Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekonomické a sociální dopady hanizace Xinjiangu
Joachimsthalerová, Alena ; Vlčková, Jana (vedoucí práce) ; Bejkovský, Jan (oponent)
Cílem této práce je identifikovat ekonomické a sociální oblasti, které jsou nejvíce ovlivněny migrací majoritního hanského etnika do ujgurského Xinjiangu a zjistit, jaký dopad na ně migrace má. Práce je rozdělena do tří částí. První se věnuje Xinjiangu obecně a dokládá význam této autonomní oblasti pro Čínskou lidovou republiku. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj a důvody hanské migrace do Xinjiangu s důrazem na migraci po roce 1949. Poslední kapitola zkoumá důsledky této migrace ve třech kategoriích - sociální, sociálně-ekonomické a ekonomické. Hlavními tématy jsou náboženství, sociální nepokoje, vzdělávání, urbanizace, dopady na HDP, přijmová nerovnost a trh práce.
Česká energetická koncepce v kontextu Energiewende
Prokeš, Dominik ; Vlčková, Jana (vedoucí práce) ; Němcová, Ingeborg (oponent)
V této diplomové práci se pojednává o Státní energetické koncepci České republiky a jejím vztahu k německé energetické politice, tzv. Energiewende. Text se snaží popsat a zhodnotit význam koncepce pro naši energetiku a její podporu při naplňování cílů Evropské unie, která je hlavním určovatelem směru a trendů v tomto strategickém sektoru. Situace se od dob vstupu České republiky do Evropské unie dramaticky změnila, a tak vznikla potřeba aktualizace původního dokumentu Státní energetické koncepce, který by reflektoval poslední světové trendy a významné mezinárodní události. Při aktualizaci dokumentu bylo nutné implementovat hlavní unijní cíle a požadavky na energetiku. Jako velmi důležité pak vnímám budoucí vize a trendy, se kterými pochopitelně musí energetická koncepce počítat, aby tak státní energetika byla schopna reagovat na budoucí vývoj.
Energy policy of EU - relations with Russia
Gerendová, Laura ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Vlčková, Jana (oponent)
Evropská unie nedisponuje dostatečnými energetickými zásobami, které by dokázaly pokrýt stále narůstající spotřebu energií v Evropě, a tak je vysoce závislá na importech energetických surovin ze zahraničí. Nejvýznamnějším dodavatelem energií do EU je Rusko, které dováží především ropu a zemní plyn, ale vysoká energetická závislost EU na Rusku ohrožuje energetickou bezpečnost EU. Rusko je naopak silně závislé na evropských energetických trzích. Bakalářská práce si klade za cíl na základě analýzy vývoje situace v oblasti energetické politiky zhodnotit vztahy mezi EU a Ruskem, míru vzájemné závislosti EU a Ruska, dále nastínit možnosti diverzifikace obchodních vztahů a distribučních cest mezi těmito aktéry a z toho související dopady na ekonomiku. EU by měla pracovat na sjednocení vystupování jednotlivých států vůči Rusku, což by jí vylepšilo vyjednávací pozici.
Entry of Czech company on Chinese bio and nanotechnogy market
Ostrihoň, Adam ; Vlčková, Jana (vedoucí práce) ; Procházková Ilinitchi, Cristina (oponent)
Cieľom tejto práce je identifikovať najvhodnejšiu metódu vstupu pre českú firmu na čínsky trh s bio a nanotechnológiami a zhodnotiť sektor bio a nanotechnológii v Číne. Cieľ práce bude dosiahnutý pomocou analýzy, syntézy a zberu dát z dostupných zdrojov vrátane informácii poskytnutých od členov bio a nanotechnologickej firmy Nafigate, ktorá sa sama na čínsky trh rozhodla vstúpiť v roku 2011. Práca sa delí na tri kapitoly. Prvá kapitola práce definuje bio a nanotechnológie a zaoberá sa ich vývojom vo svete a v Číne. Druhá kapitola sa venuje analýze čínskeho trhu a podmienkam vstupu zahraničnej spoločnosti. Tretia kapitola opisuje skúsenosti firmy Nafigate so vstupom na čínsky trh s bio a nanotechnológiami a v závere kapitoly nájdeme odporúčania pre vstup na tento trh.
Ekonomické a politické vztahy Hongkongu a ČLR
Knápek, Ondřej ; Vlčková, Jana (vedoucí práce) ; Vošta, Milan (oponent)
Tématem jsou politické a ekonomické vztahy Zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong a Čínské lidové republiky s časovým zaměřením od konce politiky izolace Čínské lidové republiky po nástupu Teng Siao-pchinga na konci 70. let 20. století. Hlavním cílem je zhodnocení vzájemných politických a ekonomických vztahů Zvláštní správní oblasti Hongkong a Čínské lidové republiky a jejich vývoje. Vedlejším cílem je pak zhodnocení role Hongkongu v hospodářském rozvoji Číny. Tato diplomová práce nabízí vhled do unikátně nastaveného vztahu mezi Čínskou lidovou republikou a Hongkongem, který se nazývá jedna země, dva systémy. Čína využila unikátních charakteristik a schopností Hongkongu při své cestě za hospodářským růstem, avšak Hongkong ze vztahu té profituje. V práci jsou užity standardní metody závěrečné práce, zejména deskripce a kvalitativní obsahová analýza informací či zjištěných hodnot. Je využita také metoda kvantitativního porovnávání statistických údajů.
Shale gas production in USA and China: impacts and potential
Trenkner, Peter ; Vošta, Milan (vedoucí práce) ; Vlčková, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje produkci břidlicového plynu v USA a Číne, dopady, které jsou s ní spjaté a budoucímu potenciálu břidlicového plynu. Hlavním cílem práce je zanalyzovat a detailně prozkoumat současní situaci s touto komoditou ve vybraných zemích. V prní teoreticko-metodické části se práce zabývá základními charakteristikami a informacemi spjatými se zemním a břidlicovým plynem. V dalších kapitolách se potom nachází podrobní rozklad týkající se zásob této komodity, těžby a dopadů na jednotlivé sektory ekonomiky a životní prostředí USA a Číny. Závěrečná kapitola je zaměřena na potenciální vývoj břidlicového plynu ve vybraných zemích. V teoreticko-metodické části je využívána hlavně popisní metoda, která vychází převažně z knižní literatury. V dalších kapitolách je zastoupena metoda analýzy, komparace, analogie a syntézy, která se skládala přimárně z internetových zdrojů.
Současná pozice a vývojové trendy koncernu VW v globálním automobilovém průmyslu
Nikšová, Petra ; Vošta, Milan (vedoucí práce) ; Vlčková, Jana (oponent)
Diplomová práce s názvem Současná pozice a vývojové trendy koncernu VW v globálním automobilovém průmyslu mapuje dvě základní oblasti, jimiž jsou koncern VW a automobilový průmysl ve světě. Na automobilový průmysl je hleděno v širokém celosvětovém pohledu při zohledněné regionálních specifik. Stěžejním bodem práce je analýza současné pozice koncernu VW v automobilovém průmyslu a definování vývojových trendů, které ovlivňují současné a budoucí směřování koncernu. Při analýze současné pozice se práce opírá o počty prodaných automobilů, objem výroby či faktický procentuální podíl na trhu. Práce dospívá k závěru, že pozice koncernu v globálním automobilovém průmyslu zůstává stabilní, liší se však v závislosti na jednotlivých regionech. Vývojové trendy koncernu VW se pak odvíjejí od aktuálních technologických proměn průmyslu a změn v legislativě i společnosti.
Doprava v EU se zaměřením na multimodální a intermodální systém
Šnobr, Michal ; Vošta, Milan (vedoucí práce) ; Vlčková, Jana (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje současnou situaci dopravního systému EU a zaměřuje se na multimodální a intermodální systém. První kapitola zabývá dopravou z teoretického hlediska. Definuje pojmy jako doprava a přeprava, stanovuje základní dělení dopravy a způsoby jejího měření. Druhá kapitola popisuje současný stav dopravy v EU, předkládá o něm statistiky a rozebírá nejdůležitější dokumenty a projekty jako Bílá kniha (2011) a TEN-T. Třetí kapitola analyzuje multimodální a zejména intermodální dopravní systém a identifikuje hlavní výhody a nevýhody tohoto typu dopravy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 VLČKOVÁ, Jana
25 VLČKOVÁ, Jitka
25 Vlčková, Jitka
2 Vlčková, Jovanka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.