Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nové francouzské přejímky v češtině
Táborská, Karolína ; Janovec, Ladislav (vedoucí práce) ; Vlčková, Jana (oponent)
Cílem diplomové práce Nové francouzské přejímky v češtině je dokázat, že v některých oblastech francouzština dosud představuje významný zdroj obohacování slovní zásoby českého jazyka. Jako hlavní metoda výzkumu byla použita cílená excerpce neologického materiálu, který je uložen v elektronické databázi Neomat. Teoretická část se nejprve zaměřuje na neologii a neologismy. Prostor je zde věnován českým i zahraničním přístupům, jak neologismy definovat a jak je třídit. V další kapitole je pojednáno o terminologickém vymezení přejímek, jejich klasifikaci a o adaptačně-integračních procesech, jimiž přejímky po přejetí do cílového jazyka procházejí. V praktické části jsou přejímky nejprve charakterizovány z hlediska komunikačních oblastí, ve kterých se vyskytují. Následuje abecední slovník, který zaznamenává 182 nových francouzských přejímek, popisuje jejich významy a udává jejich tvaroslovnou a slovnědruhovou charakteristiku. Nejvíce dochází k přejímání substantivních a adjektivních pojmenování z oblasti gastronomie, enologie, umění a módy. Ve zkoumaném materiálu se však vyskytují i slovesa a adverbia. Z výsledků výzkumu vyplývá, že jazykové kontakty mezi češtinou a francouzštinou zůstávají živé, ale omezené pouze na některé komunikační oblasti.
Ekonomické a sociální dopady hanizace Xinjiangu
Joachimsthalerová, Alena ; Vlčková, Jana (vedoucí práce) ; Bejkovský, Jan (oponent)
Cílem této práce je identifikovat ekonomické a sociální oblasti, které jsou nejvíce ovlivněny migrací majoritního hanského etnika do ujgurského Xinjiangu a zjistit, jaký dopad na ně migrace má. Práce je rozdělena do tří částí. První se věnuje Xinjiangu obecně a dokládá význam této autonomní oblasti pro Čínskou lidovou republiku. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj a důvody hanské migrace do Xinjiangu s důrazem na migraci po roce 1949. Poslední kapitola zkoumá důsledky této migrace ve třech kategoriích - sociální, sociálně-ekonomické a ekonomické. Hlavními tématy jsou náboženství, sociální nepokoje, vzdělávání, urbanizace, dopady na HDP, přijmová nerovnost a trh práce.
Česká energetická koncepce v kontextu Energiewende
Prokeš, Dominik ; Vlčková, Jana (vedoucí práce) ; Němcová, Ingeborg (oponent)
V této diplomové práci se pojednává o Státní energetické koncepci České republiky a jejím vztahu k německé energetické politice, tzv. Energiewende. Text se snaží popsat a zhodnotit význam koncepce pro naši energetiku a její podporu při naplňování cílů Evropské unie, která je hlavním určovatelem směru a trendů v tomto strategickém sektoru. Situace se od dob vstupu České republiky do Evropské unie dramaticky změnila, a tak vznikla potřeba aktualizace původního dokumentu Státní energetické koncepce, který by reflektoval poslední světové trendy a významné mezinárodní události. Při aktualizaci dokumentu bylo nutné implementovat hlavní unijní cíle a požadavky na energetiku. Jako velmi důležité pak vnímám budoucí vize a trendy, se kterými pochopitelně musí energetická koncepce počítat, aby tak státní energetika byla schopna reagovat na budoucí vývoj.
Energy policy of EU - relations with Russia
Gerendová, Laura ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Vlčková, Jana (oponent)
Evropská unie nedisponuje dostatečnými energetickými zásobami, které by dokázaly pokrýt stále narůstající spotřebu energií v Evropě, a tak je vysoce závislá na importech energetických surovin ze zahraničí. Nejvýznamnějším dodavatelem energií do EU je Rusko, které dováží především ropu a zemní plyn, ale vysoká energetická závislost EU na Rusku ohrožuje energetickou bezpečnost EU. Rusko je naopak silně závislé na evropských energetických trzích. Bakalářská práce si klade za cíl na základě analýzy vývoje situace v oblasti energetické politiky zhodnotit vztahy mezi EU a Ruskem, míru vzájemné závislosti EU a Ruska, dále nastínit možnosti diverzifikace obchodních vztahů a distribučních cest mezi těmito aktéry a z toho související dopady na ekonomiku. EU by měla pracovat na sjednocení vystupování jednotlivých států vůči Rusku, což by jí vylepšilo vyjednávací pozici.
Entry of Czech company on Chinese bio and nanotechnogy market
Ostrihoň, Adam ; Vlčková, Jana (vedoucí práce) ; Procházková Ilinitchi, Cristina (oponent)
Cieľom tejto práce je identifikovať najvhodnejšiu metódu vstupu pre českú firmu na čínsky trh s bio a nanotechnológiami a zhodnotiť sektor bio a nanotechnológii v Číne. Cieľ práce bude dosiahnutý pomocou analýzy, syntézy a zberu dát z dostupných zdrojov vrátane informácii poskytnutých od členov bio a nanotechnologickej firmy Nafigate, ktorá sa sama na čínsky trh rozhodla vstúpiť v roku 2011. Práca sa delí na tri kapitoly. Prvá kapitola práce definuje bio a nanotechnológie a zaoberá sa ich vývojom vo svete a v Číne. Druhá kapitola sa venuje analýze čínskeho trhu a podmienkam vstupu zahraničnej spoločnosti. Tretia kapitola opisuje skúsenosti firmy Nafigate so vstupom na čínsky trh s bio a nanotechnológiami a v závere kapitoly nájdeme odporúčania pre vstup na tento trh.
Ekonomické a politické vztahy Hongkongu a ČLR
Knápek, Ondřej ; Vlčková, Jana (vedoucí práce) ; Vošta, Milan (oponent)
Tématem jsou politické a ekonomické vztahy Zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong a Čínské lidové republiky s časovým zaměřením od konce politiky izolace Čínské lidové republiky po nástupu Teng Siao-pchinga na konci 70. let 20. století. Hlavním cílem je zhodnocení vzájemných politických a ekonomických vztahů Zvláštní správní oblasti Hongkong a Čínské lidové republiky a jejich vývoje. Vedlejším cílem je pak zhodnocení role Hongkongu v hospodářském rozvoji Číny. Tato diplomová práce nabízí vhled do unikátně nastaveného vztahu mezi Čínskou lidovou republikou a Hongkongem, který se nazývá jedna země, dva systémy. Čína využila unikátních charakteristik a schopností Hongkongu při své cestě za hospodářským růstem, avšak Hongkong ze vztahu té profituje. V práci jsou užity standardní metody závěrečné práce, zejména deskripce a kvalitativní obsahová analýza informací či zjištěných hodnot. Je využita také metoda kvantitativního porovnávání statistických údajů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 VLČKOVÁ, Jana
25 VLČKOVÁ, Jitka
25 Vlčková, Jitka
2 Vlčková, Jovanka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.