Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 462 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana
Stuchlík, Jakub ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Předmětem této diplomové práce je ochrana poškozeného v trestním řízení. V průběhu celé práce autor analyzuje především právní předpisy, odbornou literaturu a judikaturu. U otázek, u kterých panuje u odborné veřejnosti neshoda, autor shrnuje klíčové argumenty a formuluje vlastní názor. Práce zahrnuje obecné vymezení pojmu poškozeného, a to jak vymezení negativní, tak pozitivní, a rozlišení mezi pojmy poškozený a oběť. Autor se blíže zabývá otázkou, kdy poškozený není oprávněn vykonávat svá práva. Z hlediska aktuální úpravy i de lege ferenda jsou rovněž popsány možnosti nepřipuštění poškozeného k trestnímu řízení. Autor dále rozebírá jednotlivá práva poškozeného, a to se zaměřením na právo poškozeného udělit souhlas se zahájením trestního stíhání a právo poškozeného s nárokem na náhradu škody domáhat se uspokojení tohoto nároku podle zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, který má za sebou svůj první rok účinnosti. Práce se dále věnuje adheznímu řízení, zejména podmínkám náležitého uplatnění nároku na náhradu škody a užití hmotněprávních ustanovení na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení. Větší pozornost je věnována náhradě nemajetkové újmy, a to zejména v podobě bolestného a náhradě za ztížení...
Peněžitý trest - jeho výhody, úskalí a aplikace
Šeba, Jan ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Šelleng, Dalibor (oponent)
V západních státech představuje peněžitý trest osvědčenou alternativu (ne)podmíněného trestu odnětí svobody. Společná snaha Nejvyššího státního zastupitelství a Nejvyššího soudu učinila z peněžitého trestu v několika posledních letech trend i v České republice. Proč by měly orgány činné v trestním řízení usilovat o častější ukládání peněžitého trestu? Ve kterých případech představuje peněžitý trest vhodnou sankci? A jakým způsobem je, resp. by měl být, peněžitý trest ukládán a vykonán? Předkládaná práce upozorňuje na úskalí účinné právní úpravy a rozkolísané aplikační praxe. Pozornost je věnována hmotněprávní i procesní stránce věci, relevantní judikatuře a statistickým údajům. S vědomím limitů komparace v trestním právu autor přihlíží i k zavedené německé, rakouské a nizozemské právní úpravě. První část práce pojednává o peněžitém trestu obecně. Postihnut je jeho účel, postavení v systému trestních sankcí a základní vlastnosti. Blíže je rozebrán nový způsob uspokojení nároku poškozeného, který byl zaveden k 1. lednu 2018 zákonem č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení. V dalších dvou částech se autor podrobně zabývá účinnou právní úpravou. Práce rozebírá předpoklady uložení, proces výměry, náhradní trest odnětí svobody a výkon...
Obhajoba obhájcem v hlavním líčení
Vrátilová, Alena ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Obhajoba obhájcem v hlavním líčení Abstrakt Ústředním motivem diplomové práce je právo obviněného na obhajobu, jenž se uplatňuje v průběhu celého trestního řízení v podobě formální a materiální obhajoby. Důraz je v práci kladen na obhájce obviněného, a to zejména na jeho roli v hlavním líčení. Diplomantka se snaží věcným a stručným způsobem vymezit práva a povinnosti obhájce tak, aby bylo zcela zřetelné, kdy se jedná o výkon práva a kdy o jeho zneužití a nepochopení úlohy obhájce. Práce je tak velmi aktuální a jednoznačně přínosná i pro praktiky v oboru, neboť jak je zjevné z přehledu kárných rozhodnutí České advokátní komory, praxe přináší i v otázce mezí obhajoby, jakož i práv a povinností obhájce stále mnoho problémů. Práce je tematicky rozdělena do dvou celků, přičemž první část práce pojednává obecně o východiscích práva na obhajobu a o postavení obhájce v trestním řízení, zatímco druhá část je zaměřena na konkrétní rysy obhajoby v hlavním líčení. V první kapitole diplomové práce je blíže analyzováno právo obviněného na obhajobu v kontextu základních lidských práv a svobod s odkazem na národní i mezinárodní prameny práva. Rovněž je v této části rozebráno právo obviněného na spravedlivý proces, neboť právo hájit se a mít obhájce je jeho nezbytnou součástí. Druhou kapitolu uvozuje krátký historický...
Trestněprávní úprava ochrany před terorismem v České republice
Janoušková, Kristýna ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
1 Trestněprávní úprava ochrany před terorismem v České republice Abstrakt Diplomová práce pojednává o trestněprávní úpravě ochrany před terorismem v České republice. Jejím cílem je tuto trestněprávní úpravu charakterizovat, a to včetně vybraných souvisejících témat. Práce je členěna do čtyř kapitol. Autorka čtenáře nejprve uvede do problematiky terorismu krátkým historickým exkurzem, následně se zaměří na různé definice pojmu terorismus a rozebírá jeho charakteristické znaky, principy, druhy, formy a uvádí jej v kontextu s organizovaným zločinem a extremismem. Druhá kapitola se zabývá nástroji ochrany před terorismem. Podstatným pojmem v této souvislosti je tzv. antiterorismus či protiterorismus, představující souhrn opatření a aktivit s cílem prevence, potlačení a odstraňování následků teroristických akcí a uplatňovaný prostřednictvím tzv. protiteroristické politiky. V první řadě je v této kapitole analýzou jednotlivých teroristických hrozeb a jejich relevancí pro Českou republiku kladně zodpovězena otázka potřebnosti nástrojů ochrany před terorismem, již dokládá i podkapitola věnující se fenoménu osamělých vlků a zahraničních bojovníků. Posléze jsou představeny dvě základní koncepce protiteroristické politiky, strategie boje proti terorismu a obecná charakteristika protiteroristické politiky. Ta uvádí...
Nepříčetnost - srovnání české a americké právní úpravy
Břenková, Anna ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Nepříčetnost: Srovnání české a americké právní úpravy Abstrakt Tato práce si klade za cíl zachytit podstatu institutu nepříčetnosti z hmotněprávního hlediska dle české a americké právní úpravy a vyvodit z nich případné rozdíly. Nejdříve je porovnán kontinentální právní systém, z něhož vychází český právní řád s právním řádem angloamerickým, na kterém je postavena americká právní úprava. Následně jsou vymezeny základní pilíře českého právního řádu včetně postavení trestního práva. Pozornost je věnována také politickému systému ve Spojených státech, jelikož v důsledku federalismu zde existují dvě úrovně práva, které mají značný vliv na legislativy jednotlivých států. Analyzována je také konstrukce trestní odpovědnosti dle pojetí českého práva a jelikož podstatou trestní odpovědnosti je spáchání trestného činu, je i tento definován. Pro účely komparace jsou nastíněny okolnosti vylučující protiprávnost a důvody zániku trestnosti. Vzhledem k faktu, že americké právo vychází z common law, je trestní odpovědnost vymezena jak z pohledu common law, tak dle Modelového trestního zákoníku, jenž je spolu s common law jedním ze základních pramenů amerického trestního práva. Další část práce je zaměřena na samotný institut nepříčetnosti dle obou právních řádů. Pro české trestní právo je příznačná klasifikace kritérií...
Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana
Uriková, Aneta ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana Abstrakt Diplomová práce je věnována tématu poškozeného v trestním řízení a jeho ochrany a jeho procesním právům, kterými v trestním řízení disponuje. Práce je členěna do šesti kapitol. První kapitola se zaměřuje na vývoj postavení poškozeného v českém právu. Počíná od rakousko-uherského trestního řádu č. 119/1873 ř. z., přes trestní řád z roku 1950, trestní řád z roku 1956, až po současně platný trestní řád č. 141/1961 Sb. V kapitole je pozornost věnována také novelizacím trestního řádu č. 141/1961 Sb., které se významným způsobem dotkly postavení poškozeného. Druhá kapitola je věnována vymezení poškozeného jak pozitivnímu, tak negativnímu, včetně jeho rozdělení na poškozeného, který má v souladu s § 43 trestního řádu právo uplatnit nárok na náhradu škody vůči obviněnému, a může tedy mít postavení subjektu adhezního řízení, a na poškozeného, který toto právo nemá. Kapitola třetí se zaměřuje na vymezení oběti trestné činnosti a jejímu odlišení od pojmu poškozeného. Pozornost je věnována taktéž specifickým právům, kterými oběť trestné činnosti disponuje, a vymezení tzv. zvlášť zranitelné oběti a jejím právům. V kapitole čtvrté jsou představena práva poškozeného s jejich rozdělením na ta práva, která má každý poškozený, a na ta práva, kterými disponuje pouze...
Obhájce v trestním řízení
Zobelt, Denisa ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Obhájce v trestním řízení Abstrakt Obhájce v trestním řízení je velmi důležitým institutem trestního práva. Jeho prostřednictvím může být uplatněna jedna ze základních zásad trestního právo, právo na obhajobu. Tato diplomová práce se zabývá obhájcem v trestním řízení v České republice a ve Švýcarsku, jejich podobnostmi, ale také rozdíly. Práce je rozdělena na 7 částí, úvodu a závěru. První část práce se zabývá historickým vývojem tohoto institutu na českém území od 18. století po současnost. Zdůrazňuje především dopady historických událostí na změny v trestněprávních úpravách a dodržování psaných pravidel v praxi. Následující kapitola pojednává o pojmu obhájci v trestním řízen v české právní úpravě a možnostech jeho zvolení či ustanovení. Specifikuje podmínky pro výkon obhajoby, vysvětluje rozdíl mezi zvoleným a ustanoveným obhájcem a zmiňuje i možnost ustanovení Českou advokátní komorou. Následují kapitoly zabývající se nutnou obranou, právy a povinnostmi obhájce a taktikou obhajoby. Tyto kapitoly jsou vzájemně provázané a mají snahu o vystižení důležitosti a nepostradatelnosti obhájce v rámci trestního řízení. Zároveň však poukazují na hranice přípustné obhajoby, respektive jejích taktik a možnostmi kárného postižení advokáta při nedodržení svých práv a povinností daných mu zákonem. V další části práce je...
Problematika trestního soudnictví ve věcech mládeže
Parýzková, Beate ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Má diplomová práce pojednává o vybraných problémech týkajících se trestního soudnictví ve věcech mládeže. Ty vyplývají především ze skutečnosti, že se jedná o specifickou skupinu pachatelů, na jejichž protiprávní činy je třeba reagovat a nahlížet odlišně, než je tomu v případě dospělých. Proto trestní právo mladistvých vyústilo v samostatnou právní úpravu, jež je obsahem zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Předloženou diplomovou práci vnitřně člením do šesti částí, které mají logickou posloupnost. První část je věnována pojmosloví, které se v zákoně vyskytuje a je odlišné od obecné úpravy, jež stanovuje trestní zákoník a trestní řád. Odlišné termíny je nutné si osvojit pro dobrou orientaci v dané problematice. V části druhé se zabývám restorativní justicí, na jejíchž základech je zákon o soudnictví ve věcech mládeže vystaven. Je to justice obnovující, kde není primární odplata. Protože se nedá říct, že by existovala ustálená definice restorativní justice, uvádím především principy, na kterých je tato koncepce postavena. Dále okrajově zmiňuji některé instituty a ustanovení, ve kterých se principy restorativní justice odrážejí. Další část popisuje historii trestního soudnictví ve věcech mládeže, která předcházela současné úpravě. Součástí je též vymezení důvodů, které k přijetí...
Metodika vyšetřování trestného činu loupeže podle § 173 trestního zákoníku
Vrkotová, Alice ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Krupička, Jiří (oponent)
Abstrakt. V předložené rigorózní práci "Metodika vyšetřování trestného činu loupeže" jsem se zaměřila na jednotlivé kroky policejního orgánu, které činí od okamžiku oznámení či zjištění spáchání trestného činu do vypracování návrhu na podání obžaloby státnímu zástupci. Hlavním cílem práce je pokud možno co nejpodrobněji, s důrazem na ustálenou praxi a zároveň formální bezchybnost, popsat nejdůležitější procesní úkony policejního orgánu, a to jak ve fázi prověřování, tedy před zahájením trestního stíhání podle § 160 trestního řádu, tak v následující fázi vyšetřování. Mimořádný důraz je kladen na ohledání místa činu a správné zajištění všech stop a poté jejich kriminalistické vyhodnocení, přičemž v práci jsou nastíněna základní kriminalistická odvětví, s nimiž policejní orgán pracuje. Práce má celkem šest kapitol, první kapitola se věnuje skutkové podstatě trestného činu loupeže, druhá metodice vyšetřování, ve třetí kapitole jsou obsaženy prvotní úkony prověřování, od zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu, práce s poškozenými a zejména shora uvedené ohledání místa činu. Jako stěžejní kapitolu této práce považuji kapitolu čtvrtou - vyšetřování. Zde jsou uvedeny jednotlivé kroky vyšetřovatele v logické návaznosti, tedy usnesení o zahájení trestního stíhání (§160 tr. řádu), výslechy...
Použití agenta v trestním řízení
Dvořák, Marek ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
1 POUŽITÍ AGENTA V TRESTNÍM ŘÍZENÍ THE USE OF AN AGENT WITHIN A CRIMINAL PROCEDURE Mgr. Marek Dvořák Rigorózní práce (2019) ABSTRAKT Předkládaná práce pojednává o jednom z efektivních nástrojů boje proti organizovanému zločinu, kterým je použití agenta. Použití agenta je jedním z taxativně vymezených operativně pátracích prostředků upravených trestním řádem, a to konkrétně ustanovením § 158e TŘ. Lze hovořit o silně ofenzivním instrumentu podléhajícím relativně složité právní regulaci, jenž mnohdy jako prakticky jediný umožňuje získání objektivních poznatků ze spletitého prostředí (nejen) konspirativně jednajících organizovaných zločineckých skupin. Zároveň se však použití agenta mnohdy dostává do kolize s vysokým standardem základních lidských práv garantovaných nejen právem vnitrostátním, ale též právem mezinárodním. Problematika si proto vyžaduje taktéž zkoumání aspektů mezinárodních, včetně judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Rigorózní práce je členěna (bez úvodu a závěru) do celkem 4 větších kapitol, v nichž autor rozebírá řešenou problematiku v celé její šíři, přičemž se nevyhýbá ani otázkám méně obvyklým či kontroverzním. V rámci jednotlivých pasáží jsou autorem uváděny ke zvážení jeho názory de lege ferenda, které následně stručně shrnuje v závěrečné kapitole práce. První část provádí...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 462 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 JELÍNEK, Jakub
32 JELÍNEK, Jan
10 JELÍNEK, Jaroslav
14 JELÍNEK, Jiří
14 JELÍNEK, Josef
12 Jelínek, Jakub
32 Jelínek, Jan
10 Jelínek, Jaroslav
14 Jelínek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.