National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
Methodology for identification and classification of areas with landscape values: Methodology certified by the Ministry of Culture
Kuča, Karel ; Kupka, Jiří ; Vorel, Ivan ; Vondráčková, Simona
The methodology, which is closely related to the previous results of interdisciplinary cooperation of the team of authors in the field of historical cultural landscape, in particular to the methodology of the Typology of Historical Cultural Landscape of the Czech Republic, is intended to serve, among others, for the definition of the newly introduced in 2018 spatial analytical documents of municipalities No. 11: Urban and Landscape Values. An important part of the methodology is the description of the method that ensures unambiguous and correct classification of any territory into one of the value categories (including territories that do not show landscape values). The procedure is described in three basic steps (stages), including the procedure for the designation itself. The novelty and uniqueness of the methodology lies in the creation of a professional basis for the delineation of areas with landscape values, which has been lacking in spatial planning practice so far. The methodology is based on more than 30 years of experience of the authors in field surveys and evaluation of historic cultural landscapes (and urbanism) in the Czech Republic and monitoring of relevant literature and expert discussions at national and international level.
Fulltext: Download fulltextPDF
Typology of the historical cultural landscape of the Czech Republic: methodology with a certificate from the Ministry of Culture
Ehrlich, Marek ; Kuča, Karel ; Kučová, Věra ; Pacáková, Božena ; Pavlátová, Marie ; Salašová, Alena ; Šantrůčková, Markéta ; Vorel, Ivan ; Weber, Martin ; Ehrlichová, Olga ; Fiřtová, Barbora ; Halamíčková, Alena ; Jonešová, Eva ; Králová, Vladimíra ; Kupka, Jiří ; Luhan, Čestmír ; Malina, Ondřej ; Matějka, Daniel ; Medková, Lucie ; Sedláček, Jozef ; Trpáková, Lenka ; Veith, Tomáš ; Veselovská, Věra ; Vondráčková, Simona ; Žallmannová, Eva
The new national typology of the historical cultural landscapes is created by 34 types of the historical cultural landscapes that exist in the Czech Republic. The typology is based on three categories of the cultural landscapes that were defined by the World Heritage Committee (UNESCO), i.e. designed, organically evolved and associative landscapes. The typology of the historical cultural landscapes could be used for identification, classification and evaluation of the historical cultural landscapes on the national level. The typology is applicable for the spatial identification of landscape with important cultural values that serve to the public interests in landscape protection. The typology could be also used for identification of the cultural landscapes in analysis for the spatial planning.
Fulltext: Download fulltextPDF
The Landscape character evaluation in different scale levels
Štréblová Hronovská, Kateřina ; Vorel, Ivan (advisor) ; Jaroslav, Jaroslav (referee)
It is necessary to prefer or to suppress some aspects of the preventive evaluation during the landscape character evaluation process on district, regional, microregional or local levels. Thus the modification of the methods of the landscape character evaluation is made in different scales of the problematic and also in different types of the nature. These modifications come out of different aims and different ways of the preventive landscape character evaluation use. The evaluation outcomes, the form of protecting precautions, are different for a different ways of nature structuring and they lead to the specific needs in decision making in practice. These specifics and case modifications can be divided, described and documented according the knowledge based on many of my own evaluation works.
Analýza problematiky krajinného rázu v ČR
Atelier V, Praha ; Vorel, Ivan
V rámci úkolu byly vyhodnoceny a editorsky zpracovány metodické materiály. CD-ROM obsahuje tyto texty sborníku "Hodnocení navrhovaných staveb a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu": Krajinný ráz v odborné a správní praxi správ chráněných krajinných oblastí (Petr Moucha), Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a aspekty krajinného rázu při tomto řízení (Libor Dvořák), Formy účasti veřejnosti při ochraně krajinného rázu (Milan Doucha), Přírodní podmínky území a jejich význam pro krajinný ráz (Martin Culek), Struktura venkovského osídlení (Miroslav Baše), Hodnocení vlivu liniových staveb s koridorovým efektem na krajinný ráz – příklady dálnice D8 a plavebních stupňů na Labi (Ivan Vorel).
Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny
Atelier V, Praha ; Sklenička, Petr ; Vorel, Ivan
Přes všechny přínosy ve smyslu menší zátěže životního prostředí oproti výrobě elektrické energie z konvenčních zdrojů, je právě výstavba větrných a fotovoltaickcých elektráren zcela novým zásahem do krajiny, který se může dotýkat řady zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny. Metodický návod proto stanovuje postup zpracování preventivní studie, která identifikuje zájmy ochrany přírody a krajiny v regionálním měřítku a formou negativního vymezení definuje území, v nichž je výstavba VTE a FVE nevhodná, spíše nevhodná a potenciálně a za posléze jasně formulovaných zásad přípustná.
Posouzení vlivu navrhované stavby‚ činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (metodický postup případového hodnocení konkrétních záměrů)
Ateliér V, Praha ; Sklenička, Petr ; Vorel, Ivan
Cílem metodického postupu je stanovení způsobu, principů a jednotlivých fází posouzení vlivu navrhovaného záměru (staveb, činnosti nebo využití území) na krajinný ráz na základě definice pojmů § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Jedná se o odborný nástroj, prakticky využitelný v rozhodovací činnosti orgánů ochrany přírody a aplikovatelný ve většině běžných případů. Metodický postup případového hodnocení bude využit k jednotnému a standardizovanému posuzování navrhovaných záměrů na krajinný ráz. Posouzení zpracované podle tohoto metodického postupu představuje objektivizovaný podklad pro rozhodování dle § 12 zákona, ohraničující možnosti neadekvátního užívání subjektivních pohledů na hodnocení.
Analýza problematiky průmětu preventivního hodnocení krajinného rázu do nástrojů územního plánování
Atelier V, Praha ; Sklenička, Petr ; Vorel, Ivan
Výstupy týkající se krajinného rázu, získané standardizovaným metodickým postupem preventivního hodnocení, jsou srovnatelné v různých územích a týkají se stejných vlastností krajiny. Jiným postupem je možno dojít ke zcela jinému pojetí charakteru krajiny, než jaké definuje § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Taková situace skutečně nastává tam, kde v rámci zpracování územně analytických podkladů krajů a zásad územního rozvoje není k dispozici hodnocení krajinného rázu na území kraje. Může tak vzniknout rozpor mezi materiály týkajícími se kraje a jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Metodický postup preventivního hodnocení krajinného rázu území je nutno formulovat tak, aby na jedné straně důsledně vycházel z dikce § 12 zákona č. 114/1992 Sb. a na druhé straně aby výstupy odpovídaly pojmům zákona č. 183/2006 Sb.
Studie ochrany krajinného rázu (ve smyslu
Vorel, Ivan
Metodika má sloužit orgánům ochrany přírody v několika směrech. Hlavním je vymezení rámce pro činnost orgánů ochrany přírody při ochraně krajinného rázu. Jedná se o vymezení okruhů problémů, které jsou řešitelné institutem ochrany krajinného rázu a vymezení limitů, za kterými by se už ochrana dostala do sféry jiných zákonů. Metodika je nástrojem pro identifikaci nejcennějších znaků a hodnot krajinného rázu. Proto je metodika nezbytná jak při posuzování konkrétních záměrů (stavby, využití území) v přírodních parcích, tak i pro preventivní hodnocení území přírodních parků. Metodika může být použita pro stanovení omezujících podmínek pro určité činnosti v přírodních parcích.

See also: similar author names
1 Vorel, I.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.