Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Řízení funkcí kvality a trasování v procesu výroby nádrží pro brzdovou kapalinu
Kubín, Jan ; Weber, Martin (oponent) ; Pásek, Jan (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je teoretický popis řízení kvality a trasování v diskrétní výrobě, jeho využití k vytvoření koncepce řízení, specifikace použitého hardwaru, popis komunikace mezi periferiemi a PLC a tvorbě řídicího softwaru pro PLC za účelem kontrolování a značení nádrží pro brzdovou kapalinu. Poslední částí této práce je implementace vytvořených algoritmů do reálného zařízení a následné zprovoznění celé linky.
Identifikace, uchování a obnova kompozice památek zahradního umění
Weber, Martin ; Sojková, Eva ; Šantrůčková, Markéta ; Bendíková, Lucia ; Šiřina, Petr
Metodika postihuje způsob zpracování základního rozboru pro identifikaci a rámcovou ochranu kompozice památek zahradního umění (historických zahrad a parků). Tato metodická pomůcka byla proto vypracována v souladu se zadáním projektu tak, aby mohla být využita i v objektech málo odborně prozkoumaných, s nedostatečnou či neprozkoumanou archivní dokumentací a v objektech ve špatném, zanedbaném či narušeném stavu, které přesto vykazují značné památkové hodnoty. Soustředí se proto na základní rozbory a poznání kompozice dané památky zahradního umění, které budou východiskem pro další projektovou dokumentaci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj generátoru kódu PLC pro bloky faceplate pro S7-1200, S7-1500, S7-300/400
Kříž, Petr ; Weber, Martin (oponent) ; Pásek, Jan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření nástroje pro generování PLC kódu v závislosti na zadaných datech. Generátor pracuje s programovými funkčními bloky, které jsou přidělené jednotlivým objektům faceplate z knihovny firmy COMPAS Automatizace, spol. s.r.o. Z vygenerovaného kódu se vytvoří zdrojový soubor, ze kterého vzniknou programové bloky v programu TIA Portal V13.
Řídicí systém pro dávkování chemikálií v chemické úpravně vody
Kolman, Aleš ; Weber, Martin (oponent) ; Pásek, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá modernizací stávajícího systému řízení Chemické úpravny vody (CHUV) v Kolíně. Důvodem je snížení provozních nákladů a zlepšení kvality upravené vody. Tato práce obsahuje návrh hardwarové koncepce, řídicího programu pro PLC a návrh displejů pro HMI rozhraní. Další částí je návrh vizualizace procesu. Nový řídicí systém bude založen na PLC typu FOXTROT od firmy Teco a.s. Program pro PLC bude napsán v jazyce strukturovaného textu ST a odladěn ve vývojovém prostředí MOSAIC od firmy Teco a.s. Obsluha CHUV bude mít pro řízení k dispozici operátorský panel i samostatné PC obsahující vizualizaci procesu úpravy vody vytvořenou v programu RELIANCE 4.
Realizace vzorového skladového systému ve výrobně informačním systému COMES
Štoudek, Marcel ; Weber, Martin (oponent) ; Pásek, Jan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření vzorového skladového systému v programovém prostředí COMES od firmy COMPAS Automatizace s. r. o., sídlo Žďár nad Sázavou. Skladový systém je naprogramován v modulu COMES Modeller a řadí se mezi systémy MES.
Uplatnění a porovnání systémů SCADA v řidících systémech s PLC
Vomela, Václav ; Weber, Martin (oponent) ; Pásek, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi systémů SCADA v řídicích systémech s PLC se zaměřením na SW používaný firmou atx – technická kancelář pro komplexní automatizaci s.r.o., konkrétně InTouch, Control Web, WinCC Flexible, ProTool. Na úvodu této práce je možné získat základní informace o programovatelných automatech, o tom co je to simulace a vizualizace. V další části je popsán vybraný vizualizační SW, jeho výhody, nevýhody, oblasti použití, atd. Na konci práce je uvedeno stručné a přehledné porovnání jednotlivých SW.
Porovnání komunikačních sítí a metod programování u PLC Simatic
Samiec, Tomasz ; Weber, Martin (oponent) ; Pásek, Jan (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o možnostech prostředí STEP7, co se týče použitelných sítí a programovacích jazyků. Práce v první kapitole obsahuje popis různých standardů sítí včetně ukázky jejích hardwarové konfigurace. Druhá kapitola pojednává o jednotlivých programovacích jazycích obsažených v prostředí STEP7 a demonstruje jejich užití na cvičných úlohách.
Řídící systém pro technologii plnění a vyprazdňování jogurtového tanku vytvořený ve standardu S88 s použitím automatizačních prvků řady SIMATIC.
Hudousek, Tomáš ; Weber, Martin (oponent) ; Pásek, Jan (vedoucí práce)
Bakalářskou práci jsem dělal pro společnost APV Brno. Práce je rozdělena na tři části. První částí bylo zvládnutí práce s vývojovým prostředím SIMATIC S7 a na nastudování poměrně rozsáhlého firemního standardu S88. Druhá část se zaměřila na úpravu programových modulů standardu S88 pro plnění, míchání a vyprazdňování jogurtového tanku. Třetí částí bylo vytvořit program pro SCADA zařízení, který slouží pro sledování a ovládání technologie. Pro společnost APV mělo z hlediska využitelnosti v dalších aplikacích velký význam vytvoření grafického rozhraní ovládacích modulů pro SCADA zařízení a napojit je na nový standard S88.
Distribuovaný řídící systém pro funkci laboratorního hydraulického modelu.
Janda, Tomáš ; Weber, Martin (oponent) ; Pásek, Jan (vedoucí práce)
V první části této bakalářské práce jsou uvedeny obecné informace o distribuovaných řídících systémech, se zaměřením především na jejich komunikační systémy. Druhá část je věnována hardwarovým zařízením. Popsána je jejich funkcionalita a následná konfigurace. Třetí část popisuje tvorbu softwaru pro řídící PLC a prezentuje výsledky systému v této fázi vývoje. Další část informuje nejprve o tvorbě vizualizace pro daný systém a pak popisuje její funkčnost. V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky realizovaného distribuovaného řídícího systému.
Stavebněhistorický a archeologický průzkum a hodnocenı́ stavebnı́ch, technických a uměleckých objektů v památkách zahradnı́ho uměnı́: Certifikovaná metodika VÚKOZ, v.v.i. č. 5/2014 – 050
Pešta, Jan ; Janál, Jiří ; Malina, Ondřej ; Šantrůčková, Markéta ; Tišerová, Renata ; Weber, Martin
Cílem metodiky je vytvoření široce použitelného standardu na realizaci průzkumů stavebních, uměleckých a technických objektů v památkách zahradního umění. Jedná se o řadu typů průzkumů, a to jak průzkumů stavebněhistorických (různé stupně podrobnosti, od plošného stavebněhistorického průzkumu, standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum až po operativní průzkumovou dokumentaci) a dále průzkumy archeologické apod. Metodika se zabývá definováním pojmů, stanovením klasifikační škály jednotlivých objektů v památkách zahradního umění a základním přehledem odkazů na pramennou základnu pro studium objektů v památkách zahradního umění. Představuje podrobný návod (včetně vzorů) na realizaci průzkumů stavebních, uměleckých a technických objektů v památkách zahradního umění, všech druhů a stupňů. Metodika vychází z praxe stavebněhistorických průzkumů v podobě, jak je po mnoho desetiletí uplatňována v prostředí České republiky, dříve Československa. Archeologická část metodiky včetně uplatnění moderních nedestruktivních metod v zahraniční archeologii představuje ukotvení zahradní archeologie v mezinárodních standardech.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
22 WEBER, Martin
1 WEBER, Michal
2 Weber, M.
2 Weber, Michael
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.