Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Freestyle windsurfing
Matejzík, Filip ; Hruša, Jan (vedoucí práce) ; Bačáková, Radka (oponent)
Název práce: Freestyle windsurfing Cíl a úkoly práce: Komplexně zpracovat problematiku freestyle windsurfingu. Následně sestavit zásobník freestyle triků. Metody práce: Práce byla vytvořena na základě analýzy dokumentů. Pro získání potřebných informací a k jejich zpracování byla použita metoda obsahové analýzy. Následně byly popsány jednotlivé triky na základě analýzy videozáznamu. Výsledky: Bakalářská práce podává ucelený pohled na problematiku windsurfingu a freestyle windsurfingu. Dále jsme vypracovali zásobník freestyle triků, s jejich popisem a radami k jejich nácviku. Klíčová slova: Windsurfing, Freestyle, Windsurfingové vybavení
Didaktika výuky sjezdového lyžování osob s amputací dolní končetiny
Hruša, Filip ; Hruša, Jan (vedoucí práce) ; Strnad, Pavel (oponent)
Název: Didaktika výuky sjezdového lyžování osob s amputací dolní končetiny. Cíl: Ověřit navrženou metodickou řadu při výcviku lyžařů s amputací dolních končetin. Metody: Práce je teoreticko-empirického charakteru, jedná se o observačně- explanatorní případovou studii aplikovanou na pět probandů, tři probandy s jednostrannou podkolenní amputací, jednoho amputovaného nad kolenem a jednoho probanda s oboustrannou amputací. Výběr probandů proběhl metodou záměrného výběru. Na základě naší empirie proběhne testování probandů před a po výcviku naší metodické řady navržené v bakalářské práci, obohacené o speciální průpravná cvičení. Výsledky: Celkově se proband J.V. zlepšil o 51 bodů a T.F. o 46 bodů. Zatímco dva zkušenější lyžaři P.Š. o 37 bodů a A.B. o 29 bodů. Proband A.B., který má jednostrannou nadkolenní amputaci, je zároveň nejzkušenějším lyžařem. Zlepšil se celkově o dvacet devět bodů, při nejvyšší dovednostní úrovni z celého souboru probandů. Samostatnou kapitolu v našem souboru tvořil lyžař s oboustrannou amputací, u kterého došlo k nejmenšímu zlepšení na nejnižší dovednostní úrovni. Takto postižený lyžař je v neporovnatelně složitější situaci. Závěr: V naší diplomové práci jsme zjistili, že se náš metodický systém osvědčil a doufáme, že bude nápomocen při výuce všech lyžařů s amputací dolních...
Možnosti protetického řešení u lyžařů s exartikulací v kolenním kloubu pro běh na lyžích
Malá, Kateřina ; Hruša, Jan (vedoucí práce) ; Gnad, Tomáš (oponent)
Název: Možnosti protetického řešení u lyžařů s exartikulací v kolenním kloubu pro běh na lyžích Cíl: Zjistit protetické možnosti pro osoby s exartikulací v kolenním kloubu pro běh na lyžích a porovnat rozdíly u jedince s amputací oproti zdravému běžci na lyžích. Úkoly: 1. Zjistit protetické možnosti pro osoby s exartikulací v kolenním kloubu pro běh na lyžích. 2. Pozorovat běžce s exartikulací v terénu při běhu na lyžích a vyhodnotit rozdíly oproti zdravému jedinci. 3. Navrhnout řešení, jak zlepšit nedostatky a rozdíly tím minimalizovat. Metody: K sepsání této práce, která je kazuistikou, jsem použila metody kvalitativního výzkumu, kdy jsem za pomoci sběru dat získávala informace během pozorování svého probanda v terénu při vykonávání rekreační sportovní činnosti. Tyto poznatky jsem následně porovnala s informacemi získanými v odborné literatuře týkající se problematiky běhu na lyžích, jak zdravých, tak amputovaných běžců. Výsledky: V průběhu výzkumu pro bakalářskou práci jsem zjistila, že jsou v ČR dostupné protézy umožňující jízdu na běžeckých lyžích s exartikulací v kolenním kloubu. Avšak jsou zde jistá omezení pohybu, která zdravý jedinec nepociťuje. Klíčová slova: stehenní amputace, protéza, C-leg, běh na lyžích s protézou, běh na lyžích po amputaci
Pohybové aktivity osob s dětskou mozkovou obrnou
Hruša, Jan ; Hruša, Jan (vedoucí práce) ; Brtník, Tomáš (oponent)
Název: Pohybové aktivity osob s DMO. Cíl: U vybraných probandů s DMO s těžkým tělesným postižením ověřit možnost jejich aktivní účasti u vybraných sportovních aktivit. Úkoly: 1) Charakterizovat vybrané probandy s DMO. 2) Pro vybrané sporty zajistit speciální vybavení. 3) Zjistit možnosti aktivní účasti probandů s formou DMO - spastická diparéza a spastická kvadruparéza. 4) Navrhnout postup výuky u vybraných sportů. Metoda: Tato bakalářská práce je empiricko-teoretického charakteru. Je použita metoda přímého pozorování zdravotně handicapovaných studentů. Výsledky: V této bakalářské práci jsme si ověřili na základě teoretické a následné praktické výuky kanoistiky, lyžování a jachtingu zdravotně handicapovaných osob s diagnózou DMO - spastická diparéza a spastická kvadruparéza, že existují specifické rozdíly, které jsou ovlivněny rozsahem postižení. Limitujícími faktory ve výuce jsou především ortopedické komplikace na horních končetinách, smyslové a senzitivní poruchy. Klíčová slova: tělesné postižení, spastická kvadruparéza, spastická diparéza, pohybová aktivita, kanoistika, lyžování, jachting, dětská mozková obrna
Možnosti protetickeho řešení u lyžařů s exartikulaci v kolenním kloubu pro běh na lyžích.
Malá, Kateřina ; Hruša, Jan (vedoucí práce) ; Gnad, Tomáš (oponent)
Název: Možnosti protetického řešení u lyžařů s exartikulací v kolenním kloubu pro běh na lyžích Cíl: Zjistit protetické možnosti pro osoby s exartikulací v kolenním kloubu pro běh na lyžích a porovnat rozdíly u jedince s amputací oproti zdravému běžci na lyžích. Úkoly: 1. Pozorovat běžce s exartikulací v terénu při běhu na lyžích a vyhodnotit rozdíly oproti zdravému jedinci. 2. Navrhnout řešení, jak zlepšit nedostatky a rozdíly tím minimalizovat. Metody: Tato práce je empiricko-teoretickou. Metody, které jsme během ní použili, jsou komparativní analýza a metoda pozorování s následným popisem. Pozorovanou proměnnou byl proband oslovený k výzkumu pro bakalářskou práci a naše vlastní zkušenosti s během na lyžích. Výsledky: V naší bakalářské práci jsme zjistili, že jsou v ČR dostupné protézy pro možnost jízdy na běžeckých lyžích s kolenní exartikulací. Avšak jsou zde jistá omezení v pohybu, která zdravý jedinec nepociťuje. Klíčová slova: stehenní amputace, protéza, C-leg, běh na lyžích s protézou, běh na lyžích po amputaci
Historie paralympijských her
Procházka, Daniel ; Hruša, Jan (vedoucí práce) ; Kolář, František (oponent)
Název: Historie paralympijských her Cíle: Charakteristika jednotlivých sportů na paralympijských hrách, dílčím cílem práce bylo zmapování popularity paralympijských her mezi širokou veřejností. Zároveň byl autorovi poskytnut rozhovor s dvojnásobnou účastnicí paralympijských her Kateřinou Komárkovou. Metody: Bakalářská práce je rozdělena na dvě části - část teoretickou a praktickou v první části jde o zpracování teoretických východisek pro dané téma. V praktické části je řízený rozhovor a dotazník k získání potřebných dat. Rešeršní práce na základě odborné literatury a internetových zdrojů Výsledky: Výsledkem je zpracování rešerše o paralympijských hrách a jejich historii. Klíčová slova: Olympijské hry, paralympijské hry, handicap, sportovní disciplíny
Technika a metodika sjezdového lyžování s jednostrannou nadkolenní amputací na dvou lyžích
Hruša, Filip ; Hruša, Jan (vedoucí práce) ; Matošková, Petra (oponent)
Název: Technika a metodika lyžování s jednostrannou nadkolenní amputací na dvou lyžích. Cíl: Navrhnout metodickou řadu pro výuku sjezdového lyžování začátečníků s jednostrannou nadkolenní amputací na dvou lyžích. Metody: Práce je teoreticko-empirického charakteru, jedná se o explanatorní případovou studii aplikovanou na tři probandy, lyžaře s jednostrannou nadkolenní amputací. Nejdříve bude provedena obsahová analýza veřejně dostupných metodických publikací, poté metodou pozorování s následnou deskripcí budeme charakterizovat techniku probandů a to sledováním videozáznamu. Závěrem navrhneme metodickou řadu, do které promítneme vysledované problémy v technice. Výsledky: V naší bakalářské práci jsme zjistili, že se u amputovaných lyžařů začátečníků objevují stejné základní chyby, proto jsme navrhli teoretickou metodickou řadu, která by měla vést k jejich odstranění. Klíčová slova: nadkolenní amputace, transfemorální amputace, protéza, lyžování amputovaných, lyžování s protézou, ProCarve, C-leg, Genium.
Analýza techniky a metodiky běhu na lyžích zrakově postižených
Svobodová, Renata ; Hruša, Jan (vedoucí práce) ; Šafránek, Jiří (oponent)
Název: Analýza techniky a metodiky běhu na lyžích zrakově postižených. Cíl: Cílem práce je vytvořit soubor průpravných cvičení na sněhu pro nácvik klasické techniky běhu na lyžích zrakově postižených. Metody: Jedná se o empiricko-teoretickou práci, která je založená na analýze pohybu zrakově postižených při běhu na lyžích klasickou technikou. Struktura práce je vedena jako kvalitativní výzkum. Pro dosažení stanoveného cíle jsme použili pozorování, měření v terénu, foto a video dokumentaci prostřednictvím digitální kamery značky GoPro. Na základě analýzy pohybu byl každý proband z jednotlivých sledovaných cvičení ohodnocen a na základě ohodnocení mu bylo přiřazeno doporučení pro průpravná cvičení na sněhu. Výsledky: Zpracováním a následným vyhodnocením rovnovážných a koordinačních kontrolních cvičení jsme zjistili, že zrakové postižení má rozhodující vliv na rovnováhu na jedné lyži a koordinaci práce paží a dolních končetin, a z toho vyplývající technické nedostatky. Závěr: Na základě výsledků naší práce jsme navrhli doplňující průpravná rovnovážná a koordinační cvičení. Klíčová slova: zrakové postižení, klasická technika, běh na lyžích
Volejbalový trénink osob se sluchovým postižením
Poluhová, Adéla ; Buchtel, Jaroslav (vedoucí práce) ; Hruša, Jan (oponent)
Název: Volejbalový trénink osob se sluchovým postižením. Obsahem bakalářské práce je přiblížit a charakterizovat volejbalový trénink osob se sluchovým postižením. Možnosti aktivního sportovního života osob se sluchový postižením v České republice jsou zastřešovány Svazem neslyšících sportovců. Smyslové postižení neomezuje hráče ve fyzické výkonnosti, ale vyváří řadu specifických potřeb, které je třeba respektovat při tréninkové jednotce. Cílem práce je popsat specifika beach volejbalu, jehož hráči mají sluchové postižení. Bakalářskou práci tvoří dvě části. Část teoretická, obsahující dvě kapitoly, se zaměřuje na vysvětlení základní terminologie a vyjasňuje specifika osob se sluchovým postižením. Část výzkumná obsahuje popis tréninkové jednotky, výsledky dotazníkového šetření konaného mezi hráči se sluchovým postižením a výsledek rozhovoru s trenérem beach volejbalu pro osoby se sluchovým postižením. Klíčová slova: Beach volejbal, osoby se sluchovým postižením, tréninková jednotka, druhy komunikace.
Historie vývoje protéz dolních končetin pro sport
Hájek, Matyáš ; Hruša, Jan (vedoucí práce) ; Černý, Pavel (oponent)
Název: Historie vývoje protéz dolních končetin pro sport Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je určitým způsobem sumarizovat informace o historii vývoje protéz dolních končetin, a to jak z pohledu obecného, tak i se zaměřením na vybraná sportovní odvětví. Metody: Tato práce je literární rešerší. K řešení této problematiky byla použita metoda sběru dat z odborné literatury a článků a dalších publikací, zabývajících se tímto tématem. Výsledky: Výsledkem této práce je literární rešerše, která může být následně použita jako ucelený zdroj informací o vývoji protéz dolních končetin se zaměřením na sport a pro obecné využití. Práce je zpracována zejména pro zájemce o historii protéz dolních končetin propojenou se sportem. Klíčová slova: historie, protéza, dolní končetina, hendikep, sport

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 HRŮŠA, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.