Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza cestovních nákladů v rekreačním modelu poptávky.
Schlehr, Miroslav ; Vojáček, Ondřej (oponent) ; Melichar, Jan (vedoucí práce)
Tato práce porovnává rozdíl vnímaných a objektivně změřených cestovních nákladů v modelu rekreační poptávky. Cestovní náklad v této práci zahrnuje pouze náklad spojený se vzdáleností, kterou musel návštěvník překonat k dosažení rekreačního místa. Tato práce použila vektorový model Geoinformačního systému pro získání objektivně změřených cestovních nákladů. Tři různé druhy výpočtu cestovních nákladů byly analyzovány v modelu rekreační poptávky jednoho místa. Tato práce současně zkoumá dosavadní přístup kalkulace cestovních nákladů v Metodě cestovních nákladů, popisuje její omezení a dopady pro další výzkum.
Analýza uznatelnosti energetických úspor v ČR v rámci směrnice 2012/27/ EU o energetické účinnosti
Barczi, Šimon ; Vojáček, Ondřej (vedoucí práce) ; Macháč, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá implementací Směrnice EU o energetické účinnosti do národních legislativ a splněním cílů z toho vyplývajících. Práce volně navazuje na předchozí situační zprávy, upozorňuje na nedostatky těchto dokumentů a zároveň nabízí unikátní přístup měření pokroku. Práce analyzuje národní akční plány (NAPEE) všech členských států a provádí jejich komparaci. Kvalita těchto dokumentů je kriticky zhodnocena a popsána. Prvotně práce defininuje klíčové pojmy. Poté představuje hlavní prvky Směrnice o energetické účinnosti. Následně detailně zhodnocuje a popisuje NAPEE všech zemí EU s jejich následným kritickým zhodnocením. V poslední kapitole je pak představena metodika indexů, sledujících pokrok dle Směrnice.
Jak čelit nejistotě při rozhodování o odstranění fosforu ve vodohospodářství
Brabec, Jan ; Vojáček, Ondřej (vedoucí práce) ; Zajíček, Miroslav (oponent)
Prosazení Rámcové směrnice o vodě vedlo ke zvýšené poptávce po analýze nákladů a výnosů ve vodohospodářství. Směrnice zavádí termín dobrý stav, který je vyžadován na všech vodních útvarech nejpozději do roku 2027. V České republice je jedním z hlavních důvodů nesplnění tohoto kritéria nadměrný vnos fosforu do vodních útvarů. Pokud je dosažení dobrého stavu nákladově nepřiměřené, je možné uplatnit výjimku. V různých státech vznikla celá řada metodik, včetně té české (Slavíková et al., 2015). Tato metodika se však nezabývá nejistotou spojenou s efektivností různých opatření. Tato práce popisuje, jak se vypořádat s touto nejistotou pomocí Bayesovských sítí. Prakticky je přístup demonstrován na případové studii z vodní nádrže Stanovice. Výsledky naznačují, že opatření s dostupnými daty odstraňují potřebné množství fosforu v 70 % případů. To platí pro horní limit nutné redukce (mezi 60 a 200 kg), opatření jsou tak pravděpodobně dostatečná. Na základě porovnání výnosů a nákladů je zřejmé, že implementace opatření generuje čistý zisk pro společnost. Doporučení je proto zavést zvolená opatření.
Vliv institucionálního nastavení na současnou tvorbu environmentálních strategií ve městech ČR
Dubová, Lenka ; Vojáček, Ondřej (vedoucí práce) ; Matula, Miloš (oponent)
Města hrají důležitou roli z hlediska možných rizik a dopadů změny klimatu. Po celém světě se zvyšují zkušenosti s adaptací ve veřejném i soukromém sektoru. Tato diplomová práce hodnotí dosavadní tvorbu adaptačních strategií ve městech České republiky za využití institucionální analýzy dle IAD framework. Cílem práce je identifikovat nejčastější překážky v procesu tvorby adaptačních strategií a navrhnout možná řešení. Metodou sběru dat jsou hloubkové rozhovory s klíčovými aktéry ve městech Plzni, Praze a Brně. Mezi identifikované překážky patří nedostatek politické podpory, odlišná úroveň zkušeností s přípravou koncepčních dokumentů a problém s finančními prostředky na realizaci adaptačních opatření. Mezi navržená řešení patří prohloubit spolupráci mezi samosprávou a neziskovým sektorem a mezi úředníky a volenými zástupci ve městě se zaměřením na lepší výměnu informací. Lze doporučit i koncepční identifikaci a popsání problémů ve městě, což může pomoci čerpat dotace například z programu LIFE na realizaci adaptačních opatření.
Vodárenství v malých obcích – myslíme na budoucnost?
Linc, Ondřej ; Vojáček, Ondřej (vedoucí práce) ; Macháč, Jan (oponent)
Cílem této práce je analýza sektoru vodárenství z hlediska vytváření fondů na obnovu infrastruktury s důrazem na situaci v malých obcích, které samy provozují vodárenské sítě. Na základě analýzy dat o cenách vodného a stočného a hodnoty infrastrukturního majetku je ukázáno, že ve třetině obcí se samostatným modelem provozování jsou sítě podfinancované. Chybí finance na jejich obnovu a sítě zastarávají. Vlastní empirický výzkum podpořil předpoklad, že důvodem podfinancování je snaha starostů o líbivou politiku. Hypotéza, že umělé snižování cen opravdu vede k větším volebním ziskům a delšímu funkčnímu období starostů, ale nebyla potvrzena. Práce dochází k závěru, že pro nápravu situace a zajištění vytváření fondů obnovy infrastruktury ve zkoumaných obcích je nutné zvýšit informovanost vedení obcí ohledně legislativní situace a zajistit konzultace ze strany odborníků na danou oblast.
Kritická analýza současné legislativní úpravy likvidace fotovoltaických modulů a její ekonomické zhodnocení
Zemková, Lenka ; Vojáček, Ondřej (vedoucí práce) ; Matula, Miloš (oponent)
Česká republika má aktuálně cca 2 126 MWp instalované kapacity z fotovoltaických elektráren, z nich většina byla uvedena do provozu v období tzv. solárního boom okolo roku 2010. Směrnice 2012/19/EU vedla ke změně zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ke vzniku vyhlášky č. 178/2013, která stanovila povinnost provozovatelů fotovoltaických elektráren platit příspěvek na budoucí recyklaci modulů. Minimální výše příspěvku na recyklaci byla stanovena na 8,50 Kč/kg modulu. Tato částka je z mnoha stran kritizována jako neúměrně vysoká. Diplomová práce analyzuje přístup veřejné správy k otázkám ochrany životního prostředí a nástroje environmentální ochrany, které může stát využít, aby motivoval znečišťovatele k šetrnějšímu chování k životnímu prostředí. Práce navrhuje novou výši recyklačního příspěvku ve výši 5,2-7,8 Kč/kg. Z analýzy dále vyplývá, že největším rizikem při stanovení příspěvku je časová nekonzistence, která ohrožuje řadu proměnných podstatných pro celou kalkulaci.
Vliv dostupnosti železniční stanice na cenu pozemků ve Středočeském kraji
Dvořáková, Kateřina ; Vejchodská, Eliška (vedoucí práce) ; Vojáček, Ondřej (oponent)
Hlavním tématem této práce jsou preference lidí k bydlení,tedy především to, jaké faktory mají hlavní vliv na rozhodování lidí při výběru bydlení. Z teoretické studie v této práci vyplývá, že lidé mají tendenci se řídit především podle vnějších faktorů, jako je kvalita životního prostředí v okolí pozemku či hustota železniční dopravy. Ze statistické analýzy v praktické části však vyplývá, že co se ceny stavebních pozemků týče, vzdálenost pozemku k nejbližší železniční stanici má na tuto cenu zanedbatelný vliv v porovnání s jinými veličinami, jako je například vzdálenost od hlavního města Prahy.
Analýza vlivu revize směrnice 2003/96/ES o zdanění energetických produktů na trh s teplem v ČR
Piňková, Lucia ; Vojáček, Ondřej (vedoucí práce) ; Jiří, Vecka (oponent)
Diplomová práce se zabývá dopadem návrhu revize Směrnice 2003/96 ES o zdanění energetických produktů na teplárenství v České republice. Struktura a rozložení teplárenského sektoru bude v následujících letech procházet změnami a jedním ze zásadních hybatelů se dnes jeví Evropskou unií revidovaná Směrnice. Zahrnutím energetické i emisní složky uhlíkové daně má za cíl odstranit současné disproporce na trhu s teplem a zahrnout všechny subjekty vypouštějící oxid uhličitý. Tato práce pojednává o jednotlivých způsobech boje pro ochranu životního prostředí v oblasti energetiky a vychází z teorie externalit, které při výrobě tepla vznikají. Hlavní cílem práce je zhodnotit, na které části teplárenství a na které paliva budou mít nové formy zdanění největší dopad. Na základě výsledků je rovněž nastíněn možný vývoj sektoru, i když finální verze směrnice implementovaná v České republice může některé výsledné hodnoty změnit.
Využívání vodní energie v České republice a perspektivy jejího rozvoje
Žďárková, Anna ; Vojáček, Ondřej (vedoucí práce) ; Knápek, Jaroslav (oponent)
Poskytování státní podpory (zejména její omezení) v oblasti obnovitelných zdrojů energie patří mezi často diskutovaná témata v České republice i v ostatních zemích EU. Mezi obnovitelné zdroje energie jsou řazeny i vodní elektrárny, jejichž hodnocením se zabývá tato práce. Cílem diplomové práce je navrhnout optimální systém státní podpory pro vodní elektrárny v České republice. Ten je navržen na základě ekonomického hodnocení investic vypočtených v rámci případových studií tří vodních elektráren a na základě poznatků o systémech státní podpory v zahraničí. Teoretická část práce popisuje platnou legislativu a systémy státních podpor využívané v České republice včetně principu stanovení jejich výše. Analytická část pak uvádí tři případové studie vodních elektráren. Ty analyzují nákladové a výnosové položky vodních elektráren, dále investice na rekonstrukci a výstavbu nové elektrárny a poskytnuté státní podpory. V rámci případových studií jsou vypočteny metody doby návratnosti a další ukazatele ekonomického hodnocení investic. Analytická část rovněž mapuje situaci v zahraničí. Na základě výsledků případových studií jsou diskutovány a navrženy optimální úpravy stávajícího systému poskytovaných podpor pro vodní elektrárny.
Analýza nákladové efektivnosti opatření vedoucích k snížení eutrofizace vodní nádrže Orlík
Macháč, Jan ; Slavíková, Lenka (vedoucí práce) ; Vojáček, Ondřej (oponent)
Rostoucí poptávka po čisté vodě vedla v EU ke vzniku Rámcové směrnice EU pro vodní politiku (směrnice 2000/60 ES). Nová legislativa má velký vliv na vodní i národní hospodářství a přichází s řadou požadavků včetně dosažení dobrého stavu všech vod. Z rámcové směrnice dále plyne nutnost zpracovat ekonomickou analýzu nejoptimálnějšího dosažení dobrého stavu pomocí metody analýzy nákladové efektivnosti (CEA). Tato metoda se potýká v oblasti vod s celou řadou metodologických komplikací. Jednou z postižených oblastí v rámci České republiky je povodí vodní nádrže Orlík, které čelí nadměrné eutrofizaci. Eutrofizace je způsobena nadměrným vnosem fosforu, jehož zdrojem jsou především odpadní vody, rybářství a zemědělství. Jak dokládá odborná rešerše uvedená v této práci a samotné zpracování CEA pro povodí vodní nádrže Orlík, lze celé řadě metodologických problémů předejít využitím vhodných nástrojů. Z diplomové práce dále vyplývá, že dosažení dobrého stavu by si v povodí nádrže vyžádalo roční náklady ve výši 602 mil. Kč. Nejvýznamnějšími nositeli nákladů jsou dle CEA rybáři a obce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.