Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 449 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úpadkové trestné činy
Suchomelová, Veronika ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Název práce: Úpadkové trestné činy Resumé Předkládaná práce má za cíl podat ucelený výklad o specifické kategorii trestných činů, jež souvisí se závazkovým právním vztahem mezi věřiteli a dlužníky, se stavem úpadku a jeho případným řešením v rámci insolvenčního řízení. Práce nejprve rozebírá stěžejní pojmy pro zvolené téma, a sice pojmy "trestný čin" a "úpadek". Práce rovněž obsahuje historický exkurz do dřívějších právních úprav úpadkových trestných činů v trestním právu na území dnešní České republiky, jakož i do úprav mimotrestních, jež s úpadkovými delikty přímo souvisí. Tento historický nástin má objasnit, zda se současná právní úprava vztahující se k úpadkovým trestným činům inspirovala úpravou minulou, či zda přišla s novým pojetím trestání této skupiny trestných činů. Jedním z primárních cílů této práce je zhodnotit, zda v případě trestní odpovědnosti za činy zařazené do kategorie tzv. úpadkových trestných činů, dochází k důslednému uplatňování jedné ze základních zásad trestního práva, a sice zásady subsidiarity trestní represe. Obrázek o této problematice si lze udělat jak ze samotného textu práce, tak z přílohové části, která znázorňuje počty stíhaných a odsouzených osob za spáchání jednotlivých úpadkových trestných činů v období lét 2009 - 2016. Jádro práce představuje rozbor jednotlivých...
Domácí násilí a jeho prevence
Votavová, Viktorie ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Předložená diplomová práce řeší problematiku domácího násilí jako společenského feno- ménu soudobým pohledem psychologie, kriminologie, práva a prevence. Cílem této práce je rozbor fenoménu domácího násilí po psychologické, kriminologické a právní stránce. Tato práce rozebírá jednotlivé právní nástroje, konkrétní trestné činy v kontextu domácího ná- silí, ale také prevenci a osvětu. Práce je zaměřena na dopad domácího násilí na děti, dále na jednotlivé trestné činy související s domácím násilím a také na prevenci domácího násilí, poradenství a kontext s Istanbulskou úmluvou. 1
Význam viktimologie pro prevenci kriminality
Stránská, Eva ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Cílem této diplomové práce je poskytnout informace o viktimologii, o její historii, o tom, na jaké otázky se tento obor zaměřuje, a jaké poznatky přináší. Následně jde o analýzu toho, zda a jakým způsobem lze tyto poznatky využít pro oblast prevence kriminality, a jestli díky nim lze přijmout efektivnější preventivní opatření orientované na oběti trestných činů a které to jsou. Z obsahového hlediska je tato práce rozčleněna na úvod, závěr a šest kapitol. První kapitola se pro uvedení práce do širšího kontextu věnuje kriminologii jakožto zastřešujícímu tématu viktimologie a prevence kriminality. Druhá kapitola se zaměřuje na otázku kriminality, jakou roli v ní mají oběti a jaké jsou možnosti její kontroly. Vymezuje pojem kriminality a její základní charakteristické znaky. Je zde popsán rozdíl mezi skutečnou, registrovanou a latentní kriminalitou a co nejčastěji způsobuje její latenci. Třetí kapitola poskytuje podrobnější výklad o samotné viktimologii. Stručně je popsána historie tohoto oboru. Jsou zde blíže rozpracovány hlavní viktimologické pojmy, kterými jsou viktimnost, viktimizace a také pojem obětí trestných činů, jejich typologie a rozdíly od pojmu poškozeného. Dále jsou zmíněny viktimologické výzkumy a jejich význam. Na závěr jsou vybrány některé mýty o obětech, které ovlivňují jejich...
Pojetí trestného činu v českém trestním zákoníku
Pačesová, Anna ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
I Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o problematice pojetí trestného činu v českém trestním zákoníku, tedy o jedné ze stěžejních otázek spadajících do základů trestní odpovědnosti. Trestní zákoník s sebou v roce 2009 přinesl řadu změn, jednou z těch nejdiskutovanějších mělo být i nové pojetí trestného činu, resp. jeho změna z materiálně- formálního na formální pojetí. Díky současnému zavedení zásady subsidiarity trestní represe, jakožto hmotněprávního korektivu trestního bezpráví se však z proklamovaného formálního pojetí stalo přesněji materializované formální pojetí. V našem trestním právu se tak náhle vyskytují korektivy dva, zmiňovaný hmotněprávní, a ještě procesní spočívající ve fakultativní možnosti státního zástupce trestní stíhání zastavit z důvodu neúčelnosti. Názory na potřebnost obou korektivů i přístupy k ideálnímu pojetí trestného činu se trestněprávní teorii liší, i proto jsem si je dovolila prezentovat ve vzájemném kontrastu a v závěru hodnotit. Tato práce se snaží se problematiku pojetí trestného činu popsat a shrnout co nejkomplexněji, proto je rozdělena do čtyř hlavních částí, které na sebe plynuje navazují a z nichž každá je členěna na kapitoly a jednotlivé body. V první částí dochází k vysvětlení samotných klíčových pojmů, institutů a stěžejních zásad, které s touto problematikou...
Domácí násilí a jeho prevence
Veselková, Gabriela ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Předkládaná diplomová práce komplexně zpracovává problematiku domácího násilí a jeho prevence. Domácí násilí je hluboce zakořeněný sociálně patologický jev, o kterém se společnost v posledních desetiletích osměluje stále více a otevřeněji hovořit. Jeho specifikum nespočívá v podobě násilí, kterému je oběť vystavována, ale v prostředí, v němž k němu dochází. Jedná se o soukromé prostředí rodiny, jež je skryto před zraky veřejnosti. Tento aspekt činí z domácího násilí jev nejen závažný, ale také velmi těžko odhalitelný a postižitelný. Je proto nutné přistupovat k řešení domácího násilí velmi důsledně a s odbornými znalostmi. V první části se práce zaměřuje na teoretické vymezení domácího násilí, předkládá možné definice tohoto pojmu, uvádí znaky domácího násilí a vyvrací některé mýty zlehčující tento společenský problém. Dále je v této části obsažen přehled typologie domácího násilí a forem násilného jednání. Poslední kapitola první části je věnována zkoumání příčin domácího násilí a jeho pachatelů, včetně jejich členění a možných účinků terapeutických programů pro násilné osoby. Zabývá se též oběťmi domácího násilí, jejich možnými reakcemi na tento jev a následky, které na nich zanechává. Druhá část práce v úvodu poskytuje přehled vývoje právní úpravy české republiky v oblasti domácího násilí, v...
Vybrané problémy dokazování v trestním řízení
Polanský, Ivo ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
1 Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá procesem dokazování v trestním řízení, jeho analýzou a základními zásadami, též ústavními limity, v jejichž rámci by proces dokazování měl být uskutečňován. Stranou pozornosti nezůstaly ani některé další, zejména právně-filozofické otázky, které s dokazováním v trestním, resp. právním procesu bezprostředně souvisejí. Zvolené téma lze nepochybně považovat neustále za velice aktuální. To proto, že dokazování v trestním řízení je vedle samotného rozhodování tou nejdůležitější procesní činností, kterou provádějí OČTŘ a na které se podílejí též další subjekty, které se trestního řízení účastní. Cílem této rigorózní práce je podat stručný a ucelený náhled na některé, za tímto účelem vybrané problémy dokazování v trestním řízení. Pochopitelně vzhledem ke zvolenému vymezení a uspořádání tématu, jeho rozsahu, nelze komplexně zpracovat vše co s problematikou dokazování souvisí. Za stěžejní pro předmětnou práci lze považovat kapitoly 5, 6 a 7, jelikož zejména právě ty poskytují analýzu stávající právní úpravy dokazování v trestním procesu. Svůj zásadní význam mají základní zásady dokazování a též jeho ústavní limity, kterým je věnována pozornost v kapitolách 3 a 4. Míra pozornosti věnována základním zásadám je pochopitelná, neboť to jsou právě ony, jimiž by měl být, mimo jiné,...
Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním
Králová, Nicola ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním Abstrakt Tématem předkládané rigorózní práce je "Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním". Tato problematika je stále aktuální nejen v oblasti trestního práva, ale i z pohledu celospolečenského. Vzhledem k důležitosti role státního zastupitelství v demokratickém právním státu je potřebné, aby právní úprava této instituce respektovala současné potřeby společnosti. Nejen z těchto důvodů se v posledních letech jedná o rekodifikaci trestního procesu a s tím i zákona o státním zastupitelství. Při přípravě nové právní úpravy se však nesmí odhlížet od možných negativ inovativního přístupu. Nelze předpokládat, že by panovala úplná shoda ohledně všech aspektů právní úpravy postavení státního zástupce, nesmí se ale stát, že by došlo k systémovému selhání a paralýze jeho činnosti. Úvodní část obsahuje historický vývoj institutu veřejné žaloby v Evropě se zaměřením na české území. Následující část je zaměřena na samotnou úpravu státního zastupitelství v České republice, kde je uvedena jeho charakteristika a vymezení v rámci dělby moci ve státě. Uvedeny jsou i základní principy fungování státního zastupitelství. Tato kapitola obsahuje i úpravu organizace a působnosti státního zastupitelství s rozborem institutu dohledu státního zástupce v...
Zvláštní způsoby dokazování v trestním řízení - konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus
Hanák, Milan ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Zvláštní způsoby dokazování v trestním řízení - konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus Abstrakt Tato práce pojednává o zvláštních způsobech dokazování v trestním řízení, kterými jsou konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus, rekonstrukce a prověrka na místě, a které jsou upraveny v oddílu třetím hlavy páté trestního řádu. V úvodu práce je stručně popsán historický vývoj zvláštních způsobů dokazování a nalezneme zde i zamyšlení nad rozdíly kriminalistických metod a procesních úkonů. Úvodní část také popisuje zákonnou úpravu zvláštních způsobů dokazování v platném trestním řádu, a co této úpravě předcházelo. Práce se v jednotlivých částech věnuje všem zvláštním způsobům dokazování, pro bližší zkoumání si autor zvolil konfrontaci, rekognici a vyšetřovací pokus. Každá část obsahuje definici dané problematiky, zvláštnosti úkonu, jeho praktické použití a problémy s nimiž se praxe nejčastěji potýká. Části rekognice a vyšetřovací pokus byly navíc doplněny o kazuistiku z těchto oblastí. Část konfrontace mimo jiné uvádí zásady provádění konfrontace, pojednává o praktickém průběhu konfrontace, konfrontovaných subjektech a osobách přítomných konfrontaci, věnuje se také předchozímu výslechu konfrontovaných osob, dokumentaci konfrontace, aplikaci ustanovení trestního řádu o výpovědi obviněného a o svědcích,...
Porušení předpisů o dokazování v trestním řízení a jeho důsledky
Hula, Ondřej ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Porušení právních předpisů o dokazování v trestním řízení a jeho důsledky Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou porušování právních předpisů o dokazování v trestním řízení a jeho důsledky. Proces dokazování upravuje mnoho právních norem. Jádro právní úpravy se nachází v trestním řádu. Řadu pravidel lze však nalézt též v mezinárodních smlouvách týkajících se lidských práv a v ústavním pořádku České republiky, neboť dokazováním bývá často zasahováno do základních práv a svobod. V současnosti nabývá téma úpravy dokazování na aktuálnosti, a to vzhledem ke snaze zákonodárce přijmout nový trestní řád a s ohledem na některé mediálně známé trestní kauzy, v nichž nesprávný proces dokazování způsobil nezákonnost trestního řízení jako celku. K aktuálnosti zvoleného tématu přispívá také fakt, že v současné době se obhajoba v trestních věcech zaměřuje především na použitelnost důkazů získaných v přípravném řízení, přičemž formalisticky uplatňovaná pravidla mohou vést k nepotrestání pachatele trestného činu. Základním cílem této rigorózní práce je popsat účinnou a platnou právní úpravu dokazování a následky porušování předpisů o dokazování v trestním řízení. Čtenář se seznámí též s rozhodovací praxí českých soudů a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva v oblasti dokazování. Teoretické...
Konstruované jazyky v literatuře
Jelínek, Jiří ; Hrdlička, Josef (vedoucí práce) ; Tereza Dědinová, Tereza (oponent) ; Šidák, Pavel (oponent)
Disertační práce "Konstruované jazyky v literatuře" se zabývá fenoménem vědomě sestrojovaných nebo navrhovaných jazyků a jejich užitím v literárních textech. První kapitola práce nabízí úvahy nad vymezením konstruovaného jazyka, zejména z hlediska do velké míry zdánlivého protikladu přirozenosti a konstruovanosti. Předkládá také problémy glosolálie a šifrování či kódování textu v přirozeném jazyce, přičemž navrhuje tyto dva způsoby vytváření nové výpovědi chápat spíše jako možné výchozí body pro jazykovou konstrukci než coby zcela odlišný fenomén. Následující kapitoly se pak obracejí ke konkrétním příkladům a představují rozsáhlé skupiny konstruovaných a virtuálních jazyků - jazyky zvířat, utopické a dystopické jazyky, posvátné a božské jazyky a konstruované a virtuální jazyky v poezii. V rámci těchto kapitol se mísí jazyky zevrubně propracované s jazyky pouze načrtnutými, aby tím spíše vynikla charakteristická imaginace s jednotlivými skupinami spojená.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 449 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 JELÍNEK, Jakub
31 JELÍNEK, Jan
10 JELÍNEK, Jaroslav
14 JELÍNEK, Jiří
13 JELÍNEK, Josef
11 Jelínek, Jakub
31 Jelínek, Jan
10 Jelínek, Jaroslav
13 Jelínek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.