Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Učení business rules z výsledků dolování GUHA asociačních pravidel
Vojíř, Stanislav ; Strossa, Petr (vedoucí práce) ; Pour, Jan (oponent) ; Kouba, Zdeněk (oponent) ; Gregor, Jiří (oponent)
V současném vysoce-konkurenčním prostředí je pro podniky velmi důležité, aby jejich informační systémy nejen co nejefektivněji podporovaly stávající podnikové procesy, ale aby se zároveň byly schopny se dynamicky přizpůsobovat měnícímu se prostředí. Stále více se prosazují snahy vzájemně oddělit aplikační a business logiku v rámci informačních systémů, přičemž jedním z vhodných prostředků pro záznam business logiky je využití business rules. Business rules jakožto jednoduchá a srozumitelná pravidla je možné využívat nejen pro shromažďování znalostí v rámci podniku, ale také pro aktivní rozhodování a řízení podnikových procesů. Ačkoliv je business rule přístup využíván již téměř 20 let, jednotlivé specifikace a možné aplikace business rules jsou stále předmětem aktivního výzkumu i praktického vývoje. Nevýhodou business rules je velká náročnost jejich získávání - pravidla jsou obvykle zadávána ručně prostřednictvím doménových expertů. Jedním z problémů, na které je zaměřen aktuální výzkumu v této oblasti, je možnost (polo)automatického získávání business rules z jiných zdrojů - podnikových dokumentů či historických dat. Získávání business pravidel z historických podnikových dat je věnována také tato práce. Hlavním cílem této disertační práce je navrhnout a ověřit metodu (polo)automatického učení business rules za využití dolování asociačních pravidel. Asociační pravidla jsou známou data miningovou metodou objevování zajímavých vztahů v datech, přičemž nalezené vztahy jsou srozumitelné a vysvětlitelné. Tato srozumitelnost napomáhá možnosti využívat je pro učení business pravidel. K učení business pravidel lze využívat nejen jednoduchá asociační pravidla získávaná pomocí algoritmu Apriori či FP Growth, ale také složitější asociační pravidla získávaná za využití metody GUHA. V rámci práce je využívána procedura 4ft-Miner data miningového systému LISp-Miner. V rámci této práce je nejprve popsána problematika business pravidel a jejich využívání pro modelování podniků i praktické zapojení do podnikových procesů a také problematika dolování asociačních pravidel. S ohledem na roztříštěnost specifikací a standardů pro definici business rules je v rámci práce definován a následně prakticky aplikován proces pro výběr odpovídající specifikace business rules pro konkrétní praktické využití. Následně jsou v rámci práce navrženy tři způsoby zapojení dolování asociačních pravidel pro učení business rules. V rámci těchto modelů byl též definován model pro transformaci GUHA asociačních pravidel do business pravidel ve formátu DRL (pro systém Drools). Pro možnost získávání business pravidel za využití většího množství zdrojů, zejména za využití dolování asociačních pravidel z většího množství data setů, je v další části práce navržena struktura báze znalostí vhodné pro propojení business rules a asociačních pravidel z většího množství zdrojů, přičemž z pohledu business rules slouží jako terminologický slovník, pro dolování asociačních pravidel pak plní úlohu báze doménových znalostí pro předzpracování dat. Navržené modely byly ověřeny za využití praktických implementacích v systémech EasyMiner (v kombinaci se systémem Drools) a Erian. V rámci práce jsou kromě popisů praktických implementací definovány také dva modelové příklady praktického využití učení business pravidel z výsledků dolování GUHA asociačních pravidel, založené na reálných datech. Jeden v oblasti marketingu, druhý v oblasti kontrol ve zdravotních pojišťovnách.
O problémech seřazení při řízení servisních operací
Lín, Václav ; Vomlel, Jiří (vedoucí práce) ; Jiroušek, Radim (oponent) ; Kouba, Zdeněk (oponent) ; Ottosen, Thorsten Jorgen (oponent)
Jedním z témat operačního managementu je udržení provozuschopnosti produkčních systémů a rychlé obnovení provozu v případě poruchy. V předkládané práci se zabýváme problémem optimálního seřazení dostupných servisních operací při odstraňování poruchy produkčního systému. Cílem je nalezení posloupnosti operací s nejnižší očekávanou cenou nebo dobou opravy. Studujeme několik variant tohoto problému známých z literatury. Zabýváme se výpočetní složitostí, algoritmy a vztahem k teorii rozvrhů.
Praktická marketingová optimalizace prodejních webů
Hašková, Kateřina ; Sedláček, Jiří (vedoucí práce) ; Kouba, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce Praktická marketingová optimalizace prodejních webů provádí čtenáře problematikou optimalizace internetového prodejního kanálu. V úvodní kapitole se zabývá všeobecnými aspekty internetového podnikání a představuje konkrétní web, který je dále využit pro ověření navržených postupů v praktické části práce. Kapitola Úvodní analýza přináší detailní rozbor reálného internetového podnikání z technického, obsahového a marketingového hlediska. V navazující části, Optimalizace, jsou aplikovány a komentovány praktické optimalizační kroky v oblasti technické, obsahové a marketingové. Navržené postupy a dosažené výsledky jsou doloženy na základě verifikace standardními analytickými nástroji pro vyhodnocování webových stránek, jejich návštěvnosti i obchodní úspěšnosti prodejního webu. Závěrečná kapitola Vyhodnocení optimalizace hodnotí provedené úpravy a rozšíření a předkládá návrhy dalších doplňkových i strategických změn do budoucna.

Viz též: podobná jména autorů
1 Kouba, Zdeněk
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.