Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 147 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Fotografie jako hra s (nejen) grafickým prvkem
Primová, Adéla ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Kornatovský, Jiří (oponent)
PRIMOVÁ, A. Fotografie jako hra s (nejen) grafickým prvkem. [Bakalářská práce] Karlova Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy. Praha, 2014, 80 s. ANOTACE Předmětem této bakalářské práce je pohled na obraz a fotografii jako celek a pak její cestu k roli grafického prvku. Věnuje se převážně kolážovým technikám, jejichž autority čerpá z českého výtvarného umění od počátku 20. století. V následující části představuje tvorbu současných mladých umělců. Teoretické principy probrané v práci jsou převedeny do výtvarného zadání pro žáky pedagogického lycea a vyšší odborné školy. Stejně tak jsou uplatněny v praktické části bakalářské práce. Klíčová slova: fotografie, grafický prvek, koláž, obraz, svět, výtvarná výchova
Fenomén tetování, tělo jako sociální a kulturní dokument
Švadlenová, Jana ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Machalický, Lukáš (oponent)
ŠVADLENOVÁ, Jana. Fenomén tetování, tělo jako sociokulturní a výtvarný dokument. Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy. Vedoucí práce PhDr. Jan Šmíd, Ph.D., 126 str. Diplomová práce "Fenomén tetování, tělo jako sociokulturní a výtvarný dokument" pojednává o tetování nejen jako o jedné z forem zdobení lidského těla, ale také jako o možném tématu ve výuce výtvarné výchovy. Autorka práce se pokusila zmapovat historii tohoto starodávného zdobení, zdůvodnit narůstající zájem o něj v současnosti a v neposlední řadě vymyslet vhodné způsoby, jak ho srozumitelnou formou představit žákům na základní škole. Diplomová práce obsahuje příklady možných důvodů a způsobů tetování, snaží se nalézt jeho souvislost s rituálem (tradičním i novodobým). Důležitou částí je pak hledání možností, jak toto téma zařadit do výuky výtvarné výchovy na základní škole a jak žákům přiblížit možné klady a zápory tohoto zdobení.
Graffiti a Street Art, jejich sociokulturní a umělecké kontexty
Fejtová, Klára ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Jakubcová Hajdušková, Lucie (oponent)
FEJTOVÁ, Klára. Graffiti a street art, jejich sociokulturní a umělecké kontexty. Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy. Vedoucí práce PhDr. Jan Šmíd, Ph.D., 232 str. (Přílohy: 3 plastické objekty) V diplomové práci jsem se pokusila zmapovat vznik a vývoj graffiti a street artu. Jejich možná východiska, zdroj inspirace a souvislost s uměním v průběhu historie i v současnosti. Zmínila jsem také jejich přesah a využití v reklamě, současném umění a designu. Stručně jsem se věnovala i sociokulturním vlivům a provázanosti s touto oblastí umění. Svou pozornost jsem v teoretické části zaměřila na nové trendy graffiti a street artu. V didaktické části jsem využila konkrétně ekologické trendy k vytvoření výtvarné řady. Skrze ni jsem propojila výtvarnou a environmentální výchovu a ověřila, že žáky v dané skupině zajímá zařazení tohoto tématu do výuky. Součástí výtvarné řady je výzkumná sonda, která zjistila názory a převážně potvrdila zájem žáku v dané skupině o toto téma.
Kultura industrialu, fotografie a dítě
Blažková, Františka ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Raudenský, Martin (oponent)
k bakalářské práci Františka Blažková KULTURA INDUSTRIÁLU, FOTOGRAFIE A DÍTĚ červen 2013 V bakalářské práci je rozebráno téma industriální kultury se zaměřením na dvě hlavní oblasti - architektonickou a hudební scénu. Tyto dvě odvětví spolu nejlépe korespondují ve smyslu architektury jako předobrazu a hudby jako jeho zrcadlení. Tato práce mapuje dějiny industriální architektury a jejího provázání s dějinami hudby. Kromě vlastního výzkumu výše zmíněných fenoménů a jejich mapování v historii práce překládá také názor nezaujatého dětského diváka k tématu industriální architektury, který je nezbytný k doplnění celkového dojmu. Věk dětí byl vybrán z ohledem na postupné nabývání socio-kulturních znalostí věkem, tudíž neúplné či nulové znalosti tohoto tématu. Průzkum probíhal metodou dotazníku a samostatným výtvarným úkolem, založeným na reprodukcích vlastních fotografií, pořízených pro tuto práci.
Fotografie jako svébytný obrazový prostředek a jeho aplikace do výuky výtvarné výchovy v mateřské škole
Půtová, Martina ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Hazuková, Helena (oponent)
PŮTOVÁ, M. Fotografie jako svébytný obrazový prostředek a její aplikace do výuky výtvarné výchovy v mateřské škole. /Diplomová práce/ Praha 2012 - Universita Karlova, Fakulta výtvarné výchovy, 93 stran. (Přílohy: 41) Diplomová práce se zabývá vizuální kulturou a digitální fotografií ve výtvarné výchově předškolních dětí. Hlavním záměrem práce je zjistit kompetenci dětí pracovat se specifickým typem obrazu - obrazem fotografickým. Vzdělávací projekt vychází z teoretických poznatků o digitálních médiích uvedených v první části diplomové práce a z praktických zkušeností nasbíraných během několika let praxe s předškolními dětmi. Projekt nabízí dětem využití digitální fotografie, jako další možnosti výtvarného vyjadřování. Z pozorování a rozhovorů s dětmi vyplynulo, že práce s digitální fotografií je pro děti stejně přínosná, jako jakákoliv jiná výtvarná technika.
Veřejný prostor, jeho sociální parametry a nejen obrazové dimenze
Krobová, Karolína ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Sedlák, Michal (oponent)
KROBOVÁ, K. (2012). Veřejný prostor, jeho sociální parametry a nejen obrazové dimenze Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 122 stran. (Přílohy mimo knižní část diplomové práce: soubor fotografií a objekt-totem) Diplomová práce se zabývá tématem veřejného prostoru v jeho dimenzích vizuálních, architektonických, obrazových, sociálních i psychologických. Jak na nás tento prostor působí a jak jeho podobu ovlivňujeme. Tyto pohledy jsou vztaženy k věkové skupině dospívajících. Navazuji na svoji bakalářskou práci, která se zabývala touto kategorií v oblasti subkultury graffiti a streetartu, kterou zde používám v příkladech a možných vlivech na grafický design a ilustraci. Na teoretickou část navazuji doplňujícím dotazníkem a didaktickým projektem, částečně zrealizovaným v praxi. Práci doplňuji o dokumentaci obrazů ve veřejném prostoru, objekt a rituál v něm. Klíčová slova: VEŘEJNÝ PROSTOR, KOMUNIKACE, TVŮRCE, SUBKULTURY, VIZUALITA, KONTEXT, REKLAMA, GRAFFITI, STREET ART, UMĚNÍ, KULTURA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 147 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Smid, J.
15 ŠMÍD, Jan
1 ŠMÍD, Jindřich
15 Šmid, Jan
10 Šmíd, Jakub
1 Šmíd, Jaromír
2 Šmíd, Jaroslav
9 Šmíd, Jiří
3 Šmíd, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.