Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 52 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza cestovních nákladů v rekreačním modelu poptávky.
Schlehr, Miroslav ; Vojáček, Ondřej (oponent) ; Melichar, Jan (vedoucí práce)
Tato práce porovnává rozdíl vnímaných a objektivně změřených cestovních nákladů v modelu rekreační poptávky. Cestovní náklad v této práci zahrnuje pouze náklad spojený se vzdáleností, kterou musel návštěvník překonat k dosažení rekreačního místa. Tato práce použila vektorový model Geoinformačního systému pro získání objektivně změřených cestovních nákladů. Tři různé druhy výpočtu cestovních nákladů byly analyzovány v modelu rekreační poptávky jednoho místa. Tato práce současně zkoumá dosavadní přístup kalkulace cestovních nákladů v Metodě cestovních nákladů, popisuje její omezení a dopady pro další výzkum.
Analýza uznatelnosti energetických úspor v ČR v rámci směrnice 2012/27/ EU o energetické účinnosti
Barczi, Šimon ; Vojáček, Ondřej (vedoucí práce) ; Macháč, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá implementací Směrnice EU o energetické účinnosti do národních legislativ a splněním cílů z toho vyplývajících. Práce volně navazuje na předchozí situační zprávy, upozorňuje na nedostatky těchto dokumentů a zároveň nabízí unikátní přístup měření pokroku. Práce analyzuje národní akční plány (NAPEE) všech členských států a provádí jejich komparaci. Kvalita těchto dokumentů je kriticky zhodnocena a popsána. Prvotně práce defininuje klíčové pojmy. Poté představuje hlavní prvky Směrnice o energetické účinnosti. Následně detailně zhodnocuje a popisuje NAPEE všech zemí EU s jejich následným kritickým zhodnocením. V poslední kapitole je pak představena metodika indexů, sledujících pokrok dle Směrnice.
Jak čelit nejistotě při rozhodování o odstranění fosforu ve vodohospodářství
Brabec, Jan ; Vojáček, Ondřej (vedoucí práce) ; Zajíček, Miroslav (oponent)
Prosazení Rámcové směrnice o vodě vedlo ke zvýšené poptávce po analýze nákladů a výnosů ve vodohospodářství. Směrnice zavádí termín dobrý stav, který je vyžadován na všech vodních útvarech nejpozději do roku 2027. V České republice je jedním z hlavních důvodů nesplnění tohoto kritéria nadměrný vnos fosforu do vodních útvarů. Pokud je dosažení dobrého stavu nákladově nepřiměřené, je možné uplatnit výjimku. V různých státech vznikla celá řada metodik, včetně té české (Slavíková et al., 2015). Tato metodika se však nezabývá nejistotou spojenou s efektivností různých opatření. Tato práce popisuje, jak se vypořádat s touto nejistotou pomocí Bayesovských sítí. Prakticky je přístup demonstrován na případové studii z vodní nádrže Stanovice. Výsledky naznačují, že opatření s dostupnými daty odstraňují potřebné množství fosforu v 70 % případů. To platí pro horní limit nutné redukce (mezi 60 a 200 kg), opatření jsou tak pravděpodobně dostatečná. Na základě porovnání výnosů a nákladů je zřejmé, že implementace opatření generuje čistý zisk pro společnost. Doporučení je proto zavést zvolená opatření.
Vliv institucionálního nastavení na současnou tvorbu environmentálních strategií ve městech ČR
Dubová, Lenka ; Vojáček, Ondřej (vedoucí práce) ; Matula, Miloš (oponent)
Města hrají důležitou roli z hlediska možných rizik a dopadů změny klimatu. Po celém světě se zvyšují zkušenosti s adaptací ve veřejném i soukromém sektoru. Tato diplomová práce hodnotí dosavadní tvorbu adaptačních strategií ve městech České republiky za využití institucionální analýzy dle IAD framework. Cílem práce je identifikovat nejčastější překážky v procesu tvorby adaptačních strategií a navrhnout možná řešení. Metodou sběru dat jsou hloubkové rozhovory s klíčovými aktéry ve městech Plzni, Praze a Brně. Mezi identifikované překážky patří nedostatek politické podpory, odlišná úroveň zkušeností s přípravou koncepčních dokumentů a problém s finančními prostředky na realizaci adaptačních opatření. Mezi navržená řešení patří prohloubit spolupráci mezi samosprávou a neziskovým sektorem a mezi úředníky a volenými zástupci ve městě se zaměřením na lepší výměnu informací. Lze doporučit i koncepční identifikaci a popsání problémů ve městě, což může pomoci čerpat dotace například z programu LIFE na realizaci adaptačních opatření.
Vodárenství v malých obcích – myslíme na budoucnost?
Linc, Ondřej ; Vojáček, Ondřej (vedoucí práce) ; Macháč, Jan (oponent)
Cílem této práce je analýza sektoru vodárenství z hlediska vytváření fondů na obnovu infrastruktury s důrazem na situaci v malých obcích, které samy provozují vodárenské sítě. Na základě analýzy dat o cenách vodného a stočného a hodnoty infrastrukturního majetku je ukázáno, že ve třetině obcí se samostatným modelem provozování jsou sítě podfinancované. Chybí finance na jejich obnovu a sítě zastarávají. Vlastní empirický výzkum podpořil předpoklad, že důvodem podfinancování je snaha starostů o líbivou politiku. Hypotéza, že umělé snižování cen opravdu vede k větším volebním ziskům a delšímu funkčnímu období starostů, ale nebyla potvrzena. Práce dochází k závěru, že pro nápravu situace a zajištění vytváření fondů obnovy infrastruktury ve zkoumaných obcích je nutné zvýšit informovanost vedení obcí ohledně legislativní situace a zajistit konzultace ze strany odborníků na danou oblast.
Kritická analýza současné legislativní úpravy likvidace fotovoltaických modulů a její ekonomické zhodnocení
Zemková, Lenka ; Vojáček, Ondřej (vedoucí práce) ; Matula, Miloš (oponent)
Česká republika má aktuálně cca 2 126 MWp instalované kapacity z fotovoltaických elektráren, z nich většina byla uvedena do provozu v období tzv. solárního boom okolo roku 2010. Směrnice 2012/19/EU vedla ke změně zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ke vzniku vyhlášky č. 178/2013, která stanovila povinnost provozovatelů fotovoltaických elektráren platit příspěvek na budoucí recyklaci modulů. Minimální výše příspěvku na recyklaci byla stanovena na 8,50 Kč/kg modulu. Tato částka je z mnoha stran kritizována jako neúměrně vysoká. Diplomová práce analyzuje přístup veřejné správy k otázkám ochrany životního prostředí a nástroje environmentální ochrany, které může stát využít, aby motivoval znečišťovatele k šetrnějšímu chování k životnímu prostředí. Práce navrhuje novou výši recyklačního příspěvku ve výši 5,2-7,8 Kč/kg. Z analýzy dále vyplývá, že největším rizikem při stanovení příspěvku je časová nekonzistence, která ohrožuje řadu proměnných podstatných pro celou kalkulaci.
Analýza nákladové efektivnosti opatření vedoucích k snížení eutrofizace vodní nádrže Orlík
Macháč, Jan ; Slavíková, Lenka (vedoucí práce) ; Vojáček, Ondřej (oponent)
Rostoucí poptávka po čisté vodě vedla v EU ke vzniku Rámcové směrnice EU pro vodní politiku (směrnice 2000/60 ES). Nová legislativa má velký vliv na vodní i národní hospodářství a přichází s řadou požadavků včetně dosažení dobrého stavu všech vod. Z rámcové směrnice dále plyne nutnost zpracovat ekonomickou analýzu nejoptimálnějšího dosažení dobrého stavu pomocí metody analýzy nákladové efektivnosti (CEA). Tato metoda se potýká v oblasti vod s celou řadou metodologických komplikací. Jednou z postižených oblastí v rámci České republiky je povodí vodní nádrže Orlík, které čelí nadměrné eutrofizaci. Eutrofizace je způsobena nadměrným vnosem fosforu, jehož zdrojem jsou především odpadní vody, rybářství a zemědělství. Jak dokládá odborná rešerše uvedená v této práci a samotné zpracování CEA pro povodí vodní nádrže Orlík, lze celé řadě metodologických problémů předejít využitím vhodných nástrojů. Z diplomové práce dále vyplývá, že dosažení dobrého stavu by si v povodí nádrže vyžádalo roční náklady ve výši 602 mil. Kč. Nejvýznamnějšími nositeli nákladů jsou dle CEA rybáři a obce.
Analýza hodnoty ekosystémových služeb metodami vyjádřených preferencí: případová studie kamenných snosů ve východním Krušnohoří
Břízová, Lucie ; Vojáček, Ondřej (vedoucí práce) ; Slavíková, Lenka (oponent)
Ve vyspělých zemích je v poslední dekádě rozvíjen koncept tzv. ekosystémových služeb (ecosystem services; např. v Millenium Ecosystem Assessment, 2005), který se zaměřuje zejména na identifikaci užitků plynoucích z nepoškozených ekosystémů a na způsoby, jak tyto užitky zohlednit v rozhodovacích procesech tržní ekonomiky. Cílem je mimo jiné to, aby ekosystémové služby volně dostupné v přírodě zůstaly zachovány a nedocházelo ke zhoršování přírodních podmínek pro život. Krajina východního Krušnohoří má svůj specifický charakter, a to zejména díky několika specifickým ekosystémům, které se v jiných lokalitách nevyskytují buď vůbec, anebo se nevyskytují v takové míře. K těmto místně specifickým ekosystémům patří především horské louky, přírodní potoky a kamenné snosy. Cílem diplomové práce je analýza rekreačních a zejména estetických hodnot kamenných snosů (steinrücken, clearance cairns). Kamenné snosy jsou významným biotopem, avšak v dosavadních analýzách v České republice jim byla věnována pouze minimální pozornost na rozdíl např. od saské části východního Krušnohoří, kde si místní obyvatelé kamenných snosů velmi cení (každý úsek kamenného snosu je zde dokonce zmapován, celková délka kamenných snosů se zde blíží jednomu tisíci kilometrů). Metodologicky bude práce postavena na analýze primárních dat z empirického šetření, které bylo realizováno během léta 2013 ve východním Krušnohoří a jehož přípravy a realizace se autorka účastnila. Dále na teorii náhodného užitku (random utility theory), modelech diskrétní volby (discrete choice models) a metodách vyjádřených preferencí (stated preferences methods, specificky výběrového experimentu, např. Bateman et al., 2002). Pro odhad hodnot budou využity modely multinominal logit model a random parameter logit model. Na základě analýzy dat bude ověřena nebo vyvrácena hypotéza, že ochota platit za nezarostlé kamenné snosy bude statisticky nevýznamná (tedy, že lidé tomuto krajinnému prvku nepřikládají významnou hodnotu). Výsledky diplomové práce budou využity pro návrh opatření managementu kamenných snosů.
Ekonomická analýza zařízení na skladování energie v rámci EFSI 2015-2017
Kůt, Petr ; Macháč, Jan (vedoucí práce) ; Vojáček, Ondřej (oponent)
V důsledku podpory obnovitelných zdrojů dochází v Evropě k výkyvům ve výrobě elektrické energie, které ohrožují stabilitu elektrifikační sítě. Z tohoto důvodu roste poptávka po technologických řešeních, která jsou schopná tyto výkyvy účinně eliminovat. Vhodné se jeví zejména zařízení pro skladování elektrické energie. Bakalářská práce se zabývá ekonomickou analýzou těchto projektovaných zařízení v podmínkách České republiky, která žádají o podporu z Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), ve srovnání s dalšími modelovými zařízeními. V rámci práce je využita metoda analýzy nákladové efektivnosti pro zhodnocení jednotlivých technologických řešení v závislosti na schopnosti poskytování podpůrných služeb. Z práce vyplývá, že nákladově nejefektivnějším projektem je dle současných podmínek výstavba zařízení využívající technologie skladování stlačeného vzduchu CAES u Dolní Rožínky zahrnutých do EFSI 2015-2017.
Návrh metodiky pro hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosažení dobrého stavu vodních útvarů
Hekrle, Marek ; Vojáček, Ondřej (vedoucí práce) ; Macháč, Jan (oponent)
Rámcová směrnice EU pro vodní politiku 2000/60 ES požaduje dosažení dobrého stavu všech vodních útvarů do roku 2015. Splnění environmentálního cíle však přináší významné náklady. Členské státy však v odůvodněných případech mohou požádat o prodloužení lhůty mimo jiné na základě nepřiměřenosti nákladů. Nepřiměřenost nákladů však musí být stanovena na základě vhodné ekonomické analýzy a v souladu s požadavky Rámcové směrnice. Práce analyzuje přiměřenost nákladů v kontextu Rámcové směrnice, identifikuje hlavní východiska a mantinely pro praktické stanovení hranice přiměřenosti nákladů a shrnuje zahraniční metodické přístupy. Z provedené analýzy je zřejmé, že nejčastěji využívanými metodami jsou metoda nákladové efektivnosti (CEA) a metoda analýzy nákladů a přínosů (CBA). Práce kriticky hodnotí význam těchto metod pro stanovení hranice přiměřenosti nákladů na dosažení dobrého stavu vodních útvarů. Navrhuje metodiku posuzování přiměřenosti nákladů založenou na modifikované analýze CBA a provádí analýzu ekosystémových služeb poskytovaných vodními útvary. Na základě navrhnuté metodiky práce diskutuje metodologické komplikace a nejistoty analýzy. Jedná se zejména o komplikace související s definováním měřítka analýzy a synergickými efekty opatření, identifikováním a analýzou vhodných opatření a analýzou přínosů včetně kvantifikace ekosystémových služeb vodních útvarů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 52 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.