Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trénink vícebojařky
Klučinová, Eliška ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Komínková, Linda (oponent)
Autor: Bc. Eliška Klučinová Název: TRÉNINK VÍCEBOJAŘKY Cíl: Hlavním cílem této práce je zhodnocení vlastního výkonnostního vývoje v závislosti na absolvovaném tréninku. Práce je zaměřená především na rok 2014, ve kterém byl překonán český rekord. Druhým cílem je komparace a zhodnocení skladby tréninku pod vedením tří různých trenérů a zhodnocení celé kariéry sedmibojařky. Metody: V práci byly použity metody analýzy a komparace. Výsledky: V analýze výkonnostního vývoje bylo zjištěno postupné zvyšování výkonnosti v návaznosti na absolvovaný trénink. Při analýze tréninkového makrocyklu 2013/2014 byly nalezeny příčiny nárůstu výkonnosti, a to především v rozvoji výbušné síly. Při porovnání jednotlivých trenérských přístupů byly odhaleny jisté nedostatky a přednosti ve skladbě tréninku a tréninkových metod. Vzhledem k mému somatotypu byl nejvhodnější silově orientovaný trénink. Závěr: V kariéře vícebojařky se mi podařilo dosáhnout v evropské a světové konkurenci svého maxima (3. místo HME 2015, 4. místo HMS 2018, 7. místo MS 2013). Hlavními limity, kvůli kterým jsem nedosáhla lepších výsledků, byly především nedostatečná úroveň rychlostních schopností a zdravotní problémy, které mi neumožnovaly navýšení tréninkových dávek. Klíčová slova: Sedmiboj, pětiboj, výkon, trénink, tréninkové ukazatele, český rekord
Hodnocení hodu míčkem u žáků 1. stupně ZŠ pomocí dvou vybraných metodik
Filip, Ondřej ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Komínková, Linda (oponent)
Název práce: Hodnocení hodu míčkem u žáků 1. stupně ZŠ pomocí dvou vybraných metodik Cíle práce: Cílem diplomové práce je zjistit a posoudit úroveň pohybové dovednosti hodu míčkem u žáků 1. a 2. třídy základní školy pomocí dvou odlišných metodik hodnocení Haywoodové a Getchellové (2014) a Haibachové, Reida a Colliera (2011). Výsledky hodnocení hodu míčkem dle metodiky Haywoodové a Getchellové (2014) boudou následně porovnány s výsledky hodnocení diplomových prací Maryškové (2007) a Králové (2014). Dílčím cílem je vytvořit přehled hodnocení výkonové složky a průběhu pohybu hodu míčkem a dále zjistit, zda lze aplikovat metodiku hodnocení hodu míčkem dle Haibachové, Reida a Colliera (2011) u dětí mladšího školního věku v českých podmínkách. Metodika práce: Výzkumu se zúčastnilo 70 probandů, z toho 35 chlapců a 35 dívek, navštěvujících 1. a 2. třídu základní školy. Sledování pohybové úrovně dovednosti hodu míčkem bylo realizováno metodou zúčastněného pozorování. Probandi provedli ve vymezeném území tři pokusy. K zaznamenání byly použity dvě digitální videokamery pro následné detailnější analyzování pohybu pomocí vybraných metodik. Kamery byly staticky umístěny tak, aby zaznamenaly pohyb z boku a zezadu. Videozáznam byl zpracován pomocí software Dartfish 10 s licencí PRO S. Výsledky práce: Více než...
Atletka v základní a specializované etapě tréninku
Stoklasová, Lucie ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Komínková, Linda (oponent)
Athlete in basic and special period of training Objectives: The aim of subject bachelor thesis is try to find the starting point of future vocational career, based on the selfreflexion of author's life story. The starting points should determine life direction and vocational career of author which can be used in coach practice. Methods: This work uses methods of analysis, autoanalysis, comparison and selfreflexion. Results: The aims has been fulfilled. On the base of recapitulation of life story, the author realized the direction of future vocational career. Keywords: track and field, basic and special period of athletic training, child development, developmental psychology, psychosocial development of child, training, general training
Trénink a výkonnostní vývoj vícebojařky
Odvárková, Lucie ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Komínková, Linda (oponent)
Název práce: Trénink a výkonnostní vývoj vícebojařky Cíle práce: Cílem bakalářské práce je zhodnotit a posoudit vlastní výkonnostní vývoj v souvislosti s absolvovaným tréninkem. Druhým cílem je porovnání převážně s vrcholovými českými vícebojařkami Eliškou Klučinovou a Kateřinou Cachovou a také s vícebojařkou a studentkou UK FTVS Lindou Komínkovou. Metoda práce: V práci byly použity metody kvalitativní analýzy, komparativní metoda, autoanalýza a sebereflexe. Výsledky práce: V analýze výkonnosti jsme zjistili, že nejvyšší výkonnosti bylo dosaženo ve 22 letech, tedy v roce 2018. Při komparaci mých výsledků s výsledky Elišky Klučinové a Kateřiny Cachové jsem zjistila, že největší výkonností rozdíl se začal projevovat již ve specializované etapě tréninku. Při komparaci mých výsledků s Lindou Komínkovou jsem zjistila, že mé rychlostní předpoklady se projevily na přelomu základní a specializované etapy, kdy jsem Lindu začala postupně porážet v rychlostních disciplínách. Naopak jsem došla k závěru, že silové disciplíny nikdy nebyly mou silnou stránkou. Klíčová slova: atletika, sedmiboj, trénink, výkony, autoanalýza
Pohybová výkonnost žáků ve sportovních třídách ZŠ Englišova v Opavě
Melová, Kateřina ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Komínková, Linda (oponent)
Název práce: Pohybová výkonnost žáků ve sportovních třídách ZŠ Englišova v Opavě Cíle práce: Cílem bakalářské práce bylo zjistit změny pohybové výkonnosti žáků sportovní třídy na 2. stupni ZŠ Englišova v Opavě, od šesté do deváté třídy. Dále byly výsledky srovnány s běžnou populací a s jinými žáky se sportovním zaměřením. K hodnocení výkonnosti bylo využito sedmi motorických testů, které byly měřeny na jaře v letech 2009-2012. Metody práce: Vyhledala jsem výsledky pohybových testů v archivu ZŠ Englišova (roky 2009-2012). Žáky jsem rozdělila do tabulek podle pohlaví a spočítala průměry a směrodatné odchylky. K výzkumu byly využity tyto motorické testy: autový hod 2 kg medicinbalem, člunkový běh 4x10 m, skok z místa odrazem snožmo, sed-lehy po dobu 2 minut, šestiskok, běh na 30 m letmým startem a běh po dobu 12 minut. Výsledky práce: Během čtyř let došlo u dívek i u chlapců k největšímu rozvoji dynamické síly horních končetin, která byla měřena pomocí testu hod medicinbalem. Dívky se zlepšily o 22,48 % a chlapci o 65,82 %. U dívek nastal pokles v běhu po dobu 12 minut, kde výkonnost klesla o 1,24 %. Chlapci zaznamenali nejmenší přírůstek v člunkovém běhu, kde od 6. do 9. třídy vzrostla jejich výkonnost pouze o 7,98 %. Předpoklad, že průměrná výkonnost žáků sportovních tříd bude vyšší než průměrná...
Charakteristika běhu na 100 m s překážkami v požárním sportu
Lidmila, Martin ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Komínková, Linda (oponent)
Název: Charakteristika běhu na 100 m s překážkami v požárním sportu. Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce bylo pomocí literární rešerše podrobné charakterizování běhu na 100 m s překážkami v požárním sportu dle dostupných informací z literatury a internetových zdrojů. Metody: Kritérii pro zařazení do této práce byla zejména specifická klíčová slova. Jednalo se o kategorii následných pojmů, jako jsou: požární sport, běh na 100 m s překážkami, technika v běhu na 100 m s překážkami, výsledky, analýza běhu. Důležité bylo také vyhledávání ze zahraničních zdrojů. Klíčová slova pro zahraniční zdroje byla: fire sport, 100 metres hurdles. Pro zdroje z ruské literatury bylo uváděno: preodoleniye 100- metrovoy polosy s prepyatstviyami. Výsledky: Na základě dostupných zdrojů byla popsána disciplína v běhu na 100 m s překážkami v požárním sportu v historickém kontextu od minulosti po současnost. Zároveň byly popsány technické a materiální parametry překážek a náčiní. Také je v práci upozorněno na rozdílnou techniku překonávání překážky, kterými jsou valivý způsob, způsob na "rusa" a skrčka. Dále je zmíněno samotné technické provedení celé disciplíny po jednotlivých úsecích od startu do cíle. Práce se také zabývala vývojem českého i československého rekordu a následné došlo k porovnání s rekordy Ruské federace....
Pohled na problematiku zranění kolene ve výkonnostní atletice (případová studie)
Petrušová, Kateřina ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Komínková, Linda (oponent)
Název bakalářské práce: Pohled na problematiku zranění kolene ve výkonnostní atletice (případová studie) Zpracovala: Kateřina Petrušová Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Aleš Kaplan, PhD. MBA Cíle práce: Cílem této práce bylo na základě studia literatury týkající se problematiky zranění kolene ve sportu a v atletice, projít si určité postupy rekondičních programů, sestavit a aplikovat rekondiční program na vybrané atletce, dále pak realizovat případovou studii a díky testování prostřednictvím vybraných indikátorů zhodnotit účinnost rekondičního programu na vybrané ukazatele u atletky a studentky UK FTVS po zranění a následné artroskopii kolene. Metodika práce: Po počáteční literární rešerši byl vytvořen rekondiční program, který byl aplikován na probandce. Během rekondičního programu byly sledovány parametry tělesného složení na Tanitě BC 545, parametry obvodů dolních končetin a dále byla sledována úroveň stability, senzomotoriky a symetrie pomocí přístroje MFT S3 Check a úroveň dynamické stability na přístroji Y Balance Test. Výsledky práce: Prostudovala jsem mnoho literatury, která se týkala problematiky zranění kolene. Jednalo se celkem o 121 zahraničních i českých titulů a studií. Zejména v zahraničí je mnoho studií týkající se zranění kolene. Co se týče vlivu rekondičního programu na vybrané...
Individuální vývoj výkonnosti mladých vícebojařek
Komínková, Linda ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název práce: Individuální vývoje výkonnosti mladých vícebojařek Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo zhodnotit a posoudit individuální vývoje výkonnosti současných nejlepších českých vícebojařek ve věku od 16 do 19 let. Na základě analýzy jejich výkonnostních vývojů a dalších faktorů ovlivňujících sportovní výkon zjistit, které z nich mají nejlepší předpoklady pro další růst výkonnosti a dosažení vrcholové úrovně v atletickém sedmiboji žen. Metoda práce: V práci se jednalo o kvalitativní výzkum, konkrétně o případovou studii, ve které jsme pro sběr dat použili metodu analýzy dokumentů. Hodnotili jsme individuální výkonnostní vývoj každé vybrané vícebojařky a komparativní metodou porovnávali její výkonnostní růst s průměrným výkonnostním růstem celé sledované skupiny a s Eliškou Klučinovou ve věku od 16 do 19 let v každé sedmibojařské disciplíně. Pomocí polostrukturovaného řízeného rozhovoru jsme zjišťovali další informace týkající se sportovní přípravy a sociálních, psychologických, zdravotních a somatických předpokladů, které mohou mít vliv na výkonnostní vývoj atletek. Práce má souhlas etické komise FTVS UK. Výsledky práce: Z hlediska dlouhodobé koncepce sportovního tréninku je u všech devíti vybraných atletek pozitivní, že se část dosavadní kariéry věnovaly víceboji, ale perspektivní pro...
Výkonnostní vývoj a trénink vícebojařky
Komínková, Linda ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Feher, Jan (oponent)
Název práce: Výkonnostní vývoj a trénink vícebojařky Cíle práce: Cílem bakalářské práce je zhodnotit a posoudit na základě analýzy vlastních osobních tréninkových deníků osobní výkonnostní vývoj a trénink v etapách základního a speciálního atletického tréninku, tedy provést analýzu sedmiletého období sportovní přípravy a odhalit možné příčiny předčasné stagnace a poklesu osobního výkonnostního vývoje. Metoda práce: V bakalářské práci byla použita kvalitativní analýza, komparativní metoda, autoanalýza, objektivizace a sebereflexe. Výsledky práce: V analýze výkonnosti jsme zjistili, že nejvyšší výkonnosti bylo dosaženo v 15 letech, tedy v ročním tréninkovém cyklu 2007-2008. Stagnace výkonnosti ve všech sedmibojařských disciplínách v RTC 2008-2009 byla zřejmě způsobena nesystematičností tréninku v průběhu RTC 2008-2009 a nedostatečně silnými tréninkovými podněty vzhledem k absolvovanému tréninkovému zatížení v předchozích ročních tréninkových cyklech. Následující pokles výkonnosti v RTC 2009-2010 byl pravděpodobně zapříčiněn nízkým tréninkovým zatížením a poklesem tělesné hmotnosti. Klíčová slova: atletický víceboj, sedmiboj, základní a speciální etapa vícebojařského tréninku, výkonnostní vývoj, trénink

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.