Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Identifikace poruch u vinutí střídavých strojů během výroby
Samek, Josef ; Kurfűrst, Jiří (oponent) ; Ondrůšek, Čestmír (vedoucí práce)
V práci je popsán výrobní proces statoru, zejména se zaměřením na vinutí, izolaci a měděný drát. Je pojednáno o možnostech poškození izolace během výrobního procesu. Následuje statistika ohledně poruch statorů odhalených v průběhu výrobního procesu a zákaznických reklamací. Je vypracován přehled měřicích metod dostupných na trhu, ze kterých je vybraná metoda měření částečných výbojů, detailně popsána a aplikována při měření na funkčním statoru a záměrně zničeném statoru.
Elektrický stroj pro točivou větrnou elektrárnu
Srna, Jan ; Chmelíček, Petr (oponent) ; Kurfűrst, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá transientní a subtransientní analýzou změřeného zkratového proudu. Hodnoty zkratového proudu byly reálně změřeny na synchronním generátoru při sníženém budicím napětí a následně přepočítány na jmenovité hodnoty. Analýza je vhodná pro stroje, ke kterým neexistuje dokumentace a je nutné hodnoty získat měřením. Pro identifikaci příslušných reaktancí a časových konstant, byly použity dvě metody vycházející ze standardu IEEE a následně mezi sebou porovnány. Jedna z metod byla vytvořena v programu MATLAB, kde byly postupně řešeny změřené zkratové proudy fází L1, L2 a L3. Získané hodnoty časových konstant jsou použity pro jednoduchý model synchronního generátoru vytvořeného v toolboxu MATLAB/SIMPOWER a ověřena tak správnost výpočtu transientní a subtransientní analýzy.
Výpočet magnetického pole transformátoru pomocí odporové sítě
Bláha, Martin ; Skalka, Miroslav (oponent) ; Kurfűrst, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem odporov-vodivostní sít. Pomocí této sít je modelován transformátor. Na modelu se provedou simulace v programech PSpice a Simscape. Pro vyhodnocení výsledk byly použity hodnoty zjištné pomocí metody konených prvk. Jednoduchý model transformátoru byl nahrazen odporov vodivostní sítí, která je následn rozdlena na elementy. Dle tchto element je zjednodušený model ešen a analyzován.
Výpočet elektromagnetického pole asynchronního stroje pro různé mechanické zatížení
Hetflajš, Martin ; Kurfűrst, Jiří (oponent) ; Skalka, Miroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce vyšetřuje rozložení elektromagnetického pole na modelu asynchronního stroje se skutečnými parametry laboratorního stroje v závislosti na jeho mechanickém zatížení. Bakalářská práce obsahuje základní teoretické pojednání o elektromagnetickém poli a úvod do moderních numerických metod. Na teoretickou část navazuje vlastní analýza modelu stroje, kde je postupně rozepsán její průběh a zhodnocení výsledků.
Výpočet přídavných ztrát asynchronního stroje
Jirásek, Tomáš ; Kurfűrst, Jiří (oponent) ; Ondrůšek, Čestmír (vedoucí práce)
Hlavním cílem práce je určení přídavných ztrát naprázdno v elektrických točivých strojích a výpočet těchto ztrát pro zadaný asynchronní motor. Přídavné ztráty jsou způsobeny především vířivými proudy na povrchu statoru a rotoru, dále pulzací těchto proudů vlivem periodické změny magnetické vodivosti vzduchové mezery, magnetickou indukcí v zubech statoru a rotoru, a diferenčním rozptylem.
Optimalizace stroje s permanentními magnety na rotoru pomocí umělé inteligence
Kurfűrst, Jiří ; Duroň,, Jiří (oponent) ; Singule, Vladislav (oponent) ; Ondrůšek, Čestmír (vedoucí práce)
Dizertační práce se zabývá využitím optimalizačních algoritmů umělé inteligence při návrhu elektrického stroje s permanentními magnety na rotoru (SMPM). Hlavním cílem práce je aplikovat potenciální optimalizační metody při návrhu stroje a ověřit tak jejich efektivitu a vhodnost. Optimalizace jsou obecně zaměřeny na změnu materiálu magnetů (NdFeB nebo SmCo), na zvyšování účinnosti, snižování harmonického zkreslení, eliminace parazitních složek momentu (cogging) při zachování jmenovitých hodnot stroje. Jednalo se o povrchové optimalizace tvaru magnetů, tvaru vzduchové mezery a drážky statoru. Byly vybrány dva optimalizační algoritmy. Ve světě dobře známý Genetický Algoritmus (GA) a robustní Samo-Organizující se algoritmus (SOMA), jako jeden z českých algoritmů. Na příkladech je vysvětlena podstata algoritmů a jejich nejdůležitějších funkcí (penalizační a ohodnocovací). Z hlediska perspektivy a užitečnosti optimalizačních algoritmů jsou výsledky prakticky ověřeny na vibračním generátoru (VG) výkonu 7 mW (0,1g zrychlení) a na synchronním servomotoru s PM na rotoru o výkonu 1,1 kW (6tis. min-1) vždy ve spolupráci s průmyslem. Metody se ukázaly jako vhodné pro optimalizace těchto typů strojů a jsou dále hypoteticky aplikovány u strojů se jmenovitými otáčkami do 10tis. min-1 a 120tis. min-1.
Modelování provozních stavů a využitelnost elektrického generátoru navrženého pro spinningové kolo.
Sádlík, Jiří ; Huzlík, Rostislav (oponent) ; Kurfűrst, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce provádí kompletní návrh generátoru do spinningového kola. Je řešena problematika současného vývoje a proveden analytický návrh generátoru. Pro analýzu a optimalizaci je používán program Maxwell. Na základě získaných výsledků je vytvořen model a konstrukční výkres generátoru. Závěr práce se věnuje problematice zapojení generátoru do elektrické sítě a cenové kalkulaci návratnosti investice.
Návrh, optimalizace a modelování provozních stavů synchronního stroje s permanentními magnety na rotoru
Bláha, Martin ; Ondrůšek, Čestmír (oponent) ; Kurfűrst, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o možnosti využití metody konečných prvků pro analýzu synchronního stroje s permanentními magnety na rotoru. Cílem této práce je ověření možnosti používat k efektivnějšímu návrhu synchronních motoru s permanentními magnety konečně prvkovou síť a software Maxwell. Na vytvořeném parametrickém modelu jsou provedeny simulace dle zadání. Cílem práce bylo zjištění indukovaného napětí, ztrát v železe, indukčností stroje, a provedení demagnetizační analýzy. Vytvořený parametrický model byl dále použit pro optimalizaci vybraných parametrů. Z výsledků optimalizace byly získány nové rozměry permanentních magnetů. Účinnost stroje byla zvýšena vlivem změny materiálu permanentních magnetů a optimalizovaných rozměrů stroje.
Studie připojitelnosti výrobny
Sýkora, Martin ; Kurfűrst, Jiří (oponent) ; Paar, Martin (vedoucí práce)
Při zřizování nových výroben elektrické energie, nebo při úpravách výroben stávajících je třeba posoudit vlivy těchto výroben na elektrizační soustavu. Taková posouzení se řeší v tzv. studiích připojitelnosti, kdy se výpočty posuzuje stav po připojení výrobny a náhradní provoz výrobny při poruchových stavech. Výsledkem zprávy je soubor doporučení pro zřízení a provoz takové výrobny a kroky vedoucí k zajištění stability a bezpečnosti provozu elektrizační soustavy. Cílem této práce je pojednat o softwarovém vybavení PC pro řešení statických a dynamických modelů sítě, provést návrh vyvedení výkonu z výrobny do sítě vn, provést kompletní studii připojitelnosti s ohledem na všechny zpětné vlivy na síť, jako zvýšení napětí, nárazový proud při spouštění, flikr, harmonické proudy, rušení signálu HDO, příspěvek ke zkratovému proudu, možnosti regulace jalových výkonu a nároky na kompenzaci.
FEA modelling of synchronous machine
Ficza, Tibor ; Kurfűrst, Jiří (oponent) ; Ondrůšek, Čestmír (vedoucí práce)
This work disserts with FEA modeling of synchronous machines with surfaced permanent magnets on his rotor. Firstly, we are choosing our machine what we want to model, in our case it is a three-phase synchronous machine with permanent magnets on its rotor from the company VUES-Brno. First, I have calculated the parameters of the machine then I have made static model of our machine . Next, I was trying to find out possibilities how to make dynamic model or animation of this machine through the use of program FEMM and Matlab. Then I will made 3D model and simulate our machine in Ansys Workbench.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kurfürst, Jaroslav
7 Kurfűrst, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.