Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou TEP kolenního kloubu
Blažek, Michal ; Martínek, Milan (vedoucí práce) ; Sohrová, Jana (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou implantace totální endoprotézy (TEP) kolenního kloubu v komplexním měřítku. Je rozdělena na dvě části - část obecnou a část speciální. Obecná část práce je zaměřena na teoretická východiska týkající se anatomie a kineziologie kolenního kloubu, gonartrózu a TEP kolenního kloubu, jakožto suverénní metodu terapeutické intervence u pokročilých stádií gonartrózy. Speciální část pak obsahuje kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci TEP kolenního kloubu. Během fyzioterapeutické intervence byly použity neinvazivní metody a přístupy v rozsahu znalostí bakalářského studia fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Výsledkem fyzioterapeutické péče bylo zlepšení klinického stavu pacienta téměř ve všech hodnocených kritériích.
Novostavba bytového domu, Valašské Meziříčí
Blažek, Milan ; Woytela, Jindřich (oponent) ; Benešová, Romana (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení staveb – Novostavba bytového domu ve Valašském Meziříčí. Stavba je určena pro bydlení, má šest podlaží, je nepodsklepená, s výtahem, obsahuje deset bytových jednotek s výstupem na terasu a možnost vlastního parkování přímo v objektu. První podlaží z velké části tvoří parkovací stání – veřejná garáž o osmi parkovacích stání a dvě samostatné garáže pro dva mezonetové byty nacházející se v pátém nadzemním podlaží. Pojízdnou plochu garáže tvoří drátko-betonová deska s epoxydovým nátěrem. Zbylou část prvního nadzemního podlaží tvoří hlavní chodba, technická a úklidová místnost. Ostatní podlaží tvoří prostorné byty určené především pro rodinné bydlení s možností výstupu na prostorné terasy orientovány na jižní stranu. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaná skeletová konstrukce, ta leží na monolitických železobetonových patkách spojených železobetonovými prahy v místech opláštění. Opláštění je provedeno z keramických tvárnic a zatepleno deskami z minerálních kamenných vláken dle ETICS. Strop tvoří dutinové stropní předpjaté panely. Schodiště je řešeno jako prefabrikované. Budova je zastřešena provětrávanou, pultovou, dvouplášťovou střechou s dřevěnými pozednicemi a krokvemi.
Mongolský tradiční zápas
Blažek, Martin ; Oberfalzerová, Alena (vedoucí práce) ; Zikmundová, Veronika (oponent)
Mongolský tradiční zápas - abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením mongolského tradičního zápasu jako sportovní disciplíny a kulturního fenoménu u současných Mongolů a v širším smyslu též u eurasijských kočovníků. Cílem práce je objasnění kulturně - historického kontextu významu a postavení zápasu v mongolské a nomádské společnosti a fenoménu siláka a zápasníka v mongolské kultuře, a to prostřednictvím mapování vývoje zápasu na území dnešního Mongolska se zaměřením na nejstarší období a středověk, popisu mýtů a tradic se zápasem spojených a v neposlední řadě též stručné analýze historicky podmíněných kulturních východisek zmíněných jevů. Klíčová slova: zápas, dějiny zápasu, Mongolové, mongolský tradiční zápas, Skytové, kočovníci, mongolský epos, náboženství, rituály.
Polyfunkční dům Jihlava, Handlovy Dvory
Blažek, Martin ; Procházka, Jiří (oponent) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je projektová dokumentace novostavby polyfunkčního domu na pozemku v Jihlavě, Handlových Dvorech. Budova je půdorysně tvaru výrazně podlouhlého kosodélníku a je schodišťovým prostorem členěna na téměř souměrné poloviny. Výškově jsou tyto dvě části od sebe vzájemně posunuty o polovinu podlaží, tak aby objekt lépe kopíroval výraznou svažitost pozemku. Objekt má pět nadzemních podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází provozovna pivnice se svým zázemím. Pivnice navazuje dále na terasu. Ve druhém až pátém podlaží se nachází jednotlivé byty. Byty jsou dispozičně koncipovány převážně jako 1 + kk a 2 + kk. Ve druhém podlaží je také situováno příslušenství bytů. Parkovaní je řešeno kolmým stáním kolem přilehlé komunikace a parkovištěm vedle objektu. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci pro provedení stavby, tepelně technické posouzení, požárně bezpečnostní řešení, akustické posouzení a posouzení z hlediska osvětlení.
Automation of processing and photometric data analysis for transiting exoplanets observed with ESO NIR instrument HAWK-I
Blažek, M. ; Kabáth, Petr ; Klocová, Tereza ; Skarka, Marek
Nowadays, when amount of data still increases, it is necessary to automatise their processing. State-of-the-art instruments are capable to produce even tens of thousands of images during a single night. One of them is HAWK-I that is a part of Very Large Telescope of European Southern Observatory. This instrument works in near-infrared band. In my Master thesis, I dealt with developing a pipeline to process data obtained by the instrument. It is written in Python programming language using commands of IRAF astronomical software and it is developed directly for “Fast Photometry Mode” of HAWK-I. In this mode, a large number of data has been obtained during secondary eclipses of exoplanets by their host star. The pipeline was tested by a data set from sorting of the images to making a light curve. The data of WASP-18 system contained almost 40 000 images observed by using a filter centered at 2.09 μm wavelength and there is a plan to process other data sets. A goal of processing of WASP-18 and the other data sets is consecutive analysis of exoplanetary atmospheres of the observed systems.
Lobbing - ekonomické a právní aspekty : Postoje členů akademické právnické obce a zákonodárného sboru dolní komory Parlamentu České republiky k regulaci lobbingu
Blažek, Matej ; Hraba, Zdeněk (vedoucí práce) ; Bažantová, Ilona (oponent)
Lobbing - ekonomické a právní aspekty Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou lobbingu a jeho ekonomických a právních aspektů. Cílem práce je za pomoci především deskriptivní, komparativní a analytické metody předložit pohled na lobbing v širším kontextu a přinést ucelený přehled vývoje snah o jeho regulaci v České republice. Zvláštní pozornost je věnována analýze poslední vládní iniciativy lobbing regulovat, kde se snažím potvrdit, či vyvrátit hypotézu, že regulace vzniká systémově správně vzhledem k příkladům v jiných státech. Za tím účelem jsem mimo jiné provedl dva průzkumy cílené na zjištění postojů členů akademické právnické obce a členů dolní komory Parlamentu ČR k regulaci lobbingu v České republice. Tato data slouží jednak (i) pro ilustraci výkladu o lobbingu napříč celou prací, (ii) zvláštní význam ale mají i vzhledem ke konkrétní navrhované variantě regulace lobbingu v rámci schváleného věcného záměru zákona o lobbingu (termín pro předložení paragrafovaného znění vládě je stanoven do konce roku 2018) a (iii) věřím, že mohou být užitečná i při finalizování zmíněného návrhu zákona, případně pro jiná pozdější navrhovaná opatření v rámci úvah de lege ferenda o regulaci lobbingu. Práce se člení na tři části, kapitoly, podkapitoly a dílčí pasáže. První část je věnována fenoménu lobbingu a jeho...
Reinkarnace železnice - DKV Česká Třebová
Blažek, Martin ; Rajniš, Martin (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci se zabývám revitalizací bývalého depa kolejových vozidel v České Třebové a možného druhotného využití železničních vozů. Z prostoru, který byl pro veřejnost dlouhá léta nepřístupný a zanedbaný navrhuji vytvořit otevřený lesopark železničního hřibova s muzeem železnice.
Rodinný dům v Rokytnici nad Rokytnou
Blažek, Martin ; Kervitcer, Marek (oponent) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v městise Rokytnice nad Rokytnou v okrese Třebíč. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený, s plochou jednoplášťovou střechou a garáží pro dva osobní automobily. Návrh respektuje povahu okolní zástavby a plně využívá pozemek. Konstruován je pro obsazení 4 - 6 osobami. Obvodové stěny v suterénu jsou z keramických tvarovek systému Porotherm a zateplený polystyrenem. Obvodové stěny nadzemních podlaží jsou také z keramických tvarovek Porotherm s vloženou tepelnou izolací. Stropní konstrukce jsou železobetonové. Parcela je převážně rovinná. Práce obsahuje výkresovou a dokumentační část ve formě prováděcího projektu, součástí návrhu je i tepelně technické posouzení, požárně bezpečnostní řešení, akustické posouzení a posouzení z hlediska osvětlení.
Směnka ve spotřebitelských vztazích
Blažek, Matouš ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Zahradníčková, Marie (oponent)
Předkládaná práce se zabývá právními otázkami, které v praxi vyvstávají v souvislosti s užitím směnek ve spotřebitelských vztazích, zejména se pak zaměřuje na střet rigor cambialis a doktríny ochrany spotřebitele. Práce vychází zejména z aktuální soudní judikatury, kterou analyzuje a poměřuje s teorií, dřívější judikaturou, a se zásadami spravedlnosti.
Modifikace společného jmění manželů
Blažek, Matouš ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Švestka, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá společním jměním manželů ("SJM"). SJM je jedním ze základních majetkových režimů. SJM je známo již od dob Římského práva, a do dnešního dne prodělalo významný vývoj. V Evropě se manželské právo majetkové liší zemi od země. V České republice vzniká SJM přímo ze zákona okamžikem uzavření manželství. SJM může být modifikováno jak před, tak i po uzavření manželství. SJM také může být vyloučeno. Modifikace SJM má významné důsledky; pokud existovalo, musí se vypořádat, může významným způsobem zasáhnout do postavení věřitelů. Právní rámec SJM je velmi stručný a ponechává celou řadu otázek bez odpovědi. Občanský zákoník z r. 1964, stejně tak jako nový občanský zákoník z r. 2012 nestanoví věkovou hranici, od které jsou snoubenci způsobilí k uzavření předmanželské smlouvy, a používá neurčité právní pojmy, aniž by poskytl legální definici (např. obvyklé vybavení společné domácnosti, atp.) Diplomová práce sestává z 10 kapitol a popisuje právní základ modifikací SJM, a účinky modifikací SJM. Účelem diplomové práce je definovat předmět SJM, popsat, jak SJM funguje v praxi, a jak probíhá modifikace SJM. Kapitola první (Historický exkurz) nás provádí historií tohoto právního institutu, počínaje Římskou říší, konče novým občanským zákoníkem. Kapitola druhá (Manželské majetkové právo v Evropě)...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
16 BLAŽEK, Martin
1 Blažek, M.
16 Blažek, Martin
1 Blažek, Matej
2 Blažek, Matouš
7 Blažek, Michal
1 Blažek, Milan
2 Blažek, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.