Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Biochemické vlastnosti půd horských ekosystémů zasažených acidifikací
Šantrůčková, Hana ; Kopáček, Jiří ; Šimek, Miloslav ; Picek, T. ; Grund, M. ; Šetlík, J.
Cílem tohoto přispěvku je ukázat jaké množství živin je vázáno v mikroorganismech a jaká je rychlost mineralizace C a N, a nitrifikace v půdách dvou odlišných horských ekosystémů; smrkového lesa a alpinských luk; v oblastech zasažených acidifikací. Výsledky naznačují, že v současnosti půdy alpinských luk v Tatrách mají větší schopnost zadržovat živiny a nebezpečí vysoké mineralizace a následného vyplavování živin je nižší než v lesních půdách Šumavy.
Výskyt mihule potoční [Lampetra planeri (BLOCH, 1784)] v Novohradských horách
Matěnová, V. ; Matěna, Josef
The occurrence of brook lamprey was studied in Novohradské Mountains during 1999-2003. Altogether 83 profiles on 22 second to fourth order brooks and streams were fished by means of electroshockers. The area investigated can be divided into three basins. Significant differences were found between basins with respect to frequency of occurrence and density of lamprey populations. The highest frequency of occurrence was in the Stropnice River basin (6 streams of 8 investigated, average abundance 2598 inds ha-1), followed by the Malše River (4 streams of 8 investigated, average abundance 844 inds ha-1). In the Černá Rivulet basin only in 1 of 6 streams investigated the brook lamprey was found at very low densities - 28 inds ha-1 on average. The lamprey contributed substantially to the whole forming more than 50
Jak ovlivnil silný průtok plankton Slapské nádrže?
Hrbáček, Jaroslav
V srpnu 2002 došlo k tak silnému průtoku, že veškerá voda nádrže Slapské nádrže byla vyměněna v průběhu několika dnů. Bezprostřední vliv se projevil na snížení průhlednosti, pH snížením četnosti planktonních korýšů a zvýšením velkých nálevníků (Codonella). Ve srovnání s předchozími léty došlo v následujících týdnech po povodni k neobvyklé četnosti sinic především Microcystis a rozsivky Melosira a naopak k poklesu rozsivky Fragillaria a dvojčatkovité Staurastrum. Jako možná příčina přichází v úvahu snížené pH a zvýšená koncentrace celkového fosforu. U zooplanktonu je nejnápadnější snížení četnosti perloočky Diaphanosoma a zvýšení perlooček rodů Daphnia a Bosmina. Jako příčina přichází v úvahu buď pokles intenzity predace zooplanktonu v důsledku vyplavení potěru ryb, nebo zvýšení potravní základny zooplanktonu v důsledku intenzivnějšího rozvoje fytoplanktonu. Celkově je vliv mimořádně intenzivního průtoku na rozvoj planktonu nevýrazný.
Příčiny dlouhodobého nárůstu koncentrace organických látek v nádrži Římov
Hejzlar, Josef ; Kopáček, Jiří ; Porcal, Petr ; Haider, Z.
Byl prokázán nárůst koncentrace organických látek (DOM) v nádrži Římov od konce 80. let až do současnosti. Jako hlavní příčiny nárůstu byly identifikovány: (i) vzrůst koncentrace organických látek v přítoku do nádrže, spojený se změnou hydrologie odtoku z povodí, která se projevovala zvýšenou četností letních přívalových přítoků bohatých na DOM a (ii) zvyšování teploty, zejména v zimních měsících. Nelze vyloučit ani možné vlivy poklesu kyselé atmosférické depozice a změny v zemědělském hospodaření v povodí.
Pakomáři rodu .i.Chironomus./i. MEIGEN (Diptera, Chironomidae) v Novohradských horách (jižní Čechy)
Matěna, Josef ; Matěnová, V.
Výskyt druhů rodu .i.Chironomus./i. byl sledován v Novohradských horách během let 1999-2001. Zahrnuty byly následující biotopy - rybníky, tekoucí vody a malé stojaté vody permanentního i astatického charakteru. Materiál byl determinován cytotaxonomickými metodami podle chromosomů slinných žláz. V rybnících bez rybářského obhospodařování se pravidelněji vyskytoval .i.Ch. annularius./i.. Ostatní druhy .i.Ch. balatonicus./i., .i.bernensis./i., .i.obtusidens./i., .i.parathummi./i., .i.plumosus./i., sp. - near .i.muratensis./i. a .i.Ch. (C.) tentans./i. byly nalézány pouze v určitých lokalitách. Organicky znečištěné úseky potoků byly charakteristické masovým výskytem druhu .i.Ch. riparius. Ch. luridus./i. a .i.melanotus./i. byly dominantními druhy malých permanentních stojatých vod, dále byly v těchto biotopech nalezeny druhy .i.Ch. aberratus./i., .i.commutatus./i., .i.dorsalis./i., .i.holomelas./i., .i.piger./i. a .i.pseudothumm./i.. Astatické biotopy obývá především .i.Ch. dorsalis./i..
Společenstva pakomárů horní Stropnice v Novohradských horách (jižní Čechy)
Chalupová, Š. ; Matěna, Josef
Společenstva larev pakomárů byla sledována semikvantitativně v horním toku Stropnice mezi říčními kilometry 40-55 v létech 2000-2001. Celkem byl prokázán výskyt 29 taxonů. Dominantními formami byly .i.Apsectrotanypus trifascipennis./i., .i.Macropelopia nebulosa./i. a .i.Prodiamesa olivacea./i.. Kvalita vody vypočtená podle společenstev pakomárů odpovídá beta-mezosaprobitě, pouze v oblasti obce Horní Stropnice se zhoršuje na alfa-mezosaprobitu. To svědčí o přítomnosti bodových zdrojů organického znečistění. V dalším průběhu toku se samočistícími procesy hodnoty saprobity vrací do stavu nad zdrojem znečistění. V antropicky ovlivněném úseku toku byl zjištěn pokles diverzity společenstev pakomárů. Výsledky je třeba považovat za předběžné, protože byla detailně analyzována jediná čeleď Chironomidae, pro přesné výsledky je nezbytná analýza celého společenstva makrozoobentosu.
The diet of larval and juvenile pikeperch (.i.Stizostedion lucioperca./i.)(L.)), comparative study of fishponds and a reservoir
Peterka, Jiří ; Matěna, Josef ; Lipka, J.
Diet of larval and juvenile pikeperch (.i.S. lucioperca./i.) reared in ponds was investigated and compared with the diet of pikeperch from a reservoir. Numbers of rotifers were found low in the diet of pikeperch larvae in fishponds and they were soonreplaced by nauplii of cyclopoid copepods. .i.Daphnia./i. spp. were consumed from the onset of exogenous feeding. Another smaller cladoceran .i.Bosmina./i. longirostris did not contribute to the diet significantly. In the reservoir, rotifers were not found in the diet of pikeperch larvae. Dominant food items were nauplii and 1st copepodite instar of .i.Eudiaptomus gracilis./i. and .i.Cyclops./i. spp. .i.Daphnia galeata./i. and to a lesser extent .i.Diaphanosoma brachyurum./i. appeared in the pikeperch diet at a length of about 10 mm. A shift towards larger prey, especially .i.Leptodora kindtii./i., could be recognised in pikeperch at a length of 20 mm. Growth of pikeperch was found faster in nursing ponds than in the reservoir.
Vývoj mikrobiální aktivity v podélném profilu Vltavy - po proudu k Podolí a dále
Svoboda, J. ; Vrba, Jaroslav ; Simanov, L. ; Fuksa, J. K.
Extracellular ß-glucosidase activity, bacterial number (direct counts and MPA colony forming units), chlorophyll .i.a./i. concentration, BOD.sub.5./sub., and COD were measured along the Vltava River and its reservoir cascade in 2000 (April-September;n = 5-8). The study demonstrated an important role of reservoirs in water quality management and, in particular, the dominant role of the microbes in matter transfers, decomposition, and nutrient dynamics in the transient zones of reservoirs.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.