alena (vedoucí práce) ; Martínez, Felipe (oponent)
Tato práce se zabývá sdílením automobilů neboli carsharingem. Vymezuje základní pojem a jednotlivé typy carsharingu, vývoj carsharingu a jeho společenské a uživatelské výhody. Dále je v práci zhodnocení českého trhu carsharingu se zaměřením na jednu konkrétní společnost. Práce hodnotí její působení vzhledem k historii vývoje v jiných zemích a definuje její silné a slabé stránky. V další části se práce zabývá cenovou analýzou služeb v porovnání s přímou a nepřímou konkurencí. V poslední části jsou doporučeny další kroky pro upevnění pozice na trhu a rozvoj konkrétní společnosti.
Měření úrovně štíhlosti konkrétního podniku v odvětví elektroniky
Langr, David ; Martínez, Felipe (vedoucí práce) ; Moravec, Stanislav (oponent)
Práce přináší pohled na úroveň štíhlosti společnosti na základě etnografického výzkumu. Spojení těchto dvou oborů, jimiž jsou koncepce Lean a využití etnografie, je velmi ojedinělé a přináší nový směr výzkumu v oblasti zjištění úrovně a přístupu organizací k filozofii Lean. Pomocí výzkumu je možné posoudit společnost v oblastech hodnoty pro zákazníky, plýtvání a trvalého zlepšování. Díky analýze je možné odhalit kde má daná organizace prostor ke zlepšení. Cílem diplomové práce je navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení úrovně štíhlosti organizace. Práce se zabývá analýzou a měřením štíhlosti výrobních a administrativních procesů v konkrétním výrobním podniku v odvětví elektroniky.
Assessing process excellence with digitalization
Bódiová, Zuzana ; Martínez, Felipe (vedoucí práce) ; Lorenc, Miroslav (oponent)
Cieľom diplomovej práce je poukázať na dôležitosť nastavenia procesov v ére štvrtej priemyselnej revolúcie spoločnosti. Pomocou zmapovania súčasných deskriptívnych zrelostných modelov a ich využitia v dobe digitalizácie tak práca ponúka nový procesný zrelostný model pre fenomén Industry 4.0 (i4.0) opierajúci sa ako o teoretickú formu predošlých modelov, tak o zapracovanie aktuálnych trendov. Prínos diplomovej práce spočíva v špecifickosti riešenia. Navrhnutá schéma zlepšenia predstavuje použiteľné riešenie pre zlepšenie pripravenosti procesov pri aplikácií na projektovo zamerané servisné organizácie, určujúc hlavné faktory pridanej hodnoty spejúce k vyššej kvalite zamestnaneckých procesov. Práca tak zároveň prináša novú aplikáciu riešenia pre i4.0, zameraného prevažne na výrobné podniky, a teda zahŕňa oblasti, ktorým bude nutné venovať pozornosť v dohľadnej budúcnosti pri hladkom prechode procesov do éry i4.0.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Martinez, Felipe
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.