Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Optimalizace bioprodukce ethanolu z odpadních materiálů metodou SSF
Filová, Dagmar ; Vránová, Dana (oponent) ; Babák, Libor (vedoucí práce)
Predložená diplomová práca sa zaoberá problematikou výroby bioetanolu ako paliva. V teoretickej časti sú vysvetlené základné pojmy spájajúce sa s touto problematikou, ďalej sú predstavené spôsoby predúpravy lignocelulózových materiálov a ich konverzie na etanol. Pozornosť je venovaná aj mikroorganizmom používaným pri produkcií bioetanolu v priemysle a analytickým inštrumentálnym technikám detekcie glukózy a etanolu, použitým v tejto práci. V experimentálnej časti je pozornosť venovaná kompozičnej analýze substrátu – bol zisťovaný obsah sušiny, celulózy a popola. Ako východzia surovina bol zvolený odpadný papier, ktorý v súčasnosti okrem recyklácie nenachádza iné využitie. Produkčným mikroorganizmom, skvasujúcim cukry na etanol bol neznámy kmeň Saccharomyces cerevisiae. Prvotná predúprava substrátu – odstránenie rigidných zložiek prebehla niekoľkými fyzikálnymi a fyzikálno – chemickými spôsobmi. Takto upravený substrát bol pripravený na enzýmovú hydrolýzu, počas ktorej došlo k vzniku monomérnych jednotiek z polysacharidov. Etanol bol produkovaný metódou simultánnej sacharifikácie a fermentácie, kedy enzýmová hydrolýza a fermentácia prebehla súčasne a v rovnakej reakčnej nádobe.
Produkce vodíku s využitím bakterií rodu Clostridium
Filová, Dagmar ; Kvasničková, Eva (oponent) ; Rittich, Bohuslav (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá produkciou vodíka baktériami rodu Clostridium – konkrétne C. butyricum a C. tyrobutyricum. V teoretickej časti sú rozobrané spôsoby výroby vodíka, rozdelené na biologické a nebiologické metódy. Práca sa ďalej zameriava na praktické využitie vyššie uvedených mikroorganizmov na účely výroby vodíku. Ako jedno z možných rastových médií pre vyššie uvedené baktérie predstavuje srvátku z mliekarenských výrob. V experimentálnej časti práce bola použitá polymerázová reťazová reakcia na identifikáciu baktérií rodu Clostridium, druhov Clostridium butyricum a Clostridium tyrobutyricum. PCR produkty boli z dôvodu overenia špecifity reamplifikované s použitím rovnakých primerov. Ďalej bola pomocou PCR dokázaná prítomnosť génu na produkciu enzýmu hydrogenázy A.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.